The Relationship Between Academic Procrastination Behaviors Of Secondary School Students, Learning Styles And Parenting Behaviors


Abstract views: 548 / PDF downloads: 165

Authors

  • Gülten Feryal GÜNDÜZ

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.731976

Keywords:

Academic procrastination, learning styles, parental behaviors, secondary school education

Abstract

The study aims to reveal the relationship between academic procrastination behavior and learning styles of the students and parents' child-raising behaviors of parents. The research has a quantitative design and is in correlational survey model. The study group of the study consists of 358 parents and their secondary school students. “Academic Procrastination”, “Alabama Parenting Questionnaire” and "Learning Styles for Elementary School Students” scales were used as data collection tools. The findings show that the procrastination behaviors of secondary school 5th grade students are lower than 6th, 7th and 8th grade students. It is also observed that there is a relationship between academic procrastination behaviors of students and some sub-dimensions of parental behaviors. It can be stated that 6% of the total variance of students' academic procrastination behavior is explained by poor parental follow-up behaviors. In the literature, data regarding parenting style were mostly obtained from how teenagers perceive their parents. Researchers who want to study in this field may reach the teenagers' parents directly. They may also conduct studies that examine the effects of different learning styles and personality traits on procrastination behaviors at other educational levels.

Author Biography

Gülten Feryal GÜNDÜZ

This paper was presented at the 7th International Congress on Curriculum and Instruction that was held in Ankara, Turkey on 9-10 October, 2019.

Corresponding Author: Gülten Feryal Gündüz, g.gunduz@iku.edu.tr

Gülten Feryal GÜNDÜZ
İstanbul Kültür Üniversitesi
0000-0001-8096-5598
Türkiye

 

 

References

Akbulut, Y. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS uygulamaları. İstanbul: İdeal Kültür Yayıncılık

Akkaya, E. (2007). Academic procrastination among faculty of education students: the role of gender, age, academic achievement, perfectionism and depression. (Unpublished master’s thesis). Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Allison, P.D. (1999). Multiple regression: a prime. Thousand Oaks, CA: Pine Forge Press.

Aşkar, P., & Akkoyunlu, B. (1993). Kolb öğrenme stili envanteri [Kolb’s learning styles inventory]. Eğitim ve Bilim, 17(87). 37-47.

Aydoğan, D. & Özbay, Y. (2012). Akademik erteleme davranışının benlik saygısı, durumluluk kaygı, özyeterlik açısından açıklanabilirliğinin incelenmesi [Explanation of academic procrastination from self-esteem, state anxiety, self-efficacy].Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2 (3), 1-9.

Ayyıldız, F. & Dilmaç, B. (2016). Ergenlerin sahip oldukları değerler ile akademik erteleme ve genel erteleme düzeyleri arasındaki yordayıcı ilişkiler[The relationships between the values teenagers have, general procrastination and academic procrastination]. (Unpublished PhD thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

Balcı, A. (2013). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler [Research in social sciences: Methods, techniques and principles]. Ankara: Pegem A.

Balkıs, M. (2013). Akademik erteleme eğilimi ve öğrencilerin tükenmişlik duygusu arasındaki ilişki [The relationship between academic procrastination and students’ burnout]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (1), 68-78.

Baltacı, A. (2017). Erteleme davranışı eğilimi ve beş faktörlü kişilik özellikleri arasındaki ilişkiler: okul yöneticileri üzerine bir araştırma [The relations between procrastination behavior tendency and big-five personality traits: A survey on school administrators]. Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 56-80.

Bedel, E.F. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarında akademik ertelemenin yordanmasında bilinçli farkındalık ve üstbilişsel farkındalığın rolü [The role of mindfulness and metacognitive awareness in predicting academic procrastination in pre-service early childhood teachers]. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 7 (3), 504-514.

Brown, T. A. (2006). Confirmatory factor analysis for applied research. New York, NY: Guilford.

Bryne, B. M. (1998). Structural equation modeling with lisrel, prelis and simlis: Basic concepts, applications and programming. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Cohen, L. Manion. L., & Morrison, K.(2007). Research methods in education. New York, NY: Routledge

Çakıcı, D. (2003). Lise ve üniversite öğrencilerinde genel ertleme ve akademik erteleme davranışının incelenmesi [An examination of the general procrastination behavior and academic procrastination behavior in high-school and university students]. (Unpublished master thesis). Ankara University, Ankara.

Çakır, S., Akça, F., Kodaz, A. F., & Tulgarer, S. (2014). The Survey of Academic Procrastionation on High School Students with in Terms of School Burn-out and Learning Styles. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 114, 654 – 662.

Çapık, C. (2014). Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarında doğrulayıcı faktör analizinin kullanımı [Use of confirmatory factor analysis in validity adn reliability analysis]. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17 (3), 196-205.

Çekiç, A., Türk, F., Buğa, A., & Hamamcı, Z. (2018). Alabama ebeveyn davranışları ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Adaptation of the Alabama parenting questionnaire into Turkish: validity and reliability study]. Elektronik sosyal bilimler dergisi, 17(66), 728-743.

Çelik, Ç. & Odacı, H. (2015). Akademik erteleme davranışının bazı kişisel ve psikolojik değişkenlere göre açıklanması [Explanation of academic procrastianation by some personal and psychological variables].Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(3), 31-47.

Çeri, B., Çavuşoğlu, C., & Gürol, M. (2015). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme düzeylerinin incelenmesi [An examination of university students’ academic procrastination levels]. International Journal of Social Sciences, 34, 385-394.

Çıkrıkçı, Ö. (2016). Academic procrastination: the role of metacognitive awareness and educational stress. Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi, 19, 39-52.

Doğan, T., Kürüm, A., & Kazak, M. (2017). Kişilik özelliklerinin erteleme davranışını yordayıcılığı [Predictability of personality traits on the procrastination behavior]. Başkent University Journal Of Education, 1(1), 1-8.

Ekinci, E., & Gökler, R. (2017). Ortaöğretim öğrencilerinin akademik özyeterliklerinin ve akademik erteleme davranışlarının öğrenilmiş çaresizlikleri üzerine etkisi [The effect of secondary students’ academic self sufficiency and academic procrastination behaviors on their learned helplessness]. Journal of International Social Research, 10(50). 378-385.

Elmer, D. (2001). Wasted time or informed delay? Academic procrastination, learning style, and self-talk. North Dakota Journal of Speech & Theatre, 14, 18-35.

Erdoğan, Ö. & Uçukoğlu, H. (2011). İlköğretim okulu öğrencilerinin anne-baba tutumu algıları ile atılganlık ve olumsuz değerlendirilmekten korkma düzeyleri arasındaki ilişkiler [The relationship of the perception of primary education students’ mother–father attitude on their venturesomeness and the fear of negative evaluation degrees]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 51-72.

Erkuş, A. (2005). Bilimsel araştırma sarmalı [Scientific research spiral]. Ankara: Seçkin Yayınevi.

Ferrari, J. R. (1991). Compulsive procrastination: Some self-reported characteristics. Psychological reports, 68(2), 455-458.

Ferrari, J. R. (1994). Dysfunctional procrastination and its relationship with self-esteem, interpersonal dependency, and self-defeating behaviors. Personality and Individual Differences, 17, 673–679.

Ferrari, J. R. & Ware, C. (1992). Academic procrastination: personality. Journal of Social Behavior and Personality, 7 (3), 495-502.

Gök, D. (2010). Anne tutumlarının öğrencilerin başarıları ve yetenekleri üzerindeki etkisinin incelenmesi [Research of the effects of mothers’ attitudes on students’ success and abilities]. (Unpublished master thesis). İnönü üniversitesi, Malatya.

Gröpel, P., & Steel, P. (2008). A mega-trial investigation of goal setting, interest enhancement, and energy on procrastination. Personality and individual differences, 45(5), 406-411.

Gürültü, E., & Deniz, L. (2017). Investigation of the relationship between high school students’ academic procrastination behaviors and their use of social media. Journal of Human Sciences, 14(1), 772-788.

Joreskog, K. G. & Sorbom, D. (1993). LISREL 8: Structural equation modeling with the simplis command language. Lincolnwood: Sciencetifi Software International, Inc.

Kandemir, M. (2010). Akademik Erteleme Davranışını Açıklayıcı Bir Model [A model explaining academic procrastination behaviour].(Unpublished PhD thesis). Gazi University, Ankara.

Kandemir, M. (2014). Reasons of academic procrastination: self-regulation, academic self-efficacy, life satisfaction and demographics variables. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 152, 188-193.

Kaur, K., & Rani, M. (2019). Demographic Study on Academic Procrastination Among Secondary School Students.International Journal of Education,11, 73-81.

Knaus, W. J. (1998). Do it now! Break procrastination habit (2nd ed.). New York: Jonn Wiley ve Sons, Inc.

Korkmaz, O. (2018). Ortaokul öğrencilerinde akademik erteleme: özyeterlik ve denetim odağının yordayıcılığının incelenmesi [Academic procrastination in secondary school students: examining the prediction of the self-efficacy and locus of control]. International Journal of Social Science Research, 7 (1), 19-35.

Kuru Örgün, S. (2010). Anne-baba tutumları ile 8.sınıf öğrencilerinin benlik saygıları ve atılganlıkları arasındaki ilişki [The relationship between the parental attitudes and self-esteem and assertiveness of the eighth grade students]. (Unpublished master thesis). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kürkçü, R. (2017). Orta Okul Öğrencilerinin Akademik Erteleme Davranışlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi [The Study of Academic Procrastination Behaviours of the Students of Secondary Education in terms of some Variables]. Journal of Current Researches on Social Sciences, 7(2), 385-392.

Mahasneh, M., Bataineh, O. & Al-Zoubi, Z. (2016). The relationship between academic procrastination and parenting styles among Jordanian undergraduate university students. The Open Psychology Journal, 9, 25-34.

Milgram, N., & Toubiana, Y. (1999). Academic anxiety, academic procrastination, and parental involvement in students and their parents. British Journal of Educational Psychology, 69(3), 345-361.

Mortazanajad, H., & Vahedi, S. (2009). Self-regulation and dimensions of parenting styles predict psychological procrastination of undergraduate students. Iranian Journal of Psychiatry, 4(4), 147-154.

Oran, S. (2016). Anadolu Lisesi öğrencilerinde akademik erteleme davranışının incelenmesi [Investigation of academic procrastination behaviour among the students in anotolian high school]. (Unpublished master thesis). Çağ Üniversitesi, Mersin.

Orhunbilge, N. (2002). Uygulamalı regresyon ve korelasyon analizi [Applied regression and correlation analysis]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

Otrar, M., Gülten, D. Ç. & Özkan, E. (2012). İlköğretim öğrencilerine yönelik öğrenme stilleri ölçeğinin geliştirilmesi (AÖS-İ) [Developing a learning styles scale for elementary school students].Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 305-318.

Özer, A. & Altun, E. (2011). Üniversite öğrencilerinin akademik erteleme nedenleri [The reasons for academic procrastination among university student]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 45-72.

Özzorlu, E. & İnan Kay, G. (2019). Ortaokulda akademik ertleme: anne-baba tutumları ve denetim odağı ile ilişkili mi?, HAYEF: Journal of Education, 16 (2), 156-181.

Pala, A., Akyıldız, M., & Bağcı, C. (2011). Academic procrastination behaviour of pre-service teachers’ of Celal Bayar University. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29, 1418-1425.

Pychyl, T. A., Coplan, R. J., & Reid, P. A. (2002). Parenting and procrastination: gender differences in the relations between procrastination, parenting style and self-worth in early adolescence. Personality and Individual Differences, 33(2), 271-285.

Quing-song, Y., Meng-xi, S. & Shu, S. (2017). Academic procrastination to parenting style and achievements motivation in middle school students. Chinese Journal of Clinical Psychology,http://en.cnki.com.cn/ Article_en/CJFDTotal-ZLCY201703037.htm.

Rawlins, D. R. (1995). A study of academic procrastination in middle-school-aged children. Dissertation Abstracts International: Section B: The Sciences and Engineering, 56(3), 1708.

Reynolds, J. P. (2015). Factors affecting academic procrastination. (Unpublished master thesis).Western Kentucky Universty, Kentucky, USA.

Rosario, P., Costa, M., Nunez, J. Gonzales – Pienda, J., Solano, P. & Valle, A. (2009). Academic procrastination: associations with personal, school, and family variables. The Spanish Journal of Psychology, 12(1), 118-127

Schermelleh-Engel, K. & Moosbrugger, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8 (2), 23-74.

Seo, H. E. (2008). Self-efficacy as a mediator in the relationship between self-oriented perfectionism and academic procrastination. Social Behavior and Personality, 36(6), 753-764.

Solomon, L.J. & Rothblum, E.D. (1984). Academic procrastination: Frequency and cognitive-behavioral correlates. Journal of Counseling Psychology, 31(4), 503-509.

Sulaiman, F. & Hassan, M. (2019). A pilot study of the relationship between parenting style and academic procrastination among final year students of faculty of human ecology, university Putra Malaysia, Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities, 4 (7), 152-167.

Sümer, N. (2000). Structural equation modelling: basic concepts and applications. Turkish Psychological Review, 3 (6), 49-74.

Sümer, N., Aktürk, E. & Helvacı, E. (2010). Anne-baba tutum ve davranışlarının psikolojik etkileri: Türkiye’de yapılan çalışmalara toplu bakış [Parental attitudes and psychological effects of their behavior: overview of the work done in Turkey]. Türk Psikoloji Yazıları, 13 (25), 42-59.

Steel, P. (2007). The nature of procrastination: A meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological bulletin, 133(1), 65.

Steel, P., & Ferrari, J. (2013). Sex, education and procrastination: an epidemiological study of procrastinators' characteristics from a global sample. European Journal of Personality, 27 (1), 51-58.

Şanlı, D. & Öztürk, C. (2015). Anne babaların çocuk yetiştirme tutumları ve tutumlar üzerine kültürün etkisi [Parents’ parenting attitudes and the effect of culture on these attitudes]. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 8 (4), 240-246.

Şeker, H., & Gençdoğan, B. (2014). Psikolojide ve Eğitimde Ölçme Aracı Geliştirme. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Şimşek A. (2004). Öğrenme biçimi [Learning style]. Yıldız Kuzgun ve Deniz Deryakulu (Ed.), in Eğitimde Bireysel Farklılıklar [Individual differences in education],Ankara: Nobel Yayınevi.

Toprakyaran, S. (2016). Lise son sınıf öğrencilerinin anne baba tutumları ile akademik erteleme davranışları arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigation of relation between attitudes of parents of senior high school students and students’ academic procrastination].(Unpublished PhD thesis). Haliç University, İstanbul.

Uzun Özer B. (2009). Academic Procrastination in Group of High School Students: Frequency, Possible Reasons and Role of Hope, Turkish Psychological Counseling and Guidance Journal, 4(32), 12-19

Wong, B. S. (2012). Metacognitive awareness, procrastination and academic performance of university students in Hong Kong.(Unpublished PhD thesis). University of Leicester, Leicester. https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/ 27621/1/2012WongbscEDd%20.pdf

Yatgın, S. (2014). Lise öğrencilerinde akademik ertelemenin algılanan anne baba tutumlarına göre incelenmesi [Examination of academic procrastination among high school students ın terms of perceived parental attitudes]. (Unpublished PhD thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

Yeşil, R. & Şahan, E. (2012). Öğretmen adaylarının akademik işlerini erteleme nedenleri [Candİdate teachers’ reasons for academic procrastination].Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,12(2), 219-236.

Yıldız, S. & Yıldız, K. (2016). The relationship between academic procrastination and hopelessness perceptions of primary school teaching department students. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 234-251.

Zakeri, H., Esfahani, B. N., & Razmjoee, M. (2013). Parenting styles and academic procrastination. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 84, 57-60.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

GÜNDÜZ, G. F. (2022). The Relationship Between Academic Procrastination Behaviors Of Secondary School Students, Learning Styles And Parenting Behaviors. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 253–266. https://doi.org/10.33200/ijcer.731976

Issue

Section

Articles