A Critical View To The Primary School Teaching


Abstract views: 174 / PDF downloads: 67

Authors

  • Burcu ÖKMEN
  • Şeyma   ŞAHİN
  •  Abdurrahman KILIÇ

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.633051

Keywords:

Primary School Teacher, Qualification, Branching, Academician, Teacher Candidate

Abstract

The aim of this study is to determine the views of academicians, teachers, and pre-service teachers on primary school teachers and to bring a critical perspective to primary school teaching. The case study design, one of the qualitative research designs, was used in this study. The study group of research consists of four academicians, eight class teachers, and four pre-service teachers in the fourth year of the Department of Primary Education in Duzce University in the 2018-2019 academic year. In the research, “interview” and “focus group interview” techniques were used as data collection method. Content analysis method was used in the analysis of the data obtained from the research. At the end of the research, it was concluded that the qualifications the primary school teachers should have are general culture, primary school management, guidance, communication, personal/professional development, personal/moral characteristics, pedagogical knowledge/skill, technological knowledge/skill, and field knowledge/skill. Furthermore, findings revealed that the necessary education is not given in the education faculties, primary school teachers are not successful in all academic courses and inadequate in skill courses, and primary school teachers cannot be successful in all areas. Given these, it is necessary to go into branching in the field (academic and especially skill courses) or class basis.

Author Biographies

Burcu ÖKMEN

Şeyma   ŞAHİN

 Abdurrahman KILIÇ

References

ACT (2013). College & career readiness: The importance of early learning policy report. ACT Research & Policy, 1-12.

Akdemir, A. S. (2013). Türkiye’de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Turkish Studies, 8(12), 15-28.

Arseven, A., Arseven, İ., & Tepehan, T. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi. Cumhuriyet International Journal of Education, 4(2), 29-40.

Aydın, R., Şahin, H., & Topal, T. (2008). Türkiye’de ilköğretime sınıf öğretmeni yetiştirmede nitelik arayışları. TSA, 12(2), 119-142.

Bahar, H. H. (2019). Sınıf öğretmen adaylarında akademik öz-yeterlik algısının akademik başarıyı yordama gücü. Elementary Education Online, 18(1).

Ball, C. (1994). Start right: The importance of early learning. Royal Society for The Encouragement of Arts, Manufactures, & Commerce, 1-140.

Baştürk, S. (2015). Öğretmen adaylarının görüşleri bağlamında sınıf öğretmenliği programı. The Journal of International Educational Sciences, 2(2), 34-51.

Bloor, M., Frankl, J., Thomas, M., & Robson, K. (2001). Focus groups in social research. London: Sage Publication.

Boyacı, Z., Kılıç, A., & Şahin, Ş. (2017). Bireylerin geleceğinin şekillenmesine sınıf öğretmenlerinin etkisi. Kastamonu Education Journal, 25(2), 1-18.

Brinkmann, S. (2013). Qualitative interviewing: Underst&ing qualitative research. New York: Oxford University Press.

Büyükkaragöz, S., Musta, M., Yilmaz, H., & Pilten, Ö. (1998). Öğretmenlik mesleğine giriş (eğitimin temelleri). Konya: Mikro Yayınları: No: 7.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approach. USA: Sage.

Çaycı, B. (2011). Sınıf Öğretmenliği Lisans Programındaki Alan Eğitimi Derslerinin Öğretmen Yeterliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 7(2), 1-12.

Dağ, S. A., & Şahin, H. K. (2019). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kesirlerle Çıkarma İşlemine Yönelik Kurdukları Problemlerin İncelenmesi. Journal of The Intitute of Education Sciences Dumlupınar University, 3(1), 12-23.

Dougherty, C. (2014). Starting off strong: The importance of early learning. Education Digest, 80(6), 12-18.

Eker, C. (2014). Sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlilik inanç düzeyleri üzerine bir araştırma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(1), 162-178.

Erden, M. (2001). Öğretmenlik mesleğine giriş. İstanbul: Alkım Yayınları.

Ergun, M., & Ersoy, Ö. (2014). Hollanda, Romanya ve Türkiye’deki sınıf öğretmeni yetiştirme sistemlerinin karşılaştırılması. Kastamonu Education Journal, 22(2), 673-700.

Fraenkel, J. R., & Wallen, N. (2000). How to design & evaluate research in education (4th ed.). NY: McGraw-Hill.

Gipps, C., Hargreaves, E., & McCallum, B. (2015). What makes a good primary school teacher?: Expert classroom strategies. Routledge.

Gökçe, A. T. (2013). Eğitim fakültesi mezunu sınıf öğretmenlerinin adaylık dönemlerinde yaşadıkları mesleki sorunlar. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 21, 137-156.

Hacıömeroğlu, G. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine ilişkin yeterlik ve sınıf yönetimi inançları. Journal of Uludağ University Faculty of Education, 26(1), 1-18.

İlhan, A. Ç. (2003). Sınıf öğretmeni yetiştirme programları ve sanat eğitimi. Journal of Ankara University Faculty of Education Sciences, 36(1), 13-24.

Jaiyeoba, A. (2011). Primary school teachers’ knowledge of primary education objectives & pupils development. The African Symposium, 11(1), 4-11.

Kahyaoğlu, M., & Yangın, S. (2007). İlköğretim öğretmen adaylarının mesleki öz yeterliklerine ilişkin görüşleri. Kastamonu Education Journal, 15(1), 73-84.

Kalyoncu, R. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının “sanat eğitimi dersi” kavramına ilişkin metaforları. Education Sciences, 8(1), 90-102.

Karacaoğlu, Ö. C. (2008). Öğretmenlerin yeterlilik algıları. Yüzüncü Yıl University Journal of Education Faculty, 5(1), 70-97.

Karakuş, F. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının silindir ve koniye yönelik kavram imajlarının incelenmesi. Elementary Education Online, 17(2).

Karatekin, K., Salman, M., & Uysal, C. (2019). Öğretmen adaylarının ekolojik vatandaşlık düzeylerinin karşılaştırılması. Kastamonu Education Journal, 27(4), 1747-1756.

Kılıç, A. (2007). Sınıf öğretmeni yetiştirme programında yer alan derslerin öğrenilme düzeyleri. Electronic Journal of Social Sciences, 6(19), 136-145.

Kılıç, A. (2010). Learner-centered micro teaching in teacher education. International Journal of Instruction, 3(1), 77-100.

Kılıç, I. (2009). İlköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde karşılaştıkları sorunlar. Inonu University Journal of the Faculty of Education, 10(1), 123-138.

Kokkinos, C. M. (2007). Job stressors, personality and burnout in primary school teachers. British journal of educational psychology, 77(1), 229-243.

Kurtuluş, N., & Çavdar, O. (2010). Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik öz yeterlilikleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(3), 1302-1315.

Kutlu, N., & Gökdere, M. (2012). Öğretmen adaylarının fen öğretimine yönelik tutumlarının ve özyeterlik inanç düzeylerinin incelenmesi. 10. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde.

Kvale, S. (2006). Dominance through interviews & dialogues. Qualitative Inquiry, 12(3), 480-500.

Lule-Mert, E. (2016). An assessment on self-efficacy of c&idate turkish & primary school teachers for teaching profession. Eurasian Journal of Educational Research, 65, 55-70.

MEB, (2006). TEDP Temel Eğitime Destek Projesi “Öğretmen Eğitimi Bileşeni” Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri. http://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_12/13161921_YYretmenlik_MesleYi_Genel__YETERLYKLERi_onaylanan.pdf retrived on 08/09/2019.

Oğuz, A. (2009). Sınıf öğretmeni adaylarının akademik öz yeterlik inançları. Anadolu Journal of Educational Sciences, 2(2), 15-28.

Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Educational Administration: Theory and Practice, 54(54), 277-306.

Özoğlu, M. (2010). Türkiye’de öğretmen yetiştirme sisteminin sorunları. Seta Analiz, 17, 1-37.

Parsad, B., & Spiegelman, M. (2012). A snapshot of arts education in public elementary & secondary schools: 2009-10. National Center for Education Statistics, 1-75.

Pehlivan, Z., Dönmez, B., & Yaşat, H. (2005). Sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersine yönelik görüşleri. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 10(3), 51-62.

Rao, N., & Li, H. (2009). Quality matters: Early childhood education policy in Hong Kong. Early Child Development & Care, 179(3), 233-245.

Senemoğlu, S. (2003). Türkiye'de sınıf öğretmeni yetiştirme uygulamaları, sorunlar, öneriler. Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(5), 154-193.

Şahin, Ç., & Kartal, O. Y. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf öğretmeni yetiştirme programı hakkındaki görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 164-190.

Şahin, Ş., Arseven, Z., & Kılıç, A. (2016). Öğretmenlerin değerleri zedeleyen davranışları gösterme düzeyleri. International Journal of Human Sciences, 13(2), 3305-3319.

Štemberger, T., & Kiswarday, V. R. (2018). Attitude towards inclusive education: the perspective of Slovenian preschool and primary school teachers. European Journal of Special Needs Education, 33(1), 47-58.

Taşdemir, M. (2007). Sınıf öğretmenlerinin okul, meslektaşları ve kendi mesleki yeterliklerini algılamaları. Milli Eğitim, 174, 171-191.

Taşkaya, S. M., & Muşta, M. C. (2008). Sınıf öğretmenlerinin Türkçe öğretim yöntemlerine ilişkin görüşleri. Electronic Journal of Social Sciences, 7(25), 240-251.

Ültay, E., & Uludüz, Ş. M. (2018). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz yeterlik inançları üzerine yapılan çalışmaların incelenmesi. OMU Journal of Faculty of Education, 37(1), 129-143.

Waterman, C. (2010). The importance of teaching. The schools white paper. Education Journal, 125, 10.

Yeşilyurt, E. (2013). Öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algıları. Electronic Journal of Social Sciences, 12(45), 88-104.

Yılmaz, M. S., & Orhan, Ş. Y. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul müzik dersi kazanımlarına yönelik yeterlik durumları. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 6(11), 122-144.

YÖK. (1998). Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirme programlarının yeniden düzenlenmesi. Ankara: T.C. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı.

Yurdakal, İ. H. (2018). Değişen sınıf öğretmenliği lisans program içeriğinin incelenmesi. Ulakbilge, 6 (29), s.1483-1499.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

ÖKMEN, B., ŞAHİN,Şeyma , & KILIÇ, Abdurrahman. (2022). A Critical View To The Primary School Teaching. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 54–70. https://doi.org/10.33200/ijcer.633051

Issue

Section

Articles