Teachers’ Views on Lifelong Learning


Abstract views: 47 / PDF downloads: 34

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.621

Keywords:

Lifelong learning, teacher, qualitative research, phenomenology

Abstract

This study adopted a qualitative research design to investigate teachers' views on lifelong learning. The sample consisted of 30 teachers from different branches. Data were collected using a semi-structured interview guide. The data were analyzed using content analysis. Participants viewed lifelong learning as a process not limited to schools. They also associated it with all kinds of learning activities and personal growth. They believed lifelong learning was necessary for technological advances, social change, and high quality of life. They stated that the goals of lifelong learning were accessing educational opportunities, increasing knowledge and skills, and transforming students into qualified people. They noted that motivation, education systems, and social and cultural changes affected lifelong learning.

References

A Memorandum on Lifelong Learning. (2000). Commission of the European Communities, Commission Staff Working Paper,Brussels.

Akbaş, O., & Özdemir, S. M. (2002). Avrupa Birliğinde Yaşam Boyu Öğrenme. Milli Eğitim Dergisi, 155-156.

Ayra, M., & Kösterelioğlu, İ. (2015). Öğretmenlerin Yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin mesleki özyeterlik algıları ile ilişkisi. NWSA-Education Sciences, 10(1), s. 17-28. DOI: https://doi.org/10.12739/NWSA.2015.10.1.1C0630

Babanlı, N., & Akçay, R. C. (2018). Yetişkin eğitimindeki kursiyerlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(9), s. 87-104. doi:https://doi.org/10.29129/inujgse.411354 DOI: https://doi.org/10.29129/inujgse.411354

Candy, P. C. (2003). Lifelong learning and information literacy. Report for U.S. National Commission on Libraries and Information Science and National Forum on Information Literacy.

Chapman, J., & Aspin, D. (2001). Schools and the learning community: Laying the basis for learning across the lifespan. D. Aspin, J. Chapman, M. Hatton , & Y. Sawano (Dü) içinde, International handbook on lifelong learning. Dordecht: Kluwer Press International. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-010-0916-4_22

Christensen, L. B., Johnson, R. B., & Turner, L. A. (2015). Araştırma yöntemleri desen ve analiz. (A. Alpay, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.

Cornford, I. R. (1999). Imperatives in teaching for lifelong learning:Moving beyond rhetoric to effective educational practice. Asia-Pacific Journal of Teacher Education, 27, s. 107-117. DOI: https://doi.org/10.1080/1359866990270203

Cornford, I. R. (2000). Learning-to-learn strategies: Neglected aspects of lifelong learning policy formulation. Australian Vocational Education Review, 7(1), s. 9-21.

Cornford, I. R. (2002). Learning-to-learn strategies as a basis for effective lifelong learning. International Journal of Lifelong Education, 21(4), s. 357-368. DOI: https://doi.org/10.1080/02601370210141020

Erdamar, G., Demirkan, Ö., Saraçoğlu, G., & Alpan, G. (2017). Lise öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme eğilimleri ve eğitsel internet kullanma öz-yeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), s. 636-657. DOI: https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.30227-326590

European Commission. (2002). European report on quality indicators of lifelong learning fifteen quality indicators. European Report on Quality indicators of lifelong learning. European Comission Directorate-General For Education and Culture,Brussels. adresinden alındı

Evin-Gencel, İ. (2013). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Eğitim ve Bilim, 38(170), s. 237-252.

Güleç, İ., Çelik, S., & Demirhan, B. (2012). Yaşam boyu öğrenme nedir? Kavram ve kapsamı üzerine bir değerlendirme. 2(3), s. 34-48.

Günüç, S., Odabaşı, H. F., & Kuzu, A. (2012). Yaşam Boyu Öğrenmeyi Etkileyen Faktörler. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), s. 309-325.

İzci, E., & Koç, S. (2012). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(9), s. 101-114. DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.267

Jarvis, P. (2004). Adult education and lifelong learning Theory and Practice. London: RoutledgeFalmer. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203561560

Karakuş, C. (2013). Meslek yüksek okulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(3), s. 26-35.

Kazu, İ. Y., & Erten, P. (2016). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri. İlköğretim Online, 15(3), s. 838-854. doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2016.07530 DOI: https://doi.org/10.17051/io.2016.07530

Kılıç, Ç. (2014). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye yönelik algıları. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(4), s. 79-87.

Köğce, D., Özpınar, İ., Mandacı-Şahin, S., & Aydoğan-Yenmez, A. (2014). Öğretim elemanlarının 21. yüzyıl öğrenen standartları ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin görüşleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, s. 185-213.

MEB. (2014). Türkiye hayat boyu öğrenme strateji belgesi ve eylem planı. https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_04/20025555_hbostratejibelgesi_2014_2018.pdf adresinden alındı

Merriam, S. B., & Grenier, R. S. (2019). Qualitative research in practice: Examples for discussion and analysis. Jossey Bass.

Nyiri, R. B. (1997). The relationship between effective teaching, lifelong learning, and the implementation of current best practices.

Oral, B., & Yazar, T. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenmeye ilişkin algılarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(52), s. 001-011. DOI: https://doi.org/10.17755/esosder.72011

Pınarcık, Ö., Özözen Danacı, M., Deniz, M. E., & Eran, N. (2016). Okul öncesi Öğretmenlerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerine yönelik algıları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(4), s. 1966-1983.

Recepoğlu , S. (2021). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri ile öz-yönetimli öğrenme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41(1), s. 551-569.

Şahin, Ç., & Arcagök, S. (2014). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri düzeyinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(16), s. 394-417. DOI: https://doi.org/10.14520/adyusbd.705

Tunca, N., Alkın-Şahin, S., & Aydın, Ö. (2015). Öğretmen adaylarının yaşam boyu öğrenme eğilimleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2), s. 432-446. doi:10.17860/efd.92694 DOI: https://doi.org/10.17860/efd.92694

Turan, S. (2005). Öğrenen toplumlara doğru Avrupa Birliği eğitim politikalarında yaşam boyu öğrenme. Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 5(1), s. 87-98.

UNESCO. (1996). Learning: The tresure within. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000109590 adresinden alındı

Yaman, F., & Yazar, T. (2015). Öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerinin incelenmesi (Diyarbakır ili örneği). Kastamonu Eğitim Degisi, 23(4), s. 1553-1566.

Yavuz Konokman, G., & Yanpar Yelken, T. (2014). Eğitim fakültesi öğretim elemanlarının yaşam boyu öğrenme yeterliklerine ilişkin algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), s. 267-281.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Downloads

Published

15.06.2024

How to Cite

Koç, S. (2024). Teachers’ Views on Lifelong Learning. International Journal of Contemporary Educational Research, 11(2), 250–261. https://doi.org/10.52380/ijcer.2024.11.2.621

Issue

Section

Articles