A Structural Equation Modelling of Middle School Students’ Metacognitive Awareness, Self-efficacy Beliefs and Foreign Language Learning Anxiety


Abstract views: 256 / PDF downloads: 100

Authors

  • Nihal YELGEÇ
  • Miray DAĞYAR

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.657172

Keywords:

Metacognitive awareness, self-efficacy belief, foreign language learning anxiety, structural equation modelling

Abstract

This study aims to investigate the impact of metacognitive awareness and self-efficacy beliefs of middle school students on their level of foreign language learning anxiety by using structural equation modelling. A total of 285 7th and 8th grade students from a middle school in Turkey during the 2018-2019 academic year were included in the study. In the study, Personal Information Form, Foreign Language Anxiety Scale, The Self-Efficacy Questionnaire for Children, and The Junior Metacognitive Awareness Inventory were used as data collection tools. As a result of the study, the descriptive statistics indicated that the students had moderate levels of metacognitive awareness, self-efficacy beliefs, and foreign language learning anxiety. According to the results obtained from the structural equation modelling, it was concluded that the metacognitive awareness levels of the students did not have a mediating effect on the relationship between the students' level of foreign language learning anxiety and self-efficacy beliefs. In conclusion, it was determined that metacognitive awareness, self-efficacy beliefs, and foreign language learning anxiety are individual differences which interact with each other and are of great importance in foreign language learning, and that metacognitive awareness and self-efficacy beliefs have the power to affect foreign language learning anxiety.

Author Biographies

Nihal YELGEÇ

E-posta: This study was produced from the first author’s master thesis titled "An investigation of the relationships among metacognitive awareness, self-efficacy beliefs and foreign language learning anxiety of secondary school students by structural equation modeling". It was presented at the International Congress on Education, Distance Education and Educational Technology held on 29-30 November 2019 in Antalya/Turkey.

Corresponding Author: Nihal Yelgeç, yelgecnihal@gmail.com, Akdeniz University

Miray DAĞYAR

Miray DAĞYAR,  Akdeniz University

References

Adal, A. A. & Yavuz, İ. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik öz yeterlik algıları ile matematik kaygı düzeyleri arasındaki ilişki [The relationship between mathematics self-efficacy and mathematics anxiety levels of middle school students]. Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi, 3(1), 20-41.

Ahmed, W., Minnaert, A., Kuyper, H. & van der Werf, G. (2011). Reciprocal relationships between math self-concept and math anxiety. Learning and Individual Differences, 22, 385-389.

Aktan, S. (2012). Öğrencilerin akademik başarısı, öz düzenleme becerisi, motivasyonu ve öğretmenlerin öğretim stilleri arasındaki ilişki [The relationship between the academic success, self-regulating learning skills, and motivations of students and the teaching styles of teachers]. (Unpublished doctoral dissertation). Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir.

Aktaş, T. (2014). Yabancı dil öğretmenlerinin erken yaşta yabancı dil öğretimine ilişkin öz yeterlik algı düzeylerinin değerlendirilmesi [Examining the self- efficacy belief level in early foreign language teaching of foreign language teachers]. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 26-38.

Alcı, B. & Yüksel, G. (2012). An examination into self-efficacy, metacognition and academic performance of pre-service ELT students: Prediction and difference. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi, 2(1), 143-165.

Anyadubalu, C. (2010). Self-efficacy, anxiety, and performance in the English language among middle school students in English language program in Satri Si Suriyothai School, Bangkok. International Journal of Human and Social Sciences, 193-198.

Ateş, S. (2013). Foreign language writing anxiety of prospective EFL teachers: How to reduce their anxiety levels. (Unpublished master’s thesis). Başkent Üniversitesi, Ankara.

Aydemir, Ö. (2007). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin İngilizce dersinde kullandıkları öğrenme stratejileri ve başarı başarısızlık yüklemeleri [The learning strategies and success – failure attributions of primary school 2nd level students that they use in English lesson]. (Unpublished master’s thesis). Trakya Üniversitesi, Edirne.

Aydın, S. & Zengin, B. (2008). Yabancı dil öğreniminde kaygı: Bir literatür özeti [Anxiety in foreign language learning]. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(1), 81-94.

Aydıner, B. B. (2011). Üniversite öğrencilerinin yaşam amaçlarının alt boyutlarının genel öz-yeterlik yaşam doyumu ve çeşitli değişkenlere göre incelenmesi [The relationship between sub-dimensions of the life goals with general self-efficacy, life-satisfaction and some variables]. (Unpublished master’s thesis). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Balay, R. (2004). Küreselleşme, bilgi toplumu ve eğitim [Globalization, information society and education]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 37(2), 61-82.

Balcı, G. (2007). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sözel matematik problemlerini çözme düzeylerine göre bilişsel farkındalık becerilerinin incelenmesi [The examination of metacognitive skills of fifth grade students in terms of their levels of solving verbal math problems]. (Unpublished master’s thesis). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York: WH Freeman/Times Books/Henry Holt & Co.

Barron, K. & Harackiewicz, J. M. (2000). Achievement goals and optimal motivation: A multiple goals approach. In C. Sansone & J. M. Harackiewicz (Eds.), Intrinsic and extrinsic motivation: The search for optimal motivation and performance, 231- 255. San Diego, CA: Academic Press.

Baş, G. (2013). Yabancı dil öğrenme kaygısı ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Foreign language learning anxiety scale:validity and reliability study]. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 17(2), 49-68.

Başbay, M. (2013). Epistemolojik İnancın Eleştirel Düşünme ve Üstbiliş ile İlişkisinin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi [Analysing the relationship of critical thinking and metacognition with epistemological beliefs through structural equation modeling]. Eğitim ve Bilim, 38, 169, 249-262.

Başbay, A. & Gözüm, E. (2019). Dil öğrenme stratejilerine göre İngilizce öz yeterlik inancı ve İngilizce akademik başarı [English self-efficacy beliefs and English academic achievement based on language learning strategies]. Dil Eğitimi ve Araştırmaları Dergisi, 5(1), 12-29.

Baykara, K. (2011). Öğretmen adaylarının bilişötesi öğrenme stratejileri ile öğretmen yeterlik algıları üzerine bir çalışma [A study on teacher efficacy perceptions and metacognitive learning strategies of prospective teachers]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 80-92.

Baysal, Z. N., Ayvaz, A., Çekirdekçi, S. & Malbeleği, F. (2013). Sınıf öğretmeni adaylarının üstbilişsel farkındalıklarının farklı değişkenler açısından incelenmesi [An analysıs of metacognıtıve awareness of preservıce elementary classroom teachers ın terms of varıous varıables]. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi 37, 68-81.

Bektaş Bedir, S. & Dursun, F. (2019). Üstbilişsel okuma stratejileri öğretiminin öğrencilerin üstbilişsel farkındalığı, ingilizce okuma başarısı ve öz yeterliklerine etkisi [The effect of metacognıtıve readıng strategıes ınstructıon on students’ metacognıtıve awareness, readıng achıevement and self effıcacy ın Englısh]. Milli Eğitim Dergisi, 48(222), 185-211.

Berkant, H. G. & Ekici, G. (2007). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretiminde öğretmen öz yeterlik inanç düzeyleri ile zekâ türleri arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi [The evaluation of the relationship between primary school teacher candidates’ teacher self-efficacy belief levels in science teaching and their intelligence types]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1), 113-132.

Boydak, A. (2008). Öğrenme stilleri [Learning styles]. İstanbul: Beyaz Yayınları.

Brown, D. (1994). Principles of language learning and teaching. Englewood Cliffs: Prentice Hall Regent.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için el kitabı. İstatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum [Data analysis handbook for social sciences: Statistic, research design, SPSS applications and comment]. Ankara: Pegem Akademi.

Cera, R., Mancini, M., & Antonietti, A. (2013). Relationships between metacognition, self-efficacy and self-regulation in learning. ECPS Journal, 7, 115-141.

Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihi ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü [A model explaining and predicting the relationship between university prep class students' language learning strategies, learning styles and academic success in foreign language]. (Unpublished doctoral dissertation). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Chastain, K. (1988). Developing second language skills: Theory to practice. San Diego: Harcourt Brace Jovanovich.

Cheng, Y. S. (2004). A measure of second language writing anxiety: Scale development and preliminary validation. Journal of Second Language Writing, 13, 317- 331.

Cheng, Y. S., Horwitz, E. K. & Shallert, D. L. (1999). Language anxiety: Differentiating writing and speaking components. Language Learning, 49, 417–446.

Chomsky, N. (2006). Language and mind. New York: Cambridge University Press.

Clause, C. S., Delbridge, K., Schmitt, N., Chan, D. & Jennings, D. (2001). Test preparation activities and employment test performance. Human Performance, 14(2), 149-167.

Coutinho, S. (2008). Self-efficacy, metacognition and performance. North American Journal of Psychology, 10(1), 165-172.

Çikrıkci, Ö. & Odacı, H. (2013). Fen lisesi öğrencilerinin bilişötesi farkındalıkları ile öz yeterlik algılarının bazı kişisel ve akademik değişkenlere göre incelenmesi [Investigating science high school students’ metacognitive awareness and self-efficacy perceptions with respect to the some individual and academic variables]. International Journal of Human Sciences, 10(2), 246-259.

Çimen, S. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin ingilizceye yönelik tutum, ingilizce kaygısı ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi [Research on the attitudes towards English, English anxiety and self-efficacy levels of students of faculty of education]. (Unpublished master’s thesis). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak.

Çubukçu, F. (2008). A Study on the correlation between self-efficacy and foreign language learning anxiety, Egitimde Kuram ve Uygulama, 4 (1), 148-158.

Çuhadar, C., Gündüz, Ş. & Tanyeri, T. (2013). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri bölümü öğrencilerinin ders çalışma yaklaşımlarının ve akademik öz-yeterlik algılarının incelenmesi [Investigation of relationship between studying approach and academic self-efficacy of computer education and instructional technologies department students]. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 251-259.

Demirdaş, O. & Bozdoğan, D. (2013). Hazırlık sınıflarında öğrenim gören yabancı dil öğrencilerinin yabancı dil endişeleri ve başarıları [Foreign language anxiety and performance of language learners in preparatory classes]. Turkish Journal of Education, 2(3), 4-13.

Demirel, Ö. (1999). İlköğretim okullarında yabancı dil öğretimi [Foreign language teaching in primary schools]. İstanbul: M.E.B. Yayınevi.

Dobson, C. (2012). Effects of academic anxiety on the performance of students with and without learning disabilities and how students can cope with anxiety at school. (Unpublished master’s thesis). Northern Michigan University, USA.

Doğan, Y. (2016). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin bilişüstü farkındalıkları, özyeterlik algıları, yabancı dile yönelik kaygıları, tutumları ve akademik başarılarının incelenmesi [Examination of prep-class students’ metacognitive awareness, self-efficacy beliefs, foreign language anxiety levels, foreign language attitudes and academic achievement in foreign language]. (Unpublished doctoral dissertation). Fırat Üniversitesi, Elâzığ.

Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançları üzerine bir araştırma [A study on vocational high school teachers’ sense of self-efficacy belief]. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), (24).

Erkan, Y. D., & Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing apprehension, self-efficacy in, writing and attitudes towards writing: A correlational study in Turkish tertiary-level EFL. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(1), 163-191.

Everson, H. T., Smodlaka, I. & Tobias, S. (1994). Exploring the relationship of test anxiety and metacognition on reading test performance: A cognitive analysis. Anxiety, Stress and Coping, 7(1), 85-96.

Forero, C. G., Maydeu-Olivares, A., & Gallardo-Pujol, D. (2009). Factor analysis with ordinal indicators: A Monte Carlo study comparing DWLS and ULS estimation. Structural Equation Modeling, 16, 625–641.

Finney, S. J., & DiStefano, C. (2006). Non-normal and categorical data in structural equation modeling. In Hancock, G.R. & Mueller R. O. (Eds.), Structural equation modeling: A second course, (pp. 269-314). Information Age Publishing, U.S.A.

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring a new area of cognitive- developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.

Flavell, J. H. (1987). Speculations about nature and development of metacognition. F.E. Weinert ve R.H. Kluwe, (Ed.). Metacognition, motivation and understanding (21-29), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Göktürk, A. (1982). Çağdaş bilginin kazanılmasında yabancı dil. Yabancı dil: Öğretim sorunları, gözlemler, öneriler [Foreign language in gaining modern knowledge]. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yabancı Diller Okulu Yayınları.

Hair J.F., Black, W.C., Babin, B.J., Anderson R.E. (2010). Multivariate data analysis. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Hancı Yanar, B. (2008). Yabancı dil hazırlık eğitimi alan ve almayan Anadolu Lisesi öğrencilerinin yabancı dil özyeterlik algılarının ve İngilizce dersine yönelik tutumlarının incelenmesi [Investigation of the attitudes toward english lesson and perceptions of foreign language self-efficacy of anatolian high school students who have taken preparatory class and those who have not]. (Unpublished master’s thesis). Ege Üniversitesi, İzmir.

Horwitz, E. K. (1986). Preliminary evidence for the reliability and validity of a foreign language anxiety scale. TESOL Quarterly, 20(10), 559-562.

Horwitz, E. K. & Young, D. J. (Eds.). (1991). Language anxiety: From theory and research to classroom implications. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. & Cope, J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. Modern Language Journal, 70, 125-132.

Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlar nereden kaynaklanıyor? [What are the mistakes in foreign language teaching?]. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.

İlhan, M. & Çetin, B. (2014). LISREL ve AMOS programları kullanılarak gerçekleştirilen yapısal eşitlik modeli (yem) analizlerine ilişkin sonuçların karşılaştırılması [Comparing the analysis results of the structural equation models (SEM) conducted using LISREL and AMOS]. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 5(2), 26-42.

Jenkins, J. (2009). English as a Lingua Franca: interpretations and attitudes. World Englishes, 28(2), 2000-2007.

Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (1993). Lisrel 8: Structural equation modeling with the SIMPLIS command language. USA: Scientific Software International.

Kacar, M. & Sarıçam, H. (2015). Sınıf öğretmen adaylarının üstbiliş farkındalıkları ile matematik kaygı düzeyleri üzerine bir çalışma [The examination of the relationship between metacognitive awareness and math anxiety levels in pre-service primary school teachers]. Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 137-152.

Kafkas, M. E., Açak, M., Çoban, B. & Karademir, T. (2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının öz yeterlik algıları ile mesleki kaygıları arasındaki ilişki [Investigation of the Relationship between Preservice Physical Education Teachers’ Sense of Self-Efficacy and Professional Concerns]. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2).

Karakelle, S., & Saraç, S. (2007). Çocuklar için üst bilişsel farkındalık ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B formları: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Validity and factor structure of Turkish versions of the metacognitive awareness ınventory for children (Jr. MAI) - A and B forms]. Türk Psikoloji Yazıları, 10(20), 87-103.

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi [Scientific research method]. Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.

Kline, R. B. (2011). Principles and pracitce of structural equation modeling. USA: The Guilford Press.

Kocakülah, M. S., Özdemir, E., Çoramık, M. & Işıldak, R. S. (2016). Üstbiliş, özyeterlilik ve öğrenme süreçleri ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması: doğrulayıcı faktör analizi sonuçları [The adaptation study of the metacognition, self-efficacy and learning processes scale into Turkish: results of confirmatory factor analysis]. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 10(2), 447-468.

Koç, C. & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları [Academic self-efficacy perceptions and metacognitive awareness of reading

strategies of secondary school students]. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1),745-778.

Krashen, S. D. (1985). Applications of psycholinguistic research to the classroom. James, C. (Ed.), Practical applications of research in foreign language teaching. Lincolnwood, IL: National Textbook Co.

Krashen, S. D. (1987). Principles and practice in second language acquisition. Prentice-Hall International.

Kuyumcu Vardar, A. & Arsal Z. (2014). Öz-düzenleme stratejileri öğretiminin öğrencilerin İngilizce başarılarına ve tutumlarına etkisi [The effect of self-regulated learning strategies instruction on students’ English achievement and attitude]. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2(3), 32-52.

Lee, J. (2009). Universals and specifics of math self-concept, math self-efficacy, and math anxiety across 41 PISA 2003 participating countries. Learning and Individual Differences, 19, 355–365.

Lindsay, P. C. (2010). Assessing the relationships among achievement goal orientation, test anxiety, self-efficacy, metacognition, and academic performance. (Unpublished doctoral dissertation). Northern Illinois University, USA.

MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44, 283-305.

MacIntyre, P.D. & Gardner, R. (1989). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39, 251-275.

MacKinnon, D. P. (2008). Introduction to statistical mediation analysis. New York: Erlbaum.

Marsh, H. W., Balla, J. R., & McDonald, R. P. (1988). Goodness-of-fit indexes in confirmatory factor analysis: The effect of sample size. Psychological bulletin, 103(3), 391.

Memiş, A. & Arıcan, H. (2013). Beşinci sınıf öğrencilerinin matematiksel üstbiliş düzeylerinin cinsiyet ve başarı değişkenleri açısından incelenmesi [The analysis of 5th grade students’ mathematical metacognition levels between the variables gender and achievement]. Karaelmas Journal of Educational Sciences, 1, 76-93.

Muris, P. (2001). A brief questionnaire for measuring self-efficacy in youths. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 23, 145–149.

Müthen, B. Ö. (1993). Goodness of fit with cateğorical and other non-normal variables. In K. A. Bollen & J. S. Long (Eds.), Testing structural equation models (pp. 205–243). Newbury Park, CA: Sage.

Nosratinia, M., Saveiy, M. & Zaker, A. (2014). EFL learners' self-efficacy, metacognitive awareness, and use of language learning strategies: How are they associated? Theory and Practice in Language Studies, 4(5), 1080-1092.

Noushad, P.P. (2008). Cognition about cognitions: The theory of metacognition. Retrieved from https://eric.ed.gov/?id=ED502151.

Oğuz, A. & Baysal, E. (2015). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenme kaygıları ile İngilizce öz yeterlik inançlarının incelenmesi [The investigation of high-school students' English language learning anxiety and self-efficacy beliefs]. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 14.

Oğuz, A. & Kutlu-Kalender, M.D. (2018). Ortaokul öğrencilerinin üst bilişsel farkındalıkları ile özyeterlik algıları arasındaki ilişki [Relationship between metacognitive awareness and self-efficacy of secondary school students]. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 14(2), 170-186.

Öner, G. (2008). Orta öğretim öğrencilerinin yabancı dil öğrenimlerini etkileyen etmenler [Factors affecting foreign language learning of secondary school students]. (Unpublished doctoral dissertation). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.

Öner, G. & Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı [Foreign language anxiety affecting learning English of secondary school students]. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 144-155.

Özsoy, G. & Günindi, Y. (2011). Okulöncesi öğretmen adaylarının üstbilişsel farkındalık düzeyleri [Prospective preschool teachers’ metacognitive awareness]. İlköğretim Online, 10(2), 430-440.

Öztürk, B. & Kurtuluş, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin üstbilişsel farkındalık düzeyi ile matematik öz yeterlik algısının matematik başarısına etkisi [The analysis of the effect of metacognitive awareness and mathematics self-efficacy perceptions on mathematics achievement of middle school students]. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 31, 762-778.

Öztürk, G. & Saydam, D. (2014). Yabancı dilde yazmada özyeterlik ve kaygı: Türkiye'de bir durum çalışması [Anxiety and self-efficacy in foreign language writing: The case in Turkey]. Başkent Üniversitesi Eğitim Dergisi, 1(2), 10-21.

Pajares, F. (1997). Current directions in self-efficacy research. Advances in motivation and achievement, 10(149), 1-49.

Pajares, F. (2002). Overview of social cognitive theory and of self-efficacy. Retrieved from http://www.emory.edu/EDUCATION/mfp/eff.html.

Pajares, F. (2003). Self-efficacy beliefs, motivation, and achievement in writing: A review of the literature. Reading& Writing Quarterly, 19 (2), 139-158.

Peers, I. (1996). Statistical analysis for education and psychology researchers: Tools for researchers in education and psychology. London: Falmer Press.

Pintrich P.R. & De Groot, E.V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 83(1), 33-40.

Pintrich, P. R. (1999). The role of motivation in promoting and sustaining self-regulated learning. International Journal of Education Research, 31, 459-470.

Pintrich, P., Smith, D., Garcia, T., & McKeachie, W. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 801-813.

Pintrich, P.R. (2004). A conceptual framework for assessing motivation and self-regulated learning in college students. Educational Psychology Review, 16(4), 385-407.

Pishghadam, R. & Khajavy, G.H. (2013). Intelligence and metacognition as predictors of foreign language achievement: A structural equation modeling approach. Learning and Individual Differences, 24, 176-181.

Powers, K., Echevarria, J., & Short, D. (2006). School reform and standards-based education: A model for English-language learners. Journal of Educational Research, 195-210.

Rahimi, M., & Abedi, S. (2014). The relationship between listening self-efficacy and metacognitive awareness of listening strategies. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 98, 1454 – 1460.

Raoofi, S., Tan, B.H. & Chan, S.H. (2012). Self-efficacy in second/ foreign language learning context. English Language Teaching, 5 (11), 60-73.

Raykow, T., & Marcoulides, G. A. (2006). A first course in structural equation modeling. London: Lavrance Erlbaum Associates. Publishers.

Roberts, L. & Meyer, A. (2012). Individual differences in second language learning: Introduction. Language Learning, 62 (2), 1-4.

Sapancı, M. (2010). Güzel sanatlar eğitimi öğrencilerinin bilişüstü farkındalık düzeyleri ve öğretmenlik mesleğine yönelik öz-yeterlik inançlarının incelenmesi [The investıgatıon of fine arts education students' metacognitive awareness level and self-efficacy beliefs towards teaching]. (Unpublished master’s thesis). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.

Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H. & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.

Seçkin, A. & Başbay, M. (2013). Beden eğitimi ve spor öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin öz-yeterlik inançlarının incelenmesi [Investıgate of teacher’s self effıcacy belıefs of physıcal educatıon and sport teacher candıtate’s]. Electronic Turkish Studies, 8(8).

Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim [Development, learning and teaching]. Ankara: Yargı Yayınevi

Sezer, A. (1987). Türkiye'de İngilizce öğretiminin yönlendirilmesinde eğitim fakültelerinin yeri [The role of educational faculties in English language teaching]. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).

Slavin, R. E. (2012). Eğitim psikolojisi [Education psychology]. (Edit. G. Yüksel). Ankara: Nobel Yayıncılık.

Soruç, A. (2015). Non-native teachers’ attitudes towards English as a Lingua Franca. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(1), 239-251.

Sperling, R. A., Howard, B. C. Miller, L. A., & Murphy, C. (2002). Measures of children’s knowledge and regulation of cognition. Contemporary Educational Psychology, 27, 51-79.

Şimşek, Ö. F. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş: (Temel ilkeler ve LISREL uygulamaları) [Structural equation modeling: Basic principles and LISREL]. İstanbul: Ekinoks.

Telef, B. B. & Karaca, R. (2012). Çocuklar için öz-yeterlik ölçeği; Geçerlik ve güvenirlik çalışması [The self-effıcacy scale for chıldren; a valıdıty and relıabılıty study]. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 32, 169-187.

Tezcan, M. (2002). Küreselleşmenin eğitim boyutu [The educational aspect of globalization]. Eğitim Araştırmaları 6, 56-60.

Tsai, C.C. (2013). The impact of foreign language anxiety, test anxiety, and self-efficacy among senior high school students in Taiwan. International Journal of English Language and Linguistics Research, 1(3), 1-17.

Tseng, W, Dörnyei, Z & Schmitt, N. (2006). A new approach to assessing strategic learning: the case of selfregulation in vocabulary acquisition. Applied Linguistics, 27 (1), 78-102.

Tunca, N. & Alkın Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki [The relationship between pre-service teachers’ metacognitive learning strategies and academic self-efficacy]. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56.

Tuncer, M. & Doğan, Y. (2015). Hazırlık sınıfı öğrencilerinin yabancı dil ders kaygıları ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki ilişki [The relationship between prep-class students’ foreign language anxiety and academic self-efficacy]. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi, (14), 153-157.

Tuncer, M. & Doğan, Y. (2016). Relationships among foreign language anxiety, academic self-efficacy beliefs and metacognitive awareness: A structural equation modelling. International Journal of Learning and Development, 6(2), 31-41.

Üredi, I. (2005). Algılanan anne baba tutumlarının ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin öz-düzenleyici öğrenme stratejileri ve motivasyonel inançları üzerindeki etkisi [The contributions of perceived parenting styles to 8th class primary school students' self-regulated learning strategies and motivational beliefs]. (Unpublished doctoral dissertation). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Vardarlı, G. (2005). İlköğretim ikinci kademe öğrencilerinin öz-yeterlik düzeylerinin yordanması [Self efficacy levels of middle school students]. (Unpublished master’s thesis). Ege Üniversitesi, İzmir.

Varol, S. (2014). Hazır yazılımlarla yapısal eşitlik modellemesi [Structural equation modeling with software packages]. (Unpublished master’s thesis). Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

Veenman, M. V., Van Hout-Wolters, B. H. & Afflerbach, P. (2006). Metacognition and learning: Conceptual and methodological considerations. Metacognition and Learning, 1(1), 3-14.

Victori, M., & Lockhart, W. (1995). Enhancing metacognition in self-directed language learning. System, 23 (2), 223-234.

Wenden, A.L. (1998). Metacognitive knowledge and language learning. Applied Linguistics, 19(4), 515-537.

Woodrow, L. (2011). College English writing affect: Self-efficacy and anxiety. System, 39(4), 510-522.

Yalçın, K. & Karakaş S. (2008). Çocuklarda bilgi işlemedeki üst işlemlerin yaşa bağlı değişimi [Change with age of information processing meta-operations in children]. Türk Psikiyatri Dergisi, 19(3), 257-265.

Yang-Wallentin, F., Jöreskoğ, K. G., & Lüo, H. (2010). Confirmatory factor analysis of ordinal variables with misspecified models. Structural Equation Modeling, 17(3), 392-423.

Yıldırım, S. (2011). Self-efficacy, intrinsic motivation, anxiety and mathematics achievement: Findings from Turkey, Japan and Finland. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 5(1), 277-291.

Yıldırım, H., Saraç, M. & Büyüköztürk, Ş. (2018). Farklı örneklem büyüklüğü ve dağılımı koşullarında WLS ve Robust WLS yöntemlerinin karşılaştırılması [The comparison of WLS and robust WLS methods in different sample size and distribution conditions]. İlköğretim Online, 17, 1, 431-439.

Zengin, D. Ö. T. & Radmard, S. (2019). İlköğretim kurumlarında görev yapan İngilizce öğretmenlerinin mesleki ve iletişim yeterliliklerine yönelik algılarının analizi [An analysis of the perceptions of the English language teachers’ in public primary education intended their professional and communication competencies]. Academy Journal of Educational Sciences, 3(1), 42-63.

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming A self-regulated learner: An overview. Theory into Practice, 41(2), 64-70

Zimmerman, B. J., Bandura, A., & Martinez-Pons, M. (1992). Self-motivation for academic attainment: The role of self-efficacy beliefs and personal goal setting. American Educational Research Journal, 29, 663-676.

Zimmerman, B.J. (1990). Self-regulated learning and academic achievement: An overview, Educational Psychologist, 25 (1), 3-17.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

YELGEÇ, N., & DAĞYAR, M. (2022). A Structural Equation Modelling of Middle School Students’ Metacognitive Awareness, Self-efficacy Beliefs and Foreign Language Learning Anxiety. International Journal of Contemporary Educational Research, 7(1), 127–148. https://doi.org/10.33200/ijcer.657172

Issue

Section

Articles