Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2021, Volume 8, Issue 1, 72 - 83, 31.03.2021
https://doi.org/10.33200/ijcer.780710

Abstract

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen-teknoloji-toplum-çevre (FTTÇ) ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti (Kırşehir İli Örneği). (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, M. A. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ seviyelerinin ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Başaran, İ. E. (1988). Eğitim psikolojisi modern eğitimin psikolojik temelleri (2. Baskı) [Educational psychology psychological foundations of modern education (2th ed)]. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Bingham, A. (1976). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev: A. Ferhan Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. Baskı) [Scientific research methods (20th ed)]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camcı Erdoğan, S. (2013). Üstün zekâlı kızların bilime yönelik tutumları ve bilim insanı imajları [Gifted girls' attitudes towards science and their image of scientists]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 19 (2013-1), 125-142.
 • Canpolat, A. M., Kazak Çetinkalp, Z. & Özkaşer, M. (2013). Beden eğitimi dersinde problem çözme becerisi ve sınıf iklimi: İkinci kademe ilköğretim öğrencileri üzerine bir çalışma [Problem solving skills and classroom climate in a physical education lesson: A study on secondary school students]. SPORMETRE. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (3), 89-94
 • Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Çelik, Y. & Onay, İ. (2014). 6. Sınıf öğrencilerinin bilimsel tutumları ve özgüvenleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examining the relationship between 6th grade students' scientific attitudes and self-confidence according to various variables]. Asya Öğretim Dergisi, 2(2), 38-51
 • Demirtaş, H. & Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları [Secondary school teachers' perceptions of problem solving skills]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 177 - 198.
 • Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması [Functional importance of scientific attitudes in science teaching and adaptation study of scientific attitude scale into Turkish]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIX (2), 271-299.
 • Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2011). 2005 fen ve teknoloji öğretim programının, ilköğretim öğrencilerindeki bilimsel tutumların gelişimine etkisi [The effect of 2005 science and technology curriculum on the development of scientific attitudes in primary school students]. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 321-342
 • Derin, R. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (İzmir ili örneklemi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Erden, M. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching]. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Ergin, D. Y. & Özgürol, M. B.(2011). Bilimsel tutum ve duygusal zeka arasındaki ilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Türkiye.
 • Fadli, A. (2019). Problem solving skills and scientific attitudes of prospective teachers based on gender and grades level. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(10), 3595-3599.
 • Gömleksiz, M. N. & Bozpolat, E. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of primary school 4th and 5th grade students' opinions on problem solving skills]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12(2), 23-40.
 • Gözcü Reyhan, Ö. (2018) İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimleri, problem çözmeye yönelik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gülen, H. (2017). Ergenlerin problem çözme becerileri ve siber zorbalıkla başa çıkma davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kalaivani, C. & Pugalenthy, N. (2015). Problem solving ability and scientific attitute of higher secondary school students. Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities, 2(3).
 • Karahan, D. (2018). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods (30th ed)]. (30. Baskı). Ankara: Nobel Yayın
 • Kılıç, B. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Koç, C. (2014). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri [Primary school students' perceptions of problem solving skills and seeking help in the learning process]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 659-678.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri [Problem solving skills of high school students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 177-184.
 • Mahulae, P. S., Sirait, M., & Sirait, M. (2017). The effect of inquiry training learning model using PhET media and scientific attitude on students’ science process skills. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7(5), 24-29.
 • Ministry of National Education [MoNE]. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (Science Curriculum). Ankara: MEB
 • Mıhladız, G. & Duran, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of primary school students' attitudes towards science in terms of demographic variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(20), 100 – 121.
 • Ocak, I., Ocak, G. & Olur, B. (2021). The examination of the correlation between scientific attitudes and inquiry learning skills in science among secondary school students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(1), 58–66.
 • Ocak, G. & Eğmir, E. (2014). Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of pre-service teachers' problem solving skills in terms of various variables]. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 27-45.
 • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079.
 • Ozden, B. & Yenice, N. (2014). An analysis of the secondary education students’ scientific attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 1(2), 86-97.
 • Önen Öztürk, F. (2016). Bilimsel epistemolojik inançlar, bilimsel bilginin doğası hakkındaki görüşler ve bilimsel tutumlar üzerine bir çalışma: Abu Dhabi örneği [A study on scientific epistemological beliefs, views on the nature of scientific knowledge, and scientific attitudes: the case of Abu Dhabi]. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 2148-6999 Cilt 3, Sayı 2.
 • Öner, D. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM’e Yönelik Tutum, Algı, Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Özden, B. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve bilimsel tutumlarının öğrencilerin demografik özellikleri ve akademik başarıları açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Polat, H. R. & Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi [Examining the problem-solving skills of classroom teacher students according to their thinking needs]. İlköğretim Online, 9(1), 346-360.
 • Puspita, D. M. (2018). The effect of discovery learning model and scientific attitude of students on the understanding of the concept of natural science in students of Grade IV Primary School. In 3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2018). Atlantis Press.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice N. & Karasakaloğlu N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki [The relationship between teacher candidates' communication and problem solving skills and their reading interests and habits]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 6(2), 187-206.
 • Saygılı, G. (2010). Öğretim teknolojilerinin fen ve teknoloji dersinde kullanımının ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine öğrenme ve ders çalışma stratejilerine üst düzey düşünme becerilerine fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve ders başarısına etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sekar, P. & Mani, S. (2013). Science attitude of higher secondary biology students. Indian Journal of Applied Research, 3(9), 178-179.
 • Serin, O., Bulut Serin, N. ve Saygılı G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’nin (ÇPÇE) geliştirilmesi [Developing a problem solving inventory for primary school children]. İlkoğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Baskı) [Measuring attitudes and data analysis with SPSS (4th ed)]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlanma güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişiler arası problem çözme beceri algıları [Sixth grade students' perceptions of interpersonal problem solving skills]. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 221-232.
 • Totan, T. (2011). Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uysal, O. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik problem çözme becerileri, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uzun, S. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve fen bilimine yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Rize Üniversitesi, Rize.
 • Yu, K. C., Fan, S. C. & Lin, K. Y. (2015). Enhancing students’ problem-solving skills through context-based learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(6), 1377-1401.

An Analysis of the Relationship between Problem Solving Skills and Scientific Attitudes of Secondary School Students

Year 2021, Volume 8, Issue 1, 72 - 83, 31.03.2021
https://doi.org/10.33200/ijcer.780710

Abstract

This study was carried out to examine the relationship between secondary school students' problem-solving skills and scientific attitudes in terms of gender, class level and education level of the parents. In the study, correlational research model, which is among the general survey models, was employed. The sample of the study consisted of 560 students selected from the secondary schools in Afyonkarahisar Province, Turkey by using convenience sampling method. In the study, Problem Solving Inventory for Children (PSIC) and Scientific Attitude Scale (SAC) were applied to collect the data. In the analysis of the data, Pearson correlation analysis, one-way variance analysis and two-way variance analysis were performed. As a result of the analyses, a negative and low-level relationship was found between secondary school students’ problem-solving skills and scientific attitudes. While there was a negative and low-level relationship in terms of female students, it was found that this relationship was not significant for male students. When analyzed in terms of class level and maternal education level, it was concluded that this relationship was not significant. It was concluded that problem solving skills and gender did not have a significant and common effect on students' scientific attitudes. Similarly, it was concluded that problem solving skills and class level did not have a significant and common effect on students' scientific attitudes. There was no significant difference between middle school students' scientific attitudes in terms of problem-solving skill levels. In addition, it was determined that students' problem-solving skills were not a significant predictor of their scientific attitude.

References

 • Afacan, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin fen-teknoloji-toplum-çevre (FTTÇ) ilişkisini algılama düzeyleri ve bilimsel tutumlarının tespiti (Kırşehir İli Örneği). (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Akyol, M. A. (2019). Eğitim fakültesi öğrencilerinin duygusal zekâ seviyelerinin ve problem çözme becerilerinin farklı değişkenlere göre karşılaştırılması. (Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak.
 • Başaran, İ. E. (1988). Eğitim psikolojisi modern eğitimin psikolojik temelleri (2. Baskı) [Educational psychology psychological foundations of modern education (2th ed)]. Ankara: Ayyıldız Matbaası.
 • Bingham, A. (1976). Çocuklarda problem çözme yeteneklerinin geliştirilmesi. (Çev: A. Ferhan Oğuzkan). İstanbul: Milli Eğitim Yayınevi.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. (20. Baskı) [Scientific research methods (20th ed)]. Ankara: Pegem Akademi.
 • Camcı Erdoğan, S. (2013). Üstün zekâlı kızların bilime yönelik tutumları ve bilim insanı imajları [Gifted girls' attitudes towards science and their image of scientists]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 19 (2013-1), 125-142.
 • Canpolat, A. M., Kazak Çetinkalp, Z. & Özkaşer, M. (2013). Beden eğitimi dersinde problem çözme becerisi ve sınıf iklimi: İkinci kademe ilköğretim öğrencileri üzerine bir çalışma [Problem solving skills and classroom climate in a physical education lesson: A study on secondary school students]. SPORMETRE. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2012, X (3), 89-94
 • Çakır, N. Ç. (2012). Sınıf öğretmenlerinin bilimin doğasına ilişkin görüşleri ve bilimsel tutum ile fen özyeterlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Kütahya örneği (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Çelik, Y. & Onay, İ. (2014). 6. Sınıf öğrencilerinin bilimsel tutumları ve özgüvenleri arasındaki ilişkinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examining the relationship between 6th grade students' scientific attitudes and self-confidence according to various variables]. Asya Öğretim Dergisi, 2(2), 38-51
 • Demirtaş, H. & Dönmez, B. (2008). Ortaöğretimde görev yapan öğretmenlerin problem çözme becerilerine ilişkin algıları [Secondary school teachers' perceptions of problem solving skills]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9 (16), 177 - 198.
 • Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması [Functional importance of scientific attitudes in science teaching and adaptation study of scientific attitude scale into Turkish]. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi XIX (2), 271-299.
 • Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2011). 2005 fen ve teknoloji öğretim programının, ilköğretim öğrencilerindeki bilimsel tutumların gelişimine etkisi [The effect of 2005 science and technology curriculum on the development of scientific attitudes in primary school students]. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 321-342
 • Derin, R. (2006). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri ve denetim odağı düzeyleri ile akademik başarıları arasındaki ilişki (İzmir ili örneklemi (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Erden, M. (1998). Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching]. İstanbul: Alkım Yayınevi
 • Ergin, D. Y. & Özgürol, M. B.(2011). Bilimsel tutum ve duygusal zeka arasındaki ilişki. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Türkiye.
 • Fadli, A. (2019). Problem solving skills and scientific attitudes of prospective teachers based on gender and grades level. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(10), 3595-3599.
 • Gömleksiz, M. N. & Bozpolat, E. (2012). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of primary school 4th and 5th grade students' opinions on problem solving skills]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12(2), 23-40.
 • Gözcü Reyhan, Ö. (2018) İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yaratıcı düşünme eğilimleri, problem çözmeye yönelik algıları ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.
 • Gülen, H. (2017). Ergenlerin problem çözme becerileri ve siber zorbalıkla başa çıkma davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Kalaivani, C. & Pugalenthy, N. (2015). Problem solving ability and scientific attitute of higher secondary school students. Shanlax International Journal of Arts, Science & Humanities, 2(3).
 • Karahan, D. (2018). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri ve yaşam doyumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods (30th ed)]. (30. Baskı). Ankara: Nobel Yayın
 • Kılıç, B. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilimsel yaratıcılık ve bilimsel tutum düzeylerinin belirlenmesi (Yüksek Lisans Tezi). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.
 • Koç, C. (2014). İlköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algıları ve öğrenme sürecinde yardım istemeleri [Primary school students' perceptions of problem solving skills and seeking help in the learning process]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(2), 659-678.
 • Korkut, F. (2002). Lise öğrencilerinin problem çözme becerileri [Problem solving skills of high school students]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22, 177-184.
 • Mahulae, P. S., Sirait, M., & Sirait, M. (2017). The effect of inquiry training learning model using PhET media and scientific attitude on students’ science process skills. IOSR Journal of Research & Method in Education, 7(5), 24-29.
 • Ministry of National Education [MoNE]. (2018). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı (Science Curriculum). Ankara: MEB
 • Mıhladız, G. & Duran, M. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilime yönelik tutumlarının demografik değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of primary school students' attitudes towards science in terms of demographic variables]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 10(20), 100 – 121.
 • Ocak, I., Ocak, G. & Olur, B. (2021). The examination of the correlation between scientific attitudes and inquiry learning skills in science among secondary school students. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 11(1), 58–66.
 • Ocak, G. & Eğmir, E. (2014). Öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examination of pre-service teachers' problem solving skills in terms of various variables]. Asya Öğretim Dergisi, 2(1), 27-45.
 • Osborne, J., Simon, S., & Collins, S. (2003). Attitudes towards science: a review of the literature and its implications. International Journal of Science Education, 25(9), 1049–1079.
 • Ozden, B. & Yenice, N. (2014). An analysis of the secondary education students’ scientific attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 1(2), 86-97.
 • Önen Öztürk, F. (2016). Bilimsel epistemolojik inançlar, bilimsel bilginin doğası hakkındaki görüşler ve bilimsel tutumlar üzerine bir çalışma: Abu Dhabi örneği [A study on scientific epistemological beliefs, views on the nature of scientific knowledge, and scientific attitudes: the case of Abu Dhabi]. MSKU Eğitim Fakültesi Dergisi, ISSN 2148-6999 Cilt 3, Sayı 2.
 • Öner, D. (2019). Ortaokul Öğrencilerinin FeTeMM’e Yönelik Tutum, Algı, Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat.
 • Özden, B. (2012). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve bilimsel tutumlarının öğrencilerin demografik özellikleri ve akademik başarıları açısından incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Polat, H. R. & Tümkaya, S. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin düşünme ihtiyacına göre problem çözme becerilerinin incelenmesi [Examining the problem-solving skills of classroom teacher students according to their thinking needs]. İlköğretim Online, 9(1), 346-360.
 • Puspita, D. M. (2018). The effect of discovery learning model and scientific attitude of students on the understanding of the concept of natural science in students of Grade IV Primary School. In 3rd Annual International Seminar on Transformative Education and Educational Leadership (AISTEEL 2018). Atlantis Press.
 • Saracaloğlu, A. S., Yenice N. & Karasakaloğlu N. (2009). Öğretmen adaylarının iletişim ve problem çözme becerileri ile okuma ilgi ve alışkanlıkları arasındaki ilişki [The relationship between teacher candidates' communication and problem solving skills and their reading interests and habits]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi 6(2), 187-206.
 • Saygılı, G. (2010). Öğretim teknolojilerinin fen ve teknoloji dersinde kullanımının ilköğretim öğrencilerinin problem çözme becerilerine öğrenme ve ders çalışma stratejilerine üst düzey düşünme becerilerine fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına ve ders başarısına etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Sekar, P. & Mani, S. (2013). Science attitude of higher secondary biology students. Indian Journal of Applied Research, 3(9), 178-179.
 • Serin, O., Bulut Serin, N. ve Saygılı G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’nin (ÇPÇE) geliştirilmesi [Developing a problem solving inventory for primary school children]. İlkoğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi (4. Baskı) [Measuring attitudes and data analysis with SPSS (4th ed)]. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Taylan, S. (1990). Heppner’in problem çözme envanterinin uyarlanma güvenirlik ve geçerlik çalışmaları. (Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Terzi, Ş. (2003). Altıncı sınıf öğrencilerinin kişiler arası problem çözme beceri algıları [Sixth grade students' perceptions of interpersonal problem solving skills]. Gazi Üniversitesi Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(2), 221-232.
 • Totan, T. (2011). Problem çözme becerileri eğitim programının ilköğretim 6. sınıf öğrencilerinin sosyal duygusal öğrenme becerileri üzerine etkisi (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uysal, O. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin matematik dersine yönelik problem çözme becerileri, kaygıları ve tutumları arasındaki ilişkilerin değerlendirilmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Uzun, S. (2011). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerinin ve fen bilimine yönelik tutumlarının incelenmesi. (Yüksek Lisans Tezi). Rize Üniversitesi, Rize.
 • Yu, K. C., Fan, S. C. & Lin, K. Y. (2015). Enhancing students’ problem-solving skills through context-based learning. International Journal of Science and Mathematics Education, 13(6), 1377-1401.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Gürbüz OCAK
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
0000-0001-8568-0364
Türkiye


Ayşe Betül DOĞRUEL
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0002-9433-1876
Türkiye


Mustafa Enes TEPE (Primary Author)
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0001-5675-7537
Türkiye

Publication Date March 31, 2021
Published in Issue Year 2021, Volume 8, Issue 1

Cite

APA Ocak, G. , Doğruel, A. B. & Tepe, M. E. (2021). An Analysis of the Relationship between Problem Solving Skills and Scientific Attitudes of Secondary School Students . International Journal of Contemporary Educational Research , 8 (1) , 72-83 . DOI: 10.33200/ijcer.780710

133171332113318 23524 133191332713323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868