Investigation of the Effect of Teaching with Drama Activities on Students' Achievement in Social Studies Lesson and Permanence of Knowledge


Abstract views: 94 / PDF downloads: 104

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1081342

Keywords:

Primary school, Social studies lesson, Drama method, Success, Permanence.

Abstract

Bu amaçla, drama etkinliklerinin ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersi başarılarına ve bilgilere kalıcılığına yönelik bir incelemedir. Bu amaçla karma araştırma yöntemlerinden biri olan keşfedici sıralı desen kullanılmıştır. Araştırma, Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bir ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmada güzel verileri elde etmek amacıyla amaçlanan “Sosyal Bilgiler Dersi Başarı Testi” uygulandı. Araştırmanın güzel yollarını elde etmek için ön test-son test kontrol gruplu desen kullanıldı. Niteliksel veri elde etmek için,Açımlayıcı sıralı desenin elde ettiği veri kaynağına yönelik, uygulama sonucu yarı korumalı görüşme formülü aracılığıyla deney grubu öğrencilerinin görüşü elde edilmiştir. Araştırmada sosyal bilgiler öğretimi drama yöntemiyle öğrencilerini; Yapılan analizler sonucu elde edilen Sosyal Bilgiler dersi başarı puanlarının ortalamalarında ön test ve son test puanlarının ortalamalarında deney grubu yönelimlerine yönelik bir belirleyici bulundu. Ayrıca Sosyal Bilgiler Dersi'nde yer alan bilgilerin kalıcılığına ilişkin ölçüm sonuçlarının ortalama puanlarında da deney grubu yönelimlerine yönelik bir yönlendirici bulunmuştur. Ancak nitel olarak elde edilen sonuçlardan nicel sonuçlarla da örtüşmektedir.

References

.Akdağ, N. (2010). 2010 ilköğretim 4. Sınıf ingilizce öğretiminde drama yönteminin erişiye etkisi [Master’s thesis]. Niğde University.

Akkaya, M. (2012). Sosyal bilgilerde göç konusunun drama yöntemiyle öğretiminin akademik başarıya etkisi (Tez No. 317051) [Master’s thesis]. Gazi University, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Aksüt, S. (2016). 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde drama yönteminin öğrenci başarısına, tutumuna ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 452042) [Master’s thesis]. Fırat University, Elazığ. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Arieli, B. (2007). The integration of creative drama into science teaching [Doctoral dissertation]. Available from ProQuest Dissertations and Theses datebase. (UMI No. 3291364).

Atalay, O. ve Şahin, S. (2012). İlköğretim 5. sınıf bilişim teknolojileri dersinin öğretiminde drama öğretim yönteminin öğrenci başarısına etkisi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 2(2), 1-9.

Atar, G. (2003). Eğitici dramanın sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde kullanmanın öğrenmenin kalıcılığı üzerindeki etkileri [Master’s thesis]. Marmara University, İstanbul.

Avcı Agun, B. (2012). İlköğretim 4. Sınıf matematik öğretiminde hazırlıklı – planlı dramaya uygun etkinliklerin geliştirilmesi [Master’s thesis]. Recep Tayyip Erdoğan University, Rize.

Aykaç, M. (2008). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi (Tez No. 231533) [Master’s thesis]. Ankara University. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Aykaç, M. & Adıgüzel, H. Ö. (2011). Sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 297-314.

Aylıkçı, E. Ş. (2001). Sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin kalıcılığın artırılmasında kullanılması [Master’s thesis]. Marmara University, İstanbul.

Ayvacı, H. Ş., Bakırcı, H., & Başak, M. H. (2014). Fatih projesinin uygulama sürecinde ortaya çıkan sorunların idareciler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 20-46.

Başçı, Z., & Gündoğdu, K. (2011). The attitudes and opinions of prospective teachers related to drama course: The case of Atatürk University. İlköğretim Online (elektronik), 10(2), 454-467.

Başkan, H. (2006). Fen ve teknoloji öğretiminde drama yönteminin kavram yanılgılarının giderilmesi ve öğrenci motivasyonu üzerine etkisi [Master’s thesis]. Karadeniz Teknik University, Trabzon.

Birgül, K. (2014). Sınıf öğretmenlerinin bilgisayar destekli ilk okuma yazma öğretimine ilişkin görüş ve tutumlarının belirlenmesine yönelik bir araştırma [Master’s thesis]. Uludağ University, Bursa.

Bozdoğan, Z. (2003). Okulda rehberlik etkinlikleri ve yaratıcı drama. Nobel.

Bulut, A., & Aktepe, V. (2015). Yaratıcı drama destekli matematik öğretimin öğrencilerin akademik başarısına etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 1081-1090.

Büyüköztürk, Ş., Akgün, E., Karadeniz, Ş., Demirel, F., & Kılıç, E. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri (19. baskı). Pegem.

Clark, V. L. P., & Ivankova, N. V. (2015). Mixed methods research: A guide to the field (Vol. 3). Sage.

Creswell, J. W. (2020). Nitel araştırma yöntemleri beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. M. Aydın & G. Hacıömeroğlu, Çev.; S.B., Demir & M. Bütün, Çev. Edt, Nitel araştırma yöntemleri içinde (5. Baskı ss. 71-130). Siyasal Kitabevi.

Esen, M. (2008). IX. sınıf coğrafya dersi konularının (yerküreden günlük hareketi, iklim bilgisi, toprak coğrafyası ve jeolojik zamanlar) öğretiminde drama yöntemi ile klasik yöntemlerin karşılaştırılması (Tez No. 218076) [Master’s thesis]. Gazi Univesity, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Gökçe, O. (2019). Klasik ve nitel veri analizi (1. Baskı). Çizgi Kitabevi.

Günaydın, G. (2008). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler öğretiminde drama yönteminin erişi ve tutum üzerindeki etkisi [Master’s thesis]. Dokuz Eylül University, İzmir.

Harris, K., Marcus, R., McLaren, K. ve Fey, J. (2001). Curriculum materials supporting problem-based teaching. School Science & Mathematics, 20, 191-192.

Kahvaoğlu, H., Yavuzer, Y. & Aydede, M. N. (2010). Fen bilgisi öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 8(3), 741-758

Karacil, M. (2009). İlköğretim 1. kademede yaratıcı drama yönteminin öğrencinin akademik başarısına etkisi [Master’s thesis]. Kafkas Üniversitesi.

Karapınarlı, R. (2007). İlköğretim 7. sınıf matematik dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin başarı ve kalıcılık düzeyine etkisi [Master’s thesis]. Sıtkı Kocman University, Muğla.

Karataş, O. (2011). İlköğretim I. kademe sosyal bilgiler dersi doğal afet eğitiminde drama tekniğinin öğrencilerin başarılarına etkisi (Deneysel Çalışma) [Master’s thesis]. Kafkas University.

Kartal, T. (2009). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi ilk çağ tarihi konularının öğretiminde drama yönteminin öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Selçuk University, Konya.

Köroğlu, H. (2019). Bilim içerikli çocuk kitaplarının drama eşliğinde incelenmesinin okul öncesi çocukları üzerine etkileri [Master’s thesis]. Trakya University, Edirne.

Lee, B. K., Patall, E. A., Cawthon, S. W., & Steingut, R. R. (2015). The effect of drama-based pedagogy on preK–16 outcomes: A meta-analysis of research from 1985 to 2012. Review of Educational Research, 85(1), 3-49.

Makas, S. F. (2017). Yaratıcı drama yönteminin dördüncü sınıf matematik dersinde başarı, tutum ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Tez No. 471955) [Master’s thesis]. Uludağ University, Bursa. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Malbeleği, F. (2011). Drama yönteminin sosyal bilgiler dersi başarısına ve bilinçli tüketicilik düzeyine etkisi [Master’s thesis]. Sakarya University.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. Nobel.

Nayci, Ö. (2011). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı dramanın bir yöntem olarak kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi [Master’s thesis]. Ankara University.

Ocak, İ., & Olur, B. (2019). Neden karma yöntem araştırma alanına yönelik bir kılvuz? G. Ocak (Ed.), Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (1. baskı ss. 3-30). Pegem.

O’Donoghue, P. (2012). Statistics for sport and exercise studies: An introduction. Routledge.

Okandan, K. (2019). Öğretmenlikten araştırmacılığa: Dramanın sınıf dışı uygulanması ve konuşma kaygısı üzerine yansımalar [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Önder, A. (2002). Yaşayarak öğrenme için eğitici drama (4. Baskı). Epsilon.

Özcan, H. (2004). İlköğretim 5.sınıf sosyal bilgiler dersi coğrafya konularının öğretiminde drama yönteminin kullanılması (Tez No. 144982) [Master’s thesis]. Gazi University, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Özer, M. (2004). İlköğretim sosyal bilgiler öğretiminde yaratıcı drama yönteminin demokratik tutumlara ve ders başarısına etkisi [Master’s thesis]. Dokuz Eylül University, İzmir.

Öztürk, T. & Sarı, D. (2018). Sosyal bilgilerde yaratıcı drama kullanımının öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğretimin kalıcılığına etkisi. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 11(3), 586-605.

Rovai, A.P., Baker, J.D., & Ponton, M.K. (2014). Social science research design and statistics: A practitioner's guide to research methods and IBM spss analysis (2nd ed.). Chesapeake, VA: Watertree.

Saraç, A. (2015). Sosyal bilgiler dersinde drama yöntemi kullanılmasının tutum, başarı ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 389825) [Master’s thesis]. Balıkesir University. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Sözer, N. (2006). İlköğretim 4. sınıf matematik dersinde drama yönteminin öğrencilerin başarılarına, tutumlarına ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi (Tez No. 191047) [Master’s thesis]. Gazi University, Ankara. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Subaşı, M. (2012). Drama yönteminin ilköğretim yedinci sınıf fen ve teknoloji dersi durgun elektrik konusunda akademik başarı ve öğrenmenin kalıcılığına etkisi [Master’s thesis]. Atatürk University, Erzurum.

Şentürk, A. (2020). 4.sınıf sosyal bilgiler dersinde yaratıcı drama yönteminin öğrenci başarısına ve tutumuna etkisinin incelenmesi (Tez No. 643161) [Master’s thesis]. İstanbul Aydın University. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics (6th ed.). Pearson Education.

Toraman, Ç., & Ulubey, Ö. (2016). Yaratıcı drama yönteminin derse yönelik tutuma etkisi: Bir meta analiz çalışması. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 6(1), 87-115.

Uygungil, Ö. (2016). Yaratıcı drama yönteminin öğrencilerin öğrenme stillerine göre sosyal bilgiler dersine yönelik tutumlarına, akademik başarılarına ve kalıcılığa etkisi (Tez No. 454410) [Master’s thesis]. Çukurova University, Adana. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Ütkür, N. (2012). Yaratıcı drama yönteminin hayat bilgisi derslerinde kullanılmasının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisinin incelenmesi (Tez No. 377575) [Master’s thesis]. İstanbul University. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.

Yetim, B. N. (2015). Beşinci sınıf sosyal bilgiler dersinde yardımseverlik ve dayanışma değerlerinin öğretiminde kullanılan örnek olay ve drama yöntemlerinin etkililiğinin incelenmesi [Master’s thesis]. Mustafa Kemal University, Hatay.

Yılmaz, S. (2013). Sosyal Bilgiler derslerinde drama yöntemi ile öğretimin öğrencilerin sosyal beceri, empatik beceri ve akademik başarı düzeylerine etkisi [Doctoral dissertation]. Atatürk University, Erzurum.

Zayimoğlu, F. (2006). İlköğretim 6. sınıf sosyal bilgiler dersi “coğrafya ve dünyamız” ünitesinde yaratıcı drama yöntemi kullanımının öğrenci başarısı ve tutumlarına etkisi [Master’s thesis]. Gazi University, Ankara.

Zengin, E. E. (2014). Yöntem olarak yaratıcı drama kullanımının ilkokul 4. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programındaki değerlere etkisi [Master’s thesis]. Niğde Üniversitesi.

Zengin, E. & Ulaş, H. (2021). Drama ile eğitimin dördüncü sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik motivasyonlarına ve tutumlarına etkisinin incelenmesi. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, 12(24), 353-376.

Yıldırım, A. Ş., & Şimşek, V. E. H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, S. (2013). Sosyal Bilgiler Derslerinde drama yöntemi ile öğretimin öğrencilerin sosyal beceri, empatik beceri ve akademik başarı düzeylerine etkisi [Doctoral dissertation]. Atatürk University, Erzurum.

Plath, S. (2000). The unabridged journals. K. V. Kukil (Ed.). Anchor.

Schnase, J. L., & Cunnius, E. L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on Computer Support for Collaborative Learning. Erlbaum.

Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A.

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

ZENGİN, E. (2022). Investigation of the Effect of Teaching with Drama Activities on Students’ Achievement in Social Studies Lesson and Permanence of Knowledge. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 751–761. https://doi.org/10.33200/ijcer.1081342

Issue

Section

Articles