Creative Drama on Teacher Candidates’ Speech Anxiety


Abstract views: 221 / PDF downloads: 116

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1268384

Keywords:

Speech anxiety, speaking, teacher candidates

Abstract

Speaking skill is the most basic language skill that enables an individual to interact with his/her environment. The healthiness of both the university and professional processes of teacher candidates and the positive completion of their individual, social, and academic developments depend on good communication. Creative drama is a method that can be used for individuals to get to know themselves and their environment, to develop their social relations, and to experience them by doing and living together in a group. In the light of this information, the aim of the research is to determine the effect of creative drama on the speaking anxiety of teacher candidates. The participants of the study consisted of 21 teacher candidates studying in the undergraduate program of Turkish teaching, classroom teaching, and preschool teaching. In this research, mixed research method, and sequential explanatory design were used as a design. Quantitative data of the study were collected through the Speech Anxiety Scale (2012), and qualitative data were collected through interviews. The quantitative data of the research were analyzed statistically, and the qualitative data were analyzed by content analysis. When the quantitative and qualitative results of the study were examined, it was observed that the interest and love of the pre-service teachers who participated in the study increased, and their anxiety and worries decreased.

References

Akkaya, A. (2012). Öğretmen Adaylarının Konuşma Sorunlarına İlişkin Görüşleri. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 405-420.

Aktaş, Ş., & Gündüz, O. (2004). Yazılı ve Sözlü Anlatım-Kompozisyon Sanatı. Ankara: Akçağ.

Arıkan, Y. (2011). Uygulamalı Tiyatro Eğitimi. İstanbul: Pozitif Yayınları.

Arslan, A. (2012). Üniversite Öğrencilerinin “Topluluk Karşısında Konuşma" İle İlgili Çeşitli Görüşleri (Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Örneği). Turkish Studies, 221-231.

Ayan, S., Katrancı, M., & Melanlıoğlu, D. (2014). wareness level of teacher candidates’ in terms of their Turkish language sufficiency: A qualitative research. International Journal Of Academic Research Part B, 6(29), 137-143. doi:10.7813/2075-4124.2014/6-2/B.21

Ayres, J., & Hopf, T. (1993). Coping with speech anxiety. Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation.

Baki, Y., & Kahveci, G. (2017). Türkçe öğretmeni adaylarının konuşma kaygılarının etkili konuşma becerileri üzerindeki etkisi: bir yapısal eşitlik modellemesi. Electronic Turkish Studies, 12(4), 47-70. doi:http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11373

Baskın, S. (2016). Söz ve Konuşma İle İlgili Temel Kavramlar. M. Şengül, & S. Baskın içinde, Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (s. 2-13). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Beyreli, L., Çetindağ, Z., & Celepoğlu, A. (2012). Yazılı ve Sözlü Anlatım. Ankara: Pegem Akademi.

Çakmak, Ö., & Hevedanlı, M. (2005). Eğitim ve fen edebiyat fakülteleri biyoloji bölümü öğrencilerinin kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 4(14), 115-127. https://app.trdizin.gov.tr/makale/TlRnM01qYzM/egitim-ve-fen-edebiyat-fakulteleri-biyoloji-bolumu-ogrencilerinin-kaygi-duzeylerinin-cesitli-degiskenler-acisindan-incelenmesi adresinden alındı

Çetintaş-Yıldız, D., & Yavuz, M. (2012). Study of developing effective speech scale. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 319-334. https://turkishstudies.net/DergiTamDetay.aspx?ID=3279 adresinden alındı

Demir, T., & Melanlıoğlu, D. (2014). Ortaokul öğrencileri için konuşma kaygısı ölçeği: geçerlik güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 103-124.

Deringöl, Y. (2018). Speakin anxieties of prospective elementary school. MCBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 23-36. doi:10.18026/cbayarsos.465705

Dwyer, K. K. (2012). iConquer speech anxiety. Omaha: KLD publications.

Engin, A., & Birol , C. (2005). Communication in Education. Ankara: Anı Yayıncılık.

Engin, O., & Aydın , S. (2010). The role of a teacher in classroom inter communication. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 0(16), 1-14. https://dergipark.org.tr/en/pub/ataunikkefd/issue/2777/37228 adresinden alındı

Gallego, A., McHugh, L., & Panttonen, M. (2021). Measuring public speaking anxiety: self-report, behavioral, and physiological. Behavior Modification. doi:https://doi.org/10.1177/0145445521994308

Gülensoy, T. (2010). Türkçe el kitabı. Ankara: Akçağ Yayınları.

Gürzap, C. (2010). Söz Söyleme ve Diksiyon. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Hamzadayı, E., Bayat, N., & Gölpınar , Ş. (2018). The relationship between the level of speaking anxiety and speaking performance. Journal of Language Education and Research, 4(2), 75-85. doi:10.31464/jlere.425224

Harb, G. C., Eng, W., Zaider, T., & Heimberg, R. G. (2003). Behavioral assessment of public-speaking anxiety using a modified version of the Social Performance Rating Scale. Behaviour research and therapy, 1373-1380.

Karasar, N. (2012). Bilimsel araştırma yöntemi (24 b.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Katrancı, M., & Kuşdemir, Y. (2015). Öğretmen Adaylarının Konuşma Kaygılarının İncelenmesi: Sözlü Anlatım Dersine Yönelik Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 415-445.

Kaya, A. (2016). Etkili ve Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Salon Yayınları.

Kurudayıoğlu, M. (2003). Konuşma eğitimi ve konuşma becerisini geliştirmeye yönelik etkinlikler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 287-309.

Özdal, F., & Aral, N. (2005). Baba Yoksunu Olan ve Anne-Babası İle Yaşayan Çocukların Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 255-267.

Özdemir, E. (2004). Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Özdemir, G. (2019). The determination of the relationship between the social studies teacher candidates’ attitudes towards teaching profession and their levels of speaking anxiety: sample of Niğde. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Niğde. http://acikerisim.ohu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/11480/7793/Sosyal%20bilgiler%20%c3%b6%c4%9fretmen%20adaylar%c4%b1n%c4%b1n%20%c3%b6%c4%9fretmenlik%20mesle%c4%9fine%20y%c3%b6nelik%20tutumlar%c4%b1%20ile%20konu%c5%9fma%20kayg%c4%b1%20d%c3%bczeyleri%20ara adresinden alındı

Özkan, E., & Kınay, İ. (2015). Analysing of prospective teachers’ speaking anxiety (a sample of Ziya Gökalp faculty of education). Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi, 4(3), 1290-1301. http://www.tekedergisi.com/Makaleler/1008254492_20%C3%B6zkan.pdf adresinden alındı

Richmond, V. R., & McCroskey, J. C. (1998). Communication apprehension, avoidance, and effectiveness (5th ed. b.). Boston, MA: Allyn & Bacon.

Sargın, M. (2006). İlköğretim Öğrencilerinin Konuşma Becerilerinin Değerlendirilmesi - Muğla İli Örneğinde. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Sevim, O. (2012). Öğretmen adaylarına yönelik konuşma kaygısı ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 7(2), 927-937. https://arastirmax.com/tr/system/files/dergiler/79199/makaleler/7/2/arastirmax-ogretmen-adaylarina-yonelik-konusma-kaygisi-olcegi-bir-gecerlik-guvenirlik-calismasi.pdf adresinden alındı

Sevim, O., & Varışoğlu, B. (2012). Teacher candidates’ thoughts related to problems in basic language skills. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(4), 1042-1057. https://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=65e3257c-3cd9-46ea-a554-bbada8c217ce%40sdc-v-sessmgr03 adresinden alındı

Suroğlu-Sofu, M. (2012). Speech anxiety of junior teacher. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. https://acikerisim.sakarya.edu.tr/bitstream/handle/20.500.12619/74586/EFT0052.pdf?sequence=1&isAllowed=y adresinden alındı

Şengül, M. (2016). Konuşmaya Eşlik Eden Unsurlar. M. ŞENGÜL, & S. BASKIN içinde, Etkinliklerle Hafta Hafta Sözlü Anlatım (s. 44). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Temizyürek, F., Erdem, İ., & Temizkan, M. (2007). Konuşma Eğitimi. ANKARA: Öncü Basımevi.

Tolun, K., & Güvey Aktay, E. (2020). Primary school teacher candidates’ speaking anxiety. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 6(1), 86-98. doi:10.38089/ekuad.2020.5

Toptaş, B., & Sönmez, A. (2015). Effects on the right and effective speaking skills of individual voice training course in school of fine arts department of music. İnönü University Journal of Culture and Art, 1(1), 1-15. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/89595 adresinden alındı

Uçgun, D. (2007). The factors affecting the speaking education. Journal of Social Sciences Institute, 22, 59-67.

Vural, B. (2007). Uygulama Örnekleriyle Doğru ve Güzel Konuşma Sanatı. İstanbul: Hayat Yayıncılık.

Yaman, E. (2007). Doğru, Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı. Ankara: Savaş Yayınevi.

Yıldız, D. (2014). Etkileşimli Öğretim Stratejisinin Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Konuşma Becerisine Etkisi. Doktora Tezi. Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Yirci, R., Kartal, S. E., Özdemir, T. Y., Karaköse, T., & Kocabaş, İ. (2018). The adaptation and validation of the Turkish version of the Personal Report of Public Speaking Anxiety (PRPSA). REVISTA ELECTRONICA DE INVESTIGACION EDUCATIVA, 20(4), 62-71. doi:10.24320/redie.2018.20.4.1747

Yükseköğretim Kurulu. (2021). Yeni Öğretmen Yetiştirme Lisans Programları. Yükseköğretim Kurulu: https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari adresinden alındı

Downloads

Published

20.03.2023

How to Cite

Şahin, T. G., & Şen, M. (2023). Creative Drama on Teacher Candidates’ Speech Anxiety. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 171–180. https://doi.org/10.33200/ijcer.1268384

Issue

Section

Articles