Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 248 - 258, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1024470

Öz

Kaynakça

 • Altun, D., & Sarı, B. (2018). A decade of early literacy research trends in turkey: A thematic review. Journal of Education and Future, 13, 23-32.
 • Aral, N., Kandır, A., Bütün Ayhan, A., & Can Yaşar, M. (2010). The influence of project based curricula on six-year old preschoolers conceptual development. Social Behaviour and Personality, 38(8), 1073 1080.
 • Arıkan, A. (2020). Dezavantajlılık bağlamında proje yaklaşımı: Öğretmenler, çocuklar ve ailelerin deneyimleri. Journal of Early Childhood Stıudies, 4(1), 106-134. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041215
 • Arıkan, A., & Kimzan, İ. (2016). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı: Ağaç bilimcilerin araştırmaları projesi. İlköğretim Online, 15(2), 498-528.
 • Barratt Pugh, C. (2000). The socio-cultural context of literacy learning. In Caroline Barratt-Pugh and Mary Rohl (Eds.), Literacy learning ın the early years (pp. 2-5). Buckingham: Open University.
 • Bayraktar, V., & Temel, F. (2014). Okuma yazmaya hazırlık eğitim programının çocukların okuma yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 8-22.
 • Beneke, S. (2003). Project approach catalog 4: literacy and project work by the project approach study group. strategies to ıncorporate literacy in project work in the pre- kindergarten classroom. Edit. J. H. Helm (Ed.) Early Chilhood and Parenting Collaborative, Urbana: University of Illinois.
 • Bredekamp, S. (2015). Çocuklara iletişimi öğretme: dil, okuryazarlık ve sanat. İçinde H. Z. İnan ve T. İnan (Ed.), Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (s.374-409). Ankara: Nobel.
 • Broemmel, A. D., Moran, M. J., & Wooten, D. A. (2015). The impact of animated books on the vocabulary and language development of preschool aged children in two school settings. Early Childhood Research & Practice, 17(1). Retrived from http://ecrp.uiuc.edu/v17n1/broemmel.html
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clay, M. M. (2000). An observation survey of early literacy achievement. Portsmouth, NH: Heinemann. Çağlar Kabacık, S., & Deretarla Gül, E. (2016). Anasınıfına devam eden çocukların sebzelere ilişkin tepkilerinin incelenmesi: proje yaklaşımı örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5) , 2323-2334 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27735/317850
 • Çetin, A. (2019). Erken okuryazarlık becerileri eğitim programının erken okuryazarlık ve erken matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dickinson, D. K., & Neuman, S. B. (2018). Handbook of Early Literacy Research (G.Akoğlu & C. Ergül, Çev.). Ankara: Nobel. Doğan, A. (2019). Diyalojik okumanın beş-altı yaş çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Efe, M., & Temel, F. (2018). The study of the effect of the interactive book reading program on 48-66 months-old preschool children’s writing awareness. Journal of Early Childhood Studies, 2(2), 257-283.
 • Elliott, E., & Olliff, C. (2008). Developmentally appropriate emergent literacy activities for young children: Adapting the Early Literacy and Learning Model (ELLM). Early Childhood Education Journal, 35(6), 551-556.
 • Enerem, D. (2018). 60-72 ay arası çocuklarda erken okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A. D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., & Deniz, Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 4(7), 169-184. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1565
 • Ergül, C., Dolunay Sarıca, A., Akoğlu, G., & Karaman, G. (2017). The home literacy environments of Turkish kindergarteners: Does SES make a difference? International Journal of Instruction, 10 (1), 1308-1470.
 • Gök, N. F. (2013). Anaokullarında erken okuryazarlık çevresinin değerlendirilmesi ve sınıf ortamının çocukların erken okuryazarlık davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Girgin, Ü. (2003). Okumaya hazırlık etkinlikleri. Çocukta dil ve kavram gelişimi. S. Topbaş (Ed.). (Üçüncü Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gizir Ergen, Z. (2013). Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Griffith, P. L., Beach, S. A., Ruan, J. & Dunn, L. (2008). Literacy for young children: A guide for early childhood educators. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Ergül (2016). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma. İlköğretim Online, 15(1), 251-272.
 • Helm, J. H. (2004). Projects that power young minds. Educational Leadership, 62(1), 58-62.
 • Helm, J. H., & Katz, G. L. (2001). Young investigators: The Project approach in the early years. Newyork and London: Teacher Collage Press. Hoover, W.A. (2002). The importance of phonemic awareness in learning to read. SEDL Letter. XIV (3). Retrieved from: http://www.sedl.org/pubs/sedl letter/v14n03/3.html
 • Jaya, A., Hermansyah, H., & Rosmiyati, E. (2019). The ımplementation of project-based learning in ıncreasing speaking achievement and self-confidence. Indonesian Educational Administration and Leadership Journal, 1, 4-14.
 • Justice, L., & Ezell, H. (2004). Print referencing: an emergent literacy enhancement strategy and its clinical applications. Language, Speech, and Hearing Services in School, 35, 185-193.
 • Kammermeyer, G., Stuck, A., & Roux, S. (2016). Promotion of literacy and numeracy in pyramid classrooms in Germany. Early Child Development and Care, 186(1), 153-172. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1052424
 • Karaman, G. (2014). Erken okuryazarlık becerilerinin tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri ve kapsamı, Ed. Fulya Temel, Her yönüyle okul öncesi eğitim dil ve erken okuryazarlık (s 12-31) Ankara: Hedef Yayınları.
 • Kargın, T.,, Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi [Early Literacy Profile of Kindergarten Children: Ankara Sample]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi [Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education], 18(01), 61-87.
 • Katz, L. G. (1998). The project approach. Scholastic Early Childhood Today, 12(6), 43-44.
 • Katz G. L., & Chard, S. C. (2000). Engaging children's minds: The project approach (Second Edition) Connecticut: Ablex Publishing Corporation Stamford.
 • Kaynak Ekici, K. B. (2017). MEB okul öncesi eğitim programına uyarlanmış piramit metodunun 5 yaş çocuklarının dil ve erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kefi, S. (2017). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi. Journal of Early Childhood Studies, 1(1), 3-18. DOI: 10.24130/eccd-jecs.19672017119
 • Koçak, N., Ergin, B., & Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4 , 100-106 . DOI: 10.18493/kmusekad.95564
 • Krajewski, K., Schneider, W. (2009). Exploring the impact of phonological awareness, visual-spatial working memory, and preschool quantity-number competencies on mathematics achievement in elementary school: Findings from a 3-year longitudinal study. J Exp Child Psychol., 103(4), 516-531.
 • Kumar Roul, S. (2014). Language development of the preschool children: The effects of an audio-visual intervention program in Delhi. International Journal of Instruction. 7(1), 59-74.
 • Lever, R., & Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialog reading intervention improves kindergarteners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 1-24.
 • Ministry of National Education Pre-School Education Program (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayıncılık. Metin, Ş., & Aral, N. (2014). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin beş yaş (60-72 ay) çocuklarının çizim becerilerine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 180-194.
 • McNaughton, S. (1995). Patterns of emergent literacy: Processes of development and transition. New York: Oxford University Press. Munoz, K., Valenzuela, M., Orellana, P. (2018).Phonological awareness instruction: A program training design for low-income children. Int J Educ Res., 89, 47-58.
 • Neuman, S. B., & Dickinson, D. K. (Eds.). (2001). Handbook of early literacy research. New York: Guilford Publications. Oğuz, V. (2012). Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Oktay, A., & Unutkan, Ö. (2003). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. (Birinci Baskı). (s.145-155). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Özdemir Bayraktar, Z., & Bayraktar, A. (2015). Investigation of pre-service teachers’ awareness regarding children's early literacy. Journal of Education and Future, 7, 37-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/18639/196737
 • Özen Altınkaynak, Ş. (2019). Okul öncesi dönemde erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 37-49.
 • Özen Altınkaynak, Ş., & Akman, B. (2016). Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 185-204.
 • Parpucu, N., & Dinç, B. (2017). Seslerin Renkli Dünyası programının okul öncesi çocukların fonolojik farkındalık becerileri üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(192), 233-261.
 • Pence, K. L. (2006). Assessment in emergent literacy. United Kingdom: Plural Publishing;
 • Ranweiler, L.W. (2004). Preschool readers and writers—early literacy strategies for teachers. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.
 • Rathvon, N. (2004). Early reading assessment a practitioner’s handbook. London: The Guilford Press A Division of Guilford Publications.
 • Reese, E., Cox, A., Harte, D., & McAnally, H. (2003). Diversity in adults’ styles of reading books to children. In A. Van Kleeck, S. A. Stahl, & E.€B. Bauer (Eds.), On reading books to children: Parents and teachers (pp.37-57). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Rhyner, M., Haebig, E. K., & West, K. M. (2009). Understanding frameworks for the emergent literacy stage. In P. M. Rhyner (Ed.) Emergent literacy and language development promoting learning in early childhood, (pp 5-36) London: Guilford press.
 • Sayuti, H. A. M., Ann, T. G., Saimi, W. M. S. A., Bakar, M. A. B., Dawawi, S. N. A., & Mohamad, M. (2020). Using gold standard project based learning for ıntermediate year three pupils to enhance english speaking skill: A conceptual paper. creative education, 11, 1873-1889. https://doi.org/10.4236/ce.2020.1110137
 • Schnobrich, K. M. (2009). The relationship between literacy readiness and auditory and visual perception in kindergarteners. Unpublished Master Thesis, Miami University, Oxford.
 • Spira, E. G., Bracken, S. S., & Fischel, E. J. (2005). Predicting improvement after first-grade reading difficulties: The effects of oral language, emergent literacy, and behaviour skills. Developmental Psychology, 41(1), 225-234.
 • Strommen, L. T., & Mates, B. F. (2000). What readers do: Young children’s ideas about the nature of reading. In M. Robinson, J. McKenna, & J. Wedman (Eds.) Issues and trends in literacy education (2nd ed., (pp.200–212). Boston: Allyn & Bacon.
 • Tahta, F., & İvrendi, A. (2007). Okul öncesi eğitimde fen öğretimi ve öğrenimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tanju Aslışen, E. H., & Hakkoymaz, S. (2020). Erken okuryazarlık alanında gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1483-1498.
 • Taşer, S. (2012). Konuşma eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınevi.
 • Temel, F., Kandır, A., Erdemir, N., & Çiftçibaşı, H. (2005). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ve program örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turan, F., & Akoğlu, G. (2011). Okul öncesi dönemde sesbilgisel farkındalık eğitimi [Phonological awareness training in pre-school period]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 36(161), 64-75.
 • Uyanık, Ö., & Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve dil becerileri eğitim programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 459-481. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2016.310.
 • Van Kleeck, A. (1998). Preliteracy domains and stages: Laying the foundations for beginning reading. Journal of Children’s Communication Development, 20, 33-51.
 • Wasik, B. H., & Hendrickson, J. S. (2004). Family literacy practices. In C. A. Stone, E. R. Silliman, B. J. Ehren, & K. Apel (Eds.), Handbook of language and literacy: Development and disorders (pp. 154-174). New York: Guilford Press . Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69 (3), 848-872.
 • Xu, Y., Chin, C., E Reed, E., & Hutchinson, C. (2014). The effects of a comprehensive early literacy project on preschoolers’ language and literacy skills. Early Childhood Education Journal, 4, 295-304. DOI 10.1007/s10643-013-0613-6
 • Yalavaç, N. (2020). Etkileşimli kitap okumanın erken okuryazarlık becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Yalman, F. (2020). Kütüphanede verilen 'Kitapların Eğlenceli Dünyası' eğitim programının çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Yıldız Bıçakçı, M. (2009). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız Bıçakçı, M., & Gürsoy, F. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 307-316.
 • Yumuş, M. (2018). Paylaşımlı kitap okuma müdahale programının ebeveynlerin deneyimlerine bebeklerin dil gelişimine ve erken okuryazarlık becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

The Effect of Project Approach-Based Education on Children’s Early Literacy Skills

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 248 - 258, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.1024470

Öz

In this study, it was aimed to determine the effect of project-based education on children's early literacy skills. Experimental design with pretest-posttest control group was used in the research. The study group of the research consisted of a total of 36 children in the experimental (n: 18) and control (n: 18) groups, who attended independent kindergartens affiliated to the Ministry of National Education in the city center of Afyon, which were randomly selected from the population. As a data collection tool in the study, the "General Information Form" developed by the researchers to collect personal information about children and families (gender, number of siblings, duration of pre-school education, parents' ages, educational status, occupation) and to evaluate early literacy skills the “Test of Early Literacy” (TEL) developed by Kargın, Güldenoğlu and Ergül (2015) were used. A project-based education program was applied to the children in the experimental group, 3 days a week for 8 weeks. A statistically significant difference was found between the pre-test and post-test mean scores of the children in the experimental and control groups from all of the TEL and its sub-dimensions, in favor of the scores they got from the posttest. Due to the positive change in the experimental and control groups, the pre-test and post-test score differences of the children in the experimental and control groups were compared. As a result of the comparison, a statistically significant difference was found in favor of the experimental group.

Kaynakça

 • Altun, D., & Sarı, B. (2018). A decade of early literacy research trends in turkey: A thematic review. Journal of Education and Future, 13, 23-32.
 • Aral, N., Kandır, A., Bütün Ayhan, A., & Can Yaşar, M. (2010). The influence of project based curricula on six-year old preschoolers conceptual development. Social Behaviour and Personality, 38(8), 1073 1080.
 • Arıkan, A. (2020). Dezavantajlılık bağlamında proje yaklaşımı: Öğretmenler, çocuklar ve ailelerin deneyimleri. Journal of Early Childhood Stıudies, 4(1), 106-134. https://doi.org/10.24130/eccd-jecs.1967202041215
 • Arıkan, A., & Kimzan, İ. (2016). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı: Ağaç bilimcilerin araştırmaları projesi. İlköğretim Online, 15(2), 498-528.
 • Barratt Pugh, C. (2000). The socio-cultural context of literacy learning. In Caroline Barratt-Pugh and Mary Rohl (Eds.), Literacy learning ın the early years (pp. 2-5). Buckingham: Open University.
 • Bayraktar, V., & Temel, F. (2014). Okuma yazmaya hazırlık eğitim programının çocukların okuma yazma becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(3), 8-22.
 • Beneke, S. (2003). Project approach catalog 4: literacy and project work by the project approach study group. strategies to ıncorporate literacy in project work in the pre- kindergarten classroom. Edit. J. H. Helm (Ed.) Early Chilhood and Parenting Collaborative, Urbana: University of Illinois.
 • Bredekamp, S. (2015). Çocuklara iletişimi öğretme: dil, okuryazarlık ve sanat. İçinde H. Z. İnan ve T. İnan (Ed.), Erken çocukluk eğitiminde etkili uygulamalar (s.374-409). Ankara: Nobel.
 • Broemmel, A. D., Moran, M. J., & Wooten, D. A. (2015). The impact of animated books on the vocabulary and language development of preschool aged children in two school settings. Early Childhood Research & Practice, 17(1). Retrived from http://ecrp.uiuc.edu/v17n1/broemmel.html
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5. Baskı).Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Clay, M. M. (2000). An observation survey of early literacy achievement. Portsmouth, NH: Heinemann. Çağlar Kabacık, S., & Deretarla Gül, E. (2016). Anasınıfına devam eden çocukların sebzelere ilişkin tepkilerinin incelenmesi: proje yaklaşımı örneği. Kastamonu Eğitim Dergisi, 24(5) , 2323-2334 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/27735/317850
 • Çetin, A. (2019). Erken okuryazarlık becerileri eğitim programının erken okuryazarlık ve erken matematik becerileri üzerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Dickinson, D. K., & Neuman, S. B. (2018). Handbook of Early Literacy Research (G.Akoğlu & C. Ergül, Çev.). Ankara: Nobel. Doğan, A. (2019). Diyalojik okumanın beş-altı yaş çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Efe, M., & Temel, F. (2018). The study of the effect of the interactive book reading program on 48-66 months-old preschool children’s writing awareness. Journal of Early Childhood Studies, 2(2), 257-283.
 • Elliott, E., & Olliff, C. (2008). Developmentally appropriate emergent literacy activities for young children: Adapting the Early Literacy and Learning Model (ELLM). Early Childhood Education Journal, 35(6), 551-556.
 • Enerem, D. (2018). 60-72 ay arası çocuklarda erken okuryazarlık becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Ergül, C., Akoğlu, G., Sarıca, A. D., Karaman, G., Tufan, M., Bahap-Kudret, Z., & Deniz, Z. (2016). An adapted dialogic reading program for Turkish kindergarteners from low socio-economic backgrounds. Journal of Education and Training Studies, 4(7), 169-184. http://dx.doi.org/10.11114/jets.v4i7.1565
 • Ergül, C., Dolunay Sarıca, A., Akoğlu, G., & Karaman, G. (2017). The home literacy environments of Turkish kindergarteners: Does SES make a difference? International Journal of Instruction, 10 (1), 1308-1470.
 • Gök, N. F. (2013). Anaokullarında erken okuryazarlık çevresinin değerlendirilmesi ve sınıf ortamının çocukların erken okuryazarlık davranışlarına etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Girgin, Ü. (2003). Okumaya hazırlık etkinlikleri. Çocukta dil ve kavram gelişimi. S. Topbaş (Ed.). (Üçüncü Baskı). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Gizir Ergen, Z. (2013). Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların yaratıcılıklarına etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Griffith, P. L., Beach, S. A., Ruan, J. & Dunn, L. (2008). Literacy for young children: A guide for early childhood educators. Thousands Oaks, CA: Corwin Press.
 • Güldenoğlu, B., Kargın, T., & Ergül (2016). Sesbilgisel farkındalık becerilerinin okuduğunu anlama üzerindeki etkisi: Boylamsal bir çalışma. İlköğretim Online, 15(1), 251-272.
 • Helm, J. H. (2004). Projects that power young minds. Educational Leadership, 62(1), 58-62.
 • Helm, J. H., & Katz, G. L. (2001). Young investigators: The Project approach in the early years. Newyork and London: Teacher Collage Press. Hoover, W.A. (2002). The importance of phonemic awareness in learning to read. SEDL Letter. XIV (3). Retrieved from: http://www.sedl.org/pubs/sedl letter/v14n03/3.html
 • Jaya, A., Hermansyah, H., & Rosmiyati, E. (2019). The ımplementation of project-based learning in ıncreasing speaking achievement and self-confidence. Indonesian Educational Administration and Leadership Journal, 1, 4-14.
 • Justice, L., & Ezell, H. (2004). Print referencing: an emergent literacy enhancement strategy and its clinical applications. Language, Speech, and Hearing Services in School, 35, 185-193.
 • Kammermeyer, G., Stuck, A., & Roux, S. (2016). Promotion of literacy and numeracy in pyramid classrooms in Germany. Early Child Development and Care, 186(1), 153-172. http://dx.doi.org/10.1080/03004430.2015.1052424
 • Karaman, G. (2014). Erken okuryazarlık becerilerinin tarihsel gelişimi, kuramsal temelleri ve kapsamı, Ed. Fulya Temel, Her yönüyle okul öncesi eğitim dil ve erken okuryazarlık (s 12-31) Ankara: Hedef Yayınları.
 • Kargın, T.,, Güldenoğlu, B., & Ergül, C. (2017). Anasınıfı çocuklarının erken okuryazarlık beceri profili: Ankara örneklemi [Early Literacy Profile of Kindergarten Children: Ankara Sample]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi [Ankara University Faculty of Educational Sciences Journal of Special Education], 18(01), 61-87.
 • Katz, L. G. (1998). The project approach. Scholastic Early Childhood Today, 12(6), 43-44.
 • Katz G. L., & Chard, S. C. (2000). Engaging children's minds: The project approach (Second Edition) Connecticut: Ablex Publishing Corporation Stamford.
 • Kaynak Ekici, K. B. (2017). MEB okul öncesi eğitim programına uyarlanmış piramit metodunun 5 yaş çocuklarının dil ve erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Kefi, S. (2017). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı uygulamalarının temel bilimsel süreç becerilerini kapsama durumunun incelenmesi. Journal of Early Childhood Studies, 1(1), 3-18. DOI: 10.24130/eccd-jecs.19672017119
 • Koçak, N., Ergin, B., & Yalçın, H. (2014). 60-72 aylık çocukların türkçe dil kullanımı düzeyleri ve etki eden faktörlerin incelenmesi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 4 , 100-106 . DOI: 10.18493/kmusekad.95564
 • Krajewski, K., Schneider, W. (2009). Exploring the impact of phonological awareness, visual-spatial working memory, and preschool quantity-number competencies on mathematics achievement in elementary school: Findings from a 3-year longitudinal study. J Exp Child Psychol., 103(4), 516-531.
 • Kumar Roul, S. (2014). Language development of the preschool children: The effects of an audio-visual intervention program in Delhi. International Journal of Instruction. 7(1), 59-74.
 • Lever, R., & Sénéchal, M. (2011). Discussing stories: On how a dialog reading intervention improves kindergarteners’ oral narrative construction. Journal of Experimental Child Psychology, 108, 1-24.
 • Ministry of National Education Pre-School Education Program (2013). Okul öncesi eğitim programı. Ankara: MEB Yayıncılık. Metin, Ş., & Aral, N. (2014). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin beş yaş (60-72 ay) çocuklarının çizim becerilerine etkisinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), 180-194.
 • McNaughton, S. (1995). Patterns of emergent literacy: Processes of development and transition. New York: Oxford University Press. Munoz, K., Valenzuela, M., Orellana, P. (2018).Phonological awareness instruction: A program training design for low-income children. Int J Educ Res., 89, 47-58.
 • Neuman, S. B., & Dickinson, D. K. (Eds.). (2001). Handbook of early literacy research. New York: Guilford Publications. Oğuz, V. (2012). Proje yaklaşımının anasınıfına devam eden çocukların problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi. Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Oktay, A., & Unutkan, Ö. (2003). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. Gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. (Birinci Baskı). (s.145-155). İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Özdemir Bayraktar, Z., & Bayraktar, A. (2015). Investigation of pre-service teachers’ awareness regarding children's early literacy. Journal of Education and Future, 7, 37-48. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jef/issue/18639/196737
 • Özen Altınkaynak, Ş. (2019). Okul öncesi dönemde erken okuryazarlık becerilerinin gelişimi. Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 3(1), 37-49.
 • Özen Altınkaynak, Ş., & Akman, B. (2016). Aile temelli okuma yazmaya hazırlık programının çocukların okuma yazmaya hazırlık becerilerine etkisi. Eğitim ve Bilim, 41(186), 185-204.
 • Parpucu, N., & Dinç, B. (2017). Seslerin Renkli Dünyası programının okul öncesi çocukların fonolojik farkındalık becerileri üzerindeki etkisi. Eğitim ve Bilim, 42(192), 233-261.
 • Pence, K. L. (2006). Assessment in emergent literacy. United Kingdom: Plural Publishing;
 • Ranweiler, L.W. (2004). Preschool readers and writers—early literacy strategies for teachers. Ypsilanti, MI: High/Scope Press.
 • Rathvon, N. (2004). Early reading assessment a practitioner’s handbook. London: The Guilford Press A Division of Guilford Publications.
 • Reese, E., Cox, A., Harte, D., & McAnally, H. (2003). Diversity in adults’ styles of reading books to children. In A. Van Kleeck, S. A. Stahl, & E.€B. Bauer (Eds.), On reading books to children: Parents and teachers (pp.37-57). Mahwah, NJ: Erlbaum.
 • Rhyner, M., Haebig, E. K., & West, K. M. (2009). Understanding frameworks for the emergent literacy stage. In P. M. Rhyner (Ed.) Emergent literacy and language development promoting learning in early childhood, (pp 5-36) London: Guilford press.
 • Sayuti, H. A. M., Ann, T. G., Saimi, W. M. S. A., Bakar, M. A. B., Dawawi, S. N. A., & Mohamad, M. (2020). Using gold standard project based learning for ıntermediate year three pupils to enhance english speaking skill: A conceptual paper. creative education, 11, 1873-1889. https://doi.org/10.4236/ce.2020.1110137
 • Schnobrich, K. M. (2009). The relationship between literacy readiness and auditory and visual perception in kindergarteners. Unpublished Master Thesis, Miami University, Oxford.
 • Spira, E. G., Bracken, S. S., & Fischel, E. J. (2005). Predicting improvement after first-grade reading difficulties: The effects of oral language, emergent literacy, and behaviour skills. Developmental Psychology, 41(1), 225-234.
 • Strommen, L. T., & Mates, B. F. (2000). What readers do: Young children’s ideas about the nature of reading. In M. Robinson, J. McKenna, & J. Wedman (Eds.) Issues and trends in literacy education (2nd ed., (pp.200–212). Boston: Allyn & Bacon.
 • Tahta, F., & İvrendi, A. (2007). Okul öncesi eğitimde fen öğretimi ve öğrenimi. Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Tanju Aslışen, E. H., & Hakkoymaz, S. (2020). Erken okuryazarlık alanında gerçekleştirilmiş lisansüstü tez çalışmalarının incelenmesi: Bir içerik analizi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(4), 1483-1498.
 • Taşer, S. (2012). Konuşma eğitimi. İstanbul: Pegasus Yayınevi.
 • Temel, F., Kandır, A., Erdemir, N., & Çiftçibaşı, H. (2005). Okul öncesi eğitimde proje yaklaşımı ve program örnekleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Turan, F., & Akoğlu, G. (2011). Okul öncesi dönemde sesbilgisel farkındalık eğitimi [Phonological awareness training in pre-school period]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 36(161), 64-75.
 • Uyanık, Ö., & Alisinanoğlu, F. (2016). Akademik ve dil becerileri eğitim programının 61-66 aylık çocukların bilişsel yetenekleri ile erken akademik ve dil becerilerine etkisi. Mediterranean Journal of Humanities, 6(2), 459-481. http://dx.doi.org/10.13114/MJH.2016.310.
 • Van Kleeck, A. (1998). Preliteracy domains and stages: Laying the foundations for beginning reading. Journal of Children’s Communication Development, 20, 33-51.
 • Wasik, B. H., & Hendrickson, J. S. (2004). Family literacy practices. In C. A. Stone, E. R. Silliman, B. J. Ehren, & K. Apel (Eds.), Handbook of language and literacy: Development and disorders (pp. 154-174). New York: Guilford Press . Whitehurst, G. J., & Lonigan, C. J. (1998). Child development and emergent literacy. Child Development, 69 (3), 848-872.
 • Xu, Y., Chin, C., E Reed, E., & Hutchinson, C. (2014). The effects of a comprehensive early literacy project on preschoolers’ language and literacy skills. Early Childhood Education Journal, 4, 295-304. DOI 10.1007/s10643-013-0613-6
 • Yalavaç, N. (2020). Etkileşimli kitap okumanın erken okuryazarlık becerilerine etkisi. Yüksek lisans tezi, İnönü Üniversitesi, Malatya. Yalman, F. (2020). Kütüphanede verilen 'Kitapların Eğlenceli Dünyası' eğitim programının çocukların erken okuryazarlık becerilerine etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Karabük Üniversitesi, Karabük.
 • Yıldız Bıçakçı, M. (2009). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişim alanlarına etkisinin incelenmesi. Doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Yıldız Bıçakçı, M., & Gürsoy, F. (2010). Proje yaklaşımına dayalı eğitimin altı yaş çocuklarının gelişimine etkisinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(1), 307-316.
 • Yumuş, M. (2018). Paylaşımlı kitap okuma müdahale programının ebeveynlerin deneyimlerine bebeklerin dil gelişimine ve erken okuryazarlık becerilerine etkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Articles
Yazarlar

Tugce AKYOL> (Sorumlu Yazar)
Afyon Kocatepe Üniversitesi
0000-0002-5860-9236
Türkiye


Fatma Betül ŞENOL>
AFYON KOCATEPE UNIVERSITY
0000-0002-4844-4968
Türkiye


Münevver CAN YAŞAR>
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1987-8393
Türkiye

Destekleyen Kurum Afyon Kocatepe Üniversitesi
Proje Numarası 18.KARİYER.90
Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akyol, T. , Şenol, F. B. & Can Yaşar, M. (2022). The Effect of Project Approach-Based Education on Children’s Early Literacy Skills . International Journal of Contemporary Educational Research , 9 (2) , 248-258 . DOI: 10.33200/ijcer.1024470

133171332113318  2351823524 13319 13327 13323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868