Determination of Teacher Candidates’ Awareness of Environmental Ethics


Abstract views: 116 / PDF downloads: 41

Authors

  • Ceylan Güriçin
  • Ömer Seyfettin SEVİNÇ

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.643329

Keywords:

environmental ethics, environmental awareness, candidate teacher

Abstract

The aim of this study is to determine the awareness levels of teacher candidates about environmental ethics. A survey model from quantitative research methods was used to determine the environmental ethics awareness levels of teacher candidates. An environmental ethics awareness scale was used as the data collection tool, and the working group of the study consisted of all teacher candidates studying in the Faculty of Education of a state university in the Western Black Sea region of Turkey. The data collected were analyzed in terms of statistical methods, including arithmetic means, standard deviations, the Kruskal Wallis H test, and the Mann Whitney U test. According to the findings of the study, environmental ethics awareness levels of teacher candidates were higher than average. Furthermore, there were no differences for gender, maternal education, paternal education, high school graduated from, department of study, monthly income of the family, class level, or residence of the student prior to university.

Author Biographies

Ceylan Güriçin

This study was produced from the master’s thesis entitled “Determination of the awareness of teacher candidates for environmental ethics”, prepared by the first author under the supervision of the second author.

Corresponding Author: Ceylan Güriçin, cyln-byzts@hotmail.com

Ceylan GÜRİÇİN 
DUZCE UNIVERSITY
0000-0003-0556-3120
Türkiye

Ömer Seyfettin SEVİNÇ

Ömer Seyfettin SEVİNÇ
DUZCE UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
0000-0002-7061-023X
Türkiye

References

Ağbuğa, F. (2016). Çevre sorunlarına etik bir yaklaşım: felsefi bir sorgulama [Examination of levels of ethical values of undergraduate students in the departments of physical education and sport]. (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli.

Alpak, G. (2016). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları ile sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının incelenmesi. [Investigation of prospective science teachers' ethical approach towards environment with attitudes towards sustainable environment]. ((Unpublished master thesis). Adnan Menderes University, Aydın.

Arı, E. (2015). Üniversite öğrencilerinin çevresel düşünce ve davranışlarının yapısal eşitlik modeli ile araştırılması.[ To Investigate the Structural Equation Model of Enviromental Thought and Behavior of University Students]. International Journal of Social Science, (40), 167-181. Doi: 10.9761/JASSS3059.

Aslan, O. Sağır, Ş. U. & Cansaran, A. (2008). Çevre tutum ölçeği uyarlanması ve ilköğretim öğrencilerinin çevre tutumlarının belirlenmesi. [The Adaptation of Environment Attıtude Scala and Determination of Primary School Students’ Environmental Attitutes]. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, (25), 283-295.Retrieved from https://toad.halileksi.net/sites/default/files/pdf/cevre-tutum-olcegi-toad.pdf.

Bakar, E. (2010). Fen bilgisi öğretmen adaylarının biyoetik eğitimiyle ilgili uygulama ve görüşlerinin değerlendirilmesi [The assessment of preservice science teachers' practices and views about bioethics education]. (Unpublished Doctoral thesis Gazi University, Ankara.

Bozdemir, H. & Faiz, M. (2018). Öğretmen adaylarının çevreye yönelik ekosentrik, antroposentrik ve antipatik tutumları. [Ecocentric, Antropocentric and Antipathetic Attitudes of Teacher Candidates towards the Environment]. Sakarya University Journal of Education, 8 (1), 61-75. Doi: 10.18009/jcer.618771.

Bülbül, S. (2013). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiği algıları üzerine bir araştırma. [A research on preservice science teachers? perceptions of environmental ethics]. (Unpublished master thesis). Gazi University, Ankara.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri, [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Akademi.

Cappellaro, E., (2016). Sınıf öğretmeni adaylarının çevreye yönelik etik yaklaşımları. [Ethics approaches of classroom teacher candidates towards the environment]. 15. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu 11-14 Mayıs 2016. Tam Metin Bildiri Kitabı s.870-880. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi. Muğla.

Casey, P. J. & Scott, K. (2006). Environmental concern and behaviour in an Australian sample within an ecocentric-anthropozentric framework. American Journal of Psychology, 58, (2), 57-67. Doi: 10.1080/00049530600730419.

Çepni, S. (2007). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. [Introduction to research and project studies]. Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çolak, M. (2017). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyoteknoloji Uygulamalarına Yönelik Tutumları İle Çevre Etiği Farkındalıkları Arasındaki İlişki. [The Relationship Between Science Teacher Candidates' Attitudes Towards Biotechnology Applications and Environmental Ethics Awareness]. 26th International Conference on Educational Sciences, Nisan 20-23, 2017, Abstract Book, ss.1668-1672, Antalya. Dalbudak, T. (2013). Biyoloji ve fizik öğretmenliği birinci sınıf öğrencilerinin çevreye karşı bilgi, tutum ve çevresel davranışları. [Environmental, knowledge, attitudes and behaviour of biology and physics education first year students]. (Unpublished master thesis). Necmettin Erbakan University, Konya.

Deniş, H. & Genç, H. (2007). Çevre bilimi dersi alan ve almayan sınıf öğretmenliği öğrencilerinin çevreye ilişkin tutumları ve çevre bilimi dersindeki başarılarının karşılaştırılması. [Comparison of the attitudes of the elementary school students who take and do not take the environmental science course and their success in the environmental science course.]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (13), 20-26.

Des Jardins, Joseph R. (2006). Çevre Etiği, çevre felsefesine giriş. [Environmental Ethics, introduction to environmental philosophy]. (Trans. Ruşen Keleş), İstanbul: İmge Kitabevi Yayınları.

Dervişoğlu, S. & Kılıç, D.S. (2013). Gençlerin doğaya ilişkin değer yönelimleri ve doğa tercihleri. [Young Peoples’ Value Orientations and Preferences of Nature]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 92-99. Retrieved from http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/10a.sevilay_dervisoglu.pdf.

Dikicigil, Ö. (2018). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının çevre etiği algıları üzerine bir araştırma. [An investigation of social studies pre-service teachers' perception of environmental ethics]. (Unpublished master thesis). Dokuz Eylül University, İzmir.

Ekici, G. (2005). Lise öğrencilerinin çevre eğitimine yönelik tutumlarının incelenmesi. [Investigation of high school students' attitudes towards environmental education]. Avrasya Eğitim Araştırmaları Dergisi, (18), 72-83.

Erten, S. (2007). Ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutum ölçeğinin Türkçeye uyarlama çalışması. [The Adaptation Study of the Ecocentric, Anthropocentric and Antipathhetic Attitudes toward Environment]. Eurasian Journal of Educational Research, (28), 67-74. Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~serten/makaleler/EJER%20deki%201.%20makale-SSCI.pdf.

Erten, S. (2008). Insights to ecocentric, antropocentric and antipathetic attitudes towards environment in diverse cultures. Eurasian Journal of Educational Research, (33), 141-156. Retrieved from http://yunus.hacettepe.edu.tr/~serten/makaleler/EJERDEK%C4%B0%202.%20MAKALE-SSCI.pdf.

Erten, S. & Aydoğdu, C. (2011). The ecocentric, anthropocentric and antipathhetic attitudes toward environmental in Turkish and Azerbaijani Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 158-169.

Erol, G.H. (2005). Sınıf öğretmenliği ikinci sınıf öğrencilerinin çevre ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. [Primary school teaching department sophomore students' attitudes toward environment and environmental problems]. (Unpublished master thesis). Pamukkale University, Denizli.

Erol, G. H. & Gezer, K. (2006). Teachers’ attitudes toward environment and environmental problems. International Journal of Environmental and Science Education, 1, (1), 65-77.

Fernandez-Manzanal, R., Rodriguez-Barreiro, L., and Carrasquer, J. (2007). Evaluation of environmental attitudes: analysis and results of a scale applied to university students. Science Education, 91(6), 988-1009.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E. & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. New York: McGraw Hill.

Gerçek, C. (2016). Üniversite öğrencilerinin çevre etiğine yönelik algıları. [Universıty Students ' Perceptions About Environmental Ethics]. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (59), 1100-1107. Doi: 10.17755/esosder.263217.

Gül, F. (2013). İnsan-doğa ilişkisi bağlamında çevre sorunları ve felsefe. [Environmental Problems and Philosopy in the Context of Human-Nature Relationship]. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (14), 17-21. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/pausbed/issue/34728/383950.

Hens, L. & Susanne, Ch. (1998). Environmental Ethics. Global Bioethics, 11(1-4): 97-118.

Kahyaoğlu, M., Daban, Ş. & Yangın, S. (2008). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik tutumları. [Determination of Pre-service Teachers’ Attitudes towards Environment and Comparison of These Attitudes in Terms of Some Variables ]. Dumlupınar Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (11), 42-52. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47957/606768.

Karakaya, Ç. (2009). Antroposentrik (insanı merkeze alan) ve nonantroposentrik (insanı merkeze almayan) yaklaşımlara göre eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik bakış açıları. [The viewpoints of primary education last grade students about the environment according to anthrophocentric and nonanthrophocentric approaches]. (Unpublished master thesis). Ondokuz Mayıs University, Samsun.

Karakaya, Ç. & Çobanoğlu E. O. (2012). İnsanı merkeze alan (antroposentrik) ve almayan (nonantroposentrik) yaklaşımlara göre eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerinin çevreye yönelik bakış açıları.[The Viewpoints of Education Faculty Last Grade Students about the Environment according to Anthropocentric and Non-anthropocentric Approaches]. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 9(3), 23-35. Retrieved from http://www.tused.org/index.php/tused/article/view/437/374.

Karakaya, F. & Yılmaz, M. (2017). Environmental ethics awareness of teachers. International Electronic Journal of Environmental Education, 7 (2), 105-115. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1180991.pdf.

Kaypak, Ş. (2010). Kentsel dönüşüm faaliyetlerine etik ve sosyal sorumluluk temelli bir yaklaşım. [Ethics and Social Responsibility Based an Approach to Urban Transformation Activities]. Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F Dergisi, 2(3), 84-105. Retrieved from http://kutuphane.dogus.edu.tr/mvt/pdf.php?pdf=0012831&lng=1.

Kasalak, M.A., Yurcu, G. & Akıncı, Z. (2018). Üniversite öğrencilerinin ekosentrik, antroposentrik ve çevreye yönelik antipatik tutumlarının değerlendirilmesi: Akdeniz Üniversitesi İİBF örneği.[ Evaluation of Antecedent Attitudes of Unıversity Students Towards Ecocentric, Anthropocentric and Environment: Akdeniz Unıversity Faculty of Economics and Administrative Sciences]. Journal Of Tourism Intelligence And Smartness, 1(2), 24-33. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jtis/issue/41750/504129.

Kılıç, S. (2008). Çevre etiği ortaya çıkışı, gelişimi ve sonuçları, [Environmental ethics, its emergence, development and results]. Ankara: Orion Kitabevi

Kiper, T., Korkut, A. & Topal, T.Ü. (2017). Üniversite öğrencilerinin çevre duyarlılıkları üzerine bir araştırma: Namık Kemal Üniversitesi örneği. [A Research on Environmental Sensitivity of University Students: in the Example of Namık Kemal University]. Inonu University Journal of Arts and Design, 7(16), 112-124. Doi: 10.16950/iujad.337132.

Kortenkamp, K. V. & Moore, F. C. (2001). Ecocentrism and anthropocentrism: moral reasoning about ecological commons dilemmas. Journal of Environmental Psychology, (21), 261-272. Doi: 10.1006/jevp.2001.0205.

Malkoç, H. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre sorunlarına yönelik tutumlarının ve bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi. [The examination of environmental attitude and metacognitive skills of classroom teacher candidates]. (Unpublished master thesis). Gazi University, Ankara.

Nasibulina, A. (2015). Education for sustainable development and environmental ethics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, (214), 1077-1082. Doi: 10.1016/j.sbspro.2015.11.708.

Oğuz, N. Y., Tepe, H., Büken, N. Ö. & Kucur, D. K. (2005). Biyoetik Terimleri Sözlüğü, [Bioethics Terms Dictionary]. Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu

Ojomo, P. A. (2011). Environmental ethics: An African understanding. African Journal of Environmental Science and Technology 5(8), 572-578. Doi: 10.4314/tp.v2i2.64100.

Özdemir, O. (2012). Üniversite öğrencilerinin çevreciliği: Çevreye yönelik etik tutumları. [The Environmentalism of University Students: Their Ethical Attitudes Toward The Environment]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (43), 373-385. Retrieved from http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-376.html.

Özdemir, T. (2014). Fen fakültesi öğrencilerinin çevreye yönelik bakış açılarının (antroposentrik, ekosentrik, antipatik) faklı değişkenler açısından değerlendirilmesi.[ Faculty of science students' perspectives towards environment (Anthropocentric, Ecocentric, Antipathetic) being evaluated in different variables]. (Unpublished master thesis). Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon

Özer, N. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının çevre etiğine yönelik farkındalık düzeylerinin belirlenmesi. [Determination of pre-service science teachers' level of awareness of environmental ethics]. (Unpublished master thesis). Aksaray Üniversitesi, Aksaray.

Özer, N. & Keleş. Ö. (2016). Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması. [Environmental Ethics Awareness Scale Development Study]. Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, 4(1), 47-64.

Sadık, F. & Sarı, M. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının çevre bilgisi ve çevre sorunlarına yönelik tutumları. [Pre-service teachers' attitudes towards environmental knowledge and environmental problems]. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(39), 129-141.

Saka, M., Sürmeli, H. & Öztuna, A. (2009). Which attitudes preservice teachers’ have towards environmental ethics. Procedia Social and Behavioral Sciences, (1), 2475–2479. Doi: 10.1016/j.sbspro.2009.01.437.

Schultz, W. & Zelezny, L. (1999). Values as predictors of environmental attitudes: Evidence for consistency across 14 countries. Journal of Environmental Psychology, (19), 255-265. Doi: 10.1006/jevp.1999.0129.

Sönmez, D. (2018). Farklı fakültelerde öğrenim gören yükseköğretim öğrencilerinin çevre etiği farkındalık düzeylerinin incelenmesi. [Investigation of undergraduate students' levels of awareness of environmental ethics in different faculties]. (Unpublished master thesis). Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş.

Sungur, S. A. (2017). Lisans öğrencilerinin çevreye yönelik etik tutumları. [Ethical Attitudes of Undergraduates Towards Environment]. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(41), 469-479. Doi: 10.16992/ASOS.12003.

Sürmeli, H. & Saka, M. (2013). Preservice teachers’ anthropocentric, biocentric, and ecocentric environmental ethics approaches. International Journal of Academic Research Part B, 5(5), 159-163. Doi: 10.7813/2075-4124.2013/5-5/B.23.

Şama, E. (2003). Teacher candidates’ attitudes toward environmental problems. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2), 99-110.

Şenyurt, A., Temel, A. B. & Özkahraman, Ş. (2011). Üniversite öğrencilerinin çevresel konulara duyarlılıklarının incelenmesi.[ Investigation of Attidude for Environmental Issues of University Students]. S.D.Ü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2(1), 8-15. Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/195932.

Thompson, S. C. G. & Barton M. A. (1994). Ecocentric and anthrocentric attitudes toward the environment. Journal of Environmental Psychology, 14 (2), 149-157. Doi: 10.1016/S0272-4944(05)80168-9.

Thompson, I. H. (1998). Environmental ethics and the development of landscape architectural theory. Landscape Research, 23(2), 175-195. Doi: 10.1080/01426399808706534.

Tuncer, G., Ertepinar, H., Tekkaya, C. & Sungur, S. (2005). Environmental attitudes of young people in Turkey: Effects of school type and gender. Environmental Education Research, 11(2), 215-233. Doi: 10.1080/1350462042000338379

Uitto, A., Juuti, J., Lavonen, K., Byman, R. & Meisalo, V. (2011). Secondary school students interests attitudes and values concerning school science related environmental issues in Finland. Environmental Education Research, 17(2), 167-186. Doi: 10.1080/13504622.2010.522703.

Uzel, N. (2014). Biyoloji öğretmen adaylarının çevre sorunlarına yönelik ahlaki muhakemeleri. [The moral reasoning of the biology pre-service teachers to environmental problems]. (Unpublished doctoral thesis). Gazi University, Ankara.

Yalçın, L. (2009). İlköğretim öğretmen adaylarının çevreye yönelik bilinçlerine okudukları bölümün, cinsiyetin ve sosyo-kültürel faktörlerin ilişkilerinin incelenmesi.[ Examining the relationship of primary school teacher candidates to their environmental consciousness, gender and socio-cultural factors]. (Unpublished master thesis). Institute of Social Sciences, Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Yang, T. (2006). Towards an egalitarian global environmental ethics. Environmental Ethics and International Policy, UNESCO.

Yurdakal, İ. H. (2018). Değişen Sınıf Öğretmenliği Lisans Program İçeriğinin İncelenmesi. [Examination of The Changed Program Of Undergraduate Primary School Teaching].Ulakbilge, 6 (29), 483-1499. Retrieved from http://www.ulakbilge.com/makale/pdf/1537297951.pdf.

YÖK (2018a). Yeni Öğretmen yetiştirme lisans programları ( Programların Güncelleme Gerekçeleri, Getirdiği Yenilikler ve Uygulama Esasları. [New Teacher training undergraduate programs (Update Justification of Programs, Innovations Introduced and Application Principles)] Retrieved from https://www.yok.gov.tr/Documents/Kurumsal/egitim_ogretim_dairesi/YeniOgretmen-Yetistirme-LisansProgramlari/AA_Sunus_%20Onsoz_Uygulama_Yonergesi.pdf

YÖK (2018b). Yeni Öğretmen yetiştirme lisans programları (Lisans Programları). [New Teacher training undergraduate programs (Undergraduate Programs).]. Retrieved from https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari .

Wongchantra, P. & Nuangchalerm, P. (2011). Effects of environmental ethics infusion instruction on knowledge and ethics of undergraduate students. Research Journal of Environmental Sciences, 5(1), 77-81. Doi: 10.3923/rjes.2011.77.81.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

Güriçin , C., & SEVİNÇ, Ömer S. (2022). Determination of Teacher Candidates’ Awareness of Environmental Ethics. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 346–361. https://doi.org/10.33200/ijcer.643329

Issue

Section

Articles