Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 232 - 247, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.923247

Öz

Kaynakça

 • Acar-Erdol, T., Özen, F., & Toraman, Ç. (2019). The opinion of the faculty of education students towards gender equality in Turkey. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 20(2), 793-844. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.009
 • Acar, F. (2018). Kadınların insan haklarında ulusal üstü standartlar ve denetim: CEDAW örneği bağlamında bazı gözlemler. In H. Şimga, F. Gökşen, B. E. Oder, & D. Yükseker (Eds.), Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmaları: Eşitsizlikler, mücadeleler, kazanımlar [Gender studies in Turkey: Inequalities, struggles, gains] (pp. 181-189). Istanbul: KÜY.
 • Adaçay, F. R. (2014). Toplumsal cinsiyet ve kalkınma [Gender and development]. Bursa: Ekin.
 • Aratemur-Çimen, C., & Bayhan, S. (2019). Secularism and gender in Turkey’s new textbooks II. https://turkiye.fnst.org/content/degisen-ders-kitaplarinda-sekulerizm-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi
 • Aratemur-Çimen, C., & Bayhan, S. (2018). Secularism and gender in Turkey’s new textbooks https://turkiye.fnst.org/content/degisen-ders-kitaplarinda-sekulerizm-ve-toplumsalcinsiyet-esitligi-arastirmasi
 • Arkan, A. (2019). Toplumsal cinsiyet eşitliği - 1 [Gender equality-1]. https://www.setav.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-1/8
 • Başaran, M. (2019). Sosyal Bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliği [Gender equality education in social studies curriculum and textbooks]. [Unpublished master’s thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Chisholm, L., & McKinney, C. (2003). Reforms, innovations and approaches used to work with teachers to use them as change agents and facilitators of gender equality in different countries: strengths and limitations. EFA Global Monitoring Report 2003/4, The Leap to Equality. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146757e.pdf
 • Çelik, D., & Uysal, M. (2012). Evaluation of columns according to gender and women’s education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 285-306. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001246
 • Çelik, H., & Altunbaş, M. (2019, June 19-22). Investigation of the studies on gender in education in Turkey. In ERPA International Congress on Education Book of Proceedings (pp. 74-81). Sakarya: Sakarya University.
 • Çelikkaleli, Ö., & Avcı, R. (2016). Investigation of university students’ attachment styles according to sex and gender roles. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 103-123. https://doi.org/10.18009/jcer.02509
 • Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender. Women’s Studies Int. Forum, 16(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/0277-5395(93)90076-L
 • Dilek, G. (2012). Tarih öğretiminde toplumsal cinsiyet: 6. sınıf öğrencilerinin perspektifinden tarihsel süreçte kadın hakları ve kadın imgesi [Gender in history teaching: Women rights and the images of women in the historical process from the perspective of 6th graders]. [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University.
 • Direk, N., & Irmak, B. (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar [Attitudes of medical students towards gender roles at Dokuz Eylul University School of Medicine]. Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty, 31(3), 121-128. https://doi.org/10.5505/deutip.2017.93064
 • Erden, F. T. (2009). A course on gender equity in education: Does it affect gender role attitudes of preservice teachers? Teaching and Teacher Education, 25(2009), 409-414. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.11.001
 • Esen, Y. (2013). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirme amaçlı bir çalışma [A study for developing gender sensitivity in pre-service teacher education. Education and Sciences, 38(169), 280-295. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2066
 • Esen, Y. (2007). Sexism in school textbooks prepared under education reform in Turkey. Journal for Critical Education Policy Studies, 5(2), 466-493. https://eric.ed.gov/?id=EJ837402
 • Elgün, A., & Yeniçeri Alemdar, M. (2017). A study oriented on the communication faculty students’ attitudes towards gender roles: Ege University sample. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 1054-1067. https://doi.org/10.24289/ijsser.316874
 • Fine, C. (2017). Toplumsal cinsiyet yanılsamaları [Delusions of gender ] (K. Tanrıyar, Trans.). Istanbul: Sel.
 • Fink, A. (2014). Conducting research literature reviews: From the internet paper (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
 • Gürkan, S. (2018). An analysis of the dissertations on gender in Turkey in terms of various variables. The Journal of Social Science, 5(32), 654-680. https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4708
 • Göğüş Tan, M. (2020). Gender equality in education: Mapping and monitoring study 2017-2020 revision. Ankara: CEİD Publications. http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/1072
 • Göğüş Tan, M. (2018). : Gender equality in education: Mapping and monitoring study. Ankara: CEİD Publications. http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/182
 • Gönenç, İ. M., Topuz, Ş., Yılmaz Sezer, N., Yılmaz, S., & Büyükkayacı Duman, N. (2018). Effect of gender course on gender perception. Journal of Ankara Health Sciences, 7(1), 22-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbid/issue/38008/438855
 • Gray, C., & Leith, H. (2004). Perpetuating gender stereotypes in the classroom: A teacher perspective. Educational Studies, 30(1), 3-17. https://doi.org/10.1080/0305569032000159705
 • Kalaycı, N. (2015). Analyses of the cartoon series from a gender equality perspective: Pepee. Education and Science, 40 (177), 243-270. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3836
 • Kalem, G. G. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının incelenmesi [Examination the gender phenomenon in the most watched cartoons by preschool children]. [Unpublished master’s thesis]. Gazi University.
 • Kancı, T. (2008). Cumhuriyetin ilk yıllarından bugünlere ders kitaplarında kadınlık ve erkeklik kurguları [Construction of femininity and masculinity in textbooks from the early years of the Republic up till today]. In N. Mutluer (Ed.), The state of gender: Limits of the intersection of gender in Turkey (pp. 88-102). Istanbul: Varlık.
 • Kırbaşoğlu Kılıç, L., & Eyüp B. (2011). An investigation on sexual roles formed in elementary school Turkish school books. Ordu University Journal of Social Sciences Research, 2(3), 129-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27567/290052
 • Kızılaslan, İ., & Diktaş, İ. Ö. (2011). The role of university education in changing the gender role perceptions of Turkish ELT student teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 510-525. https://iojes.net/?mod=makale_ing_ozet&makale_id=41286
 • Kitiş Çınar, E. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet [Gender in middle school Turkish course books]. [Unpublished master’s thesis]. Pamukkale University.
 • Koyuncu Şahin, M., & Çoban, A. (2019). An overview of gender studies on education in Turkey. The Journal of International Social Research, 12(64), 588-599. http://dx.doi.org/10.17719/JISR.2019.3381
 • Lindsey, L. L. (2016). Gender roles: A sociological perspectives (6th edition). London and New York: Routledge, Taylor&Francis.
 • Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology (1th edition). London: Sage.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (2th edition). San Francisco: Jossey Bass. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th edition). California: Sage.
 • MoNE. (2019). “Promoting gender equality in education project” press statement. https://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/17798/tr
 • Oakley, A. (1985). Sex, gender and society (rev. edn.). Londan: Temple Smith. Aldershot: Gower.
 • Official Gazette. (2012). National Education regulation on textbooks and educational materials. No: 20409 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-2.htm
 • Özmeriç Taştekin, G. (2019). İlkokul ders kitaplarında toplumsal cinsiyet temsilleri: Nicel bir içerik çözümlemesi [Gender representations in primary school textbooks: A quantitative content analysis]. [Unpublished master’s thesis]. Istanbul University.
 • Peker, A. (219). Resimli hikaye kitaplarında toplumsal cinsiyet temsili: Okul öncesi dönem (3-6 yaş) çocuklar için yazılmış yerli çeviri kitapların karşılaştırmalı içerik analizi [A comparative content analysis of gender portrayals in children’s picture story books: In the case of native and translated books written for children aged 3-6]. [Unpublished master’s thesis]. Middle East Technical University.
 • Salman Erden, Y. T. (2019). Resimli çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet olgusunun incelenmesi [Investigation of the social gender in picture children’s books]. [Unpublished master’s thesis]. Aydın Adnan Menderes University.
 • Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim [Gender and education]. Ankara: Dipnot.
 • Seçgin, F. (2012). Sosyal Bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi [The effect of gender activities in social studies lesson on the perception and attitude of the primary education students]. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Tezcan, M. (1978). Kültür ve eğitim ilişkileri [Relationships of culture and education]. Education and Sciences, 3(15). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5632
 • TGNA Committee on Equality of Opportunity for Women and Men. (2011). Eğitim sistemimizdeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeri konulu komisyon raporu [Committee report on the importance of gender equality in our education system]. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2830/201806172.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • TGNA. (1995). Pekin Deklarasyonu ve eylem planı [The Beijing declaration and platform for action]. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf The European Students’ Union. (ESU). (2008). Gender issues within higher education. https://eric.ed.gov/?id=ED539518
 • T.R. Ministry of Development. (2013). Onuncu kalkınma planı: Toplumsal cinsiyet çalışma grubu raporu [Tenth development plan: Gender working group report]. http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/354_1.pdf
 • TÜSİAD. (2000). Kadın – erkek eşitliğine doğru yürüyüş: eğitim, çalışma yaşamı ve siyaset [Walking towards an equality between men and women: education, work life and politics]. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/1866-kadin-erkek-esitligine-dogru-yuruyus-egitim-calisma-yasami-ve-siyaset
 • UN. (2000). “Woman 2000: Gender equality for the 21st century, “development and peace” (BEIJING+ 5). http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/547/ekutuphane2.3.2.1.1.pdf
 • UNESCO. (2015). A guide for gender equality in teacher education policy and practices. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231646e.pdf
 • UNESCO. (2010). Education for all: Reaching the marginalized. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186606.
 • United Nations Human Rights. (n.d.) Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
 • Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Şafak Uzun, A., & Erdem, E. (2017). The effect of gender education on gender perception and gender role attitudes: An experimental study. Journal of Human Sciences, 14(1), 678-693. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4354
 • Wilson, D. B. (2009). Systematic coding. In H. Cooper, L. V. Hedges and J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed., pp. 159-176). New York: Russell Sage Foundation.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methodology in social sciences]. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, G., Taze, S., Kurban, Ö., & Topal, T. (2019, April 25-27). Analysis of postgraduate theses published on gender equality in Turkey [Paper presentation]. 14th National Preschool Teaching Congress: The Ecological World of Children, Istanbul, Maltepe University.
 • Yılgör, A. G. (2019). “Toplumsal cinsiyet eşitliği” yerine “adalet temelli kadın çalışmaları” [“Justice-based women studies” instead of “gender equality”]. BİA News Center. https://bianet.org/bianet/bianet/205597-toplumsal-cinsiyet-esitligi-yerine adalettem%20elli-kadin-calismalari
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish (1th edition). New York: The Guilford Press.

Gender in Education: A Systematic Review of the Literature in Turkey

Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2, 232 - 247, 03.06.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.923247

Öz

Many international and national measures have been taken to advance gender equality in education. The results of scientific research enlightened us on the ongoing problems of inequality in education despite these measures. The study presents a systematic analysis of 63 theses and 58 articles which were published on gender education in Turkey between 2002 and 2019. This study aims to analyze the trend in gender studies in education in terms of year, subject of study, method and findings. 121 studies selected by criterion sampling method were analyzed by content analysis. According to the research results, it was observed that the studies conducted centered on gender representations, gender perception and gender roles. It was determined that qualitative methods were mainly preferred in the studies analyzed. Based on the analysis of the findings of the researches, it is possible to collect problem areas related to gender in education under four main titles. These are gender representations reflecting inequality in educational materials, traditional gender perception and attitudes in educational environments, the need for gender education and teacher attitudes and behaviors that are not based on equality. In line with the results of this study, recommendations were made to researchers and policymakers

Kaynakça

 • Acar-Erdol, T., Özen, F., & Toraman, Ç. (2019). The opinion of the faculty of education students towards gender equality in Turkey. Ahi Evran University Journal of Kırşehir Education Faculty, 20(2), 793-844. http://dx.doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.009
 • Acar, F. (2018). Kadınların insan haklarında ulusal üstü standartlar ve denetim: CEDAW örneği bağlamında bazı gözlemler. In H. Şimga, F. Gökşen, B. E. Oder, & D. Yükseker (Eds.), Türkiye’de toplumsal cinsiyet çalışmaları: Eşitsizlikler, mücadeleler, kazanımlar [Gender studies in Turkey: Inequalities, struggles, gains] (pp. 181-189). Istanbul: KÜY.
 • Adaçay, F. R. (2014). Toplumsal cinsiyet ve kalkınma [Gender and development]. Bursa: Ekin.
 • Aratemur-Çimen, C., & Bayhan, S. (2019). Secularism and gender in Turkey’s new textbooks II. https://turkiye.fnst.org/content/degisen-ders-kitaplarinda-sekulerizm-ve-toplumsal-cinsiyet-esitligi
 • Aratemur-Çimen, C., & Bayhan, S. (2018). Secularism and gender in Turkey’s new textbooks https://turkiye.fnst.org/content/degisen-ders-kitaplarinda-sekulerizm-ve-toplumsalcinsiyet-esitligi-arastirmasi
 • Arkan, A. (2019). Toplumsal cinsiyet eşitliği - 1 [Gender equality-1]. https://www.setav.org/toplumsal-cinsiyet-esitligi-1/8
 • Başaran, M. (2019). Sosyal Bilgiler öğretim programı ve ders kitaplarında toplumsal cinsiyet eşitliği [Gender equality education in social studies curriculum and textbooks]. [Unpublished master’s thesis]. Necmettin Erbakan University.
 • Chisholm, L., & McKinney, C. (2003). Reforms, innovations and approaches used to work with teachers to use them as change agents and facilitators of gender equality in different countries: strengths and limitations. EFA Global Monitoring Report 2003/4, The Leap to Equality. http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001467/146757e.pdf
 • Çelik, D., & Uysal, M. (2012). Evaluation of columns according to gender and women’s education. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 45(1), 285-306. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001246
 • Çelik, H., & Altunbaş, M. (2019, June 19-22). Investigation of the studies on gender in education in Turkey. In ERPA International Congress on Education Book of Proceedings (pp. 74-81). Sakarya: Sakarya University.
 • Çelikkaleli, Ö., & Avcı, R. (2016). Investigation of university students’ attachment styles according to sex and gender roles. Journal of Computer and Education Research, 4(7), 103-123. https://doi.org/10.18009/jcer.02509
 • Delphy, C. (1993). Rethinking sex and gender. Women’s Studies Int. Forum, 16(1), 1-9. https://doi.org/10.1016/0277-5395(93)90076-L
 • Dilek, G. (2012). Tarih öğretiminde toplumsal cinsiyet: 6. sınıf öğrencilerinin perspektifinden tarihsel süreçte kadın hakları ve kadın imgesi [Gender in history teaching: Women rights and the images of women in the historical process from the perspective of 6th graders]. [Unpublished doctoral dissertation]. Marmara University.
 • Direk, N., & Irmak, B. (2017). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerinde toplumsal cinsiyet rollerine yönelik tutumlar [Attitudes of medical students towards gender roles at Dokuz Eylul University School of Medicine]. Journal of Dokuz Eylul University Medical Faculty, 31(3), 121-128. https://doi.org/10.5505/deutip.2017.93064
 • Erden, F. T. (2009). A course on gender equity in education: Does it affect gender role attitudes of preservice teachers? Teaching and Teacher Education, 25(2009), 409-414. https://doi.org/10.1016/j.tate.2008.11.001
 • Esen, Y. (2013). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirme amaçlı bir çalışma [A study for developing gender sensitivity in pre-service teacher education. Education and Sciences, 38(169), 280-295. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/2066
 • Esen, Y. (2007). Sexism in school textbooks prepared under education reform in Turkey. Journal for Critical Education Policy Studies, 5(2), 466-493. https://eric.ed.gov/?id=EJ837402
 • Elgün, A., & Yeniçeri Alemdar, M. (2017). A study oriented on the communication faculty students’ attitudes towards gender roles: Ege University sample. International Journal of Social Sciences and Education Research, 3(3), 1054-1067. https://doi.org/10.24289/ijsser.316874
 • Fine, C. (2017). Toplumsal cinsiyet yanılsamaları [Delusions of gender ] (K. Tanrıyar, Trans.). Istanbul: Sel.
 • Fink, A. (2014). Conducting research literature reviews: From the internet paper (4th ed.). Thousand Oaks: SAGE.
 • Gürkan, S. (2018). An analysis of the dissertations on gender in Turkey in terms of various variables. The Journal of Social Science, 5(32), 654-680. https://doi.org/10.16990/SOBIDER.4708
 • Göğüş Tan, M. (2020). Gender equality in education: Mapping and monitoring study 2017-2020 revision. Ankara: CEİD Publications. http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/1072
 • Göğüş Tan, M. (2018). : Gender equality in education: Mapping and monitoring study. Ankara: CEİD Publications. http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/handle/1/182
 • Gönenç, İ. M., Topuz, Ş., Yılmaz Sezer, N., Yılmaz, S., & Büyükkayacı Duman, N. (2018). Effect of gender course on gender perception. Journal of Ankara Health Sciences, 7(1), 22-29. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ausbid/issue/38008/438855
 • Gray, C., & Leith, H. (2004). Perpetuating gender stereotypes in the classroom: A teacher perspective. Educational Studies, 30(1), 3-17. https://doi.org/10.1080/0305569032000159705
 • Kalaycı, N. (2015). Analyses of the cartoon series from a gender equality perspective: Pepee. Education and Science, 40 (177), 243-270. http://dx.doi.org/10.15390/EB.2015.3836
 • Kalem, G. G. (2019). Okul öncesi dönem çocuklarının en çok izledikleri çizgi filmlerde toplumsal cinsiyet kalıp yargılarının incelenmesi [Examination the gender phenomenon in the most watched cartoons by preschool children]. [Unpublished master’s thesis]. Gazi University.
 • Kancı, T. (2008). Cumhuriyetin ilk yıllarından bugünlere ders kitaplarında kadınlık ve erkeklik kurguları [Construction of femininity and masculinity in textbooks from the early years of the Republic up till today]. In N. Mutluer (Ed.), The state of gender: Limits of the intersection of gender in Turkey (pp. 88-102). Istanbul: Varlık.
 • Kırbaşoğlu Kılıç, L., & Eyüp B. (2011). An investigation on sexual roles formed in elementary school Turkish school books. Ordu University Journal of Social Sciences Research, 2(3), 129-147. https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/27567/290052
 • Kızılaslan, İ., & Diktaş, İ. Ö. (2011). The role of university education in changing the gender role perceptions of Turkish ELT student teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 510-525. https://iojes.net/?mod=makale_ing_ozet&makale_id=41286
 • Kitiş Çınar, E. (2013). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet [Gender in middle school Turkish course books]. [Unpublished master’s thesis]. Pamukkale University.
 • Koyuncu Şahin, M., & Çoban, A. (2019). An overview of gender studies on education in Turkey. The Journal of International Social Research, 12(64), 588-599. http://dx.doi.org/10.17719/JISR.2019.3381
 • Lindsey, L. L. (2016). Gender roles: A sociological perspectives (6th edition). London and New York: Routledge, Taylor&Francis.
 • Marvasti, A. B. (2004). Qualitative research in sociology (1th edition). London: Sage.
 • Merriam, S. B. (2009). Qualitative research: A guide to design and implementation (2th edition). San Francisco: Jossey Bass. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2th edition). California: Sage.
 • MoNE. (2019). “Promoting gender equality in education project” press statement. https://www.meb.gov.tr/basin-aciklamasi/haber/17798/tr
 • Oakley, A. (1985). Sex, gender and society (rev. edn.). Londan: Temple Smith. Aldershot: Gower.
 • Official Gazette. (2012). National Education regulation on textbooks and educational materials. No: 20409 https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-2.htm
 • Özmeriç Taştekin, G. (2019). İlkokul ders kitaplarında toplumsal cinsiyet temsilleri: Nicel bir içerik çözümlemesi [Gender representations in primary school textbooks: A quantitative content analysis]. [Unpublished master’s thesis]. Istanbul University.
 • Peker, A. (219). Resimli hikaye kitaplarında toplumsal cinsiyet temsili: Okul öncesi dönem (3-6 yaş) çocuklar için yazılmış yerli çeviri kitapların karşılaştırmalı içerik analizi [A comparative content analysis of gender portrayals in children’s picture story books: In the case of native and translated books written for children aged 3-6]. [Unpublished master’s thesis]. Middle East Technical University.
 • Salman Erden, Y. T. (2019). Resimli çocuk kitaplarındaki toplumsal cinsiyet olgusunun incelenmesi [Investigation of the social gender in picture children’s books]. [Unpublished master’s thesis]. Aydın Adnan Menderes University.
 • Sayılan, F. (2012). Toplumsal cinsiyet ve eğitim [Gender and education]. Ankara: Dipnot.
 • Seçgin, F. (2012). Sosyal Bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi [The effect of gender activities in social studies lesson on the perception and attitude of the primary education students]. [Unpublished doctoral dissertation]. Gazi University.
 • Tezcan, M. (1978). Kültür ve eğitim ilişkileri [Relationships of culture and education]. Education and Sciences, 3(15). http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5632
 • TGNA Committee on Equality of Opportunity for Women and Men. (2011). Eğitim sistemimizdeki toplumsal cinsiyet eşitliğinin yeri konulu komisyon raporu [Committee report on the importance of gender equality in our education system]. https://acikerisim.tbmm.gov.tr/xmlui/bitstream/handle/11543/2830/201806172.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 • TGNA. (1995). Pekin Deklarasyonu ve eylem planı [The Beijing declaration and platform for action]. https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/kefe/docs/pekin.pdf The European Students’ Union. (ESU). (2008). Gender issues within higher education. https://eric.ed.gov/?id=ED539518
 • T.R. Ministry of Development. (2013). Onuncu kalkınma planı: Toplumsal cinsiyet çalışma grubu raporu [Tenth development plan: Gender working group report]. http://www.ceidizleme.org/ekutuphaneresim/dosya/354_1.pdf
 • TÜSİAD. (2000). Kadın – erkek eşitliğine doğru yürüyüş: eğitim, çalışma yaşamı ve siyaset [Walking towards an equality between men and women: education, work life and politics]. https://tusiad.org/tr/yayinlar/raporlar/item/1866-kadin-erkek-esitligine-dogru-yuruyus-egitim-calisma-yasami-ve-siyaset
 • UN. (2000). “Woman 2000: Gender equality for the 21st century, “development and peace” (BEIJING+ 5). http://dspace.ceid.org.tr/xmlui/bitstream/handle/1/547/ekutuphane2.3.2.1.1.pdf
 • UNESCO. (2015). A guide for gender equality in teacher education policy and practices. http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002316/231646e.pdf
 • UNESCO. (2010). Education for all: Reaching the marginalized. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000186606.
 • United Nations Human Rights. (n.d.) Convention on the elimination of all forms of discrimination against women. https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
 • Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Şafak Uzun, A., & Erdem, E. (2017). The effect of gender education on gender perception and gender role attitudes: An experimental study. Journal of Human Sciences, 14(1), 678-693. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4354
 • Wilson, D. B. (2009). Systematic coding. In H. Cooper, L. V. Hedges and J. C. Valentine (Eds.), The handbook of research synthesis and meta-analysis (2nd ed., pp. 159-176). New York: Russell Sage Foundation.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methodology in social sciences]. Ankara: Seçkin.
 • Yıldırım, G., Taze, S., Kurban, Ö., & Topal, T. (2019, April 25-27). Analysis of postgraduate theses published on gender equality in Turkey [Paper presentation]. 14th National Preschool Teaching Congress: The Ecological World of Children, Istanbul, Maltepe University.
 • Yılgör, A. G. (2019). “Toplumsal cinsiyet eşitliği” yerine “adalet temelli kadın çalışmaları” [“Justice-based women studies” instead of “gender equality”]. BİA News Center. https://bianet.org/bianet/bianet/205597-toplumsal-cinsiyet-esitligi-yerine adalettem%20elli-kadin-calismalari
 • Yin, R. K. (2011). Qualitative research from start to finish (1th edition). New York: The Guilford Press.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Sosyal
Bölüm Articles
Yazarlar

Sevilay AYDEMİR> (Sorumlu Yazar)
Bağımsız Araştırmacı
0000-0002-8167-7544
Türkiye


Eda ÖZ>
T. R. Ministry of Education
0000-0003-2881-2513
Türkiye


Gürcü ERDAMAR>
GAZI UNIVERSITY, GAZİ FACULTY OF EDUCATION
0000-0001-6753-0151
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 3 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Aydemir, S. , Öz, E. & Erdamar, G. (2022). Gender in Education: A Systematic Review of the Literature in Turkey . International Journal of Contemporary Educational Research , 9 (2) , 232-247 . DOI: 10.33200/ijcer.923247

133171332113318  2351823524 13319 13327 13323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868