The Level of metacognıtıve awareness of prımary school 4th grade students predıctıng theır academıc achıevement


Abstract views: 183 / PDF downloads: 98

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.4.591

Abstract

Bu çalışma ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin üstbilişsel zekalarının akademik amaçlarını tahmin etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nicel veri toplama yöntemlerinden biri olan İlişkisel Tarama Yöntemi kullanılmıştır. Çalışma grubu basit rastgele bir deneye göre seçilmiştir. 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Niğde ili Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı beş farklı ilköğretim okulunda görev yapan 526 dördüncü sınıf öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı olarak "Çocuklar İçin Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği (MCAS-C) A-formu, kişisel bilgi formu ve akademik başarı testi kullanılmıştır. Üstbilişsel Farkındalık Ölçeği'nin Yapı Geçerliliği incelenmiş ve Açımlayıcı Faktör" Analiz (EFA) uygulanmıştır.Çalışma değişkenler açısından analiz edilirken Nicel Veri Analizi için SPSS 25 programı kullanılmıştır.Araştırmada cinsiyet değişkenleri için Mann Whitney U-testi, ön-test kullanılmıştır. anne-baba eğitim durumu, ekonomik durum ve kardeş sayısı değişkenleri için Kruskall Wallis testi kullanılmış olup, araştırmanın değişkenleri açısından üstbilişsel farkındalık düzeyi ile üstbilişsel farkındalık düzeyi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur. cinsiyet, okul öncesi eğitim durumu, anne-baba eğitim durumu, ailenin ekonomik durumu ve kardeş sayısı gibi akademik başarı modelini test etmek amacıyla Yapısal Eşitlik Modeli (SEM) oluşturulmuş ve analizler IBM AMOS 23 programı ile gerçekleştirilmiştir. programı. Nihai model, akademik başarıyı da yordayıcıya yönlendiren üst yönetimin %35'ini açıkladı. Araştırmanın bulgularına göre Üstbilişsel Farkındalık Ölçeğinin akademik başarı üzerinde orta düzeyde, pozitif ve doğrudan bir etkisi bulunmaktadır.

Downloads

Published

28.12.2023

How to Cite

Demirtas, E. N., & Korkmaz, İsa. (2023). The Level of metacognıtıve awareness of prımary school 4th grade students predıctıng theır academıc achıevement . International Journal of Contemporary Educational Research, 10(4), 967–982. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.4.591

Issue

Section

Articles