Year 2019, Volume 6 , Issue 2, Pages 452 - 467 2019-12-13

Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors

Derya UYSAL [1]


This study aims to explore the problems and the solutions concerning the English language preparatory curricula implemented at Eskişehir Osmangazi University, School of Foreign Languages according to ELT instructors. Participants of the study are 50 ELT instructors teaching English language in three different proficiency levels (A1, A2, B1). Case study, a qualitative research method, was adopted in the study and self-report method (written reports) was used to gather the data. Deductive, or top-down approach, was used to analyze the qualitative data. The results of the study reveal that the problems and the solutions as to the curriculum are analyzed under four themes that are objectives, teaching materials, assessment and evaluation and general structure. Concerning the objectives, lack of clarity and control of the objectives are among the problems. The problems as to course book, additional materials and writing pack are analyzed under the second category that is teaching materials while the problems regarding midterms, quizzes, project works, writing portfolios, and class performance grade are analyzed under the third category that is assessment and evaluation. Last, three sub-categories as to general structure are as follows: physical problems, problems as to number and level of students in the classrooms and administrative problems. Solutions to the problems are suggested.


EFL, Preparatory curriculum, Higher education, Problems and solutions, ELT instructors
 • Akpur, U. (2017). Yıldız Teknik Üniversitesi hazırlık öğretim programının değerlendirilmesi [Evaluation of preparatory curricula implemented at Yıldız Teknik University]. Cumhuriyet International Journal of Education, 6(4), 441-457.
 • Aydın, S., Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti [Anxiety in foreign language teaching: A review study]. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.
 • Aygün, Ö. (2017). A scale of Turkish preparatory school university students' demotivational factors towards learning English. Master Thesis. Eskişehir: Anadolu University, Graduate School of Educational Sciences.
 • Bağçeci, B. (2004). Ortaöğretim kurumlarında İngilizce öğretimine ilişkin öğrenci tutumlari (Gaziantep ili örneği) [Elementary school students’ attitudes towards teaching English in elementary schools: A sample of Gaziantep province]. Paper presented at XIII. National Congress of Educational Sciences. Gaziantep.
 • Balcı, Ö., Durak Üğüten, S., Çolak, F. (2018). Zorunlu İngilizce hazirlik programinin değerlendirilmesi: Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu örneği [Evaluation of obligatory preparatory program: A sample of Necmettin Erbakan University]. Kuramsal Eğitim bilim Dergisi,11(4), 860-893.
 • Baltacı, A. (2017). Nitel veri analizinde Miles-Huberman modeli [Miles-Huberman model in analysis of qualitative data]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(1), 1-14.
 • Çoştu, Y. (2011). Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde uygulanan zorunlu ingilizce hazirlik programi üzerine boylamsal bir araştirma [A longtituonal study as to obligatory preparatory program implemented in faculty of theology at 19 Mayıs University]. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 10(20), 61-80.
 • Demirel, Ö. (1993).Yabancı dil öğretimi [Teaching foreign language]. Ankara: Usem Yay.
 • EPI, (2019). EF English Proficiency Index. Retrieved from https://www.ef.com.tr/epi/ on 23.11.2019.
 • Erdem, C. (2018). Identifying university students’ perceptions of ‘English’ through metaphors. International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), 5(3). 565-577.
 • ESOGUFLD Yabancı Dil Öğretim Ve Sınav Yönergesi, (2018). Yabancı Diller Bölümü Yabancı Dil Öğretim ve Sınav Yönergesi [Regulation of foreign languages department on teaching and learning foreign languages]. Retrieved from http://oidb.ogu.edu.tr/Sayfa/Index/113/yabanci-diller-bolumu yabanci-dil-ogretim-ve-sinav-yonergesi on 08.05.2019.
 • Gökdemir, C. V. (2005). Üniversitelerimizde verilen yabancı dil öğretimindeki başarı durumumuz [Academic achievement related to foreign language teaching at universities]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 251-264.
 • Gömleksiz, M. N., Özkaya, Ö. M. (2012). Yabancı diller yüksekokulu öğrencilerinin İngilizce konuşma dersinin etkililiğine ilişkin görüşleri [Views of foreign languages school students on effectiveness of EFL speaking lessons]. Electronic Turkish Studies, 7(2), 496-513.
 • Haznedar, B. (2010, November). Türkiye’de yabancı dil eğitimi: Reformlar, yönelimler ve öğretmenlerimiz [Foreign language teaching in Turkey: Reforms, tendencies and teachers]. Paper presented at International Conference on New Trends in Education and Their Implications. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Karanfil, B., Aytunga, O. (2019). İngilizce hazirlik sinifi yazma dersi öğretim programina ilişkin okutman görüşleri [Views of ELT instructors on writing lesson of English preparatory program]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(71), 1025-1039.
 • Karataş, H., Fer, S. (2010). Yıldız Teknik Üniversitesi İngilizce öğretim programının CIPP modeli kullanılarak değerlendirilmesi [Evaluating English language curriculum by using CIPP model]. Eğitim ve Bilim, 34(153).
 • Keser, A. D., Köse, G. D. (2019). Determining exit criteria for English Language proficiency in preparatory programs at Turkish universities. The Online Journal of Quality in Higher Education, 6(2), 45.
 • Küçüktepe, C., Küçüktepe, S. E., Baykin, Y. (2014). İkinci sınıf İngilizce dersi ve programına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi [Examination of teachers’ views on second grade English lesson and curriculum]. HAYEF: Journal of Education, 11(2), 55-78.
 • Mehdiyev, E., Usta, G., Uğurlu, C. T. (2016). İngilizce dil öğreniminde motivasyon [Motivation in English language teaching]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(57), 361-371.
 • Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods. CA: Sage Publications.
 • Öztürk, G. (2017). İngilizce Hazırlık Programındaki Öğrenci Ve Okutmanların İngilizce Konuşma Sınavlarına Dair Görüşleri [Views of students and instructors in English preparatory curricula on speaking exams]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 3 (2), 79-90.
 • Özuslu, N. (2018). An evaluation of the performance assessment component of an EFL preparatory school program. Master Thesis. Ankara: Yeditepe University, Graduate School of Educational Sciences.
 • Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor? [Why can’t we master English in Turkey and why can’t our students become fluent in English]. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 89-94.
 • Sağlam, D., Akdemir, E. (2018). İngilizce hazırlık öğretim programına ilişkin öğrenci görüşleri [Students’ views on preparatory school English language curriculum]. Journal of Higher Education & Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi, 8(2).
 • Sarıçoban, A. ve Öz, H. (2012). Türkiye’de yabancı dil eğitiminde eğilim ne olmalı? [What is the ideal tendency in foreign language teaching in Turkey]. Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Seven, M. A., Sönmez, S. (2004). Atatürk üniversitesi fen bilimleri enstitüsü hazırlık sınıflarında uygulanan dil öğretim programının amacına ulaşma düzeyi [Achievement rate of objectives of language curriculum implemented in graduate school of sciences at Atatürk University]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(2), 227-250.
 • Suna, Y., Durmuşçelebi, M. (2013). Türkiye’de yabancı dil öğrenme-öğretme problemine ilişkin yapılan çalışmaların derlemesi [A review study on the problem of foreign language teaching and learning in Turkey]. Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi, 3(5), 7-24.
 • Şen Ersoy, N., Kürüm Yapıcıoğlu, D. (2015). İsteğe bağlı İngilizce hazırlık programının öğrenci ve okutman görüşlerine göre değerlendirilmesi [Evaluation of optional English language preparatory curricula according to views of teachers and students]. Journal of Qualitative Research in Education, 3(3), 7-43.
 • Şenel, Y. (2016). Utilizing textbook adaptation techniques in a language preparatory program: From the perspectives of novice and experienced EFL teachers. Master Thesis. İstanbul: Bahçeşehir University, Graduate School of Educational Sciences.
 • Tepav (2015). Report on Turkey National Needs Assessment of State School Language Teaching. Ankara: Mattek Matbaa.
 • Uysal, D., Güven, M. (2018). Negative feelings of Turkish students in EFL learning process. European Journal of Foreign Language Teaching, 3(4), 120-140.
 • Walberg, H. J., Hase, K. and Rasher, S. P. (1978). English acquisition as a diminishing function of experience rather than age. Tesol Quarterly, 4(5), 427-437.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2003). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative Analysis Methods in Social Sciences]. Seçkin yayıncılık.
 • YÖK, (2016). Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik [Regulation of the Higher Education Institutions on foreign language teaching and rules to be obeyed]. Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.21475veMevzuatIliski=0vesourceXmlSear h=Y%C3%BCksek%C3%B6%C4%9Fretim%20Kurumlar%C4%B1nda%20Yabanc%C4%B1%20Di %20%C3%96%C4%9Fretimi%20ve%20Yabanc%C4%B1%20Dille%20%C3%96%C4%9Fretim%2 Yap%C4%B1lmas%C4%B1nda%20Uyulacak%20Esasl on 08.05.2019.
Primary Language en
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-5393-5211
Author: Derya UYSAL (Primary Author)
Institution: ESKISEHIR OSMANGAZI UNIVERSITY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 13, 2019

Bibtex @research article { ijcer635093, journal = {International Journal of Contemporary Educational Research}, issn = {}, eissn = {2148-3868}, address = {}, publisher = {Mustafa AYDIN}, year = {2019}, volume = {6}, pages = {452 - 467}, doi = {10.33200/ijcer.635093}, title = {Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors}, key = {cite}, author = {UYSAL, Derya} }
APA UYSAL, D . (2019). Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors. International Journal of Contemporary Educational Research , 6 (2) , 452-467 . DOI: 10.33200/ijcer.635093
MLA UYSAL, D . "Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors". International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2019 ): 452-467 <http://ijcer.net/en/issue/50452/635093>
Chicago UYSAL, D . "Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors". International Journal of Contemporary Educational Research 6 (2019 ): 452-467
RIS TY - JOUR T1 - Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors AU - Derya UYSAL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33200/ijcer.635093 DO - 10.33200/ijcer.635093 T2 - International Journal of Contemporary Educational Research JF - Journal JO - JOR SP - 452 EP - 467 VL - 6 IS - 2 SN - -2148-3868 M3 - doi: 10.33200/ijcer.635093 UR - https://doi.org/10.33200/ijcer.635093 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 International Journal of Contemporary Educational Research Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors %A Derya UYSAL %T Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors %D 2019 %J International Journal of Contemporary Educational Research %P -2148-3868 %V 6 %N 2 %R doi: 10.33200/ijcer.635093 %U 10.33200/ijcer.635093
ISNAD UYSAL, Derya . "Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors". International Journal of Contemporary Educational Research 6 / 2 (December 2019): 452-467 . https://doi.org/10.33200/ijcer.635093
AMA UYSAL D . Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors. International Journal of Contemporary Educational Research. 2019; 6(2): 452-467.
Vancouver UYSAL D . Problems and Solutions concerning English Language Preparatory Curriculum at Higher Education in View of ELT Instructors. International Journal of Contemporary Educational Research. 2019; 6(2): 467-452.