A Needs Analysis Study on Interdisciplinary Gender Equality Education: Turkish Context


Abstract views: 111 / PDF downloads: 90

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.1.537

Keywords:

Gender equality education, Mathematics teachers, Science teachers, Information technologies teachers, Middle school students, Needs analysis

Abstract

The purpose of this research was to identify the needs for gender equality education. For this purpose, the views of mathematics, science and information technology teachers on the current situation of gender equality in schools were determined. In addition, the awareness of sixth, seventh and eighth grade middle school students on gender equality was examined. This study was a descriptive research conducted in a qualitative context. In data collection, interview form on teachers’ views and written view form on students’ awareness about gender equality were used. Research data were collected in the spring semester of the 2017-2018 academic year. The deductive analysis method was used in the analysis of the data. In line with the results of the research, it is thought that an interdisciplinary gender equality education will be beneficial to improve students' awareness.

References

American Association of University Women (1998). Gender gaps; Where schools still fail our children. New York: Marlowe & Co.

Acar Erdol, T. (2019). Toplumsal cinsiyet eşitliği eğitim programının hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi.

Acar Erdol, T., & Gözütok, F. D. (2017). Ortaöğretim öğrencileri için toplumsal cinsiyet eşitliği öğretim programı ihtiyaç analizi: (Bir anadolu lisesi örneği). Eğitim ve Bilim, 42(190), 39-65. DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2017.6429

Acar Erdol, T., Özen, F., & Toraman, Ç. (2019). Türkiye’deki eğitim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik görüşleri. Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(2), 793-844. DOI: https://doi.org/10.29299/kefad.2019.20.02.009

Aikman, S., Halai, A., & Rubagiza, J. (2011) Conceptualising gender equality in research on education quality. Comparative Education, 47(1), 45-60. DOI: 10.1080/03050068.2011.541675

Aslan, G. (2015). Öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet algılarına ilişkin metaforik bir çözümleme. Eğitim ve Bilim, 40(181), 363-384. DOI: https://doi.org/10.15390/EB.2015.2930

Au, W., Bigelow, B., & Karp, S. (2007). Rethinking our classrooms: Teaching for equity and justice Volume-1 (2nd ed.). Rethinking Schools.

Aydemir, S. (2019). Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı medya okuryazarlığı eğitiminin öğretmen adaylarının toplumsal cinsiyet eşitliğine ilişkin tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi.

Bağçeli Kahraman, P., & Başal, H. A. (2011). Anne eğitim düzeyine göre çocukların cinsiyet kalıpyargıları ile oyun ve oyuncak tercihleri. e-Journal of New World Sciences Academy, 6(1), 1335-1357.

Beane, J. (1990). Affect in the curriculum: Toward democracy, dignity, and diversity. Teachers College Press.

Beşpınar, F. U., & Pehlivanlı Kadayıfçı, E. (2021). Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında toplumsal cinsiyet eşitliği haritalama ve izleme çalışması. CEİD Yayınları.

Beynon, J., & Mackay, H. (1993). Computers into classrooms: More questions than answers. The Falmer Press.

Blackwell, L., & Glover, J. (2007). Women’s Scientific Employment and Family Formation: A Longitudinal Perspective. Gender, Work and Organization, 15(6), 579-599. DOI: 10.1111/j.1468-0432.2007.00385.x

Brinkman, B. G. (2009). Evaluation of the fair program: Teaching gender equality to children. Unpublished doctoral dissertation, Colorado State University.

Cin, F. M., & Walker, M. (2016). Reconsidering girls’ education in Turkey from a capabilities and feminist perspective. International Journal of Educational Development, 49, 134-143.

Clegg, S., & Trayhurn, D. (2000). Gender and computing: Not the same old problem. British Educational Research Journal, 26(1), 75–90.

Colley, A., & Comber, C. (2003). Age and gender differences in computer use and attitudes among secondary school students: What has changed? Educational Research, 45(2), 155–165

Culley, L. (1993). Gender equity and computing in secondary schools: Issues and strategies for teachers. In J. Beynon & H. Mackay (Eds.), Computers into classrooms: More questions than answers (pp. 147–159). The Falmer Press.

Çelik, T., Aydoğan Yenmez, A., & Gökçe, S. (2019). Ortaokul matematik ders kitaplarındaki dilsel ve görsel metinlerin toplumsal cinsiyet rollerine göre incelenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(2), 206-224. DOI: 10.7822/omuefd.593411.

Çimşir, E., & Akdoğan,R. (2020). İlköğretimde cinsiyete dayalı mesleki kalıp yargılarla mücadele: Bir rehberlik etkinliği örneği. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 10(2), 679-703, doi: 10.23863/kalem.2020.171

Dawson, E. (2017). Social justice and out‐of‐school science learning: Exploring equity in science television, science clubs and maker spaces. Science Education, 101(4), 539-547. DOI: https://doi.org/10.1002/sce.21288

Dimick, A. S. (2012). Student empowerment in an environmental science classroom: Toward a framework for social justice science education. Science Education, 96(6), 990-1012.

Durndell, A., Glissov, P., & Siann, G. (1995). Gender and computing: Persisting differences. Educational Research, 37(3), 219–227.

Esen, Y. (2013a). Eğitim süreçlerinde cinsiyet ayrımcılığı: Öğrencilik deneyimleri üzerinde yapılmış bir çözümleme. International Online Journal of Educational Sciences, 5(3), 757-782.

Esen, Y. (2013b). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığını geliştirme amaçlı bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 38(169), 280-295.

Good, C., Rattan, A., & Dweck, C. S. (2012). Why do women opt out? Sense of belonging and women's representation in mathematics. Journal of Personality and Social Psychology, 102(4), 700–717. DOI: https://doi.org/10.1037/a0026659

Gutstein, E. (2007). Math, maps, and misrepresentations. In W. Au, B. Bigelow & S. Karp (Eds.). Rethinking our classrooms: Teaching for equity and justice Volume-2 (2nd ed.). (pp. 112-114). Rethinking Schools.

Gutstein, E., Middleton, J. A., Fey, J. T., Larson, M., Heid, M. K., Dougherty, B., et al. (2005). Equity in school mathematics education: how can research contribute? Journal for Research in Mathematics Education, 36 (2), 92-100.

Güney, N. (2016). 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında toplumsal cinsiyet incelemesi [Social gender analysis in the 6th grade Turkish textbooks]. Turkish Studies, 11(3), 1229-1248. DOI: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.9166

Hall, J. R. (2011). Gender equity in science education. Unpublished master’s thesis. Dominican University of California.

Halpern, D. F., Aronson, J., Reimer, N., Simpkins, S. D., Star, J. R., Wentzel, K., & Simpkins-Chaput, S. (2007). Encouraging girls in math and science: IES practice guide. National Center for Education Research, Institute of Education Sciences, U.S. Department of Education. http://ncer.ed.gov

Hammrich, P. L. (1997). Confronting the gender gap in science and mathematics: The sisters in science program. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED406167.pdf on April 12, 2022.

Hill, C., Corbett, C., & St Rose, A. (2010). Why so few? Women in science, technology, engineering, and mathematics. Washington: American Association of University Women. Retrieved from https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED509653.pdf on April 12, 2022.

Işık Demirhan, E. (2021). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından öğretim programı ve ders kitabı inceleme (4. sınıf insan hakları, yurttaşlık ve demokrasi). Journal of Innovative Research in Social Studies, 4(1), 69-82. DOI: https://doi.org/10.47503/jirss.931329

İdin, Ş., & Aydoğdu, C. (2017). Fen bilimleri öğretmenlerinin sosyal adalet ve eşitlik perspektifinde fen bilimleri eğitimine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1328-1349.

Kalaycı, N., & Hayırsever, F. (2014). Toplumsal cinsiyet eşitliği bağlamında vatandaşlık ve demokrasi eğitimi ders kitabına yönelik bir inceleme ve bu konuya ilişkin öğrenci algılarının belirlenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 1-26. DOI: https://doi.org/10.12738/estp.2014.3.1813

Karakuş, E., Mutlu, E., & Diker Coşkun, Y. (2018). Toplumsal cinsiyet eşitliği açısından öğretim programlarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi, 17, 31-54.

Karp, S. (2007). Why we need to go beyond the classroom. In W. Au, B. Bigelow & S. Karp (Eds.). Rethinking our classrooms: Teaching for equity and justice Volume-1 (2nd ed.). (pp. 188-193). Rethinking Schools.

Kılıç, A. Z., Beyazova, A., Akbaş, H. M., Zara, A., & Serhatlı, İ. (2014). Okul çağı çocuklarının toplumsal cinsiyet algıları: gündelik yaşam örnekleriyle cinsiyetçiliğin benimsenme durumuna ve esneyebilme olasılığına dair bir araştırma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 17(2), 122-151.

Kollmayer, M., Schultes, M. T., Lüftenegger, M., Finsterwald, M., Spiel, C., & Schober, B. (2020). REFLECT - A teacher training program to promote gender equality in schools. Frontiers in Education, 5, 1-8. DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2020.00136

Koyuncu Şahin, M., Esen Çoban, A., & Korkmaz, A. (2018). Toplumsal cinsiyet eşitliği ve Türk eğitim sistemindeki yeri: Okul öncesi öğretmen adaylarının gözünden. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi, 3(2), 735-752. DOI: http://dx.doi.org/10.21733/ibad.457232

Kükrer, M., & Kıbrıs, İ. (2017). CEDAW öncesi ve sonrası ortaokul Türkçe ders kitaplarında yer alan toplumsal cinsiyet eşitliği faktörünün değerlendirilmesi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1369-1383.

Margolis, J., Fisher, A., & Miller, F. (1999). Caring about connections: Gender and computing. IEEE Technology and Society Magazine, 18(4), 13-20.

Maya, İ. (2013). Türk eğitim sistemindeki cinsiyet eşitsizliklerinin AB ülkeleri ile karşılaştırılması [A comparison of gender inequality in Turkish education system with that of EU countries]. Eğitim ve Bilim, 38(168), 69-84.

McKinnon, D., & Nolan, P. (1990). Curriculum innovation with computers: Redressing inequalities of access and use in the Freyberg integrated studies project. In A. McDougall & C. Dowling (Eds.), Computers in education: Proceedings of the IFIP TC 3 fifth world conference in education – WCCE 90, (pp. 145–153). Elsevier Science Publishers.

Miner, B. (1995). Taking multicultural, anti-racist education seriously: an interview with Enid Lee. In D. Levine, R. Lowe, B. Peterson & R. Tenorio (Eds.), Rethinking schools – an agenda for change (pp.9-16). New York: The New Press.

Mitchell, L. (2015). The development of praxis, empowerment and capacity for social justice action among youth participants in a technology- embedded, online social justice education program. Unpublished master’s thesis, Queen’s University.

Mitra, A., LaFrance, B., & McCullough, S. (2001). Differences in attitudes between women and men toward computerization. Journal of Educational Computing Research, 24(3), 227–244.

MoNe (2018a). Bilişim teknolojileri ve yazılım dersi öğretim programı (Ortaokul 5. ve 6. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MoNe (2018b). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

MoNe (2018c). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.

Örs, M., & Kaya, H.E. (2021). Yaşamboyu öğrenme bakış açısından toplumsal cinsiyet eşitliği ve sosyal adalet [Social justice and gender equality from the perspective of lifelong learning]. Trakya Eğitim Dergisi, 11(3), 1703-1716. DOI: https://doi.org/10.24315/tred.905521

Özcan, A. (2012). Toplumsal cinsiyet eğitiminin üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rol tutumlarına etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Erciyes Üniversitesi.

Özkan, E. (2020). Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık: Cam tavan ve kraliçe arı sendromu. Sosyolojik Düşün, 5(2), 127-138. DOI: https://doi.org/10.37991/sosdus.826813

Öztan, E., & Doğan, S. N. (2017). Mühendislik, teknoloji ve iş yerinde cinsiyete dayalı ayrışma. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 20(1), 104-142.

Peterson, B. (2002). Planting seeds of solidarity. In B. Bigelow & B. Peterson, (Eds.), Rethinking globalization – teaching for justice in an unjust world (pp. 18-28). Rethinking Schools Publication.

Ragnarsdόttir, H., & Blöndal, H. (2014). Inclusive practices: participation and empowerment in a preschool in Iceland. In H. Ragnarsdόttir & C. Schmidt (Eds.). Learning spaces for social justice – international perspectives on exemplary practices from preschool to secondary school (pp. 9-25). Institute of Education Press.

Ryba, K., & Selby, L. (1995). A study of tertiary level information technology courses: how gender inclusive is the curriculum?. Ministry of Education, Research and Statistics Division.

Sanders, J. (1997). Teacher education and gender equity. ERIC Digest.

Schniedewind, N., & Davidson, E. (2006). Open minds to equality: A sourcebook of learning activities to affirm diversity and promote equity. Rethinking Schools.

Seçgin, F., & Kurnaz, Ş. (2015). Sosyal bilgiler dersinde toplumsal cinsiyet etkinliklerinin öğrencilerin algı ve tutumlarına etkisi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2015(5), 24-38.

Spielman, L. J. (2008). Equity in mathematics education: unions and intersections of feminist and social justice literature. ZDM Mathematics Education, 40, 647-657.

Stoet, G., & Geary, D. C. (2018). The gender-equality paradox in science, technology, engineering, and mathematics education. Psychological Science, 29(4), 581-593.

Şahin, M. (2020). Dünyada toplumsal cinsiyet karşıtı (anti-gender) hareketler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 22(3), 654-670.

Şener Özel, F. (2019). Eğitim fakültelerinin lisans programlarına yönelik toplumsal cinsiyet eğitimi dersi öğretim programının tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi.

Tanase, M., & Lucey, T. A. (2015). Interdisciplinary connections: teaching mathematics for social justice and financial literacy. Journal of Mathematics & Culture, 9(1), 81-118.

Tolentino, E. P. (2009). How does it feel to have your skin color? In R. G. Johnson III (Ed.), A twenty-first century approach to teaching social justice: Educating for advocacy and action (pp.107-127). Peter Lang Publishing.

Trinidad, J. E. (2020). Material resources, school climate, and achievement variations in the Philippines: Insights from PISA 2018. International Journal of Educational Development, 75, 102174.

Turhan Türkkan, B., Yolcu, E., & Karataş, T. (2017). Okullarda eşitliğe ve sosyal adalete yönelik yaşanan sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri: Ortaokul öğretmenlerinden yansımalar Sözlü bildiri. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye.

TURKSTAT (2021a, 17 Mayıs). İstatistiklerle gençlik, 2020. TÜİK. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Genclik-2020-37242

TURKSTAT (2021b, 26 Ekim). Araştırma-geliştirme faaliyetleri araştırması, 2020. TÜİK. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Arastirma-Gelistirme-Faaliyetleri-Arastirmasi-2020-37439

TURKSTAT (2021c, 5 Mart). İstatistiklerle kadın, 2020. TÜİK. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Istatistiklerle-Kadin-2020-37221

Uzun, Z., Erdem, S., Güç, K., Şafak Uzun, A. M., & Erdem, E. (2017). Toplumsal cinsiyet algısı ve toplumsal cinsiyet rollerine eğitimin etkisi: Deneysel bir çalışma [The effect of education on gender perception and gender role attitudes: An experimental study]. Journal of Human Sciences, 14(1), 678-693. DOI: https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4354

Uzunaslan, Ş., & Tek, S. (2019). Kültür temelli sosyal eşitsizlik ve eğitim [Culture based social inequality and education]. Turkish Studies, 14(5), 277-285. DOI: https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.23000

Wade, R. C. (2007). Social justice for social justice – teaching strategies for the elementary classroom. (1st ed.). Teachers College Press.

World Economic Forum. (2019, December 16). Global gender gap report 2020. WEF. https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2020.pdf

Wright, P. (2017). Teaching mathematics for social justice: Transforming classroom practice. Mathematics Education and Life at Times of Crisis – Proceedings of the Ninth International Mathematics Education and Society Conference, 2, 999-1010.

Yeşil, A., & Balcı Karaboğa, F. A. (2021). Ortaokul öğrencilerinde toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı [Gender equality awareness in secondary school students]. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 28, 51-78. DOI: https://doi.org/10.14689/enad.28.3

Yolcu, E. (2021). Toplumsal cinsiyet eşitliği duyarlılığının geliştirilmesi: İlkokul dördüncü sınıflarla yapılan bir eylem araştırması. Yayımlanmamış doktora tezi, Çukurova Üniversitesi.

Yolcu, E., & Sarı, M. (2018, September 4-6). Gender attitudes: A study to determine the case for 4th graders Paper presentation. VI. International Multidısciplinary Congress of Eurasia, Rome, Italy.

Downloads

Published

25.03.2024

How to Cite

Turhan Türkkan, B., Karaduman, B., Arslan Namlı, N., & Karakuş, M. (2024). A Needs Analysis Study on Interdisciplinary Gender Equality Education: Turkish Context. International Journal of Contemporary Educational Research, 11(1), 100–116. https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.1.537

Issue

Section

Articles