An Analysis of the Studies on “The Values in Children’s Literature Products” in Turkey


Abstract views: 110 / PDF downloads: 78

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.881495

Keywords:

Children's literature works, Values and Qualitative research

Abstract

It is seen that the number of studies dealing with the values in children‟s literary products has been increased. Although there are many reviews on the studies concerning with value education, these reviews do not provide some significant details about these studies. This study has provided a content analysis of the studies on the values in children‟s literature. In order to achieve this aim a total of 136 studies carried out in the period between 2007-2020 were analyzed. Of these studies 44 were articles and 92 were theses. The data were first collected through the “form of publication classification on the values in children's literature works”. It has been found that the values in children's literature works are mostly analyzed in master‟s thesis. Within these studies the most frequently analyzed literary genre has also been found to be stories. In the master‟s thesis there are analyses on a single work or on multiple works. It has been also found that the literary works analyzed are mostly by Turkish authors. The values covered in children's literature works have been analyzed taking into consideration the Turkish courses educational programs and core values list. It has been found that the most frequent values covered in children's literature works affection truthfulness, honesty, helpfulness.

References

Adıgüzel, O. C., & Ergünay, O. (2012). An investigation of dissertations on values in Turkey from the perspective of educational science and teacher training.. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(41), 18-33.

Akçay, S., & Baş, B. (2015) Samed Behrengi‟nin hikâyelerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma [A study on educational messages of Samed Behrengi stories]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 77-90.

Akıncı, A., & Güven, G. (2014). Okul öncesi döneme yönelik çizgi filmlerde yer alan değerlere ait sözel ifadelerin sunumu: TRT çocuk kanalı örneği [Presentation of the verbal expressions of the values in preschool cartoons: TRT kıds channel sample]. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Dergisi, 5(16), 429-445.

Alabaş, R., & Kamer, S. T. (2016). Afacan çocuk gözü dergisi ve çocuğun vatandaş olarak eğitimi [“Afacan Çocuk Gözü” magazine and the education of the child as a citizen]. Turkish Studies, 11(3), 77-92.

Alabay, E., Can, B. H., Kandemir, A. B., & Güney, K. (2018). TÜBİTAK tarafından yayınlanan meraklı minik çocuk dergisinin değerler açısından incelenmesi [Review of the „Meraklı Minik‟ kids magazine published by TUBITAK in terms of values]. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35), 7-26.

Baratz L., & Hazeira, H.A. (2012). Children‟s literature as an ımportant tool for education of sustainability and the environment. Int Electron J Environ Educ., 2(1), 31-36.

Baş, G., & Beyhan, Ö. (2012). Türkiye‟de değerler eğitimi konusunda yapılmış lisansüstü tezlerin farklı değişkenler açısından değerlendirilmesi [Evaluation of graduate dissertations on values education in Turkey in terms of different variables]. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(24), 55-77.

Beldağ, A. (2016). Values education research trends in Turkey: A Content Analysis. Journal of Education and Training Studies, 4, 101-112.

Bölük, E. (2018). Çizgi filmlerde yer alan değerlerin ilkokul hayat bilgisi öğretim programında yer alan değerler çerçevesinde incelenmesi[Examining the values within cartoons within the frame of primary school social studies curriculum values] (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç-Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş., &Demirel, F. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri [Scientific research methods]. Pegem Akademi Yayınevi.

Ceran, D. (2015). Çocuklara rol model olması bakımından millî mücadele kahramanları ve edebî eserlere yansıması: “Kurtuluşun Kahramanları” kitap dizisi örneği [Characters of the national struggle and their reflection on literary works in terms being role models for children: Sample of “Kurtuluşun Kahramanları” book series]. Tarih Okulu Dergisi, 8(14), 135-157.

Cesur, E., & Baş, B. (2015). Mavisel Yener‟in çocuklara yönelik öykülerindeki eğitsel iletiler üzerine bir araştırma [A study on educational messages of Mavisel Yener‟s children directed stories abstract]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(3), 64-76.

Choo, S.S. (2015). Towards a transnational model of critical values education: the case for literature education in Singapore. Asia Pacific Journal of Education, 35(2), 226-240. doi: 10.1080/02188791.2014.922051

Court, D., & Rosental, E. (2007). Values embodied in children‟s literature used in early childhood education in Israeli state schools. Early Childhood Education Journal, 34(6), 407-414.

Creswell, J. W. (2012). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4nd ed.). Pearson Education.

Denzin N. K., & Lincoln Y. S. (2005). Handbook of qualitative research (3rd ed.). Thous and Oaks, SAGE.

Edgington, W.D. (2002). To promote character education, use literature for children and adolescents. The Social Studies, 93(3), 113-116. doi: 10.1080/00377990209599893

Eğridere, Z.Z. (2019). Mevlana’nın Mesnevi’sinden seçmelerin bulunduğu çocuk kitaplarının çocuk edebiyatı ve çocuk eğitimi açısından incelenmesi [Analysing children’s books that include selections from Rumi’s Masnavi in terms of children’s education and children’s literatüre] (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Elbir, B., & Bağcı, C. (2013). Değerler eğitimi üzerine yapılmış lisansüstü düzeyindeki çalışmaların değerlendirilmesi [Evaluation of post-graduate theses on values education]. Turkish Studies, 8(1), 1321-1333.

Er, H., & Şahin, M. (2012). Sosyal bilgiler dersinde “biyografi” kullanımına ilişkin öğrenci görüşleri [The students‟ opinions about using “biography” in social studies course]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 10(1), 75-96.

Erdoğan, R. (2017). Eflâtun Cem Güney’ in masallarındaki değerler ve bu değerlerin davranışa yansıma biçimleri [Values in the tales of Eflâtun Cem Güney and their forms of reflection to behaviour] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Eryılmaz, Ö., & Çengelci Köse, T. (2018). Sosyal bilgilerde edebi ürünler ve değerler eğitimi: küçük prens örneği [Literary works and values education in the social studies: The Little Prince]. Batı Anadolu Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(1), 65-79.

Fidan, M. (2019). Fantastik metinlerin değerler eğitiminde kullanılabilirliği üzerine değerlendirme-hikmet temel akarsu örneği [Evaluation of usability of fantastic texts in values education - The sample of Hikmet Temel Akarsu]. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 127-138.

Gómez, A. M., & García, P. V. (2020). Developing multiple intelligences using films in primary education. Journal of Education and Practice, 11(3), 9-18.

Gözler, A., Haskuş, A., Ayhan, B., Karslı, E., & Akın, Z. (2020). Değerler eğitimi kapsamında hazırlanan bilimsel çalışmaların farklı değişkenler göre incelenmesi [Analysis of the articles on moral education according to different variables]. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1), 224-241.

Grusec, J. E., & Kuczynski, L. (Eds.). (1997). Parenting and children's internalization of values: A handbook of contemporary theory. John Wiley & Sons Inc.

Güçlü, M. (2015). Türkiye‟de değerler eğitimi konusunda yapılan araştırmalar [Studies conducted on values education in Turkey]. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(38), 720-732.

Güler, B. (2019). Çocuk dergilerinde değerler aktarımının ilköğretim programları ile ilişkilendirilmesi üzerine bir araştırma [A research on the relationship between prediction programs of children’s values] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi, Niğde.

Gündüz, M, Başpınar, Z., & Büyükkarcı, A. (2017). 2000-2015 yılları arasında değer eğitimi üzerine yapılan doktora tezlerinin içerik analizi [Content analysis of doctoral theses on values education published between 2000 and 2015]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (31), 705-718.

Halstead, J.M., & Taylor, M.J. (2000). Learning and teaching about values: A review of recent research. Cambridge Journal of Education, 30(2), 169-202. doi: 10.1080/713657146

Kaçmaz, G. (2018). Cahit Zarifoğlu'nun masallarının değerler eğitimi ve sözvarlığı açısından incelenmesi [Values education and vocabulary in Cahit Zarifoğlu’s children’s literature Works] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Karagöz, B. (2017). Naki Tezel‟in Türk masalları adlı kitabının değerler açısından analizi [Analysis of Naki Tezel‟s book Turkish tales in terms of values]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5(3), 534-556.

Karakurt-İpek, G. (2019). Yürekdede ile Padişah adlı masalın çocuk edebiyatı açısından değerlendirilmesi [The review of the tale “Yürekdede and the Sultan” in terms of children‟s literature]. Çocuk Edebiyat ve Dil Eğitimi Dergisi, 2(1) , 47-60.

Kapkın, B., Çalışkan Z., & Sağlam M. (2018). Türkiye‟de 1999-2017 yılları arasında değerler eğitimi alanında yapılmış lisansüstü çalışmaların incelenmesi [Examination of postgraduate studies on values education conducted between 1999-2017 in Turkey]. Değerler Eğitimi Dergisi, 16(35), 185-209.

Karatay, H. (2015). Değer aktarımı açısından yerli ve yabancı çocuk edebiyatı ürünleri [The works of indigeous and foreign children literature in terms of transfer of value]. Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi, 939-948.

Kaya, V. (2007). Cahit Zarifoğlu‟nun çocuk kitaplarında temel değerler [Basic values in Cahit Zarifoğlu's children's books] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kaymakcı, S., & Er, H. (2009). Sosyal bilgilerde biyografi kullanımı [Using “biography” in social studies course]. M. Safran (Ed.), Sosyal bilgiler eğitimi içinde [in social studies education] (s. 414-428). Pegem Akademi.

Kenna, J. L., & Waters, S. (2017). Teaching geography through an animated lens. The Clearing House: A Journal of Educational Strategies, Issues and Ideas, 90(4), 147-151

Khalida, H., Meerah, T. S., & Halim, L. (2010). Teachers‟ perception towards usage of cartoon in teaching and learning physics. Procedia Social and Behavioral Sciences, 7(C), 538- 545.

Kılıç, A., & Aktan, O. (2015). İlköğretim okulları için tavsiye edilen 100 temel eserde vurgulanan değerler [Values emphasized in the list of recommended books for primary schools as 100 primary Works]. İlköğretim Online, 14(1), 243-275.

Kilpatrick, W. (1993). The moral power of good stories. American Educator, 17(2), 24-30.

Kuru, H. (2018). Çetin Öner‟in “Gülibik” adlı çocuk kitabında eğitsel iletiler [Çetin Öner‟s “Gülibik” children‟s skinds of educational translations]. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 323-329.

Küçükkaya, C. (2014). Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi [Examining the poems of Mehmet Akif Ersoy in view of educating the values] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Kurtdede Fı dan, N., & Öner, Ö. (2018). Değerler eğ t m ne yönel k yapılan l sansüstü tezler n ncelenmes [The analysis of the graduate theses related to values educations]. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 4(1), 1-17.

Kurtoğlu, F. S. (2017). Âşık Veysel‟in şiirlerini değerler eğitimi açısından okumak [Reading Âşık Veysel poems in terms of values education]. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, 83, 101-123.

MONE (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar)[Social studies curriculum (primary and secondary school 4th, 5th, 6th and 7th grades]. MEB Yayıncılık.

Mert, O., Albayrak, F., & Serin N. (2013). Çeviri çocuk kitaplarının kültür aktarımı açısından incelenmesi [The study of translated children books in terms of cultural transformation]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 1(3), 58-73.

Metin, Ö., & Yılmazer, A. (2019). Değerler eğitimi alanındaki çalışmaların eğilimi: USBES örneği (2012-2017) [Trend of studies in the field of values education: USBES case (2012-2017)]. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 5(2), 72-93.

Okumuş, T. (2018). Türkçem dergisinde yer alan metinlerin eğitsel değerler açısından incelenmesi [An examination of texts in the journal of Türkçem in terms of educatioanal values] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan.

O‟Sullivan, S. (2004). Books to live by: Using children‟s literature for character education. The Reading Teacher, 57, 640–645.

Özaydın, A. (2020). Animasyon filmlerin sosyal bilgiler dersi öğretim programı bağlamında incelenmesi [Analysis of animation films according to social studies teaching program] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Pulimeno, M., Piscitelli, P., & Colazzo, S. (2020). Children‟s literature to promote students‟ global development and wellbeing, Health Promotion Perspectives, 10(1), 13–23. doi: 10.15171/hpp.2020.05

Selçuk, Z., Palancı, M., Kandemir, M. & Dündar, H. (2014). Eğitim ve bilim dergisinde yayınlanan araştırmaların eğilimleri: İçerik analizi [Tendencies of the researches published in education and science journal: Content analysis]. Eğitim ve Bilim, 39(173), 430- 453.

Sutari, V. R. (2014). Promoting character education: An analysis of moral values embodied in children‟s book eight o‟clock tales by Enid Blyton. Pendidikan Bahasa Inggris, 2(1), 1-10.

Sutrop, M. (2015). Can values be taught? The myth of value-free education. TRAMES: A Journal of the Humanities & Social Sciences, 19(69/64), 2189–202.

Tümen, T. (2018). Naki Tezel’in masalları ve değerler eğitimi açısından incelenmesi [Analysis of Naki Tezel’s book Turkish Tales in terms of values](Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Malatya.

Varışoğlu, B., & Tuzcuoğlu-Aksin, Ş. H. (2019). Andrew Clements'in Bunun adı Findel adlı çocuk edebiyatı eserinin çocuğa görelik açısından incelenmesi [An investigation of Andrew Clements novel in the name of Frindle in terms of suitability for children]. RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,16, 639-656. doi: 10.29000/rumelide.619651.

Venkataiah N., & Sandhya, N. (2008). Research in value education. New Delhi: APH Publishing.

Yaman, E., Bayburtlu, F. İ., Tekir, B., & Kırman, S. (2015). Dede korkut çizgi filminde yer alan değerler [The values that take place in the Dede Korkut cartoon]. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 245-269.

Yeter, F. (2019). Çocuk dergilerinin sosyal bilgiler öğretim programındaki değerler açısından incelenmesi [Analysis of the values of social studies curriculum in children’s magazines] (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences]. Seçkin Yayıncılık.

Yiğittir, S., & Er, H. (2013). Sosyal bilgilerde değer eğitiminde biyografi kullanımı [The use of biography for values education in social studies course]. Milli Eğitim Dergisi, 200, 200-219.

Zavotçu, G. (2012). Mehmed Âkif‟in şiirinde hürriyet ve vatan kavramı [Home and liberty concept in Mehmed Âkif poetry]. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 7-20.

Żebrowski, M. (2017). Educational potential of animated films in Poland. Panoptikum, 18(25), 106–119.

Zong, M., Qi, Z., & Zong, Z. (2020). Research on character expression shaping in animation movies. In 4th International Conference on Culture, Education and Economic Development of Modern Society (ICCESE 2020) (pp. 151-155). Atlantis Press.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

Kurtdede Fidan, N., & Ulu, H. (2022). An Analysis of the Studies on “The Values in Children’s Literature Products” in Turkey. International Journal of Contemporary Educational Research, 8(3), 103–118. https://doi.org/10.33200/ijcer.881495

Issue

Section

Articles