The Effect of A Social Studies Course Supported by Stories on Critical and Empathetic Thinking Skills


Abstract views: 78 / PDF downloads: 77

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1055234

Keywords:

Empathetic thinking skill, Critical thinking skills, Mixed method research, Social studies education, Story

Abstract

Bu çalışma, öykülerle birlikte bir sosyal bilgiler dersinin 4. sınıf öğrencilerinin eleştirel ve empatik düşünme becerilerini üzerindeki incelemelerini incelemek istiyor. Araştırma, karma yöntem araştırmalarında kullanılan müdahale desenine göre yürütülmüştür. 10 haftalık çalışma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Gaziantep'te bulunan iki devlet okulunda gerçekleştirilmiştir. Nicel verilerin korunmasında Eğmir ve Ocak (2016) tarafından rehberlik Eleştirel Düşünme Başarı Testi ve Bryant tarafından hizmet ve Yılmaz-Yüksel (2004) tarafından Türkçeye uyarlanan Çocuklar İçin Empati Ölçeği kullanılmıştır. Nitel verilerin elde edilmesinde yarı elde edilen görüşme formları, yarı elde edilen gözlem formları ve araştırma günlüklerinde kullanılan.Nitel içerik içerik analizi ve betimsel analiz ile analiz edilmiştir. Nicel kaynaklar Shapiro-Wilks testi ile analiz, İlişkisiz ölçümler için T testi, ilgili ölçümler için T testi ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi yapıldı. parametrik testler için eta kare (n2) ve Pearson Korelasyon Katsayısı ( r ) kullanan tedavi müdahalenin etki boyutu hesaplanmıştır. ) parametrik olmayan testler için. İstatistiksel analiz için aktarımlık düzeyi .05 olarak alınmıştır.Araştırma sonuçları, sosyal bilgiler dersinde hikayeyi kullanan deneyleri, öğrencilerini eleştirel ve empatik düşünmeyi kullananların büyük ölçüde davranışlarını ve uygulanan müdahalenin etki yapısının yüksek olduğunu göstermektedir. Ayrıca öğrenci görüşü, etkileyici ve duyuşsal özelliklerin, dillendirmenin, empati, yorumlama, sonuç çıkarma, hızlı ve içeriği okuma, analiz etme, bilgi içeriği, çıkarma yapma, etkili yanıt verme, dinleme içeriği gibi zenginleştirilerek geliştirilebileceğini düşündürmektedir. hikayeli sosyal bilgiler dersi.

Author Biographies

Burcu GÜRKAN ERCAN, Hasan Kalyoncu University, Turkey

Corresponding Author: burcu.gurkan@hku.edu.tr

Sakine HAKKOYMAZ, Hasan Kalyoncu University, Turkey

sakine.hakkoymaz@hku.edu.tr

References

Akbıyık, C., & Seferoğlu, S. S. (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99.

Akin, N. (2016). Your Story, your history: Social studies and history ınstruction in a Nicaraguan primary school [Master’s thesis]. Bridgewater State University, Bridgewater, Massachusetts

Akyol, Y. (2011). 7th classes of primary school social studies journey in Turkish history unit associate with children literature on effect empathy with the skills of students [Master’s thesis]. Celal Bayar University, Manisa.

Alkaaf, F. (2017). Perspectives of learners and teachers on implementing the storytelling strategy as a way to develop story writing skills among middle school students. Cogent Education, 4(1348315), 1-23. https://doi.org/10.1080/2331186X.2017.1348315

Almerico, G. M. (2013). Linking children's literature with social studies in the elementary curriculum. Journal of Instructional Pedagogies, 11, 1-13.

Bacak, S. (2008). The effects of the storyline method of the achievement and creativity on the students in primary school?s 5. class in social studies lesson [Master’s thesis]. Celal Bayar University, Manisa.

Barr, H. (1997). Defining social studies. Teachers and Curriculum, 1, 6-13.

Barr, R., Barth, J. L., & Shermis, S. S. (2013). Sosyal bilgilerin doğası [The nature of the social studies] C. Dönmez (Trans. Ed.). Pegem.

Beldağ, A., & Aktaş, E. (2016). Using literary texts to teach social studies: A qualitative study. Erzincan University Journal of Education Faculty, 18(2), 953-981. https://doi.org/10.17556/jef.72887

Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences: Statistics, research design, SPSS applications and interpretation] (24th ed.). Pegem.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2014). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (18th ed.). Pegem.

Calp, Ş., & Calp, M. (2019). Küçük Kara Balık ve Küçük Prens kitaplarının sosyal bilgiler öğretim programı’ndaki temel beceriler, değerler ve 4. sınıf kazanımları açısından incelenmesi. SETSCI Conference Proceedings, 4(4), 61-69.

Combs, M., & Beach, J. D. (1994). Stories and storytelling: Personalizing the social studies. The Reading Teacher, 47(6), 464-471.

Common, D. L. (2012). Stories, teaching, and the social studies curriculum. Theory & Research in Social Education, 15(1), 33- 44. https://doi.org/10.1080/00933104.1987.10505534

Coşkun Keskin, S. (2016). Empatik düşünme becerisi [Empathetic thinking skill]. In D. Dilek (Ed.), Sosyal bilgiler eğitimi [Social studies education] (pp. 445-468). Pegem.

Creswell, J. W. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş [A Concise Introduction to Mixed Methods Research] (M. Sözbilir, Trans. Ed.). Pegem.

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory Into Practice, 39(3),124-130. https://doi.org/10.1207/s15430421tip3903_2

Cronbach L. J. (1990). Essentials of psychological testing (5th ed.). Harper Collins Publishers.

De Young, R., & Monroe, M. (1994). Some fundamentals of engaging stories. Environmental Education Research, 2(2), 171-187.

Demir, S. B., & Akengin, H. (2014). Hikayelerle sosyal bilgiler öğretimi [Teaching social studies with the stories] (3rd ed.). Pegem.

Demircioğlu, İ. H. (2008). Using historical stories to teach tolerance: The experiences of turkish eighth-grade students. The Social Studies, 99(3), 105-110. https://doi.org/10.3200/TSSS.99.3.105-110

Doğanay, A. (2003). Sosyal bilgiler öğretimi [Teaching social studies]. In C. Öztürk & D. Dilek (Eds.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Teaching life studies and social studies] (pp. 15-46). Pegem.

Dolapçıoğlu, S. (2019). Teacher support for a classroom setting that promotes thinking skills: an analysis on the level of academic achievement of middle school students. Cukurova University Faculty of Education Journal, 48(2), 1429-1454. https://doi.org/10.14812/cufej.557616

Dutt-Doner, K. M., Allen, S., & Campanaro, K. (2016). Understanding the impact of using oral histories in the classroom. The Social Studies, 107(6), 257-265. https://doi.org/10.1080/00377996.2016.1221792

Edgington, W. D. (1998) The use of children's literature in middle school social studies: What research does and does not show. The Clearing House, 72(2), 121-125. https://doi.org/10.1080/00098659809599609

Eğmir, E., & Ocak, G. (2016). Developing an achievement test towards evaluating critical thinking skill. Turkish Studies, 11(19), 337-360. https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.9961

Engle, S. H., & Ochoa, A. (1988). Education for democratic citizenship: Decision making in the social studies. New York: Teacher College Press.

Ennis, R. H. (1991). Goals for a critical thinking curriculum. A. Costa (Ed.), Developing minds. Virginia. ASCD.

Ersoy, A., & Papatğa, E. (2015). The improvement of the conscious consumerism awareness of elementary stundents via stories. Journal of Educational Policy Analysis,4(1), 61-78.

Eryılmaz, Ö., & Çengelci Köse, T. (2018). Literary works and values education in the social studies: The Little Prince. Western Anatolia Journal of Educational Sciences, 9(1), 65-79.

Field, A. P. (2009). Discovering statistics using SPSS: (and sex and drugs and rock 'n' roll). Sage.

Fisher, R. (1995). Teaching children to think. Stanley Thornes.

Garcia, J., & Michaelis, J. U. (2001). Social studies for children: A guide to basic instruction. Allyn & Bacon.

Gilding, S. L. (1997). The effects of narrative literatüre on off-task behaviors during kindergarten social studies instruction. Retrieved from ERIC database. (ED415523)

Goodsir, K., & Rowell, P. (2010). Learning stories–narratives of the complex ways that children learn. Putting Children First, 35, 12-13.

Goodwin, S. C., & Jenkins, A. P. (1997). Teaching through stories, Journal of School Health, 67(6), 242-244.

Güney, S. Y. (2003). A case study on the storyline method in primary 5th grade [Master’s thesis]. Hacettepe University, Ankara.

Güngör Akıncı, B. A., & Gönül, A. N. (2016). The effect of Story and image supported teaching in primary school 4th grade social studies on students' attitude. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 4(2016), 71-91.

Gürbüz, S., & Şahin, F. (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: Felsefe- yöntem- analiz [The research methods in social sciences: Philosophy- method- analysis] (5th ed.). Seçkin Publishing.

Harris, R. B. (2007) Blending narratives: A storytelling strategy for social studies. The Social Studies, 98(3), 111-116. https://doi.org/10.3200/TSSS.98.3.111-116

Heinly, R. E., & Hilton. K. (1982). Using historical fiction to enrich social studies courses. The Social Studies, 73(I), 21-24. https://doi.org/10.1080/00377996.1982.9956133

Hensel, W. A, & Rasco, T. L. (1992). Storytelling as a method for teaching values and attitudes. Academic Medicine, 67(8), 500 – 504.

Hwang, H. S. (2004). Storytelling for social studies in the primary classroom. Teaching and Learning, 25(2), 139-148.

İbret, B. Ü., Avcı, E. K., Karabıyık, Ş., Güleş, M., & Demirci, M. (2017). The use of literatüre products in teaching the values by social studies teachers. International Journal of Turkish Education Sciences, 2017(9), 104-124.

Jewett, S. (2007). The stories of people's lives: Thematic investigations and the development of a critical social studies. The Social Studies, 98(4), 165-171. https://doi.org/10.3200/TSSS.98.4.165-173

Johnson, A. P. (2005). A short guide to action research. Allyn-Bacon

Jones, E. B., Pang, V. O., & Rodriguez, J. L. (2001). Social studies in the elementary classroom: Culture matters. Theory Into Practice, 40(1), 35-41.

Jordan, J. (1992). Effects of a literatüre- based approach to history on sixth graders' achievement and attitudes. Retrieved from ERIC database. (ED351251)

Kabapınar, Y. (2003). Bir öğretim yöntemi olarak sosyal empati [The social empathy as a teaching method]. In C. Öztürk & D. Dilek (Eds.), Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi [Teaching life studies and social studies] (pp. 136-226). Pegem.

Karagözoğlu, N. (2018). The use of the life stories of female heroes to be gained the value of patriotism in social studies courses. International Journal of Field Education, 4(2), 97-110. https://doi.org/10.32570/ijofe.477068

Kaymakçı, S. (2013). The usage situation of oral and written literary works in social studies textbooks. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 20(2013), 230-255.

Levstik, L. S., & Pappas, C. (1992). New directions for studying historical understanding. Theory and Research in Social Education, 20(4), 369-385. https://doi.org/10.1080/00933104.1992.10505679

Martorella, P. H. (1998). Social studies for elementary school children: Developing young citizens (2nd ed.). Printice-Hall,Inc.

Mathis, J. B. (2001). Respond to stories with stories: Teachers discuss multicultural children's literature. The Social Studies, 92(4), 155-160. https://doi.org/10.1080/00377990109603995

Mcgowan, T., & Guzzetti, B. (1991). Promoting social studies understanding through literature-based instruction. The Social Studies, 82(1), 16-22.

McKenzie, J. F., Wood, M. L., Kotecki, J. E., Clark, J. K., & Brey, R. A. (1999). Establishing content validity: Using qualitative and quantitative steps. American Journal of Health Behavior, 23(4), 311-318.

Millî Eğitim Bakanlığı (2017). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 4, 5, 6 ve 7. Sınıflar) [Social studies curriculum (Primary and secondary school 4, 5, 6, and 7th grades)]. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.

Miles, B. M., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis (2nd ed.). Sage.

NCSS, (2016). A vision of powerful teaching and learning in the social studies. Social Education, 80(3), 180–182.

Öztürk, C., Coşkun Keskin, S., & Otluoğlu, R. (2014). Sosyal bilgiler öğretiminde edebi ürünler ve yazılı materyaller [Literary works and written materials in social studies teaching] (6th ed.). Pegem.

Paul, R. W. (1995). Critical thinking: How to prepare students for a rapidly changing world. Foundations for Critical Thinking.

Picken, A. J. (2000). Using learning stories in secondary social studies: Gathering, analysing and using evidence to support learners' conceptual understandings [Master’s thesis]. Victoria University of Wellington, New Zealand.

Plana Clark, V. L., & Ivankova, N. V. (2018). Neden karma yöntemler araştırma alanına yönelik bir kılavuz? [Why a guide to the field of mixed methods research?] In Ö. Çokluk Bökeoğlu, (Ed.), Karma yöntem araştırmaları: Alana yönelik bir kılavuz [Mixed methods R-research: A Guide to the field] (pp. 3-28) (F. Taşdemir, Trans.). Nobel.

Riecken, T. J., & Miller, M. R. (1990). Introduce children to problem solving and decision making by using children's literature. The Sociul Studies, 81(2), 59-64. https://doi.org/10.1080/00377996.1990.9957495

Sanchez, T. (2005). The Story of the Boston Massacre: A storytelling opportunity for character education. The Social Studies, 96(6), 265-269. https://doi.org/10.3200/TSSS.96.6.265-270

Savage, M. K., & Savage, T. V. (1993). Children's literature in middle school social studies. The Social Studies, 84 (I), 32-36.

Seçgin, F., & Doğan, M. (2019). The effectiveness of story-based teaching method in teaching of "ancient civilizations" in 5th grade social studies course. Turkish History Education Journal, 8(1), 290-316. https://doi.org/10.17497/tuhed.544746

Setyarini, S., Muslim, A. B., Rukmini, D., Yuliasri, I., & Mujianto, Y. (2018). Thinking critically while storytelling: Improving children's HOTS and English oral competence. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 8(1),189-197. https://doi.org/10.17509/ijal.v8i1.11480

Sever, S. (2008). Çocuk ve edebiyat [Children and literature]. Tudem Publishing.

Shuyi, C. (2017). Storytelling in the social studies classroom. HSSE Online 6(2), 79-87.

Stein, N. L. (1982). The definition of a story. Journal of Pragmatics, 6(5-6), 487-507. https://doi.org/10.1016/0378-2166(82)90022-4

Stephan, W. G., & Finlay, K. (1999). The role of empathy in improving intergroup relations. Journal of Social Issues, 55(4), 729-743. https://doi.org/10.1111 / 0022-4537.00144

Styer, S. (1984). Women's biographies for the social studies. Social Education, 48(7), 554-56.

Şekerci, H., Doğan, C. M., & Kabapınar, Y. (2018). An investigation of the effectiveness of the storyline approach based activities in the primary school social studies lesson. Dicle University Journal of Ziya Gökalp Faculty of Education, 33,57-69. https://doi.org/10.14582/DUZGEF.1881

Teddlie, C., & Tashakkori, A. (2015). Verilerin toplanmasından önce dikkat edilecek hususlar? [Considerations before collecting your data] In Y. Dede & S. B. Demir (Eds.), Karma yöntem araştırmalarının temelleri [Foundations of mixed methods research] (pp. 237-258) (E. Bukova Güzel & S. Kula, Trans.). Publishing.

Tekgöz, M. (2005). The effect of literature based social studies instruction on akademic achievement and retention of seventh grade students (Unpublished master dissertation). Çukurova University, Adana.

Tindall, L. C. (1996). A comparison of teaching social studies using a traditional textbook approach versus using a literature based approach [Master’s thesis]. Mercer University.

Ünlü, İ., & Ay, A. (2016). Hikayelerle sosyal bilgiler öğretimi [Teaching social studies with stories] In R. Sever, M. Aydın & E. Koçoğlu (Eds.), Alternatif yaklaşımlarla sosyal bilgiler eğitimi [Social studies education with alternative approaches] (pp. 187-210). Pegem.

Wolk, S. (2003). Teaching for critical literacy in social studies, The Social Studies, 94(3), 101-106. https://doi.org/10.1080/00377990309600190

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri [Qualitative research methods in the social sciences] (11st ed.). Seçkin Publishing.

Yüksel, A. (2004). The effects of the empathy training programme upon the emphatic ability levels of primary school students. Journal of Uludağ University Faculty ofEducation, 17(2), 341-354.

Downloads

Published

2022-12-19

How to Cite

GÜRKAN ERCAN, B., & HAKKOYMAZ, S. (2022). The Effect of A Social Studies Course Supported by Stories on Critical and Empathetic Thinking Skills. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(4), 678–693. https://doi.org/10.33200/ijcer.1055234

Issue

Section

Articles