Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey


Abstract views: 27 / PDF downloads: 7

Authors

  • Koray KASAPOĞLU
  • Melek DİDİN

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.544232

Keywords:

Pre-school curriculum, Pre-service pre-school teacher, Psychological well-being, Life skills

Abstract

This study aims to investigate the relationship between pre-service pre-school teachers’ life skills and psychological well-being and to determine whether or not various variables related to pre-service pre-school teachers (gender, age, grade level, type of instruction, cumulated grade point average, status of taking course about life skills) and their life skills significantly predict their psychological well-being. In this quantitative study with correlational design, data were gathered from 391 pre-service pre-school teachers studying at a state university, with 5-point Likert-type Life Skills Scale developed by Bolat and Balaman (2017); 7-point Likerttype Psychological Well-being Scale developed by Diener, Wirtz, Tov, Kim-Prieto, Choi, Oishi and Biswas-Diener (2010) and adapted into Turkish by Telef (2013). Data were analyzed through descriptive statistics, canonical correlation and hierarchical regression. It is concluded that pre-service pre-school teachers’ psychological well-being levels are relatively high and that the life skill they developed most is communication and interpersonal relationships. Canonical correlation results indicate that there is a medium-level relation between life skills and psychological well-being and that psychological well-being is significantly predicted by gender, age, and the following life skills: “empathy and self-awareness”, “decision-making and problemsolving”, “creative and critical thinking”.

Anahtar Kelimeler

Pre-school curriculumPre-service pre-school teacherPsychological well-beingLife skills

Author Biographies

Koray KASAPOĞLU

This study was presented at the First International Science and Education Congress held in Afyonkarahisar, Turkey on March 23-25, 2018. † Corresponding Author: Koray Kasapoglu, kasapoglu@aku.edu.tr, Afyon Kocatepe University, Türkiye

https://doi.org/10.33200/ijcer.544232

Melek DİDİN

Afyon Kocatepe University, Türkiye

References

Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.

Akgün, E., Yarar, M., & Dinçer, Ç. (2011). Okul öncesi öğretmenlerin sınıf içi etkinliklerde kullandıkları sınıf yönetimi stratejilerinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(3), 1-9.

Akın, A. (2009). Akılcı duygusal davranışçı terapi odaklı grupla psikolojik danışmanın psikolojik iyi olma ve öz-duyarlık üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Ateş, B. (2016). Üniversite öğrencilerinde akademik başarının yordayıcısı olarak psikolojik iyi oluş ve sosyal yetkinlik. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1203-1214.

Ateş, B., & Çelik, O. (2018). Öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluşun yordayıcısı olarak algılanan sosyal yetkinlik ve güvengenlik. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 444-460.

Aydın, A., Kahraman, N., & Hiçdurmaz, D. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin algılanan sosyal destek ve psikolojik iyi olma düzeylerinin belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 8(1), 40-47.

Aydın, E., Şahan Birol, S., & Temel, V. (2018). Üniversite takımlarında oynayan sporcuların psikolojik iyi oluş düzeylerinin belirlenmesi. Journal of Human Sciences, 15(3), 1541-1550. doi:10.14687/jhs.v15i3.5236

Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(21), 67-83.

Baysal, Z. N. (2009). Demokrasi eğitimi için karar verme modelinin kullanılması: İlköğretim üçüncü sınıf Hayat Bilgisi dersi örneklemesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(1), 53-84.

Bilgin, D. (2017). Understanding the relationship between happiness and creativity in terms of the dimensions of psychological and subjective well-being. (Unpublished master’s thesis). Istanbul Bilgi University, Istanbul.

Bolat, Y., & Balaman, F. (2017). Yaşam becerileri ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(4), 22-39.

Bozgün, K., & Pekdoğan, S. (2017). Öğretmen adaylarının çocukluk çağı örselenmeleri ile psikolojik iyi olmaları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies – International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(4), 111-126.

Büyükfiliz, B. (2016). 18-25 yaş arası genç yetişkinlerde problemli İnternet kullanımı ve iletişim becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Üsküdar Üniversitesi, İstanbul.

Canel, A. N. (2012). Aile yaşam becerileri (2. baskı). İstanbul: Nakış Ofset.

Christopher, J. C. (1999). Situating psychological well-being: Exploring the cultural roots of its theory and research. Journal of Counseling and Development, 77, 141152.

Chu, P. S., Saucier, D. A., & Hafner, E. (2010). Meta-analysis of the relationships between social support and well-being in children and adolescents. Journal of Social and Clinical Psychology, 29(6), 624-645.

Collins, J. W., & O’Brien, N. P. (2011). The Greenwood dictionary of education. USA: Greenwood.

Corsano, P., Majorano, M., & Champretav, L. (2006). Psychological well-being in adolescence: The contribution of interpersonal relations and experience of benig alone. Adolescence, 41(162), 341-353.

Creswell, J. W. (2013). Araştırma deseni, nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten.

Cripps, K., & Zyromski, B. (2009). Adolescents’ psychological well-being and perceived parental involvement: Implications for parental involvement in middle schools. RMLE Online: Research in Middle Level Education, 33(4), 1-13.

Cüceloğlu, D. (2002). Yeniden insan insana (27. basım). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Çelik, E., & Çağdaş, A. (2010). Okul öncesi eğitim öğretmenlerinin empatik eğilimlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 23-38.

Çınar, O., Hatunoğlu, A., & Hatunoğlu, Y. (2009). Öğretmenlerin problem çözme becerileri. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), 215-226.

Dede, C. (2010). Comparing frameworks for 21st century skills. In J. Bellanca & R. Brandt (Eds.), 21st century skills: Rethinking how students learn (pp. 51-75). Bloomington, IN: Solution Tree Press.

Demirci, İ., & Şar, A. H. (2017). Kendini bilme ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(5), 2710-2728.

Deniz, M. E., Erus, S. M. & Büyükcebeci, A. (2017). Bilinçli farkındalık ile psikolojik iyi oluş ilişkisinde duygusal zekanın aracılık rolü. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi. 7(47), 170-276.

Dere, Z. (2018). Anaokulu öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ile iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(4), 1991-2010.

Dereli, E., & Acat, B. (2011). Okulöncesi öğretmenliği bölümü öğrencilerinin karar verme stratejileri ile sınav kaygıları arasındaki ilişki. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 77-87.

Diener, E., Wirtz, D., Tov, W., Kim-Prieto, C., Choi, D., Oishi, S., & Biswas-Diener, R. (2010). New well-being measures: Short scales to assess flourishing and positive and negative feelings. Social Indicators Research, 97, 143-156.

Dilmaç, B., & Bozgeyikli, H. (2009). Öğretmen adaylarının öznel iyi olma ve karar verme stillerinin incelenmesi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 171-187.

Dizen, M., Berenbaum, H. & Kerns J. (2005). Emotional awareness and psychological needs. Cognition & Emotion, 19 (8), 1140-1157.

Dökmen, Ü. (1988). Empatinin yeni bir modele dayanılarak ölçülmesi ve psikodrama ile geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 21, 155-190.

Dökmen, Ü. (2003). İletişim çatışmaları ve empati (22. baskı). İstanbul: Sistem Yayıncılık.

Ekinci Vural, D. (2010). Okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile problem çözme becerileri arasındaki ilişki. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 972-980.

Ekinci, N., & Kaya, D. (2016). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının özel alan yeterlik algılarının incelenmesi: İletişim, yaratıcılık ve estetik. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 141-157.

Forgeard, M. J. C., Jayawickreme, E., Kern, M., & Seligman, M. E. P. (2011). Doing the right thing: Measuring wellbeing for public policy. International Journal of Wellbeing, 1, 79-106.

Geçgin, F. M., & Sahranç, Ü. (2017). Belirsizliğe tahammülsüzlük ile psikolojik iyi oluş arasındaki ilişki. Sakarya University Journal of Education, 7(4-özel sayı), 739-755.

Gülaçtı, F. (2009). Sosyal beceri eğitimine yönelik programın üniversite öğrencilerinin, sosyal beceri, öznel ve psikolojik iyi olma düzeylerine etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Güler Edwards, A. (2008). Relationship between future time orientation, adaptive self-regulation, and well-being: Self-type and age related differences. (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara.

Güner, P. (2000). Sorunlarla etkili baş etme yolu: Problem çözme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 3(1), 62-67.

Hamurcu, H. (2011). Ergenlerin yetişkinlik inançları ve psikolojik iyi oluşlarını yordamada psikolojik ihtiyaçlar. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Huitt, W. (1992). Problem solving and decision making: Consideration of individual differences using the Myers-Briggs Type Indicator. Journal of Psychological Type, 24, 33-44.

Huitt, W. (1998). Critical thinking: An overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University. Retrieved February 25, 2019 from, http://www.edpsycinteractive.org/topics/cognition/critthnk.html [Revision of paper presented at the Critical Thinking Conference sponsored by Gordon College, Barnesville, GA, March, 1993.]

İkiz, F. E., & Asıcı, E. (2017). The relationship between individual innovativeness and psychological well-being: The example of Turkish counselor trainees. International Journal of Progressive Education, 13(1), 52-63.

İkiz, F. E., Asıcı, E., & Kaya, Z. (2018). Yaşam amaçları ve psikolojik iyi oluşun öğretmenlik mesleğine yönelik tutumu yordayıcı rolü. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 7-26.

Jolliffe, D., & Farrington, D. P. (2006). Development and validation of the basic empathy scale. Journal of Adolescence, 29, 589-611.

Karababa, A., Mert, A., & Çetiner, P. (2018). Üniversite öğrencilerinde psikolojik iyi olmanın bir yordayıcısı olarak benlik ayrımlaşması. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 1235-1248.

Karabeyeser, M. (2013). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumları ve stresli yaşam olaylarına göre psikolojik iyi oluşu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Karaca, A. A., & Yerlisu Lapa, T. (2016). Serbest zaman katılımı, psikolojik iyi olma ve serbest zaman engelleri ile baş etme stratejilerinin üniversite öğrencileri üzerinde incelenmesi. Journal of Human Sciences, 13(2), 3293-3304. doi:10.14687/jhs.v13i2.3778

Karakuş, Ö., & Dereli, E. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı ve stresle başa çıkma stillerinin incelenmesi. E-International Journal of Educational Research, 2(4), 89-104.

Kaya, A. (2018). İletişime giriş: Temel kavramlar ve süreçler. A. Kaya (Ed.), Kişilerarası ilişkiler ve iletişim (12. baskı, s. 5) içinde. Ankara: Pegem Akademi.

Kaya, Ö. S., & Demir, E. (2017). Kendini toparlama gücü ve stresle başa çıkma stratejilerinin mutluluk düzeyini yordama gücü. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 18-33.

Kaya, Z., & Çenesiz, G. Z. (2016, 5-7 Eylül). Öğretmen adaylarının içsel ve dışsal motivasyonları ile psikolojik iyi oluş ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. 19. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, İzmir.

Kesicioğlu, O. S., & Güven, G. (2014). Okul öncesi öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme, empati ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(5), 1371-1383.

Keyes, C. L. M., Shmotkin, D., & Ryff, C. D. (2002). Optimizing well-being: The empirical encounter of two traditions. Journal of Personality and Social Psychology, 82(6), 1007-1022.

Kılıçaslan, E. (2011). İletişim kurma becerileri. İstanbul: Kriter Yayınevi.

Kline, R. B. (1998). Methodology in the social sciences. Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford Press.

Koç, B., Terzi, Y., & Gül, A. (2015). Üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ile kişilerarası problem çözme becerileri arasındaki ilişki. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(1), 369-390.

Kumar, J., & Chhabra, A. (2014). Life skill education for adolescents: Coping with challenges. Scholarly Research Journal for Humanity Science & English Language, 1(2), 181-190.

Kumcağız, H., & Gündüz, Y. (2016). Relationship between psychological well-being and smartphone addiction of university students. International Journal of Higher Education, 5(4), 144-156.

Kuyumcu, B., & Güven, M. (2012). Türk ve İngiliz üniversite öğrencilerinin duygularını fark etmeleri ve ifade etmeleri ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişki. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 589-607.

Martinez, M. E. (1998). What is problem solving? The Phi Delta Kappan, 79(8), 605-609.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitimi programı. Ankara: Temel Eğitim Genel Müdürlüğü.

Moeini, B., Shafii, F., Hidarnia, A., Babaii, G., Birashk, B., & Allahverdipour, H. (2008). Perceived stress, self-efficacy and its relations to psychological well-being status in Iranian male high school students. Social Behavior and Personality: An International Journal, 36, 257-266.

Oğuz, T. (2012). Bireylerarası iletişim. In E. N. Orhon & U. Eriş (Eds.), İletişim bilgisi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017, 6 Kasım). Okul öncesi öğretmeni özel alan yeterlikleri. 25 Şubat 2019 tarihinde http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_11/06160307_5-YYretmen_Yeterlikleri_KitabY_okul_Yncesi_YYretmeni_Yzel_alan_yeterlikleri_ilkYYretim_parYa_8.pdf adresinden indirilmiştir.

Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kişilik özellikleri ve duygusal zekâ düzeylerinin stresle başa çıkmalarına etkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 42, 310-320.

Öztan Ulusoy, Y., & Konaklı, T. (2017). Relationship between psychological well-being and happiness levels of students trained in different departments. In R. Efe, I. Koleva, E. Atasoy, & V. Kotseva (Eds.), Current trends in educational sciences (pp. 527-535). Sofia: St. Kliment Ohridski University Press.

Pan American Health Organization. (2001). Life skills approach to child and adolescent healthy human development. Washington, DC: Adolescent Health and Development Unit, Division of Health Promotion and Protection.

Parmaksız, İ. (2011). Öğretmen adaylarının benlik saygısı düzeylerine göre iyimserlik ve stresle başaçıkma tutumlarının incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Paul, R., & Elder, L. (2006). The miniature guide to critical thinking: Concepts and tools. Retrieved January 8, 2019 from https://www.criticalthinking.org/files/Concepts_Tools.pdf

Rezaei Kargar, F., Ajilchi, B., Kalantar Choreishi, M., & Zohoori Zangene, Z. (2013). The effect of teaching critical and creative thinking skills on the locus of control and psychological well-being in adolescents. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 82, 51–56.

Roothman, B., Kirsten, D. K., & Wissing, M. P. (2003). Gender differences in aspects of psychological well-being. South African Journal of Psychology, 33(4), 212-218.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141-166.

Ryff, C. D. (1989a). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological wellbeing. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 1069-1081.

Ryff, C. D. (1989b). In the eye of the beholder: Views of psychological well-being among middle-aged and older adults. Psychology and Aging, 4(2), 195-210.

Ryff, C. D. (1989c). Beyond ponce de leon and life satisfaction: New directions in quest of successful aging. International Journal of Behavioral Development, 12(1), 33-55

Ryff, C. D. (2014). Psychological well-being revisited: Advances in the science and practice of eudaimonia. Psychotherapy and Psychosomatics, 83, 10-28.

Ryff, C. D., & Keyes, C. L. M. (1995). The structure of psychological well-being revisited. Journal of Personality and Social Psychology, 69(4), 719-727.

Ryff, C. D., & Singer, H. B. (2008). Know thyself and become what you are: A eudaimonic approach to psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 9, 13-39.

Ryff, C. D., Magee, W. J., Kling, K. C., & Wing, E. H. (1999). Forging macro-micro linkages in the study of psychological well-being. In C. D. Ryff and V. W. Marshall (Eds.), The self and society in aging processes (pp. 247-278). New York: Springer.

Sak, U. (2009). Üstün yetenekliler eğitim programları. Ankara: Maya Akademi.

Samancı, O., & Uçan, Z. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının sosyal sorun çözme beceri düzeylerinin incelenmesi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14. Uluslararası Katılımlı Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu Özel Sayısı, 152-162.

Sarı, T., & Çakır, S. G. (2016). Mutluluk korkusu ile öznel ve psikolojik iyi oluş arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Özel Sayı), 222-229.

Sarıcaoğlu, H. (2011). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi olma düzeylerinin kişilik özellikleri ve öz-anlayış açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Sujatha, & Jayakumar, K. N. (2017). Relationship between psychological well-being and life skills among students of Women College. International Journal of Indian Psychology, 4(4), 56-62.

Şenşekerci, E., & Bilgin, A. (2008). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(14), 15-43.

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon/Pearson Education.

Telef, B. B. (2013). Psikolojik iyi oluş ölçeği: Türkçeye uyarlama, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 374-384.

Telef, B. B., Uzman, E., & Ergün, E. (2013). Öğretmen adaylarında psikolojik iyi oluş ve değerler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(12), 1297-1307.

Traş, Z., Arslan, C., & Mentiş Taş, A. (2011). Öğretmen adaylarında mizah tarzları, problem çözme ve benlik saygısının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 8(2), 716-732.

Ulu, M. (2018). İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin psikolojik iyi oluşları ile değer yönelimleri arasındaki ilişki. Journal of Sakarya University Faculty of Theology, 20(37), 183-215.

Uygur, S. S. (2018). Lise öğrencilerinde problem çözme becerilerinin akılcı olmayan inanç düzeyi ve karar verme stillerine göre yordanması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 17(67), 1014-1026.

Walsh, D., & Paul, R. W. (1986). The goal of critical thinking: From educational ideal to educational reality. Washington, D.C.: Amerikan Federation of Teachers Educational Issues Department.

World Health Organization. (1994). Life skills education for children and adolescents in schools: Introduction and guidelines to facilitate the development and implementation of life skills programmes. Geneva, Switzerland: Department of Mental Health and Substance Abuse, World Health Organization.

World Health Organization. (‎2003)‎. Skills for health. Skills-based health education including life skills: An important component of a child-friendly/health-promoting school. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Retrieved February 14, 2019 from https://www.who.int/school_youth_health/media/en/sch_skills4health_03.pdf

Yenilmez, K., & Çalışkan, S. (2011). İlköğretim öğrencilerinin çoklu zeka alanları ile yaratıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişki. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 48-63.

Yeşiltepe, S. S. (2011). Öğretmenlerin evlilik uyumlarının psikolojik iyi oluş ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Yılmaz, M. F. (2013). Üniversite öğrencilerinin psikolojik iyi oluşlarının problemli İnternet kullanımı ve bazı demografik değişkenler açısından incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.

Yiğit, R. (2013). Öğretmen adaylarının öznel iyi oluşu ile sosyal problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. İlköğretim Online, 12(2), 550‐560.

Yoldaş, C., Yetim, G., & Küçükoğlu, N. E. (2016). Okul öncesi öğretmen ve öğretmen adaylarının özyeterlik inançlarının karşılaştırılması. Sosyal Bilimler Dergisi, 48, 90-102.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

KASAPOĞLU, K., & DİDİN, M. (2022). Life Skills as a Predictor of Psychological Well-Being of Pre-Service Pre-School Teachers in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 70–85. https://doi.org/10.33200/ijcer.544232

Issue

Section

Articles