Concurrent Validity of the Central Examination of Secondary Education Institutions: Canonical Correlation Analysis


Abstract views: 72 / PDF downloads: 77

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.494

Keywords:

Canonical correlation, Secondary education institutions central exam, Concurrent validity, Validity

Abstract

The aim of the study is to reveal the concurrent validity of the Central Examination of Secondary Education Institutions (OKMS). For this purpose, the relationship between the OKMS subtest raw scores of the students who took the exam and the 8th grade year-end achievement scores of the courses within the scope of the exam was analyzed by canonical correlation analysis. Grade 8 achievement scores were taken as the independent (predictor) variable and OKMS subtest scores were taken as the dependent (criterion) variable. The study was conducted on 3029 8th grade students who took the OKMS. Only one canonical correlation was found to be significant between the two sets of variables. 8th grade achievement scores were highly positively correlated with OKMS subtest scores. While 8th grade foreign language and science achievement scores had a high predictive power for OKMS subtest raw scores, it was found that the predictive power of the achievement scores of religious culture course in explaining the OKMS subtest raw scores was low. The set of 8th grade scores explained 48.6% of the total variance in the variable set of OKMS subtest raw scores. OKMS subtest variable set explains 60.1% of the total variance in the set of 8th grade scores.

References

Albayrak, A. S. (2016). Kanonik korelasyon analizi. In. Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7th ed. ), (pp. 237-255). Asil yayın, Ankara.

Altun, M., Kozaklı Ülger, T., Bozkurt, I., Akkaya, R., Arslan, Ç., Demir, F., Karaduman, B., & Özaydın, Z. (2022). Matematik okuryazarlığının okul matematiği ile entegrasyonu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 126-149. https://doi.org/10.19171/uefad.1035381 DOI: https://doi.org/10.19171/uefad.1035381

Anıl, D. (2009). Uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme programı (PISA)’nda Türkiye’deki öğrencilerin fen bilimleri başarılarını etkileyen faktörler. Eğitim ve Bilim, Cilt 34, Sayı 152, 87-100.

Atasayar, A. (2019). İlköğretim LGS fen bilimlerı̇ başarısının yapay sinir ağları ile tahmin edilmesı̇ [Master’s thesis ]. Kütahya Dumlupınar University, Kütahya.

Baş, G. (2013). Seviye Belirleme Sınavı (SBS-2009): 6. sınıf ingilizce alt testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(26), 44-62. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/maeuefd/issue/19399/206172

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (17th ed.). Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2010). Bilimsel araştırma yöntemleri (5th ed.). Ankara: Pegem Akademi.

Çağlar, M., & Kılıç, A. (2019). Merkezi sınav ve öğretmen yapımı sınavların bazı değişkenler açısından incelenmesi: ortaöğretime geçiş sınavı örneği. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1288-1305. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2020..-416761

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve LISREL uygulamaları (4th ed.). Pegem Akademi.

Demir, S. (2022). LGS matematik alt testi puanlarının yapay sinir ağları ile yordanması. Turkish Studies-Educational Sciences, 17(6), 1421-1437. https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.66288 DOI: https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.66288

Deniz, Z. (2003). İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı puanları arasındaki uygunluk geçerliği çalışması [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Deniz, K. Z., & Kelecioğlu, H. (2005). İlköğretim başarı ölçüleri ile ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı arasındaki ilişkiler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 127-143.

Doğan, N., & Sevindik, H. (2011). İlköğretim 6. sınıflar için uygulanan seviye belirleme sınavı’nın uygunluk geçerliği. Eğitim ve Bilim, 36(160), 309-319.

Güler, M., Arslan, Z., & Çelik, D. (2019). 2018 Liselere Giriş Sınavına İlişkin Matematik Öğretmenlerinin Görüşleri. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 337-363. http://dx.doi.org/10.23891/efdyyu.2019.128 DOI: https://doi.org/10.23891/efdyyu.2019.128

Gültekin, İ., & Arhan, S. (2015). Seviye Belirleme Sınavında (SBS) Türkçe Alanında Sorulan Soruların Kapsam Geçerliliği Açısından İncelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 45(206), 69-96.

Güzeller, C. (2005). İlköğretim Akademik Başarı Not Ortalamaları ile OKÖSYS Alt Test Puanları Arasındaki Uygunluk Geçerliği Çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2), 133-143.

Güzeller, C. O. (2012). İlköğretim fen ve teknoloji dersi akademik ortalamaları ile seviye belirleme sınavı fen bilimleri alt testi puanları arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 201-214.

Hattie, J., & Gan, M. (2011). Instruction based on feedback. In P. Alexander & R. E. Mayer (Eds.), Handbook of research on learning and instruction (pp. 249– 271). New York, NY: Routledge.

Kan, A. (2005). ÖSS’ye kaynaklık eden alan derslerindeki başarı ile ÖSS’den elde edilen puanlar arasındaki ilişkinin incelenmesi. Eğitim ve Bilim Dergisi, 30(137), 38-44.

Karagöz, Y. (2021). SPSS-AMOS-META uygulamalı nicel-nitel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği. Nobel.

Karakaya, İ. (2007). Yükseköğretime Öğrenci Seçme Sınavı’nın yordama geçerliği [Doctoral dissertation]. Ankara University, Ankara.

Karakaya İ., & Ö. Kutlu (2002). Ortaöğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavının yordama geçerliğine ilişkin bir araştırma. Eğitim Bilimleri ve Uygulama Dergisi 1(2), 235-247.

Karakoç, G., & Köse, İ. A. (2018). İlköğretim akademik başarı ölçüleri ile temel eğitimden ortaöğretime geçiş sınav puanları arasındaki ilişki. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 7(2), 121-142. DOI: https://doi.org/10.30703/cije.392386

Kelecioğlu, H. (2003). Ortaöğretim başarı puanlarının üniversiteye girişte iki aşamalı sınavda uygulanan ÖYS, ÖSS ve tek aşamalı sınavda uygulanan ÖSS ile ilişkileri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 70-78.

Kelecioğlu, H., Atalay, K., & Öztürk, N. (2010). Seviye Belirleme Sınavı 7. sınıf matematik alt testinin kapsam geçerliğinin incelenmesi. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 1(1), 37-43.

Köprülü, G. (2020). Temel eğitimden ortaöğretime geçiş sistemi puanlarının yükseköğretim kurumları sınavını yordama gücü [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Köroğlu, M., & Doğan, N. (2022). Ortaöğretim kurumları merkezi sınav puanlarının uygunluk ve yordama geçerliklerinin incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (62), 559-589. https://doi.org/10.21764/maeuefd.888499 DOI: https://doi.org/10.21764/maeuefd.888499

Küçüksille, E. (2016). Çoklu doğrusal regresyon modeli. In Ş. Kalaycı (Ed.), SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri (7th ed.), (pp. 257-269). Asil Yayın. Ankara.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2014). Millî Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları yönetmeliği. Resmî Gazete Sayısı: 29072. https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=19942&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018a). Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav başvuru ve uygulama kılavuzu. MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018b). Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretime geçiş yönergesi. Retrieved from https://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_03/26191912_yonerge.pdf.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2018c). 2018 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Merkezi Sınavla Yerleşen Öğrencilerin Performansı, Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, 3. MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2019a). PISA 2018 ulusal ön raporu. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi,10. MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2019b). Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi, 7. MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2020). 2020 Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi,12. MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2021). 2021 Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. Eğitim Analiz ve Değerlendirme Raporları Serisi,16. Ankara, MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2022a). 2022 Ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezi sınav. MEB Yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB] (2022b). 2022 Liselere geçiş sistemi (LGS) merkezi sınavla yerleşen öğrencilerin performansı. MEB Yayınları.

Önen, E. (2003). Ortaöğretim kurumları öğrenci seçme ve yerleştirme sınav başarısı ve lise 1. sınıftaki akademik başarıya ilişkin bir yordama geçerliği çalışması -Fen lisesi örneği- [Master’s thesis]. Ankara University, Ankara.

Öntaş, T., Çoban, O., & Yıldırım, E. (2020). Ortaokul sosyal bilgiler ve TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerindeki öğrenci başarılarının LGS TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük testini yordama gücü. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 52, 579-598 https://doi.org/10.15285/maruaebd.691741 DOI: https://doi.org/10.15285/maruaebd.691741

Özdemir, B., & Gelbal, S. (2014). PISA 2009 sonuçlarına göre öğrenci başarısını etkileyen faktörlerin kanonik ortak etki analizi ile incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 39 (175) 41-57. https://doi.org/10.15390/EB.2014.3025 DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2014.3025

Özdemir, A., & Gelbal, S. (2016). İlköğretim ve ortaöğretim başarı ölçülerinin yükseköğretime geçiş sınav puanlarını yordama gücü. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 7(2), 309-334. DOI: https://doi.org/10.21031/epod.277887

Öztürk, N., & Masal, E. (2020). The Classification of math questions of central examination for secondary education ınstitutions in terms of PISA mathematics literacy levels. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 4(1), 17-33.

Parlak, B., & Tatlıdil, H. (2014). 8. sınıf öğrencilerinin okul başarıları ile test puanları arasındaki ilişkinin çok boyutlu incelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Özel sayı, 335-350.

Patton, M. Q. (2014). Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice (4th ed.). Sage.

Sarı, I. (2019). The Prediction of the History of Revolution and Kemalism Course Success on LGS Success. International Online Journal of Educational Sciences, 11(3), 235-247. https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.016 DOI: https://doi.org/10.15345/iojes.2019.03.016

Sevindik, H. (2009). Akademik başarı puanlarının seviye belirleme sınavı (SBS) 2008 puanları ile ilişkisi [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Sınacı, B. (2019. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminde uygulanan sınavların puanları ile diğer puanların karşılaştırılması [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Stacey, K., Almuna, F., Caraballo, R.M., Chesne´, J. F., Garfunkel, S., Gooya, Z., Kaur, B., Lindenskov, L., Lupiáñez, J. L., Park, K. M., Perl, H., Rafiepour, A., Rico, L., Salles, F., & Zulkardi, Z. (2015). PISA’s Influence on Thought and Action in Mathematics Education. In K. Stacey & R. Turner (Eds.), Assessing mathematical literacy: The PISA experience (pp. 275-306). Cham: Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-10121-7_15

Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using multivariate statistics. Boston: Pearson.

Tan, Ş. (2015). Öğretimde ölçme ve değerlendirme: KPSS el kitabı (11th ed.). Ankara: Pegem

Turgut, M. F., & Baykul, Y. (2012). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. (4th ed.). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Verim, A. (2006). İlköğretim düzeyindeki bazı başarı ölçülerinin ortaöğretim kurumları öğrenci seçme sınavını yordama gücü [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Yakar, L. (2011). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin SBS puanları ve akademik başarı puanları değişimlerinin izlenmesi ve SBS puanlarının kestirilmesi [Master’s thesis]. Abant İzzet Baysal University, Bolu.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (10th ed.). Seçkin Yayıncılık.

Downloads

Published

15.06.2024

How to Cite

Keleş, T. (2024). Concurrent Validity of the Central Examination of Secondary Education Institutions: Canonical Correlation Analysis. International Journal of Contemporary Educational Research, 11(2), 143–157. https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.494

Issue

Section

Articles