The Educational Beliefs of Pre-Service Teachers as an Important Predictor of Teacher Identity


Abstract views: 236 / PDF downloads: 78

Authors

  • Eray EĞMİR
  • Sevcan ÇELİK 

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.621717

Keywords:

Teacher identity, Educational beliefs, Pre-Service teachers

Abstract

This study aims to determine the relationship between the educational beliefs and teacher identity of pre-service teachers from all grade levels of four different departments at Afyon Kocatepe University. Besides, to what extent the educational beliefs predict their teacher identity is also examined. The research is conducted using the correlational survey model. The sample of the study consists of 324 pre-service teachers who are studying in all grades at Afyon Kocatepe University. In the data collection process, “Education Belief Scale” developed by Yılmaz, Altınkurt and Çokluk (2011) and “Early Teacher Identity Measure” developed by Friesen and Besley (2013) and adapted into Turkish by Arpacı and Bardakçı (2015) is used. In line with the findings, the pre-service teachers' dominant educational philosophies are identified as existentialism, progressivism, re-constructionism, perennialism, and essentialism, respectively. There is a significant and positive relationship between educational beliefs and teacher identities, except for essentialist belief. The results suggest that the pre-service teachers' educational beliefs and teacher identities differ significantly in terms of gender, grade and department variables. Additionally, while the prediction model is significant, progressivist educational belief is found out to be the most important dimension in the model that explains the teacher identity. These four educational beliefs, together, account for 23% of the change in teacher identity level of pre-service teachers. 

Author Biographies

Eray EĞMİR

Corresponding Author: Eray EĞMİR, eegmir@aku.edu.tr, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

https://doi.org/10.33200/ijcer.621717

Eray EĞMİR
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3054-1011
Türkiye

Sevcan ÇELİK 

Corresponding Author: Eray EĞMİR, eegmir@aku.edu.tr, AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

https://doi.org/10.33200/ijcer.621717

Sevcan ÇELİK  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3054-1011
Türkiye

References

Akbulut, E. (2006). Müzik öğretmeni adaylarının mesleklerine ilişkin öz yeterlik inançları [Self-efficacy beliefs of music teacher candidates related to their profession]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 34-44.

Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Oğuz, A. (2012). İlköğretim ve ortaöğretim okulu öğretmenlerinin eğitim inançları [Educational beliefs of primary and secondary school teachers]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 1-19.

Arpacı, D. & Bardakçı, M. (2015). Adaptation of early teacher identity measure into Turkish. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 14(3), 687-719.

Aydın, S. & Boz, Y. (2010). İlköğretim fen bilgisi öğretmen adaylarının fen öğretimi ile ilgili öz-yeterlik inançları ve öz-yeterlik inançlarının kaynakları [Pre-Service elementary science teachers’ science teaching efficacy beliefs and their sources]. İlköğretim Online, 9(2), 694-704.

Bandura, A. (2006). Guide for constructing self-efficacy scales. In T. Urdan & F. Pajares (Eds.), Self-efficacy beliefs of adolescents (pp. 307-337). Greenwich: CT Information Age.

Baydar, S. C. & Bulut, S. (2002). Öğretmenlerin matematiğin doğası ve öğretimi ile ilgili inançlarının matematik eğitimindeki önemi [Importance of teachers' beliefs about nature of mathematics and teaching of mathematics in mathematics education]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23, 62-66.

Beytekin, O. F. & Kadı, A. (2015). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ve değerleri üzerine bir çalışma [A study on the values and educational beliefs of student teachers]. The Journal of Academic Social Science Studies, 31(1), 327-341.

Biçer, B., Er, H. & Özel, A. (2013) Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki [The relationship between the epistemologıcal beliefs and educational philosophies of the teacher candidates adopted]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 9(3), 229-242.

Bozdoğan, A. E., Aydın, D. & Yıldırım, K. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları [Attitudes of teacher candidates towards teaching professıon]. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 83-97.

Brauner, C. J. & Burns, H. W. (1982). Eğitim felsefesi [Philosophy of education]. (S. Büyükdüvenci, Trans.), Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 15(2), 291-298.

Bulut, İ. (2009). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumlarının değerlendirilmesi (Dicle ve Fırat üniversitesi örneği). [Evaluation of teacher candidates’ attitudes concerning teaching profession (Dicle and Firat university sample)]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 13-24.

Bulut, H. & Doğar, Ç. (2006). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine karşı tutumlarının incelenmesi [Examination of teacher candidates' attitudes towards teaching profession]. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13-27.

Büyükduman, G. F. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının İngilizce ve öğretmenlik becerilerine ilişkin öz-yeterlik inançları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service English teachers' self-efficacy beliefs about English and teaching skills]. (Unpublished Doctoral Dissertation), Yıldız Teknik University, İstanbul.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods] (15th Edition). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Cevizci, A. (2012). Bilgi Felsefesi [Philosophy of knowledge]. İstanbul: Say Yayınları.

Çakmak, Z., Bulut, B. & Taşkıran, C. (2016). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının eğitim inançlarına yönelik görüşlerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [A study on the opinions of social studies field pre-service teachers on educational beliefs]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, (USBES Özel Sayı II), 1190-1205.

Çapa, Y. & Çil, N. (2000). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi [Examining the prospective teachers' attitudes towards teaching profession in terms of different variables]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18, 67-73.

Çetin, B., İlhan, M. & Arslan, S. (2012). Öğretmen adaylarının benimsedikleri eğitim felsefelerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [An investigation of educational philosophies adopted by prospective teachers in terms of various variables]. The Journal of Academic Social Science Studies, 5(5), 149-170.

Çoban, A. (2002). Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının, eğitim sürecine ilişkin felsefi tercihlerinin değerlendirilmesi [Evaluation on classroom teachers candidate's philosophical preferences in educational process]. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(2), 311–318.

Deryakulu, D. (2008). Bilişim teknolojileri öğretiminde sosyo-psikolojik değişkenler [Socio-psychological variables in information technologies teaching]. Ankara: Akademi Yayınları.

Diken, G. (2006). Öğretmen adaylarının yeterliği ve zihinsel engelli öğrencilerin kaynaştırılmasına ilişkin görüşleri [Pre-service teachers' opinions about competence and inclusion of mentally retarded students]. Eurasian Journal of Educational Research, 23, 72-81.

Doğanay, A. (2011). Hizmet öncesi öğretmen eğitiminin öğretmen adaylarının felsefi bakış açılarına etkisi [The effect of pre-service teacher education on the educational philosophies of prospective teachers]. Eğitim ve Bilim, 36(161), 332-348.

Doğanay, A. & Sarı, M. (2003). İlköğretim öğretmenlerinin sahip oldukları eğitim felsefelerine ilişkin algıların değerlendirilmesi: Öğretmenlerin eğitim felsefeleri [Evaluation of elementary school teachers’ perceptions about their own educational philosophies]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(3), 321–337.

Duman, B. (2008). Öğrencilerin benimsedikleri eğitim felsefeleriyle kullanıldıkları öğrenme strateji ve öğrenme stillerinin karşılaştırılması [Comparison of learning strategies and learning styles that students use with their educational philosophies]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(1), 203-224.

Ekiz, D. (2007). Öğretmen adaylarının eğitim felsefesi akımları hakkında görüşlerinin farklı programlar açısından incelenmesi [An investigation of student-teachers’ views of educational philosophies from the angle of different teacher education programs]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1-12.

Ekiz, D. (2005). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim felsefesi akımlarına ilişkin eğilimlerinin karşılaştırılması [Comparison of the tendency of prospective classroom teachers towards educational philosophy trends], Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1-11.

Erişen, Y. & Çeliköz, N. (2003) Öğretmen adaylarının genel öğretmenlik davranışları açısından kendilerine yönelik yeterlilik algıları [The self-perception on competency of the prospective teachers in terms of general teacher behaviors]. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(4), 427-440.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (Third Edition). London: SAGE Publications.

Friesen, M. D. & Besley, S. C. (2013). Teacher identity development in the first year of teacher education: A developmental and social psychological perspective. Teaching and Teacher Education, 36, 23-32.

Geçici, S. & Yapıcı, Ş. (2008). İlköğretim öğretmenlerinin eğitim felsefesiyle ilgili görüşleri [Primary school teachers' views on educational philosophy]. Kuramsal Eğitimbilim, 1(2), 57-64.

Gencer, A. S. & Çakıroğlu, J. (2007). Turkish preservice science teachers’ efficacy beliefs regarding science teaching and their beliefs about classroom management. Teaching and Teacher Education, 23(5), 664-675.

Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. & Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları [Biology teaching self-efficacy beliefs of the teacher candidates]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57-73.

Gutek, G. L. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar [Philosophical and ideological approaches to education] (Çev. Nesrin Kale), Ankara: Ütopya Yayınları.

Hogg, M. A. & Vaughan, G. M. (2005). Sosyal psikoloji [Social psychology] (P. Yıldız & A. Gelmez, Trans.), Ankara: Ütopya Yayınevi.

Ilgaz, G., Bülbül, T. & Çuhadar, C. (2013). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile öz yeterlik algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between preservice teachers’ educational beliefs and their perceptions of self-effıcacy]. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 50-65.

Kağıtçıbaşı, Ç. (2010). Günümüzde insan ve insanlar: Sosyal psikolojiye giriş [People and people today: Introduction to social psychology] (12th Edition). İstanbul: Evrim Yayınevi.

Kaplan, A. (2008). The collected works of John Dewey: The later works, 1925-1953: 1934, art as experience. Southern Illinois University Press.

Karahan, E. (2003). Öğretmen adaylarının öğretmenlik tutumları açısından incelenmesi [Examination of prospective teachers in terms of teaching attitudes.]. (Unpublished master’s thesis), Marmara University, İstanbul.

Karasar, N. (2016). Bilimsel araştırma yöntemi: Kavramlar, ilkeler, teknikler [Scientific research method: Concepts, principles, techniques] (30th Edition). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Kılıç, D. (2000). Eğitim programlarının felsefi boyutları. [Philosophical aspects of educational programs]. IX. National Educational Sciences Congress, 27-30, September, Erzurum.

Koçak, C., Ulusoy, M. F. & Önen, A. S. (2012). Öğretmen adaylarının kimlik işlevlerinin ve eğitim inançlarının incelenmesi. [Examining the teacher candidates' identity functions and educational beliefs.] 10. National Science and Mathematics Education Congress, 27-30, June, Niğde.

Kop, Y. (2004). Progressivism ve progressivisme eleştirel bir yaklaşım. [Progressivism and a critical approach to progressivism]. Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 270-288.

Köstekçi, E. (2016). Öğretmen adaylarının girişimcilik özellikleri ile yansıtıcı düşünme düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. [Examining the relationship between teacher candidates' entrepreneurship characteristics and reflective thinking levels] (Unpublished master’s thesis). Bartın University Institute of Educational Sciences.

Küçükyılmaz, E. A. & Duban, N. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi öz-yeterlik inançlarının artırılabilmesi için alınacak önlemlere ilişkin görüşleri. [The opinions of primary teacher candidates on taking measures to increase science teaching self-efficacy beliefs] Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(1), 1- 23.

McKillup, S. (2012). Statistics explained: An introductory guide for life scientists (Second edition). United States: Cambridge University Press.

Okut, L. (2011). İlköğretim fen ve teknoloji, matematik öğretmenlerinin eğitime ve sınıf yönetimine ilişkin inançları arasındaki ilişki [Primary school science and mathematic teachers' beliefs in terms of the relationship between education and classroom management]. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1(4), 39-51.

Oğuz, A., Altınkurt, Y., Yılmaz, K. & Hatipoğlu, S. (2014). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğrenen özerkliğini destekleme davranışları arasındaki ilişki. [The relationship between educational beliefs and learner autonomy support behaviors of teachers] Turkish Journal of Educational Studies, 1(1), 37-78.

Oral, B. (2004). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları. [Attitudes of the faculty of education students about the teaching profession] Eğitim Araştırmaları Dergisi, 15, 88-98.

Önen, A. S. (2011). The effect of candidate teachers’ education and epistemological beliefs on proffessional attitudes, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 293-301.

Savran, A. & Çakıroğlu, J. (2004). Preservice science teachers’ orientations to classroom management. Hacettepe University Journal of Education Faculty, 26, 124-130.

Savran, A., & Çakıroğlu, J. (2001). Preservice biology teachers perceived efficacy beliefs in teaching biology. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105-112.

Semerci, N. ve Semerci, Ç. (2004). Türkiye’de öğretmenlik tutumları [Teacher attitudes in Turkey]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 137-146.

Şahin, S., Tunca, N. & Ulubey, Ö. (2014). Öğretmen adaylarının eğitim inançları ile eleştirel düşünme eğilimleri arasındaki ilişki. [The relationship between pre-service teachers’ educational beliefs and their critical thinking tendencies] İlköğretim Online, 13(4), 1473-1492.

Tavşancıl, E. (2006). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi [Measurement of attitudes and data analysis with SPSS] (3rd Edition). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Tekin, S. & Üstün, A. (2008). Amasya eğitim fakültesi öğretmen adaylarının eğitim süreci hakkındaki felsefi tercihlerinin tespiti. [Determination of the philosophical preferences of teacher candidates of Amasya Faculty of Education] Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 145–158.

Temizkan, M. (2008) Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları üzerine bir araştırma. [An evaluation on the attitudes of Turkish teacher candidates their professions] Türk Bilimleri Dergisi, 6(3), 461-486.

Uğurlu, C. & Çalmaşur, H. (2017). Öğretmenlerin ve öğretmen adaylarının eğitim inançlarına ilişkin görüşleri: Bir karma yöntem çalışması. [A comparative study of educatıonal beliefs of teachers and teacher candidates: A mixed method study]. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(25), 231-273.

Uygur, M. (2010). İngiliz dili eğitimi anabilim dalı lisans öğrencilerinin öz-yeterlik algılarının farklı değişkenlere göre incelenmesi.[Investigation of self-efficacy perceptions of undergraduate students of English Language Department according to different variables] (Unpublished master’s thesis), Mersin University, Mersin.

Ülper, H. & Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük öz-yeterlik algıları. [Self effıcacy perceptions of Turkish teacher candidates] Turkish Studies, 7(2), 1115-1131.

Varış, F. (1994). Eğitimde program geliştirme teori ve teknikleri [Theory and techniques of curriculum development in education]. Ankara: Alkım Kitapçılık Yayıncılık.

Yıldırım, A. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının meslekî öz-yeterlik algıları ile meslekî kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.[Examining the relationship between professional self-efficacy and occupational anxiety levels of prospective classroom teachers] (Unpublished master’s thesis), Marmara University, İstanbul.

Yılmaz, K., Altınkurt, Y. & Çokluk, Ö. (2011). Eğitim inançları ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması. [Developing the educational belief scale: The validity and reliability study] Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(1), 335-350.

Yılmaz, T. & Tosun, M. F. (2013). Öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişki. [Relationship between teachers’ educational belief and their views about teacher-student relationships]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(4), 205-218.

Zaremba, S. B., & Fluck, S. E. (1995). Gender and patterns of communication. 9th Annual Conference on Undergraduate Teaching of Psychology, Ellenville, NY. March 22-24, 1995. (ERIC No: ED389378).

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

EĞMİR, E., & ÇELİK , S. (2022). The Educational Beliefs of Pre-Service Teachers as an Important Predictor of Teacher Identity. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 438–451. https://doi.org/10.33200/ijcer.621717

Issue

Section

Articles