Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 28 - 38, 15.03.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.913068

Abstract

References

 • Akçay, N. O., Akçay, A. & Kurt, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333-342.
 • Akkoyun, F. (1986). Faktöryel modeller. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1), 295-302.
 • Altun, A. & Emir, S. (2008). Sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin erişi, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 79-100.
 • Beck, D., & Eno, J. (2012). Signature pedagogy: A literature review of social studies and technology research. Computers in the Schools, 29, 70–94.
 • Bulut, O., Bulut Serin, N. & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’ nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi, 12. Baskı, Ankara.
 • Chan, A. (2011). Learner receptivity toward role play simulation in teaching H.R.M. to university students in Hong Kong. The International Journal of Educational Researchers 2(1), 1-16.
 • Çelikkaya, T. & Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
 • Çelikkaya, T. (2014). Sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin önemi ve uygulama örnekleri. Turkish Studies Interndüational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), 447-470.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dieguez-Barreiro, J. H.; González-Benito, J.; Galende, J. & Kondo, E. K. (2011). The use of management games in the management research agenda. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 38.
 • Duygu, E. (2018). Simülasyon Tabanlı Sorgulayıcı Öğrenme Ortamında FeTeMM Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerileri ve FeTeMM Farkındalıklarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Fowler, S. M. & Pusch, M. D. (2010). Intercultural simulation games: A review (of the united states and beyond). Simulation & Gaming, 41(1), 94-115.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. McGraw-Hill.
 • Göncüoğlu, Ö. G. (2010). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasinin Serüveni Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikçi Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Gülpınar, G. (2018). Eczacılık Fakültelerine Yönelik İletişim Becerileri Eğitim Programı Geliştirme Çalışması: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İle Simülasyon Uygulaması. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hofstede, G. J., Caluwe, L. ve Peter, V. (2010). Why simulation games work - in search of the active substance: a synthesis. Simulation & Gaming, 41(6), 824-843.
 • Kan, Ç. (2006, Ekim). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Karagöz, Y. (2010). Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 18-40.
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Keys, B. & Wolfe, J. (1990). The role of management games and simulations in education and research. Journal of Management, 16(2), 307-336.
 • Koç, İ. (2013). Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Kolb, D. A. (2015). Experiential learning: experience as the source of learning and development 2’nd edition. New Jersey: Pearson Education.
 • Kumar, R. & Lightner, R. (2007). Games as an interactive classroom technique: perceptions of corporate trainers, college ınstructors and students. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19(1), 53-63.
 • Lateef, F. (2010). Simulation-based learning: Just like the real thing. Journal of Emergencies, Trauma and Shock, 3(4). Maxwell, N. L.; Mergendoller, J. R. & Bellisimo, Y. (2004). Developing a problem-based learning simulation: An economics unit on trade. Simulation & Gaming, 35(4), 488-498.
 • Nemerow, L. G. (1996). Do classroom games improve motivation and learning? Teaching and Change, 3(4), 356-366. Passarelli, A. & Kolb, D. A. (2011). Using experiential learning theory to promote student learning and development in programs of education abroad. Cleveland: Department of Organizational Behavior Weatherhead School of Management Case Western Reserve University.
 • Raybourn, E.M. (2006). Simulation experience design methods for training the forces to think adaptively. Orlando/ Florida: Proceedings, Interservice/ Industry Training, Simulation and Education Conference Proceedings.
 • Ruben, B. D. (1999). Simulations, games, and experience-based learning: the quest for a new paradigm for teaching and learning. Simulation & Gaming, 30(4), 498-505.
 • Shubik, M. (2009). It is not just a game!. Simulation & Gaming, 40(5), 587-601. Tomlinson, B. & Masuhara H. (2009). Playing to learn: a review of physical games in second language acquisition. Simulation & Gaming, 40(5), 645-668.
 • Uygun, K., & Uzun, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde simülasyon tabanlı deneyimsel öğrenme yöntemi hakkında öğrenci görüşleri. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(5), 2709-2727.
 • Ünal, Ç., Sever, R. & Yılmaz, Ö. (2003). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde (5.sınıflar) problem çözme yönteminin uygulanabilirliği. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2).
 • Wanzek, J., Kent, S. C., Vaughn, S., Swanson, E. A., Roberts, G. Ve Haynes, M. (2015) Implementing team-based learning in middle school social studies classes. The Journal of Educational Research, 108(4), 331-344.

The Effect of Simulation-Based Experiential Learning Applications on Problem Solving Skills in Social Studies Education

Year 2022, Volume 9, Issue 1, 28 - 38, 15.03.2022
https://doi.org/10.33200/ijcer.913068

Abstract

The aim of the study is to reveal the effect of simulation-based experiential learning applications on gaining problem-solving skills in the Social Studies curriculum. The research was carried out in an experimental model, and the data were obtained according to the controlled pre-test and post-test approach. Social process simulation, as one type of the social simulations, was preferred during the application process. Three new and originally developed social process simulations were used in the context of the simulation-based experiential learning applications for the learning theme of “Power, Management and Society” in the 7’th grade social studies curriculum. According to the time prescribed in the program, the course implementation continued for 4 weeks (12 lessons) in total. The research was carried out in Uşak’s Karahallı District Cumhuriyet Secondary School. The study group of the research consists of 42 students; 21 students in the experimental group and 21 students in the control group had been participated in the research. The “Problem Solving Skills Scale” consisting of 4 dimensions was used as the data collection tool of the research. Mann Whitney U Test and Wilcoxon Signed Ranks Test as non-parametric tests were used to analyze the data obtained in the study. According to research results, the post-test results of the experimental group students who were educated in the simulation-based experiential learning model were significantly higher than the control group students who were educated with the methods prescribed in the programme. As a conclusion in this context, it has been reached that simulation-based experiential learning applications enhance students’ problem-solving skills.

References

 • Akçay, N. O., Akçay, A. & Kurt, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik görüş ve yeterliklerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(1), 333-342.
 • Akkoyun, F. (1986). Faktöryel modeller. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 19(1), 295-302.
 • Altun, A. & Emir, S. (2008). Sosyal bilgiler dersinde problem çözme yönteminin erişi, kalıcılığa ve tutuma etkisi. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 79-100.
 • Beck, D., & Eno, J. (2012). Signature pedagogy: A literature review of social studies and technology research. Computers in the Schools, 29, 70–94.
 • Bulut, O., Bulut Serin, N. & Saygılı, G. (2010). İlköğretim düzeyindeki çocuklar için problem çözme envanteri’ nin (ÇPÇE) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 9(2), 446-458.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. & Köklü, N. (2013). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Pegem Akademi, 12. Baskı, Ankara.
 • Chan, A. (2011). Learner receptivity toward role play simulation in teaching H.R.M. to university students in Hong Kong. The International Journal of Educational Researchers 2(1), 1-16.
 • Çelikkaya, T. & Kuş, Z. (2009). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kullandıkları yöntem ve teknikler. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, XXII (2), 741-758.
 • Çelikkaya, T. (2014). Sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin önemi ve uygulama örnekleri. Turkish Studies Interndüational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 9(2), 447-470.
 • Çiftçi, S. (2006). Sosyal bilgiler öğretiminde proje tabanlı öğrenmenin öğrencilerin akademik risk alma düzeylerine, problem çözme becerilerine, erişilerine kalıcılığa ve tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Dieguez-Barreiro, J. H.; González-Benito, J.; Galende, J. & Kondo, E. K. (2011). The use of management games in the management research agenda. Developments in Business Simulation and Experiential Learning, 38.
 • Duygu, E. (2018). Simülasyon Tabanlı Sorgulayıcı Öğrenme Ortamında FeTeMM Eğitiminin Bilimsel Süreç Becerileri ve FeTeMM Farkındalıklarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale Üniversitesi Fen Bilimleri Üniversitesi, Kırıkkale.
 • Fowler, S. M. & Pusch, M. D. (2010). Intercultural simulation games: A review (of the united states and beyond). Simulation & Gaming, 41(1), 94-115.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. ve Hyun, H. H. (2011). How To Design And Evaluate Research In Education. McGraw-Hill.
 • Göncüoğlu, Ö. G. (2010). 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Demokrasinin Serüveni Ünitesinin Öğretiminde Drama ve İşbirlikçi Öğretim Yöntemlerinin Öğrenci Tutum ve Başarısına Etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.
 • Gülpınar, G. (2018). Eczacılık Fakültelerine Yönelik İletişim Becerileri Eğitim Programı Geliştirme Çalışması: Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğrencileri İle Simülasyon Uygulaması. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Hofstede, G. J., Caluwe, L. ve Peter, V. (2010). Why simulation games work - in search of the active substance: a synthesis. Simulation & Gaming, 41(6), 824-843.
 • Kan, Ç. (2006, Ekim). Etkili sosyal bilgiler öğretimi arayışı. Kastamonu Eğitim Dergisi, 14(2), 537-544.
 • Karagöz, Y. (2010). Nonparametrik tekniklerin güç ve etkinlikleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(33), 18-40.
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal Bilgiler Derslerindeki Bazı Değerlerin Kazandırılmasına Yönelik Bir Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.
 • Keys, B. & Wolfe, J. (1990). The role of management games and simulations in education and research. Journal of Management, 16(2), 307-336.
 • Koç, İ. (2013). Öğretmenlerin sosyal bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama ve drama tekniklerine ilişkin yeterliliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Kolb, D. A. (2015). Experiential learning: experience as the source of learning and development 2’nd edition. New Jersey: Pearson Education.
 • Kumar, R. & Lightner, R. (2007). Games as an interactive classroom technique: perceptions of corporate trainers, college ınstructors and students. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 19(1), 53-63.
 • Lateef, F. (2010). Simulation-based learning: Just like the real thing. Journal of Emergencies, Trauma and Shock, 3(4). Maxwell, N. L.; Mergendoller, J. R. & Bellisimo, Y. (2004). Developing a problem-based learning simulation: An economics unit on trade. Simulation & Gaming, 35(4), 488-498.
 • Nemerow, L. G. (1996). Do classroom games improve motivation and learning? Teaching and Change, 3(4), 356-366. Passarelli, A. & Kolb, D. A. (2011). Using experiential learning theory to promote student learning and development in programs of education abroad. Cleveland: Department of Organizational Behavior Weatherhead School of Management Case Western Reserve University.
 • Raybourn, E.M. (2006). Simulation experience design methods for training the forces to think adaptively. Orlando/ Florida: Proceedings, Interservice/ Industry Training, Simulation and Education Conference Proceedings.
 • Ruben, B. D. (1999). Simulations, games, and experience-based learning: the quest for a new paradigm for teaching and learning. Simulation & Gaming, 30(4), 498-505.
 • Shubik, M. (2009). It is not just a game!. Simulation & Gaming, 40(5), 587-601. Tomlinson, B. & Masuhara H. (2009). Playing to learn: a review of physical games in second language acquisition. Simulation & Gaming, 40(5), 645-668.
 • Uygun, K., & Uzun, C. (2019). Sosyal bilgiler öğretiminde simülasyon tabanlı deneyimsel öğrenme yöntemi hakkında öğrenci görüşleri. Turkish Studies-Educational Sciences, 14(5), 2709-2727.
 • Ünal, Ç., Sever, R. & Yılmaz, Ö. (2003). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde (5.sınıflar) problem çözme yönteminin uygulanabilirliği. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2).
 • Wanzek, J., Kent, S. C., Vaughn, S., Swanson, E. A., Roberts, G. Ve Haynes, M. (2015) Implementing team-based learning in middle school social studies classes. The Journal of Educational Research, 108(4), 331-344.

Details

Primary Language English
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Ceyhun UZUN This is me
TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI UŞAK
0000-0002-5002-4508
Türkiye


Kamil UYGUN (Primary Author)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8971-328X
Türkiye

Publication Date March 15, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 9, Issue 1

Cite

APA Uzun, C. & Uygun, K. (2022). The Effect of Simulation-Based Experiential Learning Applications on Problem Solving Skills in Social Studies Education . International Journal of Contemporary Educational Research , 9 (1) , 28-38 . DOI: 10.33200/ijcer.913068

133171332113318  2351823524 13319 13327 13323  13322


13325

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

IJCER (International Journal of Contemporary Educational Research) ISSN: 2148-3868