A Study on Teachers’ Perceptions of Organizational Identity In Terms of Learning School


Abstract views: 29 / PDF downloads: 27

Authors

  • Ercan Yılmaz
  • Mehmet Turgut

Keywords:

Teachers, Organizational Identity, Learning School

Abstract

The aim of this study was to investigate teachers' perceptions of organizational identity in terms of learning school. The data collection of the research consists of a total of 370 teachers who are chosen by random cluster sampling from teachers working in public schools in Konya in 2016. Organizational Identity Perception Scale and Learning School Scale were used to collect data in this research. Data were analyzed by statistical methods. According to findings of the research, there is a significant relationship between teachers' perceptions of organizational identity and schools’ quality of being learning school. It is seen that there is a positive significant relationship between identification, goal value sharing, communication, image sub dimensions of teachers organizational identity and team learning, mental models, shared vision, personal mastery sub-dimensions of learning school.

Author Biographies

Ercan Yılmaz

Corresponding Author: Ercan Yılmaz, ercanyilmaz70@gmail.com, Necmettin Erbakan University

Mehmet Turgut

Necmettin Erbakan University

References

Albert, S., & Whetten, D. (1985). Organizational identity. In L.L. Cummings & B.M. Staw (Eds.), Research in organizational behavior (pp. 263-295). Greenwich, CT: JAI Press.

Ashforth, B.E. & Mael, F. (1989), “Social Identity Theory and the Organizations”, Academy of Management Review, 14, 20-39.

Ataman, G. (2002). İşletme yönetimi temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar. İstanbul: Türkmen.

Ayık, A., & Şayir, G. (2015). Investigation of the Relationship between Learning Organization and School Culture according to Perceptions of Teachers1. Elementary Education Online, 14(2), 379-394.

Başaran, İ. E. (2000). Eğitim yönetimi: Nitelikli okul. Feryal Matbaası, Ankara.

Bayraktaroğlu, S., & Kutanis, R. (2002). Öğrenen kamu örgütlerine doğru. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1, 51-65.

Blackmore, J. (2004). Leading as emotional management work in high risk times: the counterintuitive impulses of performativity and passion, School Leadership &Management, 24, 4.

Brestrich, E. T. (2000). Modernizmden postmodernizme dönüşümcü liderlik. Ankara: Seba Yayınları.

Cansu, O. C. (2006). Örgüt Kültürü ile Örgütsel İletişim İlişkisi ve Bir Şirket Uygulaması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı, Ankara.

Carpenter, P.S. (2008). Professional Learning Communities: A case Study of Three Elementary School, Dissertation, Wilmington University.

Chan, W. Y., Lau, S., Nie, Y., Lim, S., & Hogan, D. (2008). Organizational and personal predictors of teacher commitment: The mediating role of teacher efficacy and identification with school. American Educational Research Journal, 45(3), 597-630.

Cüceloğlu, D (1993). İnsan ve davranışı. İstanbul: Beta.

Çobanoğlu, F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Demircioğlu, E. C. (2015). Karizmatik Liderliğin Yönetsel Açıdan Değerlendirilmesi. Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (1), 52-69.

Dinçer,Ö. (1992).Örgütgeliştirme:teori, uygulama ve teknikler.İstanbul:Timaş.

Doğan, S., & Yiğit, Y. (2015). Öğreten Okulların Tamamlayıcısı: Öğrenen Okullar. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(53), 318-336.

Dutton, J. & Dukerich, J. M. (1991). Keeping an eye on the mirror: Image and identity in organizational adaptation, Academy of Management Journal, 34, 517-554.

Eren, E. 2010. Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi. İstanbul: Beta Yayınları 12. Baskı.

Ertürk, A. (2003). Örgütsel iletişim ve adalet algılarının örgütsel kimlik algısı üzerindeki etkileri. Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2, 147-170.

Foreman, P., Whetten, D. A. (2002). Members' identification with multiple-identity organizations, Organization Science, 13(6), 618-635.

Hatch, M.J., & Schultz, M. (1997). Relation Between Organizational Culture, Identity and Image, European Journal of Marketing, 3185/6), s.356-65.

Hündür, B. (2006). Örgütsel İmaj ve Üye Bütünleşmesi I. http://www.ikademi.com/orgutseldavranis/1118- orgutsel-imaj-ve-uye-butunlesmesi.html, Erişim tarihi: 10.06.2016).

İnce, M. & Gül, H. (2005). Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık, Konya: Çizgi Yayıncılık. Keser, 2005.

İstar, N. (2006). Öğrenen organizasyonlarda başarı kriterleri ve bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Jokıć, S., Ćosıc, L., Sajfert, Z., Pečujlıja, M., Pardanjac, M. (2012). Schools as learning organizations: Empirical Study In Serbia. Metalurgıa Internatıonal, 17(2), 83-89.

Kalkan, F. (2015). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Mesleki Öğrenme Topluluğu Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Electronic Turkish Studies, 10(11).

Kurşun, A. T. (2011). Okulların kurumsal imajının okul yöneticilerinin etik liderlik özellikleri ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi.

Kuş, H. H. (2015). İlköğretim okullarında çalışmakta olan öğretmenlerin örgütsel bağlılık ile yaşam doyum düzeyleri arasındaki ilişki.

Nartgün, Ş. S., & Demirer, S. (2016). Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeyleri ile Birlikte Çalışma Yeterlikleri Arasındaki İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1).

Özus, E. (2005). MEB Bağlı Konya İlindeki Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarında Çalışan Öğretmen ve Yöneticilerin Öğrenen Organizasyonu Algılamaları. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Park, J. H., & Rojewski, J. (2006). The learning organization model across vocational and academic teacher groups. Career and Technical Education Research, 31(1), 23-48.

Senge, P. (2002). Beşinci disiplin. 9. Basım. çev. A. İldeniz ve A. Doğukan. İstanbul: Yapı Kredi.

Shamır, B. 1990 “Calculations, values and Identities: The Sources of Collectivist Work Motivation”, Human Relations, 43, 313-332.

Skalen, P. (2004). New public management reform and the construction of organizational identities, The International Journal of Public Sector Management,vol.17, no.3, s.251-263

Tanrıverdi, S. (2007). Katılımcı okul kültürünün yabancı dil öğretmenlerinin iş motivasyonuyla ilişkisine yönelik örnek bir çalışma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

Taslak, S., & Akın, M. (2005) Örgüt İmajı üzerinde Etkili Olan Faktörlere Yönelik Bir Araştırma: Yozgat İli Emniyet Müdürlüğü Örneği. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 263-294.

Taşdan, M. (2013). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik algısı ölçeğinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 46(2), 1-24.

Tompkins, P. K., & Cheney, G. (1985). Communication and unobtrusive control in contemporary organizations. Organizational communication: Traditional themes and new directions, 13, 179-210.

Toremen, F. , 2001, Oğrenen Okul, Nobel Yayın Dağıtım Yayın No: 203, Ankara.

Tüzün, İ. K. (2006). Örgütsel Güven, Örgütsel Kimlik ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi; Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış doktora tezi. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü işletme Anabilim Dalı: Ankara.

Tüzün, İ.K. & Çağlar İ. (2008). Örgütsel Özdeşleşme Kavramı ve İletişim Etkinliği İlişkisi. E Journal of Yaşar Universitiy, Vol : 9, Num:2, pp. 1-13.

Uğurlu, C.T., Doğan, S. & Yiğit, Y. (2014). Öğrenen okul ölçeği geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 12(1), 35-45.

Downloads

Published

30.06.2016

How to Cite

Yılmaz, E., & Turgut, M. (2016). A Study on Teachers’ Perceptions of Organizational Identity In Terms of Learning School. International Journal of Contemporary Educational Research, 3(1), 25–33. Retrieved from https://ijcer.net/index.php/pub/article/view/40

Issue

Section

Articles