Problems Encountered by Mathematics and Science Teachers in Classrooms where Syrian Students under Temporary Protection Status are Educated and Suggestions for Solution


Abstract views: 63 / PDF downloads: 23

Authors

  • Deniz KAYA
  • Gökçe OK

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.774094

Keywords:

Mathematics Teacher, Science Teacher, Syrian Students, Temporary Protection Status

Abstract

In this study, problems encountered by mathematics and science teachers in classrooms where Syrian students under temporary protection status and suggestions for solution to these problems were examined. A case study was used among qualitative research methods. 30 volunteer mathematics and science teachers from three state middle schools in the 2018-2019 academic year have attended the study in which criterion sampling was preferred. In the study where a semi-structured interview form was utilized, evaluation of the data was done through content analysis. As the result of this study, it was determined that Syrian students have problems particularly language and communication problems which are stemming from behavioral, parenting, economic, legislative, and their past lives. Underlying the problems encountered by mathematics and science teachers in their lessons is the Syrian students' not having sufficient language skills and having difficulties in perception and learning. Incompatibility of the curriculum, parents' perspective on education, having difficulties in dealing with problems and lack of materials are among the issues that teachers have problems in. The difficulty acquisition levels and course contents, the level difference between students, and the lack of training in the subjects are among the most common problems encountered by teachers in terms of the dimension of the curriculum. The suggestions of mathematics and science teachers are for the students and families to overcome the language problem, increasing the supplementary courses, providing material support, and providing support for the education of the families.

Author Biographies

Deniz KAYA

Corresponding Author: Deniz Kaya, denizkaya50@yahoo.com

Deniz KAYA
Milli Eğitim Bakanlığı
0000-0002-7804-1772
Türkiye

Gökçe OK

Gökçe OK
Göç İdaresi Başkanlığı
0000-0002-2753-178X
Türkiye

References

Akdeniz, Y. (2018). Türkiye’de yaşayan Suriyeli mülteci öğrencilerin uyum sorunları: Şanlıurfa ili örneği [Syrian refugee students’ adaptation problems in Turkey: Şanlıurfa province sample]. (Unpublished master thesis). Sakarya University, Institute of Educational Sciences, Sakarya.

Başar, M., Akan, D., & Çiftçi, M. (2018). Mülteci öğrencilerin bulunduğu sınıflarda öğrenme sürecinde karşılaşılan sorunlar [Learning teaching process issues in classrooms with refugee students]. Kastamonu Education Journal, 26(5), 1571-1578. https://doi.org/10.24106/kefdergi.427432.

Berg, K. E., & Latin, R. W. (2008). Essentials of research methods in health, physical education, exercise science and recreation (3rd ed). Philadelphia, PA: Lippincott, William and Wilkins.

Berg, B. L., & Lune, H. (2015). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (8. baskı) [Qualitative research methods in the social sciences (8th ed)]. (Çev./Trans. Hasan Aydın), Konya: Eğitim Yayınevi.

Bulut, S., Kanat-Soysal, Ö., & Gülçiçek, D. (2018). Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğretmeni olmak: Suriyeli öğrencilerin eğitiminde karşılaşılan sorunlar [Being a Turkish language teacher of Syrian refugee students: Challenges and issues]. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1210-1238.

Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri [Age of migration: International migration movements in the modern world] (Çev./Trans. Bülent Uğur Bal & İbrahim Akbulut), İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.

Cin, G. (2018). Suriyeli öğrencilere eğitim veren sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları sorunlar ve psikolojik sağlamlılık düzeyi: Adana ili örneği [Living problems and self efficacy level of classroom teachers who educate to Syrian students: Adana province example]. (Unpublished master thesis). Çağ University, Institute of Social Sciences, Mersin.

Coşkun, İ., & Emin, M. N. (2016). Türkiye’deki Suriyelilerin eğitiminde yol haritası fırsatlar ve zorluklar [Syrians in Turkey in the training of the road map opportunities and challenges]. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA). Retreived from https://www.setav.org/.

Creswell, J. W. (2018). Nitel araştırma yöntemleri (4. baskı) [Qualitative research methods (4th ed)]. (Çev./Trans. Mesut Bütün& Selçuk Beşir Demir), Ankara: Siyasal Yayın Dağıtım.

Dağdeviren, G. (2018). Suriyeli sığınmacıların entegrasyon süreci ve sorunları: Elazığ örneği [Integration process and problems of Syrian asylum seekers: The case of Elazığ]. (Unpublished master thesis). Fırat University, Institute of Social Sciences, Elazığ.

Demir, S. B., & Ozgul, V. (2019). Syrian refugees minors in Turkey. Why and how are they discriminated against and ostracized? Child Indicators Research 12, 1989-2011. https://doi.org/10.1007/s12187-019-9622-3.

Directorate General of Migration Management (DGMM) (2017). 2016 Türkiye göç raporu [2016 Turkey migration report]. Ankara: Göç Politika ve Projeleri Dairesi. Retrieved from https://www.goc.gov.tr/.

Dolapcioglu, S., & Bolat, Y. (2019). The education issues of Syrian students under temporary protection status. Reseacrh in Education, 0(0)1-17. https://doi.org/10.1177/0034523719892019.

Döner, H. (2016). Suriyeli göçmenlerle yaşanan sorunlar üzerine sosyolojik bir araştırma: Hatay ili örneği [A sociological research on the problems with Syrian refugees: Hatay case]. (Unpublished master thesis). Fırat University, Institute of Social Sciences, Elazığ.

Emin, M. N. (2018). Türkiye’deki Suriyeli çocukların devlet okullarında karşılaştığı sorunlar Ankara ili örneği [The problems that Syrian children face in Turkish public schools Ankara case study]. (Unpublished master thesis). Yıldırım Beyazıt University, Institute of Social Sciences, Ankara.

Erdem, C. (2017). Sınıfında mülteci öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin yaşadıkları öğretimsel sorunlar ve çözüme dair önerileri [Instructional problems experienced by primary school teachers who have refugee students in their classes and their solutions for problems]. Medeniyet Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 26-42.

Ergen, H., & Şahin, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin eğitimi ile ilgili yaşadıkları problemler [Problems confronted by primary school teachers in relation to education of Syrian students]. Mustafa Kemal University Journal of Social Sciences Institute, 16(44), 377-405.

Erol-Emiroğlu, S. (2018). Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim ve sorunları [Education and problems of children of Syriael asylum]. (Unpublished master thesis). Akdeniz University, Institute of Educational Sciences, Antalya.

Güngör, F., & Şenel, E. A. (2018). Yabancı uyruklu ilkokul öğrencilerinin eğitim-öğretiminde yaşanan sorunlara ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri [Teachers and students views in problems of the foreign primary school students in education process encountered]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 8(2), 124-173. https://doi.org/10.18039/ajesi.454575.

Güzel, S. (2019). Türkiye’de öğrenim gören geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin uyum problemlerinin incelenmesi [Analysis of adaptation problems of Syrian students under temporary protection studying in Turkey]. (Unpublished master thesis). Ankara Hacı Bayram Veli University, Institute of Graduate Programs, Ankara.

Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. https://doi.org/10.1177/1049732305276687.

International Organization for Migration [IOM] (2018). Total number of international migrants at mid-year 2019. Retrieved from https://www.iom.int/.

Irmak, C. (2019). Ortaokul öğrencilerinin mülteci kavramına ilişkin algılarının incelenmesi [Investigation of the perceptions of secondary school students on the refugee concept]. (Unpublished master thesis). Gazi University, Institute of Educational Sciences, Ankara.

Jafari, K. K., Tonga, N., & Kışla, H. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda görev yapan sınıf öğretmenlerinin görüşleri ve uygulamaları [Practice and opinions of the teachers who work at the classes have Syrian students]. Academy Journal of Educational Sciences, 2(2), 134-146. https://doi.org/10.31805/acjes.479232.

Kasdemir, B. (2010). Türkiye’de sığınma hareketi: Eskişehir örneği [Asylum seeking movement in Turkey in the case of Eskişehir]. (Unpublished master thesis). Anadolu University, Institute of Social Sciences, Eskişehir.

Kiremit, R. F., Akpınar, Ü., & Tüfekçi-Akcan, A. (2018). Suriyeli öğrencilerin okula uyumları hakkında öğretmen görüşleri [Teachers’ views about Syrian students’ adaptation to school]. Kastamonu Education Journal, 26(6), 2139-2149. https://doi.org/10.24106/kefdergi.428598.

Koçak, Y., & Terzi, E. (2012). Türkiye’de göç olgusu, göç edenlerin kentlere olan etkileri ve çözüm önerileri [Immigration factor at Turkey: Influences of migrants’ to cities and solution suggestions]. Kafkas University, Journal of Economics and Administrative Sciences Faculty, 3(3), 163-184.

Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005) Practical research: Planning and design. Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

Machel, G. (2001). The impact of war on children. London: Hurst & Company.

Marshall, C., & Rossman, G. B. (1999). Designing qualitative research (3rd ed). Thousand Oaks: Sage Publication.

Maxwell, J. A. (2005). Qualitative research design: An interactive approach (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma desen ve uygulama için bir rehber [Qualitative research a guide to pattern and application]. (Çev./Trans. Selahattin Turan), Ankara: Nobel Yayıncılık.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. A sourcebook of new methods (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Miller, J., Mitchell, J., & Brown, J. (2005). African refugees with interrupted schooling in the high school mainstream: Dilemmas for teachers. Prospect, 20(2), 19-33.

Ministry of National Education (MoNE) (2015). Ministry of National 2015-2019 strategic plan. Retrieved from https://sgb.meb.gov.tr/.

Ministry of National Education (MoNE) (2018). Strong children happy Turkey. 2023 education vision. Ankara. Retrieved from https://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf.

Neuendorf, K. A. (2002). The content analysis guidebook. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Oral, B., & Çetinkaya, F. (2017). Migration as a sociological phenomenon, definition, causes and migration’s theories. Türkiye Klinikleri J Public Health, 3(1), 1-8.

Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) (2011). Skills for innovation and research. Paris: OECD Publishing. Retrieved from https://www.oecd.org/.

Özer, İ. (2004). Kentleşme, kentlileşme ve kentsel değişme [Urbanization, urbanizing and urban change]. Bursa: Ekin Kitabevi Yayınları.

Özer, Y. Y., Komsuoğlu, A., & Ateşok, Z. Ö. (2016). Türkiye’deki Suriyeli çocukların eğitimi: Sorunlar ve çözüm önerileri [Education of Syrian children in Turkey: Problems and suggestions]. The Journal of Academic Social Science, 4(37), 76-110. https://doi.org/10.16992/ASOS.11696.

Özgen, N. (2012). Günümüz dünya sorunları disiplinlerarası bir yaklaşım [An interdisciplinary approach to today's world problems]. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.

Özgün, E. (2019). İlkokul öğretmenlerinin Suriyeli öğrencilerin akademik başarı ve okul ortamı uyumuna ilişkin gözlemlerinin incelenmesi [Analysis of observations of primary school teachers on academic achievement and school environment adaptation of Syrian students]. (Unpublished master thesis). Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya.

Polat, F. (2012). Türkiye’de öğrenim gören yabancı uyruklu ilköğretim öğrencilerinin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri [Problems encountred by the foreign elemantary school students who study in Turkey and sollution offers]. (Unpublished master thesis). Fırat University, Institute of Educational Sciences, Elâzığ.

Saraçlı, M. ( 2019). Uluslararası hukukta yerinden edilmiş kişiler (2. baskı) [Displaced persons in international law (2nd ed)]. Ankara: Adalet Yayınevi.

Silverman, D. (2005). Doing qualitative research: Apractical handbook (2nd ed). London: Sage Publications Inc.

Şahin, M., & Doğan, Y. (2018). Suriyeli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda Fen Bilimleri öğretiminde karşılaşılan sorunlar: Nitel bir çalışma [Problems encountered in teaching science in the classrooms with Syrian students: A qualitative study]. International Journal of Scholars in Education, 1(1), 13-33.

Şimşir, Z., & Dilmaç, B. (2018). Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda öğretmenlerin karşılaştığı sorunlar ve çözüm önerileri [Problems teachers’ face and solution proposals in the schools where the foreign students are educated]. Elementary Education Online, 17(2), 1116-1134. https://doi.org/10.17051/ilkonline.2018.419647.

Taskin, P., & Erdemli, O. (2018). Education for Syrian refugees: Problems faced by teachers in Turkey. Eurasian Journal of Educational Research, 75, 155-178. https://doi.org/10.14689/ejer.2018.75.9.

The Grand National Assembly of Turkey [GNAT] Human Rights Review Commission (2010). İnsan hakları ışığında Türkiye’de bulunan mülteciler, sığınmacılar ve yasadışı göçmenlerin sorunları [Human rights in Turkey in the light of refugees, asylum seekers and illegal immigrants' problems. Ankara: GNAT Publishing.

The UN Refugee Agency (UNHCR) (2016). 1951 convention and 1967 protocol relating to the status of refugees. Retrieved from https://www.unhcr.org/.

The UN Refugee Agency (UNHCR) (2019). Global report 2017. Retrieved from https://www.unhcr.org/.

Turkish Language Institution (TLI) (2019). Turkish language association dictionaries. Retrieved from https://sozluk.gov.tr/.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) (2015). The invesment case for education and equity. Retrieved from https://www.unicef.org/education.

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) Turkey National Comittee (2019). Syrian children in Turkey. Retrieved from https://www.unicefturk.org/.

Uysal, A. (2019). Geçici koruma altında olan Suriyeli öğrencilerin lise düzeyinde eğitimlerinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri: Bir çoklu durum çalışması [Recommended solutions for the problems encountered during high school level education of Syrian students under temporary protection: A multiple case study]. (Unpublished master thesis). Necmettin Erbakan University, Institute of Educational Sciences, Konya.

Waters, T., & Leblanc, K. (2005). Refugees and education: Mass public schooling without a Nation State. Comparative Education Review, 49(2), 129-147. https://doi.org/10.1086/428102.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (10. baskı) [Qualitative research methods in the social sciences (10th ed)]. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldız, F. (2018). Suriyeli sığınmacı çocukların eğitim sorunları ve entegrasyon süreçleri: Mersin örneği [Problems of education in Syria refugee children and integration processes: Mersin sample]. (Unpublished master thesis). Marmara University, Middle East and Islamic Countries Research Institute, İstanbul.

Yin, R. K. (2009). Case study research. Design and method (4th ed). Thousand Oaks, CA: Sage Inc.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

KAYA, D., & OK, G. (2022). Problems Encountered by Mathematics and Science Teachers in Classrooms where Syrian Students under Temporary Protection Status are Educated and Suggestions for Solution. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(1), 111–127. https://doi.org/10.33200/ijcer.774094

Issue

Section

Articles