The School Readiness of 60-65 Months Old Students: A Case Study


Abstract views: 32 / PDF downloads: 10

Authors

  • Mecit ASLAN 
  • İbrahim Çıkar

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.555465

Keywords:

Readiness, School starting age, School readiness, 60-65 months old students

Abstract

The aim of this study is to determine the school readiness of the 60-65 months first grade primary school students. The study was designed in accordance with qualitative case study. The participants of the study was composed of 20 teachers and 15 parents in Van/Turkey provincial districts in the 2017-2018 academic year. Semi-structured interview forms and an observation form were used as data collection tools in the study. Descriptive analysis was used in the analysis of the obtained data. As a result of the study, it was found that the students who start primary school in the age range of 60-65 months were not ready to start school and had difficulty in physical, emotional, cognitive and psycho-social readiness. In addition, this group falls behind the students in the 66-72 months in each of these areas.

Author Biographies

Mecit ASLAN 

This study was presented as an oral presentation at International STEMES Congress (Muş, Turkey, 2018).  Corresponding Author: Mecit Aslan, maslan4773@gmail.com, Van Yüzüncü Yıl University

İbrahim Çıkar

Van Yuzuncu Yıl University

References

Arı, A. (2014). İlkokul birinci sınıfa başlama yaşına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1031-1047.

Bağçeli-Kahraman, P. ve Başal, H. A. (2013). Okula hazırbulunuşluğu değerlendirme testinin uyarlama çalışması. International Journal of SocialScience, 6(1), 889-911.Başaran, İ. E. (1998). Eğitim psikolojisi (5. Baskı).Ankara: Aydan Web Tesisleri.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim psikolojisi (9. Baskı). Ankara: Yargıcı Matbaa.

Birch, S. H., & Ladd, G. W. (1997). The teacher-child relationship and children's early school adjustment. Journal of School Psychology, 35(1), 61-79.

Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school learning. McGraw-Hill.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Canbulat, T. (2007). Kesintili zorunlu eğitimden etkilenen ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve okula hazır bulunuşluk düzeylerinin değerlendirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(4), 1573-1586.

Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1. sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Creswell, J. W. (2012). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. California: Sage Publications Ltd.

Cobb, N. J. (2001). The child: Infants and children. California: Mayfield Pub. Co.

Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 83-90.

Davis, B. G., Trimble, C. S., & Vincent, D. R. (1980). Does age of entrance affect school achievement?. The Elementary School Journal, 80(3), 133-143.

Dee, T. S., & Sievertsen, H. H. (2018). The gift of time? School starting age and mental health. Health economics, 27(5), 781-802.

Eliot, L. (2000). What's going on in there?: how the brain and mind develop in the first five years of life.USA: Bantam Books.

Entwisle, D. R., & Alexander, K. L. (1998). Facilitating the transition to first grade: The nature of transition and research on factors affecting it. The Elementary school journal, 98(4), 351-364.

Entwisle, D. R., Alexander, K. L., & Olsen, L. S. (2005). First grade and educational attainment by age 22: A new story. American Journal of Sociology, 110(5), 1458– 1502.

Erdoğan-Işıkoğlu, N., & Şimşek. Z. C. (2014). Birinci sınıfa başlayan çocukların, velilerin ve öğretmenlerin okula uyumlarının incelenmesi. International Journal Of New Trends In Arts, Sports & Science Education, 3(2). 62-70.

Gander, M. J., & Gardiner, H. W. (2004). Çocuk ve ergen gelişimi. (Translate: A. Dönmez, N. Çelen & B. Onur.). Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.

Gülay, H. (2011). 5-6 yaş grubu çocuklarda okula uyum ve akran ilişkileri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 10(36), 1-10.

Gündüz, F., & Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 Aylık Çocukların Okul Olgunluk ve Okuma Yazma Becerilerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi. Turkish Studies – International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 379-398.

Hámori, S. (2007). The effect of school starting age on academic performance in Hungary (No. BWP-2007/2). Budapest Working Papers on the Labour Market.

İnanç, B.Y., Bilgin, M., & Atıcı M. K.(2005). Gelişim psikolojisi. Adana: Nobel Kitabevi.

Kagan, S.L., Moore, E. & Bredekamp, S. (Eds.). (1995). Reconsidering children's early development and learning: Toward common views and vocabulary. Report of the National Education Goals Panel, Goal 1 Technical Planning Group. Washington, DC.

Kandır, A. (2003). Gelişimde 3-6 yaş çocuğum büyüyor. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Kapçı, E., Artar, M., Çelik, E.G., Daşcı, E., & Avşar, V. (2013). İlkokul birinci sınıfa farklı yaşlarda başlayan çocukların ruhsal ve sosyal gelişimi ile akademik benlik algılamaları açısından karşılaştırılması. Ankara Üniversitesi Yayınlanmamış Proje.

Kerimoğlu, F. (2014). Farklı yaştaki çocukların oluşturduğu ilkokul 1. sınıflarda yaşanan sorunların belirlenmesi (Unpublished Master Thesis). Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kasten, H. (2017). 4-6 yaş çocuk gelişimi & gelişim psikolojisinin temel esasları II (Translate Edt. Oğuz Emre). Ankara: Anı Yayıncılık.

Ladd, G. W. & Burgess, K. (1999). Charting the relationship trajectories of aggressive, withdrawn, and aggressive/withdrawn children during early grade school. Child Development, 70(4), 910–929.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Beverly Hills, CA: Sage.

McClelland, M. M.; Morrison, F. J.; & Holmes, D. L. (2000). Children at risk for early academic problems: The role of learning-related social skills. Early Childhood Research Quarterly, 15(3), 307–320.

Mercan-Uzun, E. (2015). Okul öncesi dönemde uygulanan “okula hazırız” eğitim programının ilkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum ve hazırbulunuşluk düzeylerine etkisi (Unpublished Doctorate Thesis). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.

Merriam, S. (1995). What can you tell from an N of l?: Issues of validity and reliability in qualitative research. PAACE Journal of lifelong learning, 4, 50-60.

Official Gazette of Turkey. (2012). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Date: 21.07.2012, Number: 28360.

Official Gazette of Turkey. (2013). Millî eğitim bakanlığı ilköğretim kurumları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Date: 14.08.2013, Number: 28735.

Ogelman, H. G., ve Erten, H. (2013). 5-6 yaş çocuklarınınn akran ilişkileri ve sosyal konumlarının okula uyum düzeyleri üzerindeki yordayıcı etkisi (boylamsal çalışma). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 30, 153-163.

Oktay, A. (2010). İlköğretime hazırlık ve ilköğretim programları. Ankara: Pegem Yayınları.

Özkesemen, A. (2008). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan 1. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının yeni müfredat programına göre değerlendirilmesi (Unpublished Master Thesis). Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kars.

Öztürk, E., & Uysal, K. (2013). İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin okuma–yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden karşılaştırılması. Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(8), 1041-1054.

Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.), California: Sage Publications, Inc.

Rafoth, M. A., Buchenauer, E. L., Crissman, K. K., & Halko, J. L. (2004). School readiness-preparing children for kindergarten and beyond: Information for parents. School and Home, 1-3.

Ramey, C. T., & Ramey, S. L. (2004). Early learning and school readiness: Can early intervention make a difference?. Merrill-Palmer Quarterly, 50(4), 471-491.

Raver, C. C. (2003). Young children’s emotional development and school readiness. Social policy report, 16(3), 3-19.

Seven, S. (2011). Okula uyum öğretmen değerlendirmesi ölçeği’nin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Kış, 9(1), 29-42.

Sharp, C. (2002, November). School starting age: European policy and recent research. In LGA Seminar “When Should Our Children Start School?”.

Sharp, C., & Hutchison, D. (1997). How do season of birth and length of schooling affect children's attainment at key stage 1?: A question revisited. Slough: NFER.

Shepard, L. A., & Smith, M. L. (1986). Synthesis of research on school readiness and kindergarten retention. Educational Leadership, 44(3), 78-86.

Slavin, R., Karweit, N., & Wasik, B. (1994). Preventing early school failure: Research, policy, and practice. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

Teke, H. (2010). Ana sınıfı öğretim programının ilköğretim 1. kademe 1. sınıf öğrencilerinin hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi (Unpublished Master Thesis). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Tuna, A., & Kaçar, A. (2005). İlköğretim matematik öğretmenliği programına başlayan öğrencilerin lise 2 matematik konularındaki hazır bulunuşluk düzeyleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 117-128.

UNICEF. (2012). School readiness: A conceptual framework. United Nations Children’s Fund: New York.

Ülgen, G. (1997). Eğitim psikolojisi. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Ünal, M.(2005). Eğitim fakültelerinde ortak ders olarak okutulan yabancı dil derslerinde öğrencilerin bilişsel hazırbulunuşluk düzeylerinin akademik başarıya etkisi (Unpublished Master Thesis). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ünver, G. B.,Dikbayır, A., & Yurdakul, B. (2015). Kesintili zorunlu eğitim ilkokul birinci sınıf uygulamalarının incelenmesi. K. Ü. Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (4), 1647-1664.

Yenilmez, K., & Kakmacı, Ö. (2008). İlköğretim yedinci sınıf öğrencilerinin matematikteki hazır bulunuşluk düzeyi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 529-542.

Yılmaz, H., & Sünbül, A. M. (2003). Öğretimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Mikro Yayınları.

Yin, R. K. (2009). Case study research: design and methods. Los Angeles: Sage Publications.

Yoleri, S., & Tanış, H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(2), 130-141.

Yörükoğlu, A. (1993). Çocuk ruh sağlığı. İstanbul: Özgür Yayın Dağıtım.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

ASLAN , M., & Çıkar, İbrahim. (2022). The School Readiness of 60-65 Months Old Students: A Case Study. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(1), 86–99. https://doi.org/10.33200/ijcer.555465

Issue

Section

Articles