Determination of Creative Story Writing Skill Levels of Secondary School 7th Grade Students


Abstract views: 54 / PDF downloads: 90

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.643

Keywords:

Writing, creative writing, rubric

Abstract

In this study, it was aimed to determine the creative story writing skill levels of seventh grade secondary school students. The research is a quantitative research and designed in survey design. The study group of the research consists of a total of 121 seventh grade secondary school students who were determined by convenience sampling technique. The research data were obtained by having the students in the study group write creative story texts and evaluating these texts with a rubric developed by the researcher. The collected data were presented as descriptive statistics (frequency, min. and max. values, arithmetic mean, standard deviation) with the help of statistical software. As a result of the research, it was determined that the scores of the students' creative story writing skills were generally low and medium level. In addition, in terms of sub-dimensions, except for two sub-dimensions (imagination, form), students' mean scores were found to be low and medium level.

References

Aktaş, Ş. ve Gündüz, O. (2013). Yazılı ve sözlü anlatım. Akçağ Yayıncılık, Ankara.

Akyol, H. (2008). Türkçe ilk okuma yazma öğretimi. (7. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Ataman, M. (2013). Yaratıcı yazma için yaratıcı drama. Pegem Akademi, Ankara.

Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2012). Yazılı anlatım el kitabı. Pegem Akademi, Ankara.

Binyazar, A. ve Özdemir, Ee. (2006). Yazma öğretimi/yazma sanatı (3. Basım). İstanbul, Papirüs Yayınları.

Březinová, J. (2007). Storyline in teaching English to young learners. Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi. Masaryk Unıversıty in Brno.

Calp, M. (2010). Özel eğitim alanı olarak Türkçe öğretimi. Şükran Calp (Ed.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Coşkun, E. (2005). İlköğretim öğrencilerinin öyküleyici anlatımlarında bağdaşıklık, tutarlılık ve metin elementleri. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Coşkun, E. (2013). Türkçe öğretiminde metin bilgisi, ilköğretimde Türkçe öğretimi. (Editörler: A. Kırkkılıç ve H. Akyol). Ankara, Pegem Akademi.

Creswell, J. W. (2012). Karma yöntem araştırmalarına giriş.Mustafa Sözbilir(Çev.).Ankara: Pegem Akademi.

Demir, T. (2013). İlköğretim öğrencilerinin yaratıcı yazma becerileri ile yazma özyeterlik algısı ilişkisi üzerine bir çalışma. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 2(1), 84-114.

Demirel, Ö. ve Şahinel, M. (2006). Türkçe ve sınıf öğretmenleri için Türkçe öğretimi. (7.Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(12), 178-195.

Göçer, A. (2013). Türkçe öğretmeni adaylarına göre yazma becerisinin edinimi ve gelişiminde etkili olan unsurlar. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(24), 1-14.

Güner, G. (2004). Türkçe kompozisyon öğretiminde (ilköğretimin ıı. basamağı) yazma öncesinde yapılabilecek bazı etkinlikler. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 225-230.

İpşiroğlu, Z. (2006). Yaratıcı yazma: yaratıcı yazma çalışmalarında yazınsal metinlerin işlevi. İstanbul: Morpa.

Kantemir, E.(1997). Yazılı ve sözlü anlatım. Ankara, Engin Yayıncılık.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, B. (2013). Yaratıcı yazma becerisinin geliştirilmesine yönelik yapılan çalışmalardan bir derleme. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 1(2), 89-10.

Kuvanç, K. B. E. (2008). Yaratıcı yazma tekniklerinin öğrencilerin Türkçe dersine ilişkin tutumlarına ve Türkçe dersindeki başarılarına etkisi. (Doctoral dissertation, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü).

Millî Eğitim Bakanlığı, (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı, (2015). Türkçe dersi (1-8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: MEB.

Millî Eğitim Bakanlığı, (2017). Türkçe dersi öğretim programı (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: MEB.

Onan, B. (2012). Dil eğitiminin temel kavramları. Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.

Oral, G. (2008). Yine yazı yazıyoruz. 3. Baskı. Ankara, Pegem Akademi.

Özbay, M. (2014). Türkçe özel öğretim yöntemleri II. Öncü Kitap, Ankara.

Özözer, Y. (2008). Ne parlak fikir. İstanbul, Sistem Yayıncılık.

Parlatır, İ. (2010). Noktalama işaretleri ve kısaltmalar. (Komisyon) Türk dili ve kompozisyon içinde (s. 315- 358). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Robinson, K. (2001). Out of our minds learningto be creative. UK, by Capstone Publıshıng Lımıted.

Ungan, S. (2007). Yazma becerisinin geliştirilmesi ve önemi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(23), 461-472.

Yetkin, D. ve Daştan, Ö. (2008). İlköğretim Programı 1-5. Sınıflar. Ankara: Anı.

Yılmaz, M. (2012). İlköğretim I. kademe öğrencilerinin kompozisyon yazma becerilerini geliştirmede planlı yazma modelinin önemi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 19, s. 321-330.

Zorbaz, K. Z. (2005). İlköğretim okulları ikinci kademe türkçe öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirmeye ilişkin görüşleri ve yazılı sınavlarda sordukları sorular üzerine bir değerlendirme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.

Downloads

Published

15.06.2024

How to Cite

Öztürk, E., & Duran, E. (2024). Determination of Creative Story Writing Skill Levels of Secondary School 7th Grade Students. International Journal of Contemporary Educational Research, 11(2), 262–275. https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.643

Issue

Section

Articles