Prospective Classroom Teachers' Reasons for Choosing the Teaching Profession and Their Preferences for Their Work Lives


Abstract views: 215 / PDF downloads: 134

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.408

Keywords:

Teacher, classroom teacher, profession, career choice

Abstract

This research examined the factors that affect the decision of prospective classroom teachers to choose teaching as a profession and their preferences regarding work-life. A case study design, one of the qualitative research methods, was employed in this study The participants consisted of 20 prospective classroom teachers who took the teaching practice course in the 2021-2022 academic year at a state university. A semi-structured interview form was used in data collection and the data was analyzed through content analysis. Findings revealed that prospective classroom teachers' preference for the profession is influenced by their love for the profession, working conditions, love and interest shown by their former teachers, and communication with children. Their preferences are also influenced by their discovery that they can teach children something, their desire to contribute to the development of future generations by serving people in the basic education stage, their families’ supportive behaviors, and their experiences of the profession in their university years. In terms of their preferences for their work lives, most of the teacher candidates expressed a desire to become classroom teachers and work in this field, while it was found that some teacher candidates experienced dilemmas regarding their work lives due to studying or working in different fields. This research emphasizes the need to improve working conditions for teachers and develop teacher training programs that focus on teacher candidates' affective aspects.

References

Aktürk, A. O. (2012). Öğretmen adaylarının öğrenmeye ilişkin tutumlarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenlerine ve akademik başarılarına göre incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(3), 283-297. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59486/854948

Aslan,K., Aslan, N., & Arslan Cansever, B. (2012). Eğitim Bilimine Giriş. Ankara: Pegem Akademi.

Atıcı, T. (2013). Biyoloji öğretmen adaylarının bölümü tercih etme nedenleri ve akademik başarıları. Turkish Journal of Education, 2(4), 4-12. https://doi.org/10.19128/turje.181066

Aydın, A., & Tekneci, E. (2013). Zihin Engelliler Öğretmenliği Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 1-12. https://dergipark.org.tr/tr/pub/pegegog/issue/22583/241226

Azman, N. (2013). Choosing teaching as a career: Perspectives of male and female Malaysian student teachers in training. European Journal of Teacher Education, 36(1), 113-130. https://doi.org/10.1080/02619768.2012.678483

Bergmark, U., Lundström, S., Manderstedt, L. & Palo, A. (2018). Why become a teacher? Student teachers’ perceptions of the teaching profession and motives for career choice. European Journal of Teacher Education, 41(3), 266-281.

Beşoluk, Ş., & Horzum, M. B. (2011). Prospective teachers’ views regarding pedagogical courses, field knowledge courses and willingness to serve as a teacher. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 44(1), 17-50. https://doi.org/10.1501/Egifak_0000001214

Bozbayındır, F. (2019). Öğretmenlik mesleğinin statüsünü etkileyen unsurların öğretmen görüşleri temelinde incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (72), 2076-2104. Doi: 10.17755/esosder.583274

Buldur, A., Keskin, M.E. & Börekçi, E. (2021). Okul öncesi öğretmen adaylarının meslek tercih nedenleri: İçsel ve dışsal faktörler. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi, 8(1), 167-178. https://doi.org/10.51725/etad.906161.

Buldur, S., & Bursal, M. (2015). Fen bilgisi öğretmen adaylarının meslek tercih nedenlerinin etki düzeyleri ve mesleki geleceklerine yönelik beklentileri, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 9 (1), 81-107. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/39913

Çakır, S, & Akkaya, R. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini tercih etme nedenleri ve öğretmenlik eğitimi ile ilgili beklentileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 78-98. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.28551-304622

Çakmak, M., & Kayabaşı, Y. (2017). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 1-10. https://doi.org/10.21666/muefd.332430

Can, E. (2017). Öğrenci görüşlerine göre merkezi sınavların etkilerinin belirlenmesi, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (58), 108-122. doi: 10.16992/asos.12842

Can, E. (2019). Öğretmenlerin meslekî gelişimleri: Engeller ve öneriler. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal Of Qualitative Research In Education, 7(4), 1618-1650. doi: 10.14689/Issn.2148-2624.1.7c.4s.14m

Çelikten, M., Şanal, M., & Yeni, Y. (2005). Öğretmenlik mesleği ve özellikleri. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19, 2, 207-237. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/231612

Ceylan, E., Özdoğan Özbal, E., Sever, M. & Boyacı, A. (2020). Türk¬iye’dek¬i Öğretmen ve Okul Yöneticilerinin Görüşleri¬, Öğret¬im Koşulları: TALIS 2018 Öğretmen ve Okul Yönet¬ici¬ler¬ Yanıtları Analizi¬. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. https://oygm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2020_09/10142823_TALIS_RAPORU-.pdf

Creswell, J. W. (2017a). Araştırma Deseni Nitel, Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları (3rd ed). (S. B. Demir, Trans. Ed. ). Ankara: Eğiten Kitap. (Original work published nd.)

Creswell, J. W. (2017b). Nitel Araştırmacılar için 30 Temel Beceri. (H. Özcan Trans.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Original work published 2016)

Dardağan, M., & Hesapçıoğlu, M. (1997). Çeşitli yıllar itibariyle üniversiteleri kazanan öğrencilerin kaçıncı tercihleriyle üniversiteleri kazandıkları-bı̇r çözümleme-. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 9, 143-170. https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruaebd/issue/364/2143

Deniz, S., Görgen, İ. (2019). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin mesleki ve alan seçimine yönelik motivasyonel eğilimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(2), 329-339. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/768837

Eret Orhan E., & Ok, A. (2014). Öğretmenlik programlarını kimler tercih ediyor? Adayların giriş özellikleri ve öğretmenliğe yönelik tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 75-92. http://efdergi.hacettepe.edu.tr/shw_artcl-46.html

Hennessy, J., & Lynch, R. (2017). “I chose to become a teacher because”. Exploring the factors influencing teaching choice amongst pre-service teachers in Ireland. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 45(2), 106-125. https://doi.org/10.1080/1359866X.2016.1183188

İncikabı, L., Biber, A. Ç., & Mercimek, O. (2016). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının programı tercih nedenleri ve beklentileri üzerine bir araştırma. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 165-188. https://doi.org/10.14520/adyusbd.67923

Kahyaoğlu, M., & Kırıktaş, H. (2017). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının mesleki tercihlerini etkileyen etmenler ile mesleğe yönelik tutumlarının incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (32), 818-826. DOI: http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.1825

Karabacak, K. ve Uzun, E. N. (2014). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine duyarlılığı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2(8), 178-190. https://asosjournal.com/?mod=makale_tr_ozet&makale_id=32972

Karademir, A., & Yılmaz, H. B. (2020). İkinci Üniversite Olarak Okul Öncesi Öğretmenliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Bölümü Seçme Nedenleri ve Görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(30), 363-384. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1096074.

Keck Frei, A., Berweger, S. & Bieri Buschor, C. (2017). Men considering (and choosing) teaching as a career: what accounts for their decision to become a teacher?. European Journal of Teacher Education, 40 (4), 535-549. https://doi.org/10.1080/02619768.2017.1315397

Kılcan, B., Keçe, M., Çepni, O., & Kılınç, A. Ç. (2014). Prospective teachers' reasons for choosing teaching as a profession. Kastamonu Education Journal, 22(1), 69-80. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/22603/241521

Kılıç, M. Y. (2022). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri, Beklentileri ve Öğretmenlik Programının Niteliğinin Artırılmasına Yönelik Görüşleri. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (56), 35-65. doi:10.9779.pauefd.1031456

Kolucki, B., & Lemish, D. (2011). Çocuklarla iletişim: Yetiştirme, ilham verme, heyecan, eğitme ve iyileştirme için ilkeler ve uygulamalar. Y. Dede & M. Diler (Trans) United Nations Children’s Fund (UNICEF). (Original work published nd.) https://www.unicef.org/turkiye/media/2561/file/TURmedia_Cocuklarla%20Iletisim.pdf.pdf

Koşar, D. (2018). Öğretmen adaylarinin meslekten beklentilerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi: nitel bir araştirma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(56), 641-654. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20185537236

Kozak, M., Certel, Z., Bahadır, Z., & Çelik, B. (2020). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öğretmen kimlikleri ile mesleği tercih etme nedenleri. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 18(2), 166-177. doi: 10.33689/spormetre.620181

Kuzgun, Y. (2017). Meslek Gelişimi ve Danışmanlığı (5th ed). Ankara: Nobel.

Kuzgun, Y. (2019). Meslek Rehberliği ve Danışmanlığına Giriş. Ankara: Nobel.

Low, E. L., Ng, P. T., Hui, C., & Cai, L. (2017). Teaching as a career choice: Triggers and drivers. Australian Journal of Teacher Education, 42(2), 28-46. http://dx.doi.org/10.14221/ajte.2017v42n2.3

Mankki, V., & Kyrö-Ämmälä, O. (2021). Arduous admissions and a precarious profession: student teachers’ pre-admission demotives. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 1-13. https://doi.org/10.1080/1359866X.2021.1978390

Mašková, I., Mägdefrau, J. ve Nohavová, A. (2022). Work-related coping behaviour and experience patterns, career choice motivation, and motivational regulation of first-year teacher education students–Evidence from Germany and the Czech Republic. Teaching and Teacher Education, 109, 103560. https://doi.org/10.1016/j.tate.2021.103560

Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma Desen ve Uygulama için Bir Rehber. S. Turan (Trans. Ed.), Ankara: Nobel. (Original work published 2015)

Ministry of National Education (2017) Öğretmenlik mesleği genel yeterlikleri. https://oygm.meb.gov.tr/dosyalar/StPrg/Ogretmenlik_Meslegi_Genel_Yeterlikleri pdf

Nalçacı, A., & Sökmen, Y. (2016). Öğretmen adaylarının mesleği tercih nedenleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişki, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17(3), 717-727.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD, 2022), Education at a Glance 2022: OECD Indicators. OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/3197152b-en.

Özçakmak, H., & Köroğlu, M. (2015). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik beklentileri. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 3(4), 49-58. https://doi.org/10.16916/aded.30257

Özcan, M., & Eranıl, A. K. (2018). Meslek seçimi kapsamında: anne baba tutumu ve öğretmenlik mesleğine yönelik tutum. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 7(2), 1291-1304. http://dx.doi.org/10.7884/teke.4120

Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri (2nd ed). M. Bütün ve S. B. Demir (Trans. Ed.). Ankara: Pegem A. (Original work published nd.)

Richardson, P. W., & Watt, H. M. (2006). Who chooses teaching and why? Profiling characteristics and motivations across three Australian universities. Asia‐Pacific Journal of Teacher Education, 34(1), 27-56. https://doi.org/10.1080/13598660500480290

Şahin, Ş., Ökmen, B. ve Kılıç, A. (2019). Sevgi eğitimi dersi alan öğrencilerin sevgi ve sevgi eğitimi dersine dair görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi – Journal of Qualitative Research in Education, 7(1), 176-197. doi:10.14689/issn.2148-2624.1.7c1s.8m

Şata, M., Çorbacı, E. C., & Koyuncu, M. S. (2022). Moderation and mediation role of teaching image in the relationship between preferring teaching and attitude. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2), 292-313. https://doi.org/10.19171/uefad.1073981

Sünbül, A. M. (2003). Bir meslek olarak öğretmenlik (3rded). Ö. Demirel ve Z. Kaya (Ed.), In Öğretmenlik mesleğine giriş (s. 243-278). Ankara: Pegem Akademi.

Topkaya, E. Z., & Uztosun, M. S. (2012). Choosing teaching as a career: motivations of pre-service english teachers in Turkey. Journal of Language Teaching & Research, 3(1). doi:10.4304/jltr.3.1.126-134

Tuzcuoğlu, S. (1994). Meslek seçimi ve önemi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (6), 265-280. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1941

United Nations Education, Scientific and Cultural Organisation. (UNESCO, 2016, Ekim 5). Close to 69 million new teachers needed to reach 2030 education goals. https://uis.unesco.org/en/document/world-needs-almost-69-million-new-teachers-reach-2030-education-goals

Watt, H. M., Richardson, P. W., Klusmann, U., Kunter, M., Beyer, B., Trautwein, U., & Baumert, J. (2012). Motivations for choosing teaching as a career: An international comparison using the FIT-Choice scale. Teaching and Teacher Education, 28(6), 791-805. https://doi.org/10.1016/j.tate.2012.03.003

Yin, R. K. (2017). Durum Çalışması Araştırması Uygulamaları. İ Günbayı (Trans.). Ankara: Nobel. (Original work published 2017)

Yıldırım, H. H., Yıldırım, S., Ceylan, E., ve Yetişir, I. (2017). Türkiye perspektifinden TIMSS 2015 sonuçları. Tedmem Analiz Dizisi 4. Ankara: Türk Eğitim Derneği. https://tedmem.org/download/turkiye-perspektifinden-timss-2015-sonuclari?wpdmdl=2511&refresh=63dbab550a3a21675340629

Yılmaz, N., & Doğan, N. (2015). Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının meslek tercihlerini etkileyen faktörler: Hacettepe Üniversitesi Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 405-421. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17090

Yüce, K., Y. Şahin, E., Koçer, Ö., & Kana, F. (2013). Motivations for choosing teaching as a career: A perspective of pre-service teachers from a Turkish context. Asia Pacific Education Review, 14(3), 295-306. https://link.springer.com/article/10.1007/s12564-013-9258-9

Yurdakal, İ. H. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçmelerinde rol alan etmenler. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 8(2), 1205-1221. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/739477

Downloads

Published

26.06.2023

How to Cite

Kerimgil Çelik, S. (2023). Prospective Classroom Teachers’ Reasons for Choosing the Teaching Profession and Their Preferences for Their Work Lives. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 484–502. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.408

Issue

Section

Articles