An Analysis of the Secondary Education Students’ Scientific Attitudes


Abstract views: 26 / PDF downloads: 28

Authors

  • Baris Ozden
  • Nilgun Yenice

Keywords:

Secondary education students, scientific attitude, academic achievement

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin bilimsel tutum düzeylerini incelemektir. Araştırmanın katılımcıları Aydın ilinde sosyo-ekonomik düzeyi düşük, orta ve üstü öğrencilere hizmet veren okullarda devam eden toplam 634 altıncı, yedinci ve sekizinci sınıf öğrencisidir. Araştırmanın verilerini toplamak için “Bilimsel tutum ölçeği”, “Bilimsel bilgiye ilişkin görüş ölçeği” ve “Kişisel bilgi formu” olmak üzere üç farklı veri toplama aracı kullanılmıştır. Araştırmanın bulguları, öğrencilerin bilime karşı neredeyse olumlu tutumlara sahip olduklarını göstermiştir. Katılımcıların bilimsel tutumlarının cinsiyet, sınıf düzeyi ve aile geliri değişkenlerine göre farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. Ek olarak,

Author Biographies

Baris Ozden

Corresponding Author: Baris Ozden, barisozdn@gmail.com, Adnan Menderes University.

This study is part the Master of Arts thesis supervised by Assist. Prof. Dr. Nilgun Yenice at Science Institute of Adnan Menderes University. The thesis was supported by the Scientific Research Commission of the same university.

Nilgun Yenice

Adnan Menderes University

References

Akdur, E. T. (2002). The Development of Some Components of Scientific Literacy in Basic Education.

Unpublished PhD Thesis, The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University,

Ankara.

Alkan, A. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Fen Bilgisine Karşı Tutumları. Yayımlanmamış Yüksek Lisans

Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.

Afacan, Ö. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) İlişkisini Algılama

Düzeyleri ve Bilimsel Tutumlarının Tespiti (Kırşehir İli Örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi

Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ata, E. (1999). İlköğretimde Bilimsel ve Sosyal Tutum Adapazarı Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adapazarı.

Başaran, İ. E. (1976). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Güneş Matbaacılık.

Binbaşıoğlu, C. (1995). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Binbaşıoğlu Yayınları.

Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş. (2008a). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Bybee, R. W. (1985). The Sisyphean Question in Science Education: What Should Scientifically and

Technologically Literate Person Know, Value and Do As a Citizen? In Science Technology Society,

Yearbook of the National Science Teachers Association, Washington, DC.

Byrne, M. S. & Johnstone, A. H. (1987). Critical thinking and science education. Studies in Higher Education, 25(8), 325.

Chuang, H. F & Cheng, Y. J. (2002). The relationships between attitudes toward science and related variables of junior high school students. Chinese Journal of Science Education, 10,(1), 1-20.

Çepni, S., Ayvacı, Ş. H. & Bacanak, A. (2004). Fen Eğitimine Yeni Bir Bakış Fen- Teknoloji- Toplum. Trabzon: Topkar Matbacılık.

Çilenti, K. (1985). Fen Eğitimi Teknolojisi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası.

Çokadar H. & Külçe C. (2008). Pupils’ attitudes towards science: A case of Turkey. Word Applied Sciences Journal, 3(1), 102-109.

Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2004). Fen bilgisi öğretiminde, duyuşsal özelliklerin değerlendirilmesinin işlevi ve öğretim süreci içinde öğretmen uygulamalarının analizi üzerine bir araştırma. Gazi Üniversitesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(2), 177-193.

Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2005). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersindeki bilimsel tutumlarının belirlenmesi ve geliştirilmesine Yönelik öneriler. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi (28–30 Eylül 2005), Denizli.

Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2006). Fen bilgisi öğretiminde bilimsel tutumların işlevsel önemi ve bilimsel tutum ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, XIX(2), 271-299.

Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2008). İlköğretim 6. sınıf öğrencilerinin bilimsel tutumlarının geliştirilmesinde sosyal öğrenme teorisi etkinliklerinin kullanılması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18(1), 105-120.

Demirbaş, M. & Yağbasan, R. (2011). 2005 Fen ve teknoloji öğretim programının, ilköğretim öğrencilerindeki bilimsel tutumların gelişimine etkisi. International Online Journal of Educational Sciences, 3(1), 321-342.

Duran, M. (2008). Fen Öğretiminde Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerin Fene Yönelik Tutumlarına Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Fen

Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Erten, S., Kiray, S.A., & Sen-Gumus, B. (2013). Influence of scientific stories on students ideas about science and scientists. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 122-137.

Gürkan, T. & Gökçe, E. (2000). İlköğretim öğrencilerinin fen bilgisi dersine yönelik tutumları. IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Hamurcu, H. (2002). Fen bilgisi öğretiminde etkili tutumlar. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8, 144-152.

Karasar, N. (2007). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kavak, K. G. (2008). Öğrencilerin Bilime ve Bilim İnsanına Yönelik Tutumlarını ve İmajlarını Etkileyen

Faktörler. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Kılıç, B. (2011). İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılık ve Bilimsel Tutum Düzeylerinin Belirlenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kıray, S.A. (2010). İlköğretim ikinci kademede uygulanan fen ve matematik entegrasyonunun etkililiği.

Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Lederman, N.G., Lederman, J.S., & Antink, A. (2013). Nature of science and scientific inquiry as contexts for the learning of science and achievement of scientific literacy. International Journal of Education in

Mathematics, Science and Technology, 1(3), 138-147.

MEB, (2006). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara.

Mıhladız, G. & Duran, M. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Bilime Yönelik Tutumlarının Demografik

Değişkenler Açısından İncelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(20).

Pearson, E. M. (1993). Effects of Teachers’ Instructional Method of the Nature of Scientific Knowledge and Scientific Attitudes on Students’ Understanding of the Nature of Scientific Knowledge and Scientific

Attitudes. Yayımlanmamış Doktora Tezi, University Of Massachusetts Lowell, Massachusetts.

Şişman, M., Acat, B., Aypay, A. & Karadağ, E. (2011). Uluslararası Fen ve Matematik Öğrenci Başarısı Sınavı (Trends in International Mathematics and Science Study/TIMSS) Türkiye Ulusal Raporu. MEB, Ankara.

Turgut, F. (1997). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara: Gül Yayınevi.

Turhan, F., Aydoğdu, M., Şensoy, Ö. & Yıldırım, H. İ. (2008). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişim düzeyleri, fen bilgisi başarıları, fen bilgisine karşı tutumları ve cinsiyet değişkenleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 16(2), 439-450.

Türkmen, L. (2006). Bilimsel Bilginin Özellikleri ve Fen–Teknoloji Okuryazarlığı. Fen ve Teknoloji Öğretimi (Bahar, M. Ed.), Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Uzun, S. (2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Bilgiye Yönelik Görüşlerinin ve Fen Bilimine

Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Rize Üniversitesi, Sosyal

Bilimler Enstitüsü, Rize.

Ünal G. Ç. & Ergin, Ö. (2008). İlköğretim öğrencilerinin bilimsel bilgiye yönelik görüşlerini belirleme ölçeği, İlköğretim Online Dergisi, 7(3), 706-716.

Ülgen, G. (1997). Eğitim Psikolojisi, Kavramlar, İlkeler, Yöntemler, Kuramlar ve Uygulamalar. Ankara: Kurtiş Matbaası.

Yenice, N. & Saydam, G. (2010). 8th grade students’ science attitudes and views about nature of scientific

knowledge. Journal of Qafqaz University, 29(1): 89- 97.

Yenice, N. & Ozden, B. (2013). Analysis of scientific epistemological beliefs of eighth graders. International Journal of Education in Mathematics, Science and Technology, 1(2), 107-115.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

Ozden, B., & Yenice, N. (2022). An Analysis of the Secondary Education Students’ Scientific Attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 1(2), 86–97. Retrieved from https://ijcer.net/index.php/pub/article/view/19

Issue

Section

Articles