Conscious Consumerism Education in Social Studies Courses: Reflections of an Action Research


Abstract views: 493 / PDF downloads: 55

Authors

  • İlker Dere
  • İbrahim AKTAŞLI

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.666525

Keywords:

Social Studies, Economics Education, Conscious Consumerism, Consumer Rights

Abstract

This paper aims to reveal the effectiveness of conscious consumerism education about increasing and changing students’ awareness and perceptions of conscious consumerism. In the study, the action research method, one of the qualitative research methods, was used. The study included 23 students studying in a public secondary school in Konya, Turkey. Data were collected by using structured interviews, teacher observations, teaching activities and video recordings. The data were evaluated by the content analysis method. Firstly, a "prior knowledge assessment form" was applied to the students to measure their knowledge about conscious consumerism. Then, considering the students' missing or incorrect knowledge, teaching activities about conscious consumerism were designed and implemented. The results obtained in the study have revealed that action research activities positively affect students' awareness and perception of conscious consumerism. In addition, these activities have enabled students to perceive "conscious consumption" as responsible, sustainable and thoughtful consumption.

Author Biographies

İlker Dere

This study is part of a master dissertation by İbrahim Aktaşlı submitted to Educational Sciences Institute at Necmettin Erbakan University in 2019. A preliminary version of this paper was presented at the VIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER 2019) that was held in Ankara University, Turkey on 19-22 June 2019. * Corresponding Author: İlker Dere, idere@erbakan.edu.tr

https://doi.org/10.33200/ijcer.666525

İlker DERE
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0993-7812
Türkiye

İbrahim AKTAŞLI

References

Akhan, N. E. (2013). Adım adım ekonomi okuryazarlığı: Sosyal bilgiler dersleri için alternatif yollar [Economy literacy step by step: the alternative ways for the social studies lessons]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14, 1-36.

Akhan, N. E., & Kilicoglu, G. (2014). Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler programında yer alan ekonomi kavramlarını anlama düzeyleri [The levels of the eight grade students in the secondary school to understand the economy concepts in the social studies program]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 24-47.

Akyuz, Z. (2009). İlköğretim çağındaki öğrencilerin tüketim davranışı ve tüketicilik bilinç düzeyi [Consumer behavior and consumer consciousness level of primary school students] (Unpublished master dissertation), Gazi University, Turkey.

Altiok, N. (2010). İlköğretim programlarının bilinçli tüketici davranışlarını kazandırma düzeyine ilişkin bir araştırma [A study on the provision of conscious consumer behaviours by the primary curriculum] (Unpublished doctoral dissertation), Hacettepe University, Turkey.

Alimcan, D. (2018). Ortaokul öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Amasya ili örneği) [Investigation of conscious consumerism levels of middle school students in terms of various variables (Amasya city sample)] (Unpublished master dissertation), Amasya University, Turkey.

Araboga, E. (2018). Çizgi filmlerde tüketim davranışlarının ve tüketim nesnelerinin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklara etkisi [Cartoons and consumption culture: The effects of consumption behaviors and consumption objects in cartoons on primary and secondary school children] (Unpublished master dissertation). Istanbul Arel University, Turkey.

Atesoglu, I., & Turkkahraman, M. (2009). Çocukların tüketici olarak sosyalleşmesi [Socialization process of children as consumers]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(3), 215-228.

Baskale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi [Determination of validity, reliability and sample size in qualitative studies]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Berg, B. L., & Lune H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods for the social sciences] (Trans: H. Aydın). Konya: Eğitim Yayınevi.

Bugday, E. B. (2015). Bilinçli tüketici ölçeği geliştirme çalışması [A study on development of conscious consumer scale] (Unpublished doctoral dissertation). Hacettepe University, Turkey.

Bugday, E. B., & Babaogul, M. (2016). Bilinçli tüketim kavramının boyutları: Bilinçli tüketim davranışının yeniden tanımlanması [Dimensions of conscious consumption concept: Redefinition of conscious consumption behaviour]. Sosyoekonomi, 24(30), 187-206.

Cavalcante, A. F. B. A., Silva, E., & Tavares, R. V. (2017). Analysis of social and environmental practices related to conscious consumption of students from public education of Sertão Pernambucano, Brazil. Acta Scientiarum. Biological Sciences, 39(4), 455-461.

Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni [Qualitative inquiry and research design: choosing among five approaches] (Trans. Eds: M. Butun, & S. B. Demir). Ankara: Siyasal Kitabevi.

Consumer Affairs Victoria, (2003). Consumer Education in Schools: Background Report. Consumer Affairs Victoria. (2019, 20 December). Retrieved from

https://www.consumer.vic.gov.au/library/publications/resources-and-education/research/consumer- education-in-schools-background-report-2003.pdf

Danilane, L., & Marzano, G. (2014). Consumer education in primary school in the context of sustainable development. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 1068-1072.

Dere, I., & Aktasli, I. (2019). 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitaplarında bilinçli tüketicilik [The conscious consumerism in fourth and fifth grades social studies textbooks]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 42, 283-302.

Ekiz, D. (2003). Eğitimde araştırma yöntem ve metotlarına giriş: Nitel, nicel ve eleştirel kuram metodolojileri [Introduction to research methods and methodologies in education: Qualitative, quantitative and critical theory methodologies]. Ankara: Anı Yayıncılık.

Ekström, M. K. (2007). Parental consumer learning or ‘keeping up with children’. Journal of Consumer Behaviour, 6, 203-217.

Ersoy A. F., & Sarıabdullahoglu A. (2010). Erken dönemde tüketici bilincinin geliştirilmesi [Improving the awareness of consumers in early period]. Üçüncü Sektör Kooperatifçilik, 45(1), 65-76.

Ersoy, A., & Papatga E. (2015). İlkokul öğrencilerinin hikâyeler aracılığıyla bilinçli tüketici farkındalığının geliştirilmesi [The improvement of the conscious consumerism awareness of elementary students via stories]. Eğitimde Politika Analizi Dergisi, 4(1), 61-78.

Ersoy, S., & Nazik, H. M. (2006). Ergenlerde tüketicilik bilinç düzeyi üzerine bir inceleme [A study on the level of consumer awareness in adolescents]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 313- 328.

Glesne, C. (2012). Nitel araştırmaya giriş [Becoming qualitative researchers: An introduction] (Trans: A. Ersoy ve P. Yalçınoğlu). Ankara: Anı Yayıncılık.

Gulmez, M. (2006). Pazarlama yönü itibariyle bilinçli tüketim ve bilinçli tüketiciye ilişkin bir saha araştırması [A field study regarding conscious consumption and conscious consumer in terms of marketing]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 9(1-2), 153-178.

Gurgur, H. (2019). Eylem araştırması [Action research]. In A. Saban, & A. Ersoy (Eds.), Eğitimde nitel araştırma desenleri [Qualitative research designs in education] (pp. 31-80). Ankara: Anı Yayıncılık.

Kayali, F. (2008). Tüketicinin korunması ve tüketici hakları konusundaki bilgi düzeyinin tüketicinin korunmasındaki rolü [Consumer protection and the role of consumer awareness on consumer protection] (Unpublished master dissertation). Balıkesir University, Turkey.

Kaynak, S., & Akan, Y. (2011). Tüketicinin korunmasında tüketici bilinç düzeyinin önemi: Hane halkları üzerine bir uygulama [The importance of the consumer awareness level in consumer protection: An application on households]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), 41-61.

Leavy, P. (2017). Research design: Quantitative, qualitative, mixed methods, arts-based, and community-based participatory research approaches. New York: Guilford.

Makela, C. J., & Peters, S. (2004). Consumer education: Creating consumer awareness among adolescents in Botswana. International Journal of Consumer Studies, 28(4), 379-387.

Malbelegi, F. (2011). Drama yönteminin sosyal bilgiler dersi başarısına ve bilinçli tüketicilik düzeyine etkisi [The effect of drama method on students achievement and conscious consumerism in social studies] (Unpublished master dissertation). Sakarya University, Turkey.

Malbelegi, F., & Saglam, H. I. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketiciliğe ilişkin görüşleri [Primary school 4th grade students’ opinions of conscious consumerism]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 251-268.

Mazlan, D, Redzuan, M. A., & Bakar, A. D. (2014). Consumer education in creating a consumer conscious nation. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 155, 448-453.

McGregor, S. (2005). Sustainable consumer empowerment through critical consumer education: a typology of consumer education approaches. International Journal of Consumer Studies, 29(5), 437-447.

McGregor, S. (2010). Consumer education as a site of political resistance: 50 years of conceptual evolutions [McGregor Monograph Series]. Seabright, NS.

McGregor, S. L. (2011). Consumer education philosophies. The relationship between education and consumption. ZEP: Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik, 34(4), 4-8.

Merriam, B. S. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research: A guide to design and ımplementation] (Trans. Ed: S. Turan). Ankara: Nobel Yayınları.

Ministry of National Education [MONE], (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (4-7. sınıflar) [Social studies teaching program: 4-7th grades]. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.

OECD, (2009). Consumer Education - Policy Recommendations of the OECD’S Committee on Consumer Policy. (2019, 20 December). Retrieved from https://www.oecd.org/sti/consumer/44110333.pdf

Ozkaya, O. (2013). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin tüketici eğitimi konusundaki bilgi ve tutumlarının incelenmesi [The study of the knowledge and attitudes of the students who are in second grade elementary school to consumer education] (Unpublished master dissertation). Gazi University, Turkey.

Ozturk, C. (2015). Sosyal bilgiler: Toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış [Social studies: An interdisciplinary view of social life]. In C. Öztürk (Ed.), Sosyal bilgiler öğretimi [Social studies teaching] (pp. 1-31). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Patton, M. Q. (2018). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri [Qualitative research & evaluation methods] (Trans. Eds: M. Butun, & S. B. Demir). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Pinarci, G. G. (2007). İlköğretim öğrencilerine farklı yöntemlerle verilen tüketici eğitiminin etkisinin belirlenmesi [Determination of efficiency of consumer education with different methods for elementary students] (Unpublished master dissertation). Gazi University, Turkey.

Purutcuoglu, E. (2003). Lise öğrencilerinin tüketici eğitimi ihtiyacının belirlenmesi [The Determination of consumer education need of secondary school students] (Unpublished master dissertation), Ankara University, Turkey.

Roller, M. R., & Lavrakas, P. J. (2015). Applied qualitative research design: A total quality framework approach. New York: Guilford Press.

Saglam, I. H. (2010). İlköğretim öğrencilerinin bilinçli tüketicilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An investigation on the level of conscious consumerism of primary school students in terms of various variables]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(4), 2531-2568.

Sánchez, V., Campa, F., & Hernández, A. (2008). Teaching Consumer Education: An introduction to DOLCETA-Module 4. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1-34.

Sert, P. (2002). İlköğretim öğrencilerinin tüketici davranışları [Primary school students consuming behavior] (Unpublished master dissertation). Gazi University, Turkey.

Silverman, D. (2018). Nitel verileri yorumlama [Interpreting qualitative data] (Trans. Ed: E. Dinç). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Süle, M. (2012). Can conscious consumption be learned? The role of Hungarian consumer protection education in becoming conscious consumers. International journal of consumer studies, 36(2), 211-220.

Sahin, E. (2018). 5. sınıf sosyal bilgiler ders kitabı [5th grade social studies textbook]. Ankara: Anadol Yayıncılık.

Yildirim, A., & Simsek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Toy, H. (2019). İlköğretimde ekonomiyle ilgili eğitsel niteliklerin kazandırılmasına ilişkin öğrenci görüşleri [Viewpoints of students on the acquisition of educational qualifications related to economy discipline in primary education]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 53(2), 375- 399.

Board of Education and Training [BET], (2018). Öğretim Programları [Teaching programs] (2019, 7 December). Retrieved from http://mufredat.meb.gov.tr/Programlar.aspx

Uyanik, C. (2015). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin bilinçli tüketicilik durumlarının incelenmesi [Examining 4th grade primary school students' the status of conscious consumerism] (Unpublished master dissertation), Anadolu University, Turkey.

Unay, H. (2012). İlköğretim öğrencilerine verilen tüketici eğitiminin gösterişçi tüketimi önlemedeki etkisinin incelenmesi [Investigation of the effect of consumer education on the elementary education students to prevent showy consumption] (Unpublished master dissertation), Gazi University, Turkey.

Uysal, A. (2017). Ortaokul kademesindeki öğrencilerin tüketim davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An analysis of elementary school student' consumer behaviours in terms of various variables] (Unpublished master dissertation), Ömer Halisdemir University, Turkey.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

Dere, İlker, & AKTAŞLI, İbrahim. (2022). Conscious Consumerism Education in Social Studies Courses: Reflections of an Action Research. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 215–227. https://doi.org/10.33200/ijcer.666525

Issue

Section

Articles