Representation of Ataturk’s Leadership Qualities in “The 8th Grade Textbook for The History of Turkish Revolution and Kemalism’’, in the Context of the Skills Relevant to the 21st Century.

Representation of Ataturk’s Leadership Qualities


Abstract views: 76 / PDF downloads: 83

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.368

Keywords:

21st Century Skills, Leadership Skills, Mustafa Kemal ATATÜRK

Abstract

Textbooks are among the important means of education in terms of instilling leadership skills in students. The characters presented as models in the textbooks play an important part in building up such leadership skills, with the help of quotes from such characters, texts written with reference to them, and the activities developed accordingly. Thanks to his leadership qualities, Mustafa Kemal Ataturk is one such character, who continues to provide guidance even after a century. As a model for the students, he arguably plays a role in helping students develop leadership skills. Therefore it is important to analyze his description in the textbook, from a scientific perspective. Against this background, this study presents an analysis of the 8th grade textbook for “The History of Turkish Revolution and Kemalism” course used in the academic year 2021-2022, with reference to Ataturk’s leadership traits and the types of leadership deemed important in the 21st century (Strategic, Authentic, Charismatic, Servant, Transformative, Transactional etc.). The data gathered through document review were than subjected to descriptive analysis. The analysis led to the conclusion that the text represented Ataturk’s leadership traits in tune with the types of leadership prevailing in the 21st century. It is also understood that Ataturk’s strategic, visionary, transformative, charismatic, entrepreneurial, and creative leadership skills were more prominent in the text.

References

Akarslan, K. (2021). Nine Models of Leadership Atatürk Displayed. Artıbilim Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 59-84.

Akseki, C. (2012). Atatürk Devrimlerinde Yöntem I: Ortam ve Lider. Belgi Dergisi, 3, 265-293.

Aktaş, Z., Türk-Aktaş, M., & Erol, H. (2015). Örgütsel gelişmenin sağlanmasında dönüşümsel liderlik özellikleriyle Mustafa Kemal Atatürk. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 222-236.

Aldair, J. (2005). Kışkırtıcı liderlik. Alteo.

Arıkan, S. (2001). Otoriter ve Demokratik Liderlik Tarzları Açısından Atatürk’ün Liderlik Davranışlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 19(1), 231-257.

Aslan, T. (2008). Siyasi, Sosyal ve Kültürel Açıdan Atatürk’ün Liderliği Üzerine Bir Deneme. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(2), 241-261.

Aşkun, İ. C. (1998). Karizma ve Atatürk'ün Önderliğindeki Gelişimi. Atatürk Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 1(2), 201-213.

Atay, F. R. (1990). Babamız Atatürk. Bateş.

Aydemir, Ş. S. (1963). Tek adam Mustafa Kemal II. Remzi.

Aydın, S. (2019). Öğretmenlerin görüşlerine göre okul yöneticilerinin yönetim süreçlerini kullanma becerilerinin okul iklimine etkisi (Kocaeli ili örneği), (Unpublished master’s thesis). Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Aytan, T., Çalıcı, M. A., & Erdem, A. (2018). Türkçe ders kitaplarındaki öyküleyici metin kahramanlarının rol model olma durumları üzerine bir araştırma. Journal of the International Scientific Researches, 3(2), 634-652.

Bakan, İ., & Doğan, İ. F. (2013). Liderlik: Güncel konular ve yaklaşımlar. Gazi.

Baker-Arapoğlu, N. (2021). 50 soruda liderlik ve takım yönetimi. Gazi.

Banoğlu, N. A. (1955). Nükte, fıkra ve çizgilerle Atatürk. Nurgök.

Baykal, A. N. (2002). Atatürk'ün liderlik sırları (yöneticiler için yeni bir bakış). Sistem.

Bennis, W., & Nanus, B. (1985). The strategies for taking charge Leaders. Harper.

Bogardus, E. S. (1934). Leaders and leadership. Appleton-Century.

Bursalıoğlu, Z. (2019). Atatürk'ün Bilimsel Liderliği. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), 16(1), 481-487.

Cansoy, R. (2018). Uluslararası Çerçevelere Göre 21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7 (4), 3112-3134.

Cooley, C. H. (1902). Human nature and social order. Scribner.

Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (S. B. Demir (Trans. Ed.) Eğiten Kitap. (Original work published 2017).

Dede, C. (2009). Comparing Frameworks for 21st Century Skills. Harvard Graduate school of Education, July, 2009. http://sttechnology.pbworks.com/f/Dede_(2010)_Comparing%20Frameworks%20for%2021st%20Century%20Skills.pdf

Dikmen, B. (2012). Liderlik kuramları ve dönüştürücü liderlik kuramının çalışanların örgütsel bağlılık algıları üzerindeki etkisine yönelik uygulamalı bir araştırma, (Unpublished master’s thesis). İstanbul Aydın Üniversitesi.

Dikmen-Ada, B. (2012). Yaratıcı liderlik ölçeğinin geliştirilmesi ve okul öncesi yönetici ve öğretmenlerinin yaratıcı liderlik özelliklerinin incelenmesi, (Unpublished doctoral thesis). Marmara Üniversitesi.

Dinler, Ç. (2018). Yöneticilik ile liderlik arasındaki temel farklar ve Atatürk’ün liderliği üzerine bir çalışma, (Unpublished master’s thesis). Avrasya Üniversitesi.

Doğan, S. (2016). Çağdaş liderlik yaklaşımları. N. Güçlü & S. Koşar (Ed.), Eğitim yönetiminde liderlik: Teori araştırma ve uygulama (pp. 97-141). Pegem Akademi.

Doğramacı, İ. (1985). Atatürk ve Eğitim. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1(3), 652-670.

Dönmezer, S. (1991). Atatürk Liderliğinin Sosyopsikolojik Analizi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 8(22), 15-32.

Dubrin, J. A. (1978). Fundamentals of organizational behavior an applied perspective. Pergamon.

Dursun, B. (2022). Ders kitapları ve eğitim programlarında 21. yüzyıl becerileri. S. Büyükalan-Filiz (Ed.), 21. Yüzyıl becerilerinin eğitime yansımaları (pp. 78-98). Sonçağ.

Eraslan, L. (2006). Liderlikte Postmodern Bir Paradigma: Dönüşümcü Liderlik. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-32.

Erdenir, B. (2008). Foreign Policy Leadership Comparison of Mustafa Kemal Atatürk and Franklin Delano Roosevelt. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 24, 709-718.

Erendil, M. (1986). Atatürk ve Demokrasi. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 2, 401-440.

Erişen, Y. (2017). Sınıfta öğretim liderliği. M. Ç. Özdemir (Ed.), Sınıf yönetimi (pp. 97-124). Pegem Akademi.

Ertan, T. F. (2016), (May 18). Askerî okul hayatının Atatürk’ün liderliğine etkileri. Genelkurmay ATASE Başkanlığı Atatürk’ün Askeri Liderliği konulu panel, Ankara, Turkey.

Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B. (2015). Four dimension education the competence learner need to succeed. The Center for Curriculum Redesign.

Geçikli, F. (2012). Liderlik ve Duygusal Zekâ: Mustafa Kemal Atatürk Örneği. Atatürk Üniversitesi İletişim Dergisi, 3, 19-38.

Goffee, R., & Jones, G. (2011). On leadership. Harvard Business Review (HBR) Press.

Güçlü, M. (2022). 21. yüzyıl becerileri için öğrenme ortaklığı. S. Büyükalan-Filiz (Ed.), 21. yüzyıl becerilerinin eğitime yansımaları (pp. 43-58). Sonçağ.

Gürer, A. (2019). Liderlik ve yeni liderlik paradigması. A. Gürer (Ed.), 21. yüzyılda liderlik yaklaşımları (pp. 11-32). Hiperlink.

Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl becerileri odağında Türkiye’nin eğitim politikaları. SETA.

Hangartner, J., & Svaton, C. J. (2022). Distributed leadership, teacher autonomy, and power relations between headteachers and teachers under low-stakes accountability conditions: An ethnographic account from Switzerland. Research in Educational Administration and Leadership, 7(2), 247-281.

Harari, Y. N. (2018). 21 Lessons for the 21st Century (S. Siral, Trans.). Kolektif kitap. (Original work published 2018).

Hatch, M.J., Kostera, M., & Kozminski A. K. (2006). The Three Faces of Leadership: Manager, Artist, Priest. Org Dyn, 35, 49-68.

Hemphill, J. K., ve Coons, A. E. (1957). Development of the leader behavior description questionnaire. In R. M. Stogdill ve A. E. Coons (Ed.), Leader behavior: Its description and measurement (pp. 6–38). Columbus, OH: Bureau of Business Research, Ohio State University.

İbicioğlu, P., Özmen, Ö. İ., & Taş, Y. (2009). Liderlik davranışı ve toplumsal norm ilişkisi: Ampirik bir çalışma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2), 1-23.

İdin, Ş. (2019). Ortaokul Müdürlerinin Fen Bilimleri Eğitimindeki Yeni Yönelimleri ve Yaklaşımları Görev Yaptıkları Kurumlarda Uygulama Düzeylerinin Liderlik Stilleri Açısından İncelenmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1),1569-1599.

Kansu, M. M. (1998). Erzurum’dan Ölümüne Kadar Atatürk’le Beraber I. TTK.

Kantz, D., & Kahn, R. L. (1978). Organizations and System Concept. Jay M. Shafritz, J. Steven Ott & Yong Suk Jang (Ed.), Classics of organization theory (pp. 347-359), Cengage Learning.

Kılıç-Özkaynar, G. (2017). Tarihte Öne Çıkan Türk Lider Örnekleri Üzerine Bir İnceleme. Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, 1(1), 10-31.

Kırel, Ç. (2001). Liderlik Davranış Biçimleri Konusuna Yeni Bir Yaklaşım: Karizmatik Liderlikten Dönüşümsel Liderliğe. Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 43-59.

Kilbourne, C. (1935). The Elements of Leadership. Journal of Coast Artillery, 78, 437-439.

Knickerbocker, I. (1948). Leadership: A Conception and Some İmplications. Journal of Social Issues, 4, 23–40.

Kolburan, Ş. G., & Tasa, H. (2016). Atatürk’ün lider kişiliği: Bilişsel faktörler çerçevesinde bir değerlendirme. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 2(4), 79-98.

Kongar, E. (1981). Atatürk devrimleri ve kuramları. Türkiye İş Bankası Kültür Yayını.

Kongar, E. (2012). "Devrim Tarihi ve Toplum Bilimi Açısından Atatürk", E-kitap Arşivi: http://ekitaparsivi.com/kd.asp?id=1057&/ekitap-arsivi/devrim-tarihi-ve-toplum-bilim acisindan-ataturk_e-book_&/ekitap-arsivi/devrim-tarihi-ve-toplum-bilim-acisindan-ataturk_kitap.html (28.7.2022).

Koontz, H., & O’Donnel, C. (1955). Principles of Management: An Analysis of Managerial Functions. 4. Auflage. McGraw-Hill; 1968 (1. Auflage 1955).

Köse, S. (2021). Etkili Lider: Atatürk. Uluslararası İşletme, Ekonomi, Yönetim Perspektifleri Dergisi, 5(1), 33-47.

Laçin, İ. (1997). Çeşitli yönleriyle Atatürk ve Atatürkçülük. Bağırgan.

Leblebici, D. N. (2008). 21. Yüzyılın Liderlik Anlayışına Bakış. C. Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 32(1) 61-72.

Mert, Y., & Açıkgöz, C. (2010). Atatürk’ün liderlik sırları. Tutku.

Roberts, M. (2012). "Ataturk: Lessons in Leadership from the Greatest General of the Ottoman Empire. By Austin Bay. (New York, N.Y.: Palgrave- McMillan, 2011)." Journal of Strategic Security, 5(1), 89-92. DOI: http://dx.doi.org/10.5038/1944-0472.5.1.7

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). Sosyal bilgiler dersi öğretim programı. Ankara: MEB yayınları.

Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], (2018). T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük öğretim programı. Ankara: MEB yayınları.

Mumcu, A. (1997). Ankara adliye mektebinden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine. Ankara.

Mumford, E. (1906). The Origins of Leadership. American Journal of Sociology, 12(2), 216-240.

Murat, T. (2016). Askeri ve Siyasi Yönleriyle Mustafa Kemal Atatürk'ün İleri Görüşlülüğü. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 26(1), 307-317.

Özbudun, E. (1986). Atatürk ve devlet hayatı Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi II. YÖK.

Özbudun, E. (2019), Siyasi Lider Olarak Atatürk, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-06/siyasi-lider-olarak-ataturk, Access date: 21.07.2022.

Özdemir, H. (2006). Atatürk’ün liderlik sırları. Remzi.

Özkara, Z. U., & Sağlam-Arı, G. (2019). Örgütlerde güven ve liderlik: kavramlar-kuramlar-modeller ve uygulama. Gazi.

Özlü, H. (2011). Atatürk’ün yazdığı “Taktik Meselenin Çözümü ve Emirlerin Yazılmasına İlişkin Öğütler” Adlı Eserin Onun Liderlik Özellikleri Açısından Analizi. Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, 48, 815-838.

Pagonis, W. G. (1992). The Work of The Leader. Harvard Business Review, 70(6), 118-126.

Rauch Jr, C. F., & Behling, O. (1984). Functionalism: Basis for an alternate approach to the study of leadership. Pergamon.

Sağbaş, M. (2021). 21. yüzyılda liderlik. Gazi.

Seguin, R. (1989). The elaboration of school textbooks methodological guide. UNESCO.

Sönmez, S. (2006). Milli Bir Lider Olarak Motivasyon Dehası Atatürk. A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 1(31), 23-72.

Stogdill, R. M. (1974). Handbook of leadership: A survey of theory and research. The Free Press.

Stogdill, R. M., & Bass, B. M. (1981). Stogdill’s handbook of leadership. Free Press.

Sullivan, G. R. & Harper, M. V. (1996). Hope is not a method: what business leaders can learn from America’s army. Times Books.

Şahin, K. (2019). Kuşaklararası liderlik ve değişen liderlik olgusu, (Unpublished master’s thesis). Marmara Üniversitesi.

Şehit, Z. (2011). Karizmatik Lider Olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Harf Devrimi. Tarih ve Toplum: https://tarihvetoplum.wordpress.com/2011/01/17/%E2%80%9Ckarizmatik%E2%80%9D- lider-olarak-mustafa-kemal-ataturk-ve-turk-harf-devrimi/ (27.07.2022).

Tabak, A. (2015). Örgütsel liderlik. Basım N. & M. Argan (Ed.), Spor yönetimi (pp.103-114). Detay Yayıncılık.

Tannenbaum, R., Weschler, I., & Massarik, F. (1961). Leadership and organization: A behavioral approach. McGraw-Hill Book Company.

Taş, S. (2009). Atatürk’ün Dönüşümcü Liderliği. SDU International Journal of Technologic Sciences, 1(2), 1-9.

Tekeli, M. A. (2018). Dönüşümcü liderlik Türk tarihindeki dönüşümcü liderler ve yönetsel etkileri, (Unpublished master’s thesis). Necmettin Erbakan Üniversitesi.

Tuğluk, M. N., & Altın, G. (2020). Liderlik ve sorumluluk. A. D. Öğretir-Özçelik & M. N. Tuğluk (Ed.), Eğitim ve endüstride 21. yüzyıl becerileri (pp. 187-204). Son Çağ.

Tunçer, P. (2012). Yönetim ve organizasyon. Beta.

Tural, S. (1999). Atatürk'ün Önderlik Gücü Hakkında. Bilge Dergisi, 1(22), 3-111.

Turan, S. (2020). Liderlik nedir? Liderlik: Kuram-Araştırma-Uygulama. Pegem Akademi.

Tünay, B. (1985). Atatürk ve Liderlik. Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, 1, 555-572.

Türkmen, F. (2016). Ortaokul yöneticilerinin hizmetkâr liderlik davranışlarının öğretmenlerin örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi (Sinop ili örneği), (Unpublished master’s thesis). Ondokuz Mayıs Üniversitesi.

Uzun, H., (2009). Çeşitli Yönleriyle Atatürk. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(2), 1226–1249.

Vahapoğlu, H. (1998). Atatürk ve Liderlik. Erdem, 32, 647-658.

Vardağlı, E. T. (2016). Çanakkale’den Dolmabahçe’ye: Mustafa Kemal Atatürk’ün Lider İmajının Batı Kamuoyunda Dönüşümü. Aydın İnsan ve Toplum Dergisi, 2(4), 193-220.

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2021). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (12th ed.). Seçkin Yayıncılık.

Yılmaz, E. (2014). Liderlik ve liderlik kuramları. M. Çelikten ve M. Özbaş (Ed.), Eğitim yönetimi (pp. 137-157). Lisans Yayıncılık.

Yüksel, M., & Açıkgöz, M. (2010). Atatürk’ün Liderlik Sırları (1th ed.). Çankaya.

Zehir-Gülebi, N., & Bayar, A. (2019). Sınıf Öğretmenlerinin Liderlik ve Yöneticilik Kavramına İlişkin Algıları. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(2), 312-333.

Downloads

Published

2023-06-26

How to Cite

Gencturk Guven, E., Cincil, F., & Küçük, E. (2023). Representation of Ataturk’s Leadership Qualities in “The 8th Grade Textbook for The History of Turkish Revolution and Kemalism’’, in the Context of the Skills Relevant to the 21st Century. : Representation of Ataturk’s Leadership Qualities . International Journal of Contemporary Educational Research, 10(2), 442–456. https://doi.org/10.52380/ijcer.2023.10.2.368

Issue

Section

Articles