Year 2019, Volume 6 , Issue 1, Pages 70 - 85 2019-06-17

Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey

Koray Kasapoğlu [1] , Melek Didin [2]


This study aims to investigate the relationship between pre-service pre-school teachers’ life skills and psychological well-being and to determine whether or not various variables related to pre-service pre-school teachers (gender, age, grade level, type of instruction, cumulated grade point average, status of taking course about life skills) and their life skills significantly predict their psychological well-being. In this quantitative study with correlational design, data were gathered from 391 pre-service pre-school teachers studying at a state university, with 5-point Likert-type Life Skills Scale developed by Bolat and Balaman (2017); 7-point Likerttype Psychological Well-being Scale developed by Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi and Biswas-Diener (2010) and adapted into Turkish by Telef (2013). Data were analyzed through descriptive statistics, canonical correlation and hierarchical regression. It is concluded that pre-service pre-school teachers’ psychological well-being levels are relatively high and that the life skill they developed most is communication and interpersonal relationships. Canonical correlation results indicate that there is a medium-level relation between life skills and psychological well-being and that psychological well-being is significantly predicted by
gender, age, and the following life skills: “empathy and self-awareness”, “decision-making and problemsolving”, “creative and critical thinking”.
Pre-school curriculum, Pre-service pre-school teacher, Psychological well-being, Life skills
 • Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.
 • Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.
 • Akın, A. (2009). Akılcı duygusal davranışçı terapi odaklı grupla psikolojik danışmanın psikolojik iyi olma ve öz-duyarlık üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Ateş, B. (2016). Üniversite öğrencilerinde akademik başarının yordayıcısı olarak psikolojik iyi oluş ve sosyal yetkinlik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1203-1214.
 • Ateş, B., & Çelik, O. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak algılanan sosyal yetkinlik ve güvengenlik. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 444-460.
 • Aydın, A., Kahraman, N., & Hiçdurmaz, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 40-47.
 • Aydın, E., Şahan Birol, S., & Temel, V. (2018). Üniversite takımlarında oynayan sporcuların psikolojik iyi oluş düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Human Sciences, 15(3), 1541-1550. doi:10.14687/jhs.v15i3.5236
 • Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 67-83.
 • Baysal, Z. N. (2009). Demokrasi eğitimi için karar verme modelinin kullanılması: İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi örneklemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 53-84.
 • Bilgin, D. (2017). Understanding the relationship between happiness and creativity in terms of the dimensions of psychological and subjective well-being. (Unpublished master’s thesis). Istanbul Bilgi University, Istanbul.
 • Bolat, Y., & Balaman, F. (2017). Yaşam becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39.
 • Bozgün, K., & Pekdoğan, S. (2017). Öğretmen adaylarının çocukluk çağı örselenmeleri ile psikolojik iyi olmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 111-126.
 • Büyükfiliz, B. (2016). 18-25 yaş arası genç yetişkinlerde problemli İnternet kullanımı ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.
 • Canel, A. N. (2012). Aile yaşam becerileri (2. baskı). İstanbul: Nakış Ofset.
 • Christopher, J. C. (1999). Situating psychological well-being: Exploring the cultural roots of its theory and research. Journal of Counseling and Development, 77, 141152.
 • Chu, P. S., Saucier, D. A., & Hafner, E. (2010). Meta-analysis of the relationships between social support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(6), 624-645.
 • Collins, J. W., & O’Brien, N. P. (2011). The Greenwood dictionary of education. USA: Greenwood.
 • Corsano, P., Majorano, M., & Champretav, L. (2006). Psychological well-being in adolescence: The contribution of interpersonal relations and experience of benig alone. Adolescence, 41(162), 341-353.
 • Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten.
 • Cripps, K., & Zyromski, B. (2009). Adolescents’ psychological well-being and perceived parental involvement: Implications for parental involvement in middle schools. RMLE Online: Research in Middle Level Education, 33(4), 1-13.
 • Cüceloğlu, D. (2002). Yeniden insan insana (27. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çelik, E., & Çağdaş, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 23-38.
 • Çınar, O., Hatunoğlu, A., & Hatunoğlu, Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226.
 • Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-75). Bloomington, IN: Solution Tree Press.
 • Demirci, İ., & Şar, A. H. (2017). Kendini bilme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2710-2728.
 • Deniz, M. E., Erus, S. M. & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 7(47), 170-276.
 • Dere, Z. (2018). Anaokulu öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 1991-2010.
 • Dereli, E., & Acat, B. (2011). Okulöncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin karar verme stratejileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 77-87.
 • Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156.
 • Dilmaç, B., & Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171-187.
 • Dizen, M., Berenbaum, H. & Kerns J. (2005). Emotional awareness and psychological needs. Cognition & Emotion, 19 (8), 1140-1157.
 • Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, 155-190.
 • Dökmen, Ü. (2003). İletişim çatışmaları ve empati (22. baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Ekinci Vural, D. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 972-980.
 • Ekinci, N., & Kaya, D. (2016). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının özel alan yeterlik algılarının incelenmesi: İletişim, yaratıcılık ve estetik. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 141-157.
 • Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., Kern, M., & Seligman, M. E. P. (2011). Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. International Journal of Wellbeing, 1, 79-106.
 • Geçgin, F. M., & Sahranç, Ü. (2017). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 7(4-özel sayı), 739-755.
 • Gülaçtı, F. (2009). Sosyal beceri eğitimine yönelik programın üniversite öğrencilerinin, sosyal beceri, öznel ve psikolojik iyi olma düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Güler Edwards, A. (2008). Relationship between future time orientation, adaptive self-regulation, and well-being: Self-type and age related differences. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.
 • Güner, P. (2000). Sorunlarla etkili baş etme yolu: Problem çözme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1), 62-67.
 • Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin yetişkinlik inançları ve psikolojik iyi oluşlarını yordamada psikolojik ihtiyaçlar. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Huitt, W. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Psychological Type, 24, 33-44.
 • Huitt, W. (1998). Critical thinking: An overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved February 25, 2019 from, http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/critthnk.html [Revision of paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville, GA, March, 1993.]
 • İkiz, F. E., & Asıcı, E. (2017). The relationship between individual innovativeness and psychological well-being: The example of Turkish counselor trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.
 • İkiz, F. E., Asıcı, E., & Kaya, Z. (2018). Yaşam amaçları ve psikolojik iyi oluşun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordayıcı rolü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 7-26.
 • Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the basic empathy scale. Journal of Adolescence, 29, 589-611.
 • Karababa, A., Mert, A., & Çetiner, P. (2018). Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi olmanın bir yordayıcısı olarak benlik ayrımlaşması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1235-1248.
 • Karabeyeser, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumları ve stresli yaşam olaylarına göre psikolojik iyi oluşu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Karaca, A. A., & Yerlisu Lapa, T. (2016). Serbest zaman katılımı, psikolojik iyi olma ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin üniversite öğrencileri üzerinde incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3293-3304. doi:10.14687/jhs.v13i2.3778
 • Karakuş, Ö., & Dereli, E. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 2(4), 89-104.
 • Kaya, A. (2018). İletişime giriş: Temel kavramlar ve süreçler. A. Kaya (Ed.), Kişilerarası ilişkiler ve iletişim (12. baskı, s. 5) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kaya, Ö. S., & Demir, E. (2017). Kendini toparlama gücü ve stresle başa çıkma stratejilerinin mutluluk düzeyini yordama gücü. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 18-33.
 • Kaya, Z., & Çenesiz, G. Z. (2016, 5-7 Eylül). Öğretmen adaylarının içsel ve dışsal motivasyonları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. 19. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, İzmir.
 • Kesicioğlu, O. S., & Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1371-1383.
 • Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.
 • Kılıçaslan, E. (2011). İletişim kurma becerileri. İstanbul: Kriter Yayınevi.
 • Kline, R. B. (1998). Methodology in the social sciences. Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Press.
 • Koç, B., Terzi, Y., & Gül, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 369-390.
 • Kumar, J., & Chhabra, A. (2014). Life skill education for adolescents: Coping with challenges. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 1(2), 181-190.
 • Kumcağız, H., & Gündüz, Y. (2016). Relationship between psychological well-being and smartphone addiction of university students. International Journal of Higher Education, 5(4), 144-156.
 • Kuyumcu, B., & Güven, M. (2012). Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin duygularını fark etmeleri ve ifade etmeleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 589-607.
 • Martinez, M. E. (1998). What is problem solving? The Phi Delta Kappan, 79(8), 605-609.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.
 • Moeini, B., Shafii, F., Hidarnia, A., Babaii, G., Birashk, B., & Allahverdipour, H. (2008). Perceived stress, self-efficacy and its relations to psychological well-being status in Iranian male high school students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36, 257-266.
 • Oğuz, T. (2012). Bireylerarası iletişim. In E. N. Orhon & U. Eriş (Eds.), İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017, 6 Kasım). Okul öncesi öğretmeni özel alan yeterlikleri. 25 Şubat 2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_8.pdf adresinden indirilmiştir.
 • Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ve duygusal zekâ düzeylerinin stresle başa çıkmalarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 310-320.
 • Öztan Ulusoy, Y., & Konaklı, T. (2017). Relationship between psychological well-being and happiness levels of students trained in different departments. In R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy, & V. Kotseva (Eds.), Current trends in educational sciences (pp. 527-535). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.
 • Pan American Health Organization. (2001). Life skills approach to child and adolescent healthy human development. Washington, DC: Adolescent Health and Development Unit, Division of Health Promotion and Protection.
 • Parmaksız, İ. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başaçıkma tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Paul, R., & Elder, L. (2006). The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools. Retrieved January 8, 2019 from https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf
 • Rezaei Kargar, F., Ajilchi, B., Kalantar Choreishi, M., & Zohoori Zangene, Z. (2013). The effect of teaching critical and creative thinking skills on the locus of control and psychological well-being in adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 82, 51–56.
 • Roothman, B., Kirsten, D. K., & Wissing, M. P. (2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. South African Journal of Psychology, 33(4), 212-218.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.
 • Ryff, C. D. (1989a). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.
 • Ryff, C. D. (1989b). In the eye of the beholder: Views of psychological well-being among middle-aged and older adults. Psychology and Aging, 4(2), 195-210.
 • Ryff, C. D. (1989c). Beyond ponce de leon and life satisfaction: New directions in quest of successful aging. International Journal of Behavioral Development, 12(1), 33-55
 • Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 10-28.
 • Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.
 • Ryff, C. D., & Singer, H. B. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.
 • Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C., & Wing, E. H. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. In C. D. Ryff and V. W. Marshall (Eds.), The self and society in aging processes (pp. 247-278). New York: Springer.
 • Sak, U. (2009). Üstün yetenekliler eğitim programları. Ankara: Maya Akademi.
 • Samancı, O., & Uçan, Z. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal sorun çözme beceri düzeylerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 152-162.
 • Sarı, T., & Çakır, S. G. (2016). Mutluluk korkusu ile öznel ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Özel Sayı), 222-229.
 • Sarıcaoğlu, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin kişilik özellikleri ve öz-anlayış açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Sujatha, & Jayakumar, K. N. (2017). Relationship between psychological well-being and life skills among students of Women College. International Journal of Indian Psychology, 4(4), 56-62.
 • Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon/Pearson Education.
 • Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.
 • Telef, B. B., Uzman, E., & Ergün, E. (2013). Öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluş ve değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1297-1307.
 • Traş, Z., Arslan, C., & Mentiş Taş, A. (2011). Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 716-732.
 • Ulu, M. (2018). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile değer yönelimleri arasındaki ilişki. Journal of Sakarya University Faculty of Theology, 20(37), 183-215.
 • Uygur, S. S. (2018). Lise öğrencilerinde problem çözme becerilerinin akılcı olmayan inanç düzeyi ve karar verme stillerine göre yordanması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1014-1026.
 • Walsh, D., & Paul, R. W. (1986). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: Amerikan Federation of Teachers Educational Issues Department.
 • World Health Organization. (1994). Life skills education for children and adolescents in schools: Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Geneva, Switzerland: Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization.
 • World Health Organization. (‎2003)‎. Skills for health. Skills-based health education including life skills: An important component of a child-friendly/health-promoting school. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved February 14, 2019 from https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf
 • Yenilmez, K., & Çalışkan, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile yaratıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63.
 • Yeşiltepe, S. S. (2011). Öğretmenlerin evlilik uyumlarının psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Yılmaz, M. F. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarının problemli İnternet kullanımı ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Yiğit, R. (2013). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluşu ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(2), 550‐560.
 • Yoldaş, C., Yetim, G., & Küçükoğlu, N. E. (2016). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 90-102.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Koray Kasapoğlu (Primary Author)
Institution: Afyon Kocatepe University
Country: Turkey


Author: Melek Didin
Institution: Afyon Kocatepe University

Dates

Publication Date : June 17, 2019

Bibtex @research article { ijcer544232, journal = {International Journal of Contemporary Educational Research}, issn = {}, eissn = {2148-3868}, address = {}, publisher = {Mustafa AYDIN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {70 - 85}, doi = {10.33200/ijcer.544232}, title = {Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey}, key = {cite}, author = {Kasapoğlu, Koray and Didin, Melek} }
APA Kasapoğlu, K , Didin, M . (2019). Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research , 6 (1) , 70-85 . DOI: 10.33200/ijcer.544232
MLA Kasapoğlu, K , Didin, M . "Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey". International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2019 ): 70-85 <http://ijcer.net/en/issue/45744/544232>
Chicago Kasapoğlu, K , Didin, M . "Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey". International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2019 ): 70-85
RIS TY - JOUR T1 - Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey AU - Koray Kasapoğlu , Melek Didin Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33200/ijcer.544232 DO - 10.33200/ijcer.544232 T2 - International Journal of Contemporary Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 70 EP - 85 VL - 6 IS - 1 SN - -2148-3868 M3 - doi: 10.33200/ijcer.544232 UR - https://doi.org/10.33200/ijcer.544232 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Research Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey %A Koray Kasapoğlu , Melek Didin %T Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey %D 2019 %J International Journal of Contemporary Educational Research %P -2148-3868 %V 6 %N 1 %R doi: 10.33200/ijcer.544232 %U 10.33200/ijcer.544232
ISNAD Kasapoğlu, Koray , Didin, Melek . "Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey". International Journal of Contemporary Educational Research 6 / 1 (June 2019): 70-85 . https://doi.org/10.33200/ijcer.544232
AMA Kasapoğlu K , Didin M . Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research. 2019; 6(1): 70-85.
Vancouver Kasapoğlu K , Didin M . Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research. 2019; 6(1): 85-70.