The Relationship Between 21st Century Learner Skills and Program Literacy Levels of Pre-Service Teachers


Abstract views: 48 / PDF downloads: 38

Authors

  • Ayşenur KULOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1083782

Keywords:

21st Century Learner Skills, Curriculum Literacy, Pre-service Teachers

Abstract

The aim of this study was to examine the relationship between prospective teachers’ 21st century learner skills and their curriculum literacy levels. 476 pre-service teachers studying at the Faculty of Education of a state university in Turkey participated in the study. The relational survey model was adopted in the study. The data were collected through “21. Century Learners Skills Use Scale” and “The Curriculum Literacy Scale”. Pearson Product Moments Correlation Coefficient and regression analysis were performed. The results showed that the 21st century learner skills and curriculum literacy of the participants were at a high level and their 21st century learner skills and curriculum literacy levels did not differ significantly by gender. A significant difference was not found between 21st century learner skills and the department of the participants. However, it was found the curriculum literacy levels were significantly differed by the department. The participants at the pre-school education department were found to have higher levels of curriculum literacy levels. In addition, a significant, moderate and positive relationship was found between the participants’ 21st century learner skills and curriculum literacy. Finally, 21st century learner skills predicted program literacy levels in a statistically significant way.

Author Biography

Ayşenur KULOĞLU

Corresponding Author: Ayşenur Kuloğlu, adonder@firat.edu.tr

Ayşenur KULOĞLU
Fırat Üniversitesi
0000-0003-0217-8497
Türkiye

References

• Akbay, T., Sıvacı, S.Y. & Akbay, L. (2020). Investigation of teacher candidates’ 21st century learner skills via PAMS. Elementary Education Online, 19(3), 1498-1508.

• Akyıldız, S. (2020). Öğretim Programı Okuryazarlığı Kavramının Kavramsal Yönden Analizi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(73), 315-332.

• Ananiadou, K., & Claro, M. (2009). 21st century skills and competences for new millennium learners in OECD countries. OECD Education Working Papers, No. 41. Paris: OECD Publishing.

• Aslan, S. & Gürlen, E. (2019). Ortaokul öğretmenlerinin program okuryazarlık düzeyleri. Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 20(1), 171-186.

• Aydemir, H. , Karalı, Y. & Coşanay, G. (2020). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğreten ve öğrenen becerilerinin incelenmesi . Uluslararası Sosyal Bilimler Akademi Dergisi , (4) , 1199-1214 . DOI: 10.47994/usbad.824081

• Aygün, H. E. (2019). Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleği hazırbulunuşluk düzeyinin eğitim programı okuryazarlığı açısından yordanması. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 9(2), 203-220.

• Balcı, A. (2020). Sosyal bilimlerde araştırma: Yöntem, teknik ve ilkeler (14.Baskı). Pegem Yayınları.

• Başar, S. (2018). Fen bilimleri öğretmen adaylarının fende matematiğin kullanımına yönelik özyeterlik inançları, 21. yy becerileri ve aralarındaki ilişkinin incelenmesi.(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

• Bolat, Y. (2017). Eğitim programı okuryazarlığı kavramı ve eğitim programı okuryazarlığı ölçeği. Turkish Studies: International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 12(18), 121-138. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.12103.

• Bozkurt, F. (2021). 21. yüzyıl becerileri açısından sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programının değerlendirilmesi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (51) , 34-64, DOI: 10.9779/pauefd.688622

• Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi. Callison, D. & Lamb, A. (2004). Audience analysis. School Library Media Activities Monthly, 21(1), 34-39.

• Can, A. (2018). SPSS ile bilimsel araştırma sürecinde nicel veri analizi. Pegem Atıf İndeksi, 001-429. Canpolat, M. (2021). Öğretmen adaylarının 21. yüzyıl becerileri ile duygusal zekâ düzeyleri arasındaki ilişki. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 11 (3) , 527-535 . Cansoy, R. (2018). Uluslararası çerçevelere göre 21.yüzyıl becerileri ve eğitim sisteminde kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4), 3112-3134.

• Clark, T. (2009). 21st century scholars. Educational Leadership, 67(1), 66-70. Çetinkaya, S. & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309.

• Dağhan, G. , Nuhoğlu Kibar, P. , Menzi Çetin, N. , Telli, E. & Akkoyunlu, B. (2017). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının bakış açısından 21. yüzyıl öğrenen ve öğretmen özellikleri. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(2) , 215-235, DOI: 10.17943/etku.305062.

• Demir, E. & Toraman, Ç. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (3) , 1516-1528 .

• Dilek, Ç. (2020). Öğretmen adaylarının program okuryazarlık düzeyleri ile pedagojik bilgi ve beceri düzeylerinin incelenmesi. (Yüksek lisans tezi). Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Engin, A. O. & Korucuk, M. (2021). Öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41 (2) , 1081-1119, DOI: 10.17152/gefad.875581.

• Erdamar, F. S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yönetici-lerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Erdem, C., & Eğmir, E. (2018). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138. Eğmir, E. & Erdem, C. (2021). Öğretmen adaylarının meslek öncesi öğretmen kimliklerinin yordayıcısı olarak 21. yüzyıl öğrenen becerileri. Trakya Eğitim Dergisi, 11 (2) , 953-968 .

• Gani, S. A. & Mahjaty, R. (2017). English teachers’ knowledge for ımplementing the 2013 curriculum. English Education Journal, 8(2), 199-212.

• Göksün, D. O. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış doktora tezi). Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Göksün, D. & Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190), 107-130.

• Gülen, Ş. B. (2013). Ortaokul öğrencilerinin 21. yüzyıl öğrenme becerileri ve bilişim teknolojileri ile destekleme düzeylerinin cinsiyet ve sınıf seviyesine göre incelenmesi. (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı.

• Gülpek, U. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmenlerinin ve öğretmen adaylarının program okuryazarlık ve beden eğitimi öğretim yeterliliği düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Bursa Uludağ Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Gündoğan, G. (2019). Öğretmenlerin program okuryazarlıkları hakkında nitel bir değerlendirme. (Yüksek lisans tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

• Güneş Şınego, S. & Çakmak, M. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeylerinin incelenmesi. Kesit Akademi Dergisi, 7(27), 233-256. Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/kesitakademi/issue/63113/959325

• Gürültü, E., Aslan, M. & Alcı, B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliliklerinin 21. yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (71), 543-560.

• Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 827-840.

• Kapitzke, C. (2001). Information literacy: The changing library. Journal of Adolescent & Adult Libraries, 31(1), 49-52.

• Karakaş, M. M. (2015). Ortaokul sekizinci sınıf öğrencilerinin fen bilimlerine yönelik 21.yüzyıl beceri düzeylerinin ölçülmesi. (Yayınlanmış yüksek lisans tezi). Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Karagülle, S., Varki, E. & Hekimoğlu, E. (2019). An investigation of the concept of program literacy in the context of apllicability and functionality of educational program. Journal of Educational Reflections, 3(2), 85-97.

• Kaufman, K. J. (2013). Ways to 21st century skills: Why students need them and ıdeas for practical ımplementation. Kappa Delta Pi Record, 78-83. DOI: https://doi.org/10.1080/00228958.2013.786594

• Kıyasoğlu, E. & Çeviker Ay, Ş. (2020). Sınıf öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğrenen ve öğreten becerilerinin incelenmesi. e-Kafkas Journal of Educational Research, 7(3) , 240-261. DOI: 10.30900/kafkasegt.689976

• Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi. (Yayınlanmış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi.

• Kivunja, C. (2014). Do you want your students to be job-ready with 21st century skills? Change pedagogies: a pedagogical paradigm shift from vygotskyian social constructivism to critical thinking, problem solving and siemens’ digital connectivism. International Journal of Higher Education, 3(3), 81-91.

• Kozikoğlu, İ. & Altunova, N. (2018). The predictive power of prospective teachers’ self-efficacy perceptions of 21st century skills for their life-long learning tendencies. Journal of Higher Education and Science, 8(3), 522-531.

• Kuyubaşıoğlu, R.M. (2019). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlığı yeterliklerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Mersin Üniversitesi. Larson, L. & Miller, T. (2011). 21st century skills: Prepare students for the future. Kappa Delta Pi Record, 47(3), 121-123, DOI:https://doi.org/10.1080/00228958.2011.10516575

• Opoh, O. E. & Awhen, F. (2015). Teachers perceived problems of curriculum implementation in tertiary institutions in cross river state of Nigeria. Journal of Education and Practice, 6(19), 145-151.

• Önür, Z. & Kozikoğlu, İ. (2020). The Relationship between 21st century learning skills and educational technology competencies of secondary school students. Journal of Theoretical Educational Science, 13 (1) , 65-77, DOI: 10.30831/akukeg.535491

• Palfrey, J. & Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of dijital natives. Basic Books.

• Peker, B. (2019). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının 21. yüzyıl öğrenen becerilerini kullanım düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Pellegrino, J., & Hilton, M. (2012). Education for life and work: developing transferable knowledge and skills in the 21st century. Committee on defining deeper learning and 21st century skills. Washington, DC: National Research Council.

• Purpose, C. (2021). Discover why universities partner with us to develop the next generation of ınclusive leaders. Common Purpose: https://commonpurpose.org/leadership programmes/universities/?gclid=CjwKCAjw2vOLBhBPEiwAjEeK9kwusgqHc6S2ZrvtdNTpvKYdpkzxqh-hhYd1Cez36aL-oifyWWX8KxoCqoMQAvD_BwE.

• Roterham, A. & Willingham, D. (2009). 21st century skills: the challenges ahead. Educational Leadership, 67(1), 16-21.

• Snavely, L. & Natasha C. (1997). "The Information literacy debate". The Journal of Academic Librarianship 23 (1), 9-13.

• Süral, S. & Dedebali, N. C. (2018). A Study of curriculum literacy and ınformation literacy levels of teacher candidates in department of social sciences education. European Journal of Educational Research, 7 (2), 303-317, DOI: 10.12973/eu-jer.7.2.303

• Şahin, A. İ. (2020). Sınıf öğretmeni adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeylerinin incelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Kastamonu Üniversitesi.

• Trilling, B. & Fadel, C. (2009). 21st century skills: Learning for life in our times. San Francisco: Jossey-Bass.

• Toptal, G. (2021). Türkçe Öğretmeni Adaylarının 21. Yüzyıl Becerileri Özyeterlik Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). İnönü Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

• Tuncer, B. K. & Şahin, Ç. (2019). Examining the Knowledge level of pre-service teachers' about curriculum. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2), 247-260.

• Ustabulut, M. Y. (2021). Yabancı dil olarak türkçe öğreten eğitmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 31 (3) , 1235-1243, DOI: 10.18069/firatsbed.941957

• Yalçın, S. (2018). 21. yüzyıl becerileri ve bu becerilerin ölçülmesinde kullanılan araçlar ve yaklaşımlar. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 51(1), 183-201.

• Yıldız, S. (2019). Öğretmen adaylarının program geliştirmeye ilişkin bilişsel farkındalık algıları ile eğitim programı okuryazarlıkları arasındaki ilişki. Socıal Scıences Studıes Journal, 5(44), 5177–5191.

• Yılmaz, G. & Kahramanoglu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5 (10) , 178-187.

Downloads

Published

2022-10-30

How to Cite

KULOĞLU, A. (2022). The Relationship Between 21st Century Learner Skills and Program Literacy Levels of Pre-Service Teachers. International Journal of Contemporary Educational Research, 9(3), 624–632. https://doi.org/10.33200/ijcer.1083782

Issue

Section

Articles