The Mediator Role of Academic Grit in The Relationship Between Academic Procrastination and Academic Self-Handicapping in Adolescents


Abstract views: 155 / PDF downloads: 129

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1091334

Keywords:

Academic procrastination, Academic self-handicapping, Academic grit, Adolescents

Abstract

Bu çalışma, ergenlerin akademik erteleme süresi ile akademik kendini sabotaj arasındaki ilişkide cesaretin akademik rolünü incelemeyi emanet eder. Bu gittikleri Eskişehir'de 512 lise öğrencilerine akademik erteleme, akademik ölüm süreleri ve akademik kendini sabote etme uygulamaları uygulandı. Araştırmada ilişkisel modellerden biri olan yönetici yordama modeli kullanılmıştır. Çalışma, akademik ertelemenin akademik kendini sabote etme ile pozitif, akademik cesaretle negatif olarak görüldüğünü bulmuştur. Araştırmadan elde edilen diğer bir emanete göre akademik erteleme ile akademik kendini sabotaj arasındaki ilişkide akademik cesaretin aracı görevinin bulunduğu.

 

Author Biography

Mustafa PAMUK, Selcuk University, Turkey

mustafa.pamuk@selcuk.edu.tr 

References

Abood, M. H., Gazo, A. M., Alharbi, B. H., & Mhaidat, F. A. (2019). The relationship between academic procrastination and personality traits according to the big five personality factors model among students of university. Dirasat: Educational Sciences, 46(1), (Supplement 2),784-793.

Akar, H., Çelik, O.T., & Karataş, A. (2019). Akademik kontrol odağı ve başarı amaç yöneliminin kendini sabotajı yordama düzeyinin incelenmesi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(3), 1840-1859.

Akbay, S., & Gizir, C. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 60-78.

Akça, F. (2012). An investigation into the self-handicapping behaviors of undergraduates in terms of academic procrastination, the locus of control and academic success. Journal of Education and Learning, 1(2), 288-297. http://dx.doi.org/10.5539/jel.v1n2p288.

Alhadabi, A., & Karpinski, A. C. (2020). Grit, self-efficacy, achievement orientation goals, and academic performance in university students. International Journal of Adolescence and Youth, 25(1), 519-535.

Anlı, G., Taş, İ., Güneş, Z., Yazgı, Z., & Sevinç, H. (2018). Akademik kendini engelleme ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlama çalışması. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 8 (15), 1198-1217. DOI: 10.26466/opus.442691.

Arkin, R. M., & Baumgardner, A. H. (1985). Self-handicapping. In J. H. Harvey & G. Weary (Eds.), Attribution: Basic issues and applications (pp. 169–202). Academic Press.

Attia, N. M., & Abdelwahid, A. E. (2020). Grit, self-regulation and self-efficacy as predictors of academic procrastination among nursing students. Amarjeet Kaur Sandhu, 12(1), 130-142.

Aydoğan, D., & Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, öz-yeterlilik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 1-10.

Azarbadkan, F., & Ebrahimabad, M. J. A. (2018). The Prediction of academic procrastination on self-handicapping and academic expectations stress. The Journal of New Thoughts on Education, 14(3), 99-116.

Balkıs, M., & Duru, E. (2010). Akademik erteleme eğilimi, akademik başarı ilişkisinde genel ve performans benlik saygısının rolü. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27(27), 159-170.

Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M., & Duru, S. (2006). Üniversite ögrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, (7) 2: 57–73

Barutçu-Yıldırım, F., & Demir, A. (2020). Self-handicapping among university students: The role of procrastination, test anxiety, self-esteem, and self-compassion. Psychological reports, 123(3), 825-843.

Batool, S.S. (2020) Academic achievement: Interplay of positive parenting, self‐esteem, and academic procrastination, Australian Journal of Psychology, 72:2, 174-18. DOI: 10.1111/ajpy.12280.

Beck, B. L., Koons, S. R., & Milgrim, D. L. (2000). Correlates and consequences of behavioral procrastination: The effects of academic procrastination, self-consciousness, self-esteem and self-handicapping. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 1-13.

Bozgün, K., & Başgül, M. (2018). Akademik azim ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(85), 435-445.

Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı (11. Basım). Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, S., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, O.E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri (7. Baskı). Pegem.

Clark, K. N., Dorio, N. B., Eldridge, M. A., Malecki, C. K., & Demaray, M. K. (2020). Adolescent academic achievement: A model of social support and grit. Psychology in the Schools, 57(2), 204-221.

Clark, K. N., & Malecki, C. K. (2019). Academic grit scale: Psychometric properties and associations with achievement and life satisfaction. Journal of School Psychology, 72, 49-66.

Çakıcı, D. Ç. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel erteleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi [Master’s thesis]. Ankara University.

Çelik, İ., & Sarıçam, H. (2018). The relationships between academic locus of control, positive thinking skills and grit in high school students. Universal Journal of Educational Research, 6(3), 392-398.

Çelikkaleli, Ö., & Akbay, S. E. (2013). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme davranişi, genel yetkinlik inanci ve sorumluluklarinin incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2), 237-254.

Demir, Y. (2017). Ergenlerde internet bağımlılığı, akademik güdülenme, akademik erteleme ve okula bağlanma arasındaki ilişkiler [Doctaral dissertation]. İnönü University, Malatya.

Duckworth, A., & Gross, J. J. (2014). Self-control and grit: Related but separable determinants of success. Current Directions in Psychological Science, 23(5), 319-325.

Duckworth, A. L., & Quinn, P. D. (2009). Development and validation of the Short Grit Scale (GRIT–S). Journal of Personality Assessment, 91(2), 166-174.

Duckworth, A. L., Peterson, C., Matthews, M. D., & Kelly, D. R. (2007). Grit: Perseverance and passion for long-term goals. Journal of Personality and Social Psychology, 92(6), 1087.

Eisenbeck, N., Carreno, D. F., & Uclés-Juárez, R. (2019). From psychological distress to academic procrastination: Exploring the role of psychological inflexibility. Journal of Contextual Behavioral Science, 13, 103-108.

Field, A. (2005). Discovering statistics using SPSS. CA, US

George, D., & Mallery, M. (2010). SPSS for Windows Step by Step: A Simple Guide and Reference, 17.0 update (10a ed.). Pearson.

Gitter, S. A. (2008). Grit, self-control and the fear of failure [Master’s thesis]. Florida State University.

Güneş, A., & Korkut-Owen, F. (2021). Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki kararsızlıklarının akademik erteleme ve çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51), 499-529.

Hayes, A. F. (2018). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach (Second Edition). The Guilford Press.

Jeong, G. C. (2020). Influence of health promoting lifestyle on academic procrastination in college students: mediating effect of grit moderated by gender. The Journal of the Korea Contents Association, 20(12), 611-622.

Jia, J., Wang, L. L., Xu, J. B., Lin, X. H., Zhang, B., & Jiang, Q. (2021). Self-Handicapping in Chinese medical students during the covıd-19 pandemic: the role of academic anxiety, procrastination and hardiness. Frontiers in psychology, 12, 741821. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.741821.

Jin, H., Wang, W., and Lan, X. (2019). Peer attachment and academic procrastination in chinese college students: a moderated mediation model of future time perspective and grit. Front. Psychol. 10:2645. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02645.

Karadaş, C. (2020). Anne-babaların kullandıkları ödül-ceza yöntemlerinin çocuklarının akademik başarıları üzerindeki etkisi: akademik erteleme ve ders çalışma süresinin aracılık rolü [Doctoral dissertation]. İnönü University, Malatya.

Lee, J. S., & Kim, J. M. (2016). The Effect of adolescents' perception of parental overprotection, goal-seeking orientation and self-handicapping on their academic procrastination. Journal of Korean Home Management Association, 34(6), 1-14.

Lee, W. W. S. (2017). Relationships among grit, academic performance, perceived academic failure, and stress in associate degree students. Journal of Adolescence, 60, 148-152.

Odacı, H., & Kaya, F. (2019). Mükemmeliyetçilik ve umutsuzluğun akademik erteleme davranışı üzerindeki rolü: Üniversite öğrencileri üzerinde bir araştırma. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 9 (1), 43-51.

Prohaska, V., Morrill, P., Atiles, I., & Perez, A. (2000). Academic procrastination by nontraditional students. Journal of Social Behavior and Personality, 15(5), 125-134.

Raoof, K., Ashkzari, M.K., & Naghsh, Z. (2019). Relationship between perfectionism and academic procrastination: the mediating role of academic self-efficacy, self-esteem and academic self-handicapping. The Journal of New Thoughts on Education, 15(1), 207-236.

Sağkal, A.S., Soylu, Y., Pamukçu, B., & Özdemir, Y. (2020). Akademik azim ölçeği’nin (aaö) Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 326-344.

Saracaloglu, A.S., Dinçer, B., & Saygı-Gerçeker, C. (2018). The Relationship between music teacher candidates' academic and general procrastination tendencies and test anxiety. Journal of Education and Training Studies, 6(9), 174-183.

Sarıkaya-Aydın, K. S., & Koçak, S. (2016). Üniversite öğrencilerinin zaman yönetimi becerileri ile akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 17-38.

Senecal, C., Koestner, R., & Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The journal of social psychology, 135(5), 607-619.

Solomon, L. J. & Rothblum, E. D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive behavioral correlates. Journal of counseling psychology, 31 (4), 503-509.

Schwinger, M., Wirthwein, L., Lemmer, G., & Steinmayr, R. (2014, February 10). Academic self-handicapping and achievement: A meta-analysis. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/a0035832.

Sturman, E. D., & Zappala-Piemme, K. (2017). Development of the grit scale for children and adults and its relation to student efficacy, test anxiety, and academic performance. Learning and Individual Differences, 59, 1-10.

Urdan, T. & Midgley, C. (2001). Academic self-handicapping: What we know, what more there is to learn? Educational Psychology Review, 13(2), 115-1138.

Wolters, C. A., & Hussain, M. (2015). Investigating grit and its relations with college students’ self-regulated learning and academic achievement. Metacognition and Learning, 10(3), 293-311.

Zarrin, S.A., Gracia, E., & Paixão, M.P. (2020). Prediction of academic procrastination by fear of failure and self-regulation. Educational Sciences: Theory and Practice, 20(3), 34-43.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

PAMUK, M. (2022). The Mediator Role of Academic Grit in The Relationship Between Academic Procrastination and Academic Self-Handicapping in Adolescents. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 762–769. https://doi.org/10.33200/ijcer.1091334

Issue

Section

Articles