Critical Thinking Attitude and Some Other Variables in Predicting Students’ Democratic Attitudes


Abstract views: 173 / PDF downloads: 61

Authors

  • Cüneyit Akar
  • Mehmet KARA

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.686662

Keywords:

Democratic Attitudes, Critical Thinking, ocioeconomic factors, academic success, reading habits, television viewing time

Abstract

This research was conducted to determine the effects of the attitudes towards critical thinking, gender, socioeconomic factors (education level of parents, income level, place of residence) as well as academic success, reading and television viewing habits in predicting the democratic attitudes of the fourth grade students. The research was carried out with the participation of 1066 students studying in the 4th grades of primary schools in the central districts of Diyarbakır in the 2017-2018 academic year. The study is descriptive and has a relational screening model. The "Democratic Attitude Scale" (DAS) developed by Erbil and Kocabaş (2017) was employed to determine the students' democratic attitudes and the "Critical Thinking Attitude Scale" (CTAS) developed by Akar-Vural (2005) was used to measure their critical thinking attitudes. A Personal Information Form was used to get information about the students. As a result of the research, democratic attitudes of the students were found "very good" and their attitudes towards critical thinking were "good". According to the results of the regression analysis, it was determined that all the independent variables of the study predicted the students' democratic attitudes at the level of 17%. It was found that critical thinking attitude scores (2.7%), socioeconomic factors (6.5%), and academic success, television viewing and reading habits (7.5%) significantly predicted the students' democratic attitudes. Considering the regression coefficients, it was seen that gender, maternal education level and reading habits did not contribute significantly to predicting democratic attitudes.

Author Biographies

Cüneyit Akar

This study was produced from the thesis titled “Investigation of the relationship between the critical thinking dispositions and democratic attitudes of primary school 4th grade students” by Mehmet Kara under the supervision of Cüneyit Akar.

Corresponding Author: Cüneyit Akar, akarcuneyt@gmail.com

Cüneyit AKAR
Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi
0000-0001-6028-2036
Türkiye

Mehmet KARA

Mehmet KARA
Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü
0000-0001-5036-3078
Türkiye

References

Acun, İ., Demir, M. & Göz, N. L. (2010). Öğretmen adaylarının vatandaşlık yeterlilikleri ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişki [Relationship between teacher candidates' citizenship competencies and critical thinking]. Journal of Social Studies Education Research, 1(1), 107-123.

Akar, C. (2007). İlköğretim öğrencilerinde eleştirel düşünme becerileri[Critical thinking skills in primary school students] (Unpublished doctoral dissertation). Gazi University, Institute of Education Sciences, Ankara.

Akar, C., & Yalçın, D. (2017). İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretmen Kılavuz Kitabında yer alan kavramlar listesinin demokrasi ve çokkültürlülük kavramları açısından incelenmesi [Examining the list of concepts in Primary School 4th Grade Social Studies Teacher Guide Book in terms of democracy and multicultural concepts]. Turkey Social Studies Journal, 21(2), 435-450. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/31710/347503.

Akar, C. (2017). Sınıf öğretmeni adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin çok kültürlülük değerlerini yordama düzeyi [Level of pre-service teachers' critical thinking disposition to predict multicultural values]. Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education (KEFAD), 18(1), 741-762.

Akar, C., & Kara, M. (2016). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin bazı değişkenlere göre değerlendirilmesi [Evaluation of critical thinking skills of primary school 4th grade students according to some variables]. International Turkish Literature Culture Education Journal, 5(3), 1339-1355.

Akar, C., İnel, Y., & Yalçıntaş, E. (2017). Research of levels of democratic values of classroom teacher candidates on various variables. Journal of Current Researches on Educational Studies, 7(2), 41-57. doi: 10.26579/jocures-7.2.4

Akar-Vural, R. (2005). Bertolt Brecht’in öğretici oyunlarının “eğitimde drama” ve “sahneleme” yöntemleri temelinde hazırlanan iki farklı programın ortaöğretim hazırlık sınıfı öğrencilerinin eleştirel düşünmeye yönelik tutumlarına etkisi [The effects of two different programs prepared on the basis of "drama in education" and "staging" methods of Bertolt Brecht's tutorial games on secondary school prep students' attitudes towards critical thinking] (Unpublished doctoral dissertation). Çukurova University, Adana.

Akın, U. & Özdemir, M. (2009). Öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi: Eğitim bilimleri fakültesi örneği [The effects of two different programs prepared on the basis of "drama in education" and "staging" methods of Bertolt Brecht's tutorial games on secondary school prep students' attitudes towards critical thinking]. Journal of Ankara University Faculty of Educational Sciences, 42(2), 183-198.

Alpoğuz, D., & Şahin, A. (2014). Demokratik veya otoriter olarak algılanan ana-baba tutumlarının ilköğretim öğrencilerinin Türkçe dersi akademik başarılarına etkisi [The effects of parental attitudes perceived as democratic or authoritarian on the academic success of primary school students in Turkish language]. Journal of Mother Tongue Education, 2(3), 53-67. doi: 10.16916/aded.92531

Altuntaş, S., & Genç, H. (2018). Mutluluğun yordayıcısı olarak psikolojik sağlamlık: öğretmen örnekleminin incelenmesi [Resilience as Predictor of Happiness: Investigation of Teacher Sample]. Hacettepe University Journal of Education Faculty,1-15. Advance online publication. doi: 10.16986/HUJE.2018046021

Arslan, A., & Çalmaşur, H. (2018). Okul yöneticilerinin çokkültürlü eğitim tutumlarına ve demokratik tutumlarına ilişkin görüşleri: bir karma yöntem çalışması [School administrators' views on multicultural education attitudes and democratic attitudes: a mixed method study]. Journal of Computer and Education Research, 6 (12) , 163-194. doi: 10.18009/jcer.425761

Arslan, A., & Çalmaşur, H. (2017) İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin çokkültürlü eğitim tutumları ve demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Multicultural education attitudes and democratic attitudes of primary and secondary school teachers in terms of various variables]. Journal of Atatürk University Kazım Karabekir Education Faculty, 3(4), 90-109.

Aslan, S. (2018). The relationship between critical thinking skills and democratic attitudes of 4th class primary school students. International Journal of Progressive Education, 14(6), 61-69. doi: 10.29329/ijpe.2018.179.5

Aycan, N., & Çalık D. (2003). İlköğretim okullarında demokrasi eğitimi: Manisa örneği [Democracy education in primary schools: An example of Manisa.]. Manisa Celal Bayar University Journal of Social Sciences, 1(2). Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/4075/53822

Aydemir, H., & Aksoy, D. A. (2010). Eğitim fakültesi öğrencilerinin demokratik tutumlarının bazı de-ğişkenlerle ilişkisi: Malatya örneği [The relationship between democratic attitudes of education faculty students with some variables: Example of Malatya]. Journal of Erzincan Education Faculty, 12(1).

Ayık, İ. (2014). Ortaokullarda şiddet ve okul iklimi arasındaki ilişki: Konya ili örneği [Relationship between violence and school climate in secondary schools: Konya province example] (Unpublished master's thesis). Mevlana University Institute of Social Sciences, Konya.

Baltacı, Ö. (2010). Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between university students' social anxiety, social support and problem solving approaches] (Unpublished master's thesis). Selcuk University Institute of Educational Sciences, Konya.

Bay, E., Gündoğdu, K., & Kaya, H. İ. (2010). The perceptions of prospective teachers on the democratic aspects of the constructivist learning environment. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(2), 617-642.

Boone, M. (2008). A democratic education: Three interpretations. Journal Of Phılosophy And History Of Education, Vol. 58, 16-22.

Bradshaw, R. (2014). Democratic teaching: an incomplete job description. Democracy and Education, 22 (2), 1-5.

Bulut, N. (2006). Bir grup üniversite öğrencisinin demokratik tutumları ile çeşitli değişkenler arasındaki ilişkiler [Democratic attitudes of a group of university students and relationships between various variables]. Education Management in Theory and Practice, Sayı 45, 37-59.

Büyükkaragöz, P., Kesici, Ş. (1996). Öğretmenlerin hoşgörü ve demokratik tutumları [Teachers' tolerance and democratic attitudes]. Education Management in Theory and Practice, 7 (7) , 353-365. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kuey/issue/10388/127091

Can, Y. (2007). İlköğretim okullarında şiddet öğrenci, öğretmen ve yöneticilerin yaklaşımları [Approaches of violence students, teachers and administrators in primary schools] (Unpublished master's thesis). Beykent University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Celep, C. (1995). Demokratik bir eğitim sistemi için [For a democratic education system]. Journal of Education for Life. 38, 20-24.

Cırık, İ. (2008). Çok kültürlü eğitim ve yansımaları [Multicultural education and its reflections]. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 34 (34), 27-40. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7802/102246

Çırak, A. (2019). Ortaokul altıncı sınıf öğrencilerinin temel demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the basic democratic values of sixth grade students in secondary school in terms of various variables]. International Turkish Journal of Educational Sciences, 7(12).

Davis, M. (2010). Practicing in democracy in the NCLB Elementary classroom, submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for The Degree Master of Science in Education, Domanician University of California, San Rafael, CA.

Demir, M. (2006). İlköğretim dördüncü ve beşinci sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler derslerinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of critical thinking levels of primary school fourth and fifth grade students in social studies lessons in terms of various variables]. Gazi University Journal of Gazi Education Faculty, 26 (3), 155-170. Retrieved from http://www.gefad.gazi.edu.tr/en/issue/6752/90797

Demir, R., & Aybek, B. (2014). Lise öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of critical thinking tendencies of high school students in terms of various variables]. Journal of Muğla University Social Sciences Institute, (32), 122-140.

Diker, Z. (2012). Demokrasi eğitimi ve lise öğrencilerinin demokratik davranışları üzerine bir araştırma[A research on democracy education and democratic behavior of high school students]. Journal of Education and Teaching Research, 1(3), 229-238.

Doğanay A., Akbulut-Taş M. A., & Erden Ş. (2007). Üniversite öğrencilerinin bir güncel tartışmalı konu bağlamında eleştirel düşünme becerilerinin değerlendirilmesi [Evaluation of critical thinking skills of university students in the context of a current controversial subject]. Education Management in Theory and Practice, 52(52), 511-546.

Doğanay, A., & Sarı, M. (2004). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerine temel demokratik değer¬lerin kazandırılma düzeyi ve bu değerlerin kazandırılması sürecinde açık ve örtük programın etkilerinin karşılaştırılması [Comparison of the implications of the open and implicit program in the process of providing basic democratic values to the second grade students of primary education and the process of bringing these values]. Education Management, 10(39), 356-383.

Edwards, D. B. (2010). Critical pedagogy and democratic education: Possibilities for cross-pollination. Urban Rev, 42, 221–242.

Ekici, Y. F. (2014). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between pre-service teachers' democratic attitudes and demographic characteristics]. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(11), 593-602.

Ektem, I. S., & Sünbül, A. M. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine bir araştırma [A research on the prospective teachers' democratic attitudes]. Journal of Selçuk University Ahmet Keleşoğlu Education Faculty, 31, 159- 168.

Elkatmış, M., & Toptaş, V. (2015). Sınıf öğretmeni adaylarının demokratik tutumlarının incelenmesi [Examining the democratic attitudes of elementary teacher candidates]. Yüzüncü Yıl University Journal of Education, 12 (1), 128-144. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/25854/272575

Ennis, R. H. (1996). Critical thinking. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Erbil, D. G., & Kocabaş, A. (2017). İlkokul 3. sınıf öğrencileri için bir ölçek geliştirme çalışması: demokratik tutum ölçeği [A scale development study for primary school third grade students: the democratic attitude scale]. Kastamonu Education Magazine, 1(25), 221-232.

Ercoşkun, M. H., & Nalçacı, A. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının empatik beceri ve demokratik tutumlarının incelenmesi [Examination of elementary teacher candidates' empathic skills and democratic attitudes]. Journal of National Education, Sayı: 180, 204-215.

Evcimik, S. Ç. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Demokratik Tutumları [Democratic Attitudes of Faculty of Education Students] (Unpublished Master Thesis). Fırat University, Institute of Social Sciences, Elâzığ.

Evin-Gencel, İ., & Güzel-Candan, D. (2014). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimleri ve yansıtıcı düşünme düzeylerinin incelenmesi [Investigation of pre-service teachers' critical thinking tendencies and reflective thinking levels]. International Journal of Educational Programs and Instructional Studies, 4(8), 55-68.

Facione, P. A. (2000). The disposition toward critical thinking: Its character, measurement, and relationship to critical thinking skill. lnformal Logic, 20(1), 61-84.

Genç, S. Z., & Kalafat T. (2007). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları ile empatik becerilerinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma [A research on the evaluation of the teachers' democratic attitudes and empathic skills]. Journal of Social Sciences, 19, 119- 222.

Gömleksiz, M. N., & Çetintaş, S. (2011). Öğretmen adaylarının demokratik tutumları (Fırat, Dicle,7 Aralık, Cumhuriyet ve Erzincan Üniversiteleri Örneği) [Democratic attitudes of teacher candidates (Fırat, Dicle, 7 December, Cumhuriyet and Erzincan Universities Example)]. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, 17(2011), 1-14.

Gömleksiz, M. N., & Kan, Ü. A. (2008). Eğitim fakültesi ve tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı öğretmen adaylarının demokratik tutumlarının değerlendirilmesi (Fırat Üniversitesi örneği) [Evaluation of democratic attitudes of prospective teachers enrolled in education faculty and master's programs without thesis (Fırat University example)]. Journal of National Education, 178. 44-64.

Görücü, E. (2014). Altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin okuma alışkanlıkları ile eleştirel düşünme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between reading habits and critical thinking skills of sixth, seventh and eighth grade students] (Unpublished master thesis). Yeditepe University, Istanbul.

Gülveren, H. (2007). Eğitim fakültesi öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve bu becerileri etkileyen eleştirel düşünme faktörleri [Critical thinking skills of education faculty students and critical thinking factors affecting these skills] (Unpublished Doctoral Thesis). Dokuz Eylul University Institute of Educational Sciences, Izmir.

Gündoğdu, H. (2009). Eleştirel düşünme ve eleştirel düşünme öğretimine dair bazı yanılgılar [Some misconceptions about teaching critical thinking and critical thinking]. Celal Bayar University Institute of Social Sciences, 7(1).

Gürbüz, G. (2006). İlköğretim 7. ve 8. sınıflarda vatandaşlık bilgisi dersinde demokrasi eğitimi [Democracy in the 7th and 8th grades primary education] (Unpublished master thesis). Abant İzzet Baysal University, Institute of Social Sciences, Bolu.

Güven, A. (2005). Tarih öğretiminde öğrencilerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Erzurum örneği) [Examining the democratic attitudes of students in history teaching in terms of various variables (Erzurum example)] (Unpublished Doctoral Thesis). Atatürk University, Institute of Social Sciences, Erzurum.

Hawkins, J. (2006). Accessing multicultural issues through critical thinking, critical inquiry, and the student research process. Urban Education Journal, 41(169).

İbrahimoğlu, Z., & Öztürk C. (2013). Sosyal bilgiler dersinden örnek olay yöntemi kullanımının öğrencilerin akademik başarı derse karşı tutum ve eleştirel düşünme becerileri üzerine etkileri [The effects of using case study method from social studies lesson on students' academic achievement lesson attitude and critical thinking skills]. Journal of Uludağ University Faculty of Education, 26(2), 523-548.

Kaldırım, E. (2003). İlköğretim 8.sınıf öğrencilerinin demokrasi algıları [Democracy perceptions of elementary school 8th grade students] (Unpublished master thesis). Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.

Kalkan, G. (2008). Yedinci ve sekizinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri [Critical thinking levels of seventh and eighth grade students] (Unpublished master thesis). Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Karabacak, H. (2011). İlköğretim öğrencilerinin eleştirel düşünme becerileri ve beşinci sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyi (Erzurum ili örneği) [Critical thinking skills of primary school students and the critical thinking level of fifth grade students (Erzurum province example)] (Unpublished master thesis). Atatürk University, Erzurum.

Karadağ, İ. (2007). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin akademik başarılarının sosyal destek kaynakları açısından incelenmesi [Examining the academic success of primary school fifth grade students in terms of social support resources] (Unpublished master thesis). Çukurova University, Adana.

Karahan, T., Sardoğan, E., Özkamalı, E., Dicle, N., & Dicle, A. (2006). Öğretmen adaylarında demokratik tutum, nevrotik eğilimler ve kendini gerçekleştirme [Democratic attitude, neurotic tendencies and self-actualization among teacher candidates]. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 30 (30) , 149-158 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hunefd/issue/7806/102375

Karakaş, Y. (2008). Lise öğrencilerinin mükemmeliyetçilik düzeyleri ile sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between high school students' perfectionism levels and social anxiety levels] (Unpublished master thesis). Mugla University Institute of Social Sciences, Muğla.

Karasar, N. (2005). Scientific Research Method. Ankara: Nobel Publishing.

Karatekin, K., Merey, Z., & Kuş, Z. (2013). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the democratic attitudes of teacher candidates and teachers in terms of various variables]. Kastamonu Education Magazine, 21(2).

Kardaş, S. (2013). 6. Sınıf öğrencilerinin demokratik tutumları ile ahlaki olgunluk düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi (Kadıköy ilçesi örneği) [Examining the relationship between the democratic attitudes of 6th grade students and the level of moral maturity (Example of Kadıköy district)] (Unpublished master thesis). Marmara University Institute of Educational Sciences, Istanbul.

Kartal, T. (2012). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi [Investigation of critical thinking tendencies of elementary science teacher candidates]. Journal of Ahi Evran University Kırşehir Faculty of Education, 13(2), 279-297.

Kaya, A., Bozaslan, H., & Genç, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin anne-baba tutumlarının problem çözme becerilerine, sosyal kaygı düzeylerine ve akademik başarılarına etkisi [The effect of university students 'parents' attitudes on problem solving skills, social anxiety levels and academic success]. Journal of Dicle University Ziya Gökalp Faculty of Education, 18, 208-225.

Kesici, A., Pesen, A., & Oral, B. (2017). Öğretmenlerin sınıf içi demokratik davranışlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [Examination of teachers' classroom democratic behavior according to various variables]. Electronic Journal of Social Sciences, 16(60), 34-45.

Kılıç, D., Erçoşkun, H., & Nalçacı, A. (2004). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının demok¬ratik tutumları [Democratic attitudes of prospective classroom teachers]. Turkey Social Studies Journal, 8(2-3), 9-19.

Koç, I., & Kuvaç, M. (2016). Reservice science teachers’ metacognitive awareness levels. Europen Journal of Education Studies, 2(3), 44-63.

Kontaş, H., Selçuk, E., & Polat, M. (2016). Ortaokul öğretmenlerinin demokratik tutumları ile öğrencilerin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin incelenmesi [Democratic attitudes of secondary school teachers and the level of students' having democratic values]. The Journal of Academic Social Science Studies, 44, 141-151.

Kurnaz, A. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin yaratıcılık düzeyleri ve demokratik tutumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [Evaluation of the relationship between primary school teachers' creativity levels and democratic attitudes] (Unpublished master thesis). Kahramanmaraş Sütçü İmam University, Kahramanmaraş.

Kuş, Z., & Çetin, T. (2014). Perceptions of democracy of primary school students. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(2), 786-790. Doi: 10.12738/estp.2014 .2.1493. MEB, Education Research and Development Department, (2008). Television watching habits of students. Ankara: MEB publications.

MEB (1973). Millî Eğitim Temel Kanunu (1973). Resmî Gazete. Yayım Tarihi: 24.06.1973. Sayısı: 14574. Numarası: 1739. [National Education Basic Law (1973). Official newspaper. Publication Date: 24.06.1973. Issue: 14574. Number: 1739].

Merey, Z., Kaymakçı, S., & Kılıçoğlu, G. (2011). Öğrenci konseyi seçimlerinde sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik tutumları (Gazi Üniversitesi örneği) [Democratic attitudes of social studies teacher candidates in student council elections (Gazi University example)]. Journal of National Education, 41 (191), 191-209. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/milliegitim/issue/36191/406900

Nazıroğlu, B., & Çetin, M. (2014). Yüksek din eğitimi öğrencilerinin demokratik tutumları üzerine bir inceleme [A review on the democratic attitudes of higher education students]. Journal of Hitit University Faculty of Theology, 13(25), 57-91. doi: 10.14395/jdiv109

Ozan, M. B., Türkoğlu, A. Z., & Şener, G. (2010). Okul yöneticilerinin sergiledikleri demokratik tutum ve davranışlarının öğretmenlerin motivasyonuna etkisi [The effect of democratic attitudes and behaviors of school administrators on the motivation of teachers]. Fırat University Journal of Social Sciences, 20(1), 275-294.

Ömerustaoğlu, A. (2004). Felsefe grubu öğretmenliği ve diğer anabilim dallarında öğrenim gören öğrencilerin demokratik tutumlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the democratic attitudes of students studying in philosophy group teaching and other departments in terms of various variables]. Sakarya University Faculty of Education Journal, 7, 193-204.

Özdaş, F., Ekinci, A., & Bindak, R. (2014). Öğretmenlerin demokrasiye ilişkin tutumlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi [Examining teachers' attitudes towards democracy in terms of some variables]. Journal of İnönü University Education Faculty, 15(3).

Özdemir, S. M. (2005). Üniversite öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation of critical thinking skills of university students in terms of various variables]. Turkish Journal of Educational Sciences, 3(3), 297-316.

Öztaşkın, Ö. B., & İçen, M. (2015). Ortaokul öğrencilerinin hoşgörü eğilimleri ile demokrasi algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between middle school students' tolerance tendencies and perceptions of democracy]. Journal of Black Sea Social Sciences, 7(02).

Pişkin, M. (2010). Examination of Peer bullying among primary and middle school children in Ankara. Education and Science, 35(156), 176-189.

Polat, S., & Güler, H. (2020). Democracy in social studies curricula (2005-2018) from the perspective of teachers: a qualitative study. Journal of Computer and Education Research, 8(15), 156-180. doi: 10.18009/jcer.661105

Sağlam, H. İ. (2000). Sosyal Bilgiler Dersi’nin demokratik tutum geliştirmedeki rolü [The role of Social Studies Course in developing democratic attitude]. Journal of National Education, 146, 67- 71.

Saracaloğlu, A. S., Evin, İ., & Varol, S. R. (2004). İzmir ilinde çeşitli kurumlarda görev yapan öğretmenler ile öğretmen adaylarının demokratik tutumları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma [A comparative research on the democratic attitudes of teachers working at various institutions in İzmir province and prospective teachers.]. Educational Sciences in Theory and Practice, 4 (2), 335-364.

Sarı, C., & Demi̇rbağ, B. (2019). İlk ve ortaokul öğrencilerinde akran zorbalığının sosyodemografik değişkenler açısından değerlendirilmesi: ilçe örneği [Evaluation of peer bullying in terms of sociodemographic variables in primary and secondary school students: a sample of the district]. Journal of Public Health Nursing, 1(3), 119-131. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jphn/issue/48387/642804

Seferoğlu, S., & Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi [Critical thinking and teaching]. Hacettepe University Journal of Education Faculty, (30), 193-200.

Siegel, H. (1988). Educating Reason: Rationality, Critical Thinking, and Education (New York: Routledge).

Sili, A. (2012). Lise öğrencilerinin saldırganlık eğilimleri üzerine sosyolojik bir değerlendirme: Erzurum örneği [A sociological assessment of high school students' aggression tendencies: an example of Erzurum]. Ekev Academy Journal, (51), 261-271.

Smith, K. M. (2009). Dualism with in progressive pedagogies: The dynamic nature of democratic education. Social Studies Review, 48(1), 38-44.

Subba, D. (2014). Democratic values and democratic approach in teaching: a perspective. American Journal of Educational Research, 2(12), 37-40.

Sulaiman, W. S. W., Rahman, W. R. A., & Dzulkifli, M. A. (2009). Relationship between critical thinking dispositions, perceptions towards teachers, learning approaches and critical thinking skills among university students, The 4th International Postgraduate Research Colloquium.

Büyüköztürk, Ş. (2004). Veri analizi el kitabı. [Data analysis handbook]. Ankara: PegemA

Şahin, G. (2008). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Demokratik Tutumları ile Dogmatik Düşünce Biçimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Investigation of the Relationship Between Democratic Attitudes and Dogmatic Thought Forms of Teachers Working in Primary Schools] (Unpublished Master Thesis). Yeditepe University Institute of Social Sciences, İstanbul.

Şimşek, N. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde öğrencilerin demokratik kazanımlarının çe¬şitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the democratic achievements of students in terms of various variables in elementary social studies course]. Journal of National Education, 41(190), 188-201.

Taçman, M. (2006). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin demokratik tutumları [Democratic attitudes of primary school teachers]. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1(1), 60–46.

Tiryaki, B. (2018). İlkokul 3. Sınıf öğrencilerinin hayat bilgisi dersine yönelik tutumlarıyla demokratik tutumları arasındaki ilişki [The relationship between elementary school 3rd grade students' attitudes towards life studies and their democratic attitudes] (Unpublished master thesis). Fırat University, Elazığ.

Tonga, D., & Kılıçoğlu, M. (2013). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersinde yer alan kazanımların vatandaşlık ve insan hakları konuları açısından değerlendirilmesi [Evaluation of the acquisitions in Primary Education Social Studies Course in terms of citizenship and human rights issues]. Turkey Social Studies Journal, 171 (171), 289-308. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tsadergisi/issue/21497/230501

Tsui, L. (1999). Courses and Instruction Affecting Critical Thinking. Research in Higher Education, 40(2).

Tung, C. A., & Chang, S. Y. (2009). Developing critical thinking through literature reading, Feng Chia Journal of Humanities and Social Sciences, 19, 287-317.

Turabik, T., & Gün, F. (2016). The relationship between teachers’ democratic classroom management attitudes and students’ critical thinking dispositions. Journal of Educationand Training Studies, 4(12), 45-57.

Turan, M., & Taşpınar M. (2004). The effect of citizenship and human rights course on students' views on democracy and human rights. International Democracy Education Symposium (20-21 May), Çanakkale.

Tümkaya, S. (2011). Fen bilimleri öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve öğrenme stillerinin incelenmesi [The study of science students' critical thinking disposition and learning styles]. Journal of Ahi Evran University Faculty of Education, 12(3), 215-234.

Uluçınar, U. (2012). Öğretmen adaylarının eleştirel düşünme eğilimlerinin demokratik değerlerini yordama düzeyi [The level of predicting teacher candidates' democratic values of critical thinking disposition] (Unpublished master thesis). Eskişehir Osmangazi University Educational Sciences Institute, Eskişehir.

Ulusoy, K. (2007). Lise tarih programında yer alan geleneksel ve demokratik değerlere yönelik öğrenci tutumlarının ve görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation of student attitudes and views towards traditional and democratic values in high school history program in terms of various variables] (Unpublished Doctoral Thesis) Gazi University Institute of Educational Sciences, Ankara.

Ural, S. N., & Sağlam, H. İ. (2011). İlköğretim öğrencilerinin demokratik tutum düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi [Investigation of elementary school students' democratic attitude levels in terms of some variables]. Journal of Values Education, 9(22), 161- 180.

Üstün, G. (2011). Sınıf öğretmenlerinin yansıtıcı düşünme eğilimleri ile demokratik tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between reflective thinking tendencies and democratic attitudes of classroom teachers] (Unpublished master thesis). Marmara University Institute of Educational Sciences, İstanbul.

Yalçın, G. (2007). Ortaöğretim öğretmenlerin sınıf yönetiminde gösterdikleri davranışların demokratikliğine ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri [Teachers and students' views on the democracy of the behaviors of secondary education teachers in classroom management] (Unpublished master thesis). İnönü University, Malatya.

Yamaguchi, M., & Maguth, B. (2005). Students as critical thinkers: Multidimensional citizenship in a global era, Ohio Council for the Social Studies, 31-35.

Yazıcı, K. (2011). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının demokratik değerlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Examining the democratic values of social studies teacher candidates in terms of various variables]. Education and Science Journal, 26(159), 165-178.

Yeşil, R. (2003). Demokratik eğitim ortamının insan hakları temeli [Human rights basis of democratic education environment]. Journal of Kırşehir Faculty of Education, 4(2), 45-54.

Yıldız, N. (2011). İlköğretim altıncı sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersinde eleştirel düşünme düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Critical thinking levels of sixth grade elementary school students in science and technology lesson in terms of various variables] (Unpublished master thesis). Selcuk University, Konya.

Yılmaz, K. (2011). İlköğretim okulu öğretmenlerinin sınıf yönetimi tarzları ile demokratik değerlere ilişkin görüşleri arasındaki ilişki [The relationship between primary school teachers' classroom management styles and their views on democratic values]. Journal of Values Education, 9 (21), 147-170.

Yurtseven, R. (2003). Ortaöğretim kurumlarında çalışan öğretmenlerin demokratik tutumları [Democratic attitudes of teachers working in secondary education institutions] (Unpublished master thesis). Çukurova University Institute of Social Sciences, Adana.

Yüksel, İ., Bağcı, Ş., & Vatansever, E. (2013). İlköğretim son sınıf öğrencilerinin demokratik değerlere sahip olma düzeylerinin belirlenmesi [Determining the level of elementary school students having democratic values]. Adıyaman University Journal of Social Sciences Institute. (12) , 309-334. doi: 10.14520/adyusbd.427

Zorlu, G., Öneren, M., & Çiftçi, G. E. (2019) Çalışanların kitap okuma alışkanlıkları ile duygusal zekâ arasındaki ilişkiye yönelik bir araştırma [A research on the relationship between employees' reading habits and emotional intelligence]. 4th International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 29-30 November 2019, İstanbul.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

Akar, C., & KARA, M. (2022). Critical Thinking Attitude and Some Other Variables in Predicting Students’ Democratic Attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(2), 226–245. https://doi.org/10.33200/ijcer.686662

Issue

Section

Articles