An Analysıs Of 21st-Century Skılls Knowledge And Experıences Of Prımary School Teachers


Abstract views: 283 / PDF downloads: 115

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.3.472

Keywords:

21st Century skills, social studies program, Classroom teachers

Abstract

21st century skills can be considered as a tool to facilitate students' lives and prepare them for the world of the future. In this context, teachers' knowledge and experience of 21st century skills will be effective in solving possible problems that students will experience, and in turning them into a socially accepted, active, questioning, self-sufficient, well-equipped, determined, harmonious, social, qualified individual. In this study, phenomenological research design, one of the qualitative research methods, was used. The study group of the research consisted of 26 primary school teachers working in Balıkesir. In the study, criterion sampling and maximum variation sampling method, which are purposive sampling methods, were used. In the 4th Grade Social Studies course, teachers' experiences regarding how 21st century skills are perceived by teachers and how they are reflected in the program were collected by interview method. Content analysis was used in the analysis of the qualitative data obtained from the interviews. In this study, interview questions were evaluated under 3 different skill groups. Among the findings of the study, teachers see themselves as inadequate in "entrepreneurship" and "project management" and in parallel, they place less place in activities for the development of these skills in students in the social studies program, they mostly find themselves in "Empathy", "Lifelong learning", "Problem Solving and Decision". However, they mentioned the inadequacy of today's education system in acquiring skills because the curriculum is intense, resources or textbooks do not support skill-based activities, and our assessment-evaluation approach is exam-oriented.

References

Akyürek, Ç., & Şahin, Ç. (2013). İlkokul öğretmenlerinin girişimcilik becerisine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi [Evaluation of elementary teachers’entrepreneurship skills]. EKEV Akademi Dergisi, (57), 51-68. Retrieved from

https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosekev/issue/71342/1145740

Barası, M. & Erdamar, G. (2021). 2018 Ortaokul Türkçe Dersi Öğretim Programının 21. yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi: Öğretmen Görüşleri [Analysıs of 2018 secondary school turkısh course program ın terms of 21st century skılls: teachers opınıons]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 222-242. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2021.21.60703-851474

Battelle for Kids. (2019). Framework for 21st century learning definitions. (04.04.2023) Retrived from https://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21_Framework_DefinitionsBFK.pdf

Benek, İ. (2019). Sosyobilimsel stem etkinliklerinin öğrencilerin tutumlarına ve 21. yüzyıl becerilerine etkisinin incelenmesi. [Examınatıon of the effect of socıoscıentıfıc stem’s actıvıtıes on students’ attıtudes and 21st centry skılls] (Publication No. 611696) [Doctoral dissertation, İstanbul University]. Turkey Digital Theses database.

Berk, E. (2009). Girişimcilik dersinin etkililiğinin değerlendirilmesi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı EARGED.

Beyaztaş, D.İ. (2017). Sınıf eğitimi öğrencilerinin İngilizce öğretimine yönelik özyeterlik inançları[Self-Efficacy beliefs of students of primary education towards teaching english]. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20 (1), 265-280. DOI: https://doi.org/10.17556/erziefd.316605

Britanya Ministry of Education (2013). Defining Cross-Curricular Competencies Transforming Curriculum and Assessment.(01.02.2023). Retrieved from https://www.bced.gov.bc.ca/irp/docs/def_xcurr_comps.pdf.

Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21. yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması [21st century skills according to ınternational frameworks and building them in the education system] İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134. DOI: https://doi.org/10.15869/itobiad.494286

Carneiro, R., & Draxler, A. (2008). Education for the 21st century: lessons and challenges. European Journal of Education, 43(2), 149-160. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1465-3435.2008.00348.x

Chiruguru, S. B. (2020). The essential skills of 21st century classroom (4Cs). (01.02.2023). Retrieved from https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36190.59201.

Christensen, B. L., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Research methods, design and analysis (12th Edt.). Harlow: Rearson Education Limited.

Çelik, Y. (2021). Sosyal bilgiler programında yer alan bazı becerilerin kazandırılmasına yönelik öğretmen görüşleri [Teachers' views regarding the acquisition of some skills in the social studies curriculum]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 733-765. DOI: https://doi.org/10.33711/yyuefd.919620

Creswell, J. W.(2018) Nitel Araştırma Yöntemleri. Mesut Bütün - Selçuk Beşir Demir (ed.). (çev.) Osman Birgin vd. Ankara: Siyasal Kitabevi, 4. Basım.

Dağ, N., & Koçer, M. (2019). Türkiye'de politik okuryazarlık [Political Literacy in Turkey]. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 2150-2175. DOI: 10.26466/opus.567352 DOI: https://doi.org/10.26466/opus.567352

Demir, A. Y., & Özyurt, M. (2021). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı ve ders kitaplarının 21. yüzyıl becerileri bağlamında incelenmesi [Investigation of social studies curriculum and coursebooks in the context of 21st century skills]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22(2), 1254-1290. DOI: https://doi.org/10.17679/inuefd.867905

Doğan, E. (2020) Ortaöğretim Programlarına 21. Yüzyil Becerilerinin Yansimasi ve Öğretmenlerin Bu Becerilere İlişkin Görüşleri (Ankara İli Örneği), [Reflectıon of 21th century skılls to secondary educatıon programs and teachers 'opınıons related to these skılls (Ankara province example)] (Publication No. 640167) [Unpublıshed Master dissertation, Gazi University]. Turkey Digital Theses database.

Framework for 21st Century Learning (25.09.2022) Retrieved from http://www.p21.org/our-work/p21-framework

Genç, G. & Kaya A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının yabancı dil derslerine yönelik tutumları ile yabancı dil akademik başarıları arasındaki ilişki [The relationship between foreign language achievement and attitudes towards english courses of prospective primary school teachers]. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14 (26), 19-30.

Gelen, İ. (2017). P21-Program ve öğretimde 21. yüzyıl beceri çerçeveleri (ABD Uygulamaları)[P21- 21st Century skill frameworks in curriculum and ınstruction (USA practices)]. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 1(2), 15-29.

Gönül, S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilkokullardaki yabancı dil öğretimine ilişkin görüşleri. [Class teachers’ vıews on foreıgn language teachıng ın prımary schools] (Publication No. 636468) [Unpublıshed Master dissertation, Yıldız Technical University]. Turkey Digital Theses database.

Hamarat, E. (2019). 21. Yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye'nin Eğitim Politikaları. İstanbul: Seta Yayıncılık.

Kaplan, Z. (2023) What Are Collaboration Skills? Definition and Examples (04.03.2023). Retrieved from https://www.theforage.com/blog/skills/collaboration-skills

Kadoya, Y., & Khan, M. S. R. (2020). Financial Literacy in Japan: New Evidence Using Financial Knowledge, Behavior, and Attitude. Sustainability, 12(9), 3683. MDPI AG. Retrieved from http://dx.doi.org/10.3390/su12093683 DOI: https://doi.org/10.3390/su12093683

Kadoya, Y.; Khan, M.S.R.; Hamada, T. & Dominguez, A. (2018) Financial Literacy and Anxiety About Life in Old Age: Evidence from the USA. Rev. Econ. Househ. 16, 859–878. DOI: https://doi.org/10.1007/s11150-017-9401-1

Kılıç, A. (2022). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi Lisansüstü Düzey Tanımlarının P21’in 21. Yüzyıl Beceri Tasnifi Kapsamında Değerlendirilmesi [An evaluatıon of turkısh hıgher educatıon qualıfıcatıons framework graduate level defınıtıons wıthın the 21st century skılls classıfıcatıon of p21]. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 66-83.

Lusardi, A.; Mitchell, O.S. (2007) Financial Literacy and Retirement Preparedness: Evidence and Implications for Financial Education. Bus. Econ., 42, 35–44. DOI: https://doi.org/10.2145/20070104

MEB (2011) MEB 21. Yüzyıl Öğrenci Profili, Ankara:Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2015). MEB stratejik plan (2015-2019). (05.04.2023) Retrieved from http://sgb.meb.gov.tr/meb_iys_ dosyalar/2015_09/10052958_10.09.2015sp17.15.

MEB (2018) Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.

Merriam, S. B. (2018). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber. S. Turan (Çev. Edt.). Nobel Yayınevi.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Sage.

Moustakas, C. (1994). Phenomenological research methods. Sage publications. DOI: https://doi.org/10.4135/9781412995658

Mumford D.M., Medeiros K. & Partlow J. P. (2012) Creative Thinking: Processes, Strategies, and Knowledge The Journal of Creative Behavior. 46 (1) p.30–47. DOI: https://doi.org/10.1002/jocb.003

NCSS (2023) National Standards for Social Studies Teachers.(19.02.2023)The United States of America.Retrieved from https://www.socialstudies.org/standards

OECD (2017). PISA 2015 Results (Volume IV). Students' Financial Literacy. Paris: OECD Publishing. (November 11, 2022) Retrieved from http://dx.doi.org/10.1787/9789264270282-en DOI: https://doi.org/10.1787/9789264270282-en

Oğuz, S. (2015). Sosyal bilgiler eğitiminde hukuksal mekânlara dayalı öğrenme ortamları. R. Sever ve E. Koçoğlu (Ed.) Sosyal bilgiler eğitiminde mekânlara dayalı öğrenme ortamları (s.157-180). Ankara: Pegem

Özden, F. (2021). Mülteci Öğrencilerin Okula Uyum Süreçlerine Yönelik Gerçekleştirilen Eğitsel Etkinliklerin İncelenmesi. [Investıgatıon of educatıonal actıvıtıes performed for the adaptatıon process of refugees to school students] (Publication No. 675729) [Unpublıshed Master dissertation, İstanbul Sabahattin Zaim University]. Turkey Digital Theses database.

Partnership for 21st Century Skills. (2015). P21 framework definitions. (07.02.2023) Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1215540.pdf

P21Early Childhood Framework (2019). 21st century learning for early childhood framework. Partnership for 21st century learning. A network of Battele of Kids (08.03.2023). Retrieved from http://static.battelleforkids.org/documents/p21/P21EarlyChildhoodFramework.pdf

Romig, J. M. & Burge, M. E. (2019) Legal Literacy and Communication Skills: Working with Law and Lawyers (Chapter 1) (November 22). Carolina Academic Press, 2020, Texas A&M University School of Law Legal Studies Research Paper No. 19-66, Retrieved from https://ssrn.com/abstract=3491498

S. Vasanthakumari. (2019). Soft skills and its application in work place. World Journal of Advanced Research and Reviews, 3(2), 66-72. DOI: https://doi.org/10.30574/wjarr.2019.3.2.0057

Şentürk, Y. (2021). Girişimcilik becerisi kazandırmada öğretim materyali geliştirme ve kullanılabilecek öğretim yöntem ve tekniklerini belirleme hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri (Bursa ili örneği) [Opınıons of socıal studıes teachers about developıng the teachıng method and technıque whıch can be used and developıng teachıng materıal whıle gaınıng entrepreneourshıp skılls (Bursa provınce example)] (Publication No. 690553) [Doctoral dissertation, Uludağ University]. Turkey Digital Theses database.

Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (09.11.2022). Retrieved from http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20158213.pdf

UNESCO (2018). A global framework to measure digital literacy (01.02.2023) Retrieved from http:// uis.unesco.org/en/blog/global-frameworkmeasure-digital-literacy.

Uysal, Ö. (2021). Proje tabanlı öğrenme ile kazanılan 21. yüzyıl becerilerine yönelik bir nitel araştırma [A qualitative research on 21st century skills acquired by project based learning]. Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi, 4(2), 85-110. DOI: https://doi.org/10.47477/ubed.952556

Vivekanandan, R. (2019). Integrating 21st century skills into education systems: From rhetoric to reality. Education Plus Development.

Yadav, M.& Yadav, S.(2021) International Journal of Law Management and Humanities, Volume 4, Issue 3, Page 46 – 50, (01.02.2023) Retrieved from http://doi.one/10.1732/IJLMH.26698

Yell, M. M., & Box, J. (2008). Embrace the future: NCSS and P21. Social Education, 72(7), 347-349.

Yıldırım, A.& Şimşek, H. (2006). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri, (5. Baskı) Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Wallace, M. (2006). Social Studies All Day, Every Day In The Early Childhood Clasrroom. Canada: Cengage Learning.

Downloads

Published

27.09.2023

How to Cite

Sezginsoy Şeker, B. (2023). An Analysıs Of 21st-Century Skılls Knowledge And Experıences Of Prımary School Teachers. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(3), 668–686. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.3.472

Issue

Section

Articles