An Example Praxis for Teaching German as a Second Foreign Language with Augmented Reality Technology at Secondary Education Level


Abstract views: 184 / PDF downloads: 189

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1274226

Keywords:

Foreign language teaching, German teaching, Technology, Augmented reality, Secondary education

Abstract

The developments in technology bring to mind the questions of how the acquisitions and contents of the curriculum in the foreign language teaching process can be transferred to the students in a more effective and permanent way and which methods and technological opportunities can be used in the education process, revealing that different perspectives and different methods should be used. In this context, the aim of this study is to create an exemplary digital instructional design to be used in teaching German as a second foreign language with augmented reality technology at secondary school level and to evaluate the effectiveness of this design through pre-test, post-test and in line with the opinions of the students participating in the application. In order to achieve this aim, one group pre-test-post-test design, which is one of the experimental designs, was preferred. Dependent groups t-test was used in the analysis of the data obtained in the single-group pre-test post-test design. The research group of the study consists of 20 9th grade students at Turgut Reis Anatolian High School in Muğla. In the study, semi-structured interview questions were prepared in order to determine the opinions of the students participating in the application on the use of technology in German lessons at secondary education level. Descriptive analysis was used to analyze the data obtained by the interview technique. As a result of the study, it was seen that there was a significant difference between the pre-test and post-test scores of the students. It has been concluded that the students in the course where digital content is used through VR glasses show more progress and are successful.

References

Akay Zabun, O. (2021). Deutsch für Gymnasien, Schülerbuch Niveaustufe A1.1, Ankara: Ata Yayıncılık.

Aktaş, T. (2005). Yabancı Dil Öğretiminde İletişimsel Yeti. Journal of Language and Linguistic Studies, sayı 1, 89-100.

Balcı, T. (1997). Das Germanistik-bzw. DaF-Studium in der Türkei. Informationen Deutsch als Fremdsprache, 5/24, 621-624.

Balcı, T. (2012). Ein Überblick über Deutsch als Fremdsprache in der Türkei. Tribüne, 4, 3-6.

Balcı, A. (2021). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. 15. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Bayraktaroğlu, S. (2015). Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi. Ankara: Öğretmen dünyası Yayınevi.

Bostancıoğlu, A. (2017). Teknolojinin Dil Öğretiminde Kullanımı: Lisans Seviyesinde Verilen Bir Bilgisayar Destekli Dil Öğretimi Dersinden Yapılan Çıkarımlar. Turkish Studies, 12 (6), 89-102.

Büyüköztürk, Ş. & Kılıç Çakmak, E. & Akgün, Ö. E. & Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 29. Baskı, Ankara: Pegem Akademi.

Büyükuygur, M. &Güneş, A. (2018). Artırılmış Gerçeklik Teknolojisinin Yabancı Dil Eğitiminde Kullanımı ve Eğitsel Oyun Geliştirilmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 7(4), 63-73.

Christensen, Larry B. & Johnson, R. Burke & Turner, Lisa A. (2020). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (çev. Ed. Ahmet Aypay), 3. Baskı, Ankara: Anı Yayıncılık.

Creswell, J. W., Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods research (3rd ed.). Sage.

Darancık, Y. (2008). İkinci Yabancı Dil Öğretiminde Alternatif Yöntemlerin Almanca Edebi Metinlerle Uygulanması. Doktora tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Değirmenci, N. & İnel, Y. (2020). Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yönelik Mobil Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Öğretmen Adaylarıyla Geliştirilmesi: Bir Eylem Araştırması, Journal of Innovative Research in Social Studies. 3(2), 90-113.

Demirezen, B. (2019). Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Teknolojisinin Turizm

Sektöründe Kullanılabilirliği Üzerine bir Literatür Taraması. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 1-26.

Geriş, A.& Tunga, Y. (2020). Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bulunma Hissi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (4), 261-282.

Göçerler, H. & Seyhan Yücel, M. (2021):Lernspielapps - Potentiale für die Erweiterung und Verfestigung des deutschen Wortschatzes: Eine Aktionsforschung ,Balcı, T. / Öztürk, A. O & Aksöz, M. (Ed.). Schriften zur Sprache und Literatur V. Konya: Çizgi Kitabevi Yayınları, 235-255.

Helmke, A. (2009): Unterrichtsqualität und Lehrerprofessionalität. Diagnose,

Evaluation und Verbesserung des Unterrichts. Seelze: Klett-Kallmeyer Verlag.

İçten, T. & Bal, G. (2017). Artırılmış Gerçeklik Üzerine Son Gelişmelerin ve Uygulamaların İncelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen bilimleri Dergisi, 5(2), 111-136.

Kandemir, C & Atmaca Demir, B (2020). Eğitimde Sanal Gerçeklik Uygulamaları Üzerine: “Sınıfta Ben De Varım” Projesi. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication – TOJDAC, 10(4), 339-354.

Karaman, F. (2018). Kısa Süreli Dil Öğretimi İçin Pratik Bir Dil Öğretim Modeli. II. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı, ed. Bostancı, Aynur B. & Koçak, Seval, 13-15 Eylül Aydın, s. 121-126.

Karaman, F. (2016). Yabancı Dil Olarak Almanca Dersinde Dilbilgisinin Dört Beceriye Aktarımı ve Kullanımına Yönelik Örnek Bir Uygulama, Diyalog, 2, 92-103.

Kumkale, Z., Adıgüzel, A. (2019) İngilizce Öğretiminde Sanal Gezinti (Virtual Tour, Virtual World) Uygulamaları İle İlgili Yurtdışı Lisansüstü Tezlerin Değerlendirilmesi. The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences, 5(2), 229-238.

Kurt, S. (2014). Creating Technology-enriched Classrooms:Implementational Challenges in Turkish Education. Learning. Media and Technology, 39(1), 90-106.

MEB, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu, erişim adresi: http://2023vizyonu.meb.gov.tr/doc/2023_EGITIM_VIZYONU.pdf. Erişim tarihi: 4.10.2021.

Oblinger,D.,and Oblinger, J. (2005). Is it age or IT: First steps toward understanding the net generation. Educating The Net Generation, 2(1-2), 20.

Özdemir, A. & Demir, K.; Özkan, T. Y. & Arkılıç Songören, S. (2017). Türkiye’de İngilizce ve Almanca Öğretimi ile Türkçe Öğretimi, International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5/4, 595-610.

Seçkin Kapucu, M.& Yıldırım, İ. (2019). Türkiye'de Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Üzerine Eğitimde Yapılan Çalışmalara İlişkin Metodolojik Bir İnceleme. Akademikbakış Dergisi, 73, 26-46.

Seyhan Yücel, M. (2020): Sprachliches Handeln Für ‚Fertigkeit Sprechen‘ In Der Deutschlehrerausbildung Mit Unterstützung Der Digitalen Medien, Schriften zur Sprache und Literatur IV, IJOPEC Publication No: 2020/5, 77-88.

Somyürek, S. (2014). ”Öğrenme Sürecinde Z Kuşağının Dikkatini Çekmek: Artırılmış Gerçeklik”. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 4(1), 63-80.

Sözer, Y.& Aydın, M. (2020). Nitel Veri Toplama Teknikleri ve Nitel Veri Analizi Süreci, içinde Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (ed. Behçet Oral& Ahmet Çoban, Ankara: Pegem Akademi, (s.249-283).

Roussou, M. (2004). Learning by doing and learning through play: An exploration of interactivity in virtual environments for children. Computers in Entertainment, 2(1), 1-23.

Punako, R. (2018). Computer-Supported Collaborative Learning using Augmented and irtual Reality in Museum Education, (Published Dissertation Thesis), College of Engineering and Computing Nova Southeastern University.

Turan, M. (2019). Öğrenme – Öğretme İlkeleri içinde Öğretim İlke ve Yöntemleri Ed.

Saracaloğlu, Asuman Seda & Küçükoğlu, Asuman, 4. Baskı, Ankara: Pegem Akademi, s.125-141.

Usta, E. & Korucu, A. T.& Yavuzarslan, İ. F. (2016). Eğitimde Artırılmış Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı: 2007-2016 Döneminde Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İçerik Analizi, Alan Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 2(2), 84-95.

Uzun, L. (2012). The Internet and Computer Enhanced Foreign Language Learning and Intercultural Communication. World Journal on Educational Technology, 4(2), 99-112.

Yıldırım, A. &Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, 7. Baskı, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım Aksöz, M. (2013). Produktionsorientierter Literaturunterricht: Einübung der Literaturgattung Schwank Durch Waldmanns Phasenmodell. Ankara: Turkish Studies, 8/8 Summer, 1503-1521.

Yılmaz, H., E. Yücel E., Öztürk, M.S. (2020). Yabancı Dil Öğretimine Genel Bir Bakış IV. Konya: Çizgi.

Downloads

Published

31.03.2023

How to Cite

Karaman, F. (2023). An Example Praxis for Teaching German as a Second Foreign Language with Augmented Reality Technology at Secondary Education Level . International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 279–292. https://doi.org/10.33200/ijcer.1274226

Issue

Section

Articles