Are Primary Teachers Literate or Not: A Study on Curriculum Literacy of Primary Teachers


Abstract views: 204 / PDF downloads: 153

Authors

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.1160273

Keywords:

Curriculum, Primary School Teacher, Curriculum Literacy

Abstract

which is based on a case study from qualitative research designs, consists of teachers working in primary schools in the 1st term of the 2020-2021 academic year in Diyarbakir. The teachers in the study group were selected by criterion sampling, one of the purposive sampling methods. The semi-structured interview technique was used in the data collection process of the research. In addition, the qualitative data obtained were analyzed with descriptive analysis methods. As a result of the analysis, it was revealed that the primary teachers did not directly access the curriculum designed by the MoNE but indirectly followed the curriculum by downloading the annual plans from the web pages on the internet. In addition, interviews with teachers revealed that they could barely demonstrate the philosophy, values, and competencies in the curriculum and were not aware of these parts. On the other hand, primary teachers stated that they focused on basic skills (reading, writing, and arithmetic), life skills (self-confidence, entrepreneurship, self-regulation, problem-solving), and values ​​education (love, respect, honesty, sharing, and responsibility) in success. It is seen that while teachers mostly talk about the acquisitions related to basic skills, life skills, and values ​​education in the curriculum, they refer less to the acquisitions of related mathematics and engineering skills, which are widely used and vital in today's world. This result showed that they care about the inclusion of skills, life skills, and values ​​education in the curriculum, and they try to achieve the goals for these skills by the students.

References

Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.

Akınoğlu, O. ve Doğan, S. (2012). Eğitimde Program Geliştirme Alanına Yeni bir Kavram Önerisi: Program Okuryazarlığı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 12-14 Eylül 2012, Marmara

Akpınar, B (2014). Eğitimde program geliştirme (2. Baskı). Ankara: Data Yayınları. Üniversitesi, İstanbul.

Akyıldız, S. (2020). Öğretim programı okuryazarlığı kavramının kavramsal yönden analizi: bir ölçek geliştirme çalışması [A conceptual analysis of curriculum literacy concept: A study of scale development]. Electronic Journal of Social Sciences 19(73), 315-332.

Ariav, T. (1991). Growth in teachers' curriculum knowledge through the process of curriculum analysis. Journal of Curriculum and Supervision, 6(3), 183-200.

Aslan, M., & Çökük, K. (2018). 2013 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı’nın ünite bazlı değerlendirilmesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 156-192. https://dergipark.org.tr/en/pub/amauefd/issue/37607/350461

Barone, D. (2015). The fluid nature of literacy: a look at how the definition of literacy has changed, and what it means for today's students. Literacy Today, 1, 6-9. Erişim adresi https://www.scarsdaleschools.k12.ny.us/cms/lib/NY01001205/Centricity/Domain/1064/The%20Fluid%20Nature%20of%20Literacy.pdf

Batdı, V., & Oral, B. (2021). Bilimsel araştırmalarda geçerlik ve güvenirlik. B. Oral & A. Çoban (Eds.) Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (ss.115-145) Ankara: Pegem Akademi

Bayırlı, H., Doruk, O. & Tüfekci, A. (2020). Öğretmenlerin değerler eğitimi hakkındaki görüşleri: Afyonkarahisar örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 8(3), 865-894. doi: 10.14689/issn.2148-2624.1.8c.3s.5m

Bulach, C. R. (2002). Implementing a character education curriculum and assessing its impact on student behavior. The Clearing House, 76(2), 79-83.

Bumen, N. T., Cakar, E., & Yildiz, D. G. (2014). Curriculum Fidelity and Factors Affecting Fidelity in the Turkish Context. Educational Sciences: Theory and Practice, 14(1), 219-228.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri.15.Baskı.Ankara: Pegem Akademi.

Calp, Ş. & Edis, A. (2020). Sınıf öğretmenlerinin yaşam becerileriyle ilgili bilgi ve deneyimleri. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, 10(2), 549-565. DOI: 10.30783/nevsosbilen.748564

Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130

Çelik, Ö., Yorulmaz, A., & Çokçalışkan, H. (2019). Öğretmen genel yeterlikleri açısından sınıf öğretmenleri ve öğretmen adaylarının kendilerini değerlendirmeleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(Özel Sayı), 203-215. https:// doi.org/10.17494/ogusbd.548342

Çetinkaya, S., & Tabak, S. (2019). Öğretmen adaylarının eğitim programı okuryazarlık yeterlilikleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38(1), 296-309. https://doi.org/10.7822/omuefd.535482

Çiftçi, O. ve Tatar, E. (2015). Güncellenen ortaöğretim matematik öğretim programı hakkında öğretmen görüşleri. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 285-298.

Çiftçi, Z. B., Akgün, L., & Deniz, D. (2013). Dokuzuncu sınıf matematik öğretim programı ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunlara yönelik öğretmen görüşleri ve çözüm önerileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 3(1). https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17539

Çoban, E. (2020). 2017 Türkçe dersi öğretim programının öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi (Doctoral dissertation), University of Necmettin Erbakan.

Demir, E. & Toraman, Ç. (2021). Öğretmenlerin eğitim programı okuryazarlık düzeyleri. Trakya Eğitim Dergisi,11(3), 1516-1528

Demirtaş, Z., & Erdem, S. (2015). 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı: Güncellenen programın bir önceki programla karşılaştırılması ve programa ilişkin öğretmen görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5(2), 55-80. https://doi.org/10.19126/suje.59904

Dursun, F., Bedir, S. B., & Gülcü, E. Ö. (2017). Lise İngilizce dersi öğretmenlerinin öğretim programına ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 46(216), 135-163. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/539416

Duru, A. ve Korkmaz, H. (2010). Öğretmenlerin yeni matematik programı hakkındaki görüşleri ve program değişim sürecinde karşılaşılan zorluklar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 67-81.

Ellis, A. K. (2013). Exemplars of curriculum theory. New York: Routledge.

Erdamar, F. S. (2020). Sınıf öğretmenlerinin program okuryazarlık algıları ve ilkokul yöneticilerinin öğretmenlerin program okuryazarlık becerisine yönelik algılarının ilerlemeci felsefe bağlamında analizi (yayımlanmamış doktora tezi). Fırat Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Erdamar, F. T. & Akpınar, B. (2020). Yönetici Perspektifinden Sınıf Öğretmenlerinin Program Okuryazarlık Becerilerinin Analizi. Journal of History School, 52, 1861-1884.

Erdem, C. & Eğmir, E. (2018). Öğretmen Adaylarının eğitim programı okuryazarlığı düzeyleri. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20(2), 123-138

Erden, M. (1998). Eğitimde program değerlendirme.Ankara: Anı Yayıncılık.

Gallagher, J. J. ve Tobin, K. (1987). Teacher management and student engagement in high school science. Science Education. 71(4), 535-555.

Grisham, D. I. ve Wolsey, T. D. (2006). Recentering the middle school classroom as a vibrant learning community: Students, literacy and technology interest. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 49(8), 648-660.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin ve Y. S. Lincoln (Ed.). Handbook of Qualitative Research (s. 105–117). Thousands Oaks, CA: SAGE Publications, Inc

Günal, İ., & Akdağ, H. (2021). İlkokul Hayat Bilgisi Öğretim Programının Sosyal Bilgiler Öğretim Programına Yansımasının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi. Uluslararası Sosyal Bilgilerde Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 5(2), 493-517. https://doi.org/10.38015/sbyy.1025581

Gündoğdu, K., & Dönmez, B. (2016). 2000-2016 yılları arasında Türkçe öğretim programları alanında yayımlanan makale ve tezlerin analizi. Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 5(4), 2109-2125.

Gür, Ç., Koçak, N., Şirin, N., Şafak, M. & Demircan, A. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi: Ankara örneği. Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 78-91.

Gürkan, T. (2005). Programın yapısal boyutları ve program geliştirme süreci. M. Gültekin (Ed.) Öğretimde planlama ve değerlendirme (s.15-30). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Hancock, R.D. & Algozzine, B. (2006). Doing case study research. New York: Teachers College Press

İşman, A. ve Eskicumalı, A. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme. İstanbul: Değişim Yayınları.

Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(65), 827-840. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3495

Kahramanoğlu, R. (2019). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlığına yönelik yeterlik düzeyleri üzerine bir inceleme. Journal of International Social Research, 12(65).

Karataş, K. (2020). A theoretical view of the teaching profession. Electronic Journal of Education Sciences, 9(17), 39-56.

Karataş, K., Arpaci, I., & Yildirim, Y. (2022). Predicting the culturally responsive teacher roles with cultural ıntelligence and self-efficacy using machine learning classification algorithms. Education and Urban Society, https://doi.org/10.1177/00131245221087999

Karataş, K., & Oral, B. (2019). Evaluating elementary teaching undergraduate programs in terms of culturally responsive elementary teacher training. ie: inquiry in education, 11(2), 6.

Kaymakcı, S. (2015). Öğretmen görüşleri ışığında 1998 ve 2005 Sosyal Bilgiler öğretim programlarındaki değişimi anlamak. Eğitim ve Bilim, 40(181), 293-309.

Keskin, A. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı okuryazarlık düzeylerine yönelik algılarının belirlenmesi (Yayımlanmamış doktora tezi), Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Kozikoğlu, İ., & Senemoğlu, N. (2016). Eğitim programları ve öğretim alanında yapılan doktora tezlerinin içerik analizi (2009-2014). Eğitim ve Bilim, 40(182), 29-41. DOI: 10.15390/EB.2015.4784.

Kuckartz, U. (2014). Qualitative text analysis: A guide to methods, practice and using software. Sage Publications.

Kurt, A., & Erdoğan, M. (2015). Program değerlendirme araştırmalarının içerik analizi ve eğilimleri; 2004-2013 yılları arası. Eğitim ve Bilim, 40(178), 199-224. DOI: 10.15390/EB.2015.4167.

Kurudayioğlu, M. ve Tüzel, S. (2010). 21. yüzyıl okuryazarlık türleri, değişen metin algısı ve Türkçe eğitimi. The types of literacy of the 21st century, changing text comprehension and Turkish teaching(28), 283.

Marsh, C.J., & Willis, G. (2007). Curriculum: Alternative Approaches, on Going Ġssues. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

McCain, D. V. (2005). Evaluation basics. Alexandria: American Society for Training & Development.

MoNE. (2018), Öğretim Programları. http://mufredat.meb.gov.tr

Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative Data Analysis (2nd ed). London: Sage Publication.

Morrison, G. S. (1993). Contemporary curriculum K-8. Boston, Mass: Allyn and Bacon.

Oliva, P. F.(2009). Developing the curriculum.(7th Edition). Boston: Ally and Bacon.

Onat Sayın, N. (2020). İlkokullarda görev yapan öğretmenlerin değerler eğitimi ile ilgili görüşleri (Merkezefendi İlçe Örneği) (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

Ornstein, A.C. & Hunkins, F. P. (2014). Eğitim Programı, Temeller, İlkeler ve Sorunlar. (Çev Edit. A. Arı). Ankara: Eğitim Yayınevi.

Ozan-Leylum, Ş., Odabaşı, H. F. & Kabakçı Yurdakul, I. (2017). Eğitim ortamlarında durum çalışmasının önemi. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi- Journal of Qualitative Research in Education, 5(3), 369-385.

Ozan, C., & Köse, E. (2014). Eğitim programları ve öğretim alanındaki araştırma eğilimleri. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 116-136.

Özdemir, S. M. (2009). Eğitimde program değerlendirme ve Türkiye’de eğitim programlarını değerlendirme çalışmalarının incelenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (6), 126-149.

Özenç, M., & Çakır, M. (2015). Sınıf öğretmenlerinin alternatif ölçme ve değerlendirme yeterliklerinin belirlenmesi. İlköğretim Online, 14(3), 914-933. https://doi.org/10.17051/io.2015.22900

Özkan, R., & Akçay, N. O. (2021). Sınıf öğretmenlerinin fen bilimleri dersi öğretim programına eklenen fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamalarına yönelik görüşlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 50(230), 119-146.

Öztürk, İ. H. (2012). Öğretimin planlanmasında öğretmenin rolü ve özerkliği: Ortaöğretim tarih öğretmenlerinin yıllık plan hazırlama ve uygulama örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(1), 271-299. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net

P21 (2010), Partnership for 21st century skills, 2010. Retrieved from http://www.p21.org.

Park, R. (2008). Justifying curriculum decisions, In: J. R. Martin (Ed) Readings in the philosophy of education: A study of curriculum Boston: Allyn and Bacon.

Penick, J. E., (1995). New goals for biology education. Bioscience, 45(6), 52-58.

Raja, N. (2005). Humanization of education in Pakistan through Freire’s concept of literacy. Asia Pacific Education Review, 6(1), 1-6.

Ryu, M. (2015). Action Research on Elementary Music Class By Pre-service Teachers Based on Curriculum Literacy. International Journal of u-and e-Service, Science and Technology, 8(8), 65-76.

Saraç, E. & Yıldırım, M.S. (2019). Fen bilimleri dersi öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Academy Journal of Education Sciences, 3(2), 138-151

Songer, N. B., & Gotwals, A. W. (2005). Fidelity of implementation in three sequential curricular units. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association, Montreal, Canada.

Subaşı, M. & Okumuş K. (2017). Bir araştırma yöntemi olarak durum çalışması. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2). 419-426.

Süral, S. ve Dedebali, N. C. (2018). “Study of Curriculum Literacy and Information Literacy Levels of Teacher Candidates in Department of Social Sciences Education”, European Journal of Educational Research, 7(2): 303-317.

Şimşek, S. (2017). Sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler öğretim programını tanıma yeterlikleri. Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi, 3(3), 143-157.

Şirinkan, A. ve Gündoğdu, K. (2011). Öğretmenlerin ilköğretim beden eğitimi ve spor dersi öğretim programı ve planlarına ilişkin algıları. İlköğretim Online, 10 (1), 144-159. https://dergipark.org.tr/en/pub/ilkonline/issue/8593/106853

Tan, Ş. (2005). Öğretimi planlama ve değerlendirme. Ankara: Pegem.

TDK (2020). Dictionaries of Turkish Language Society. Retrieved from https://sozluk.gov.tr/.

Tuncer, M., & Geçim, E. (2019). Sınıf öğretmenlerinin ölçme ve değerlendirme becerileri yeterlik algılarının çeşitli değişkenlere göre değerlendirilmesi. Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2019(12), 16-37. https://doi.org/10.46778/goputeb.410788

UNESCO (1958). Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics. In Records of the general conference, 10th session. Paris: UNESCO.

UNESCO (1978). Recommendation concerning the International Standardization of Educational Statistics. Adopted by the general conference at its 20th session, Paris, 27 November 1978. Paris: UNESCO.

UNESCO (2005). Aspects of literacy assessment. Topics and issues from the UNESCO expert meeting, Paris, 10–12 June 2003. Paris: UNESCO.

Varış, F. (1996). Eğitimde program geliştirme: Teoriler-teknikler. Ankara: Alkım Yayıncılık.

Yakar, A. (2016). Geleceğin eğitimi üzerine program ve tasarım modeli önerileri: Yaşamsal eğitim programları ve yaşamsal öğretim tasarımları. Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 1-15

Yar Yıldırım, V. & Dursun, F. (2019). Okul Yöneticileri Öğretim Programı Okuryazarlık Düzeyleri Ölçeğinin Geliştirilmesi. Journal of Kirsehir Education Faculty, 20(2), 705-750.

Yar Yıldırım, V. (2020). Development of teachers’ curriculum literacy scale: validity and reliability study, İnonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 208-224. DOI: 10.17679/inuefd.590695.

Yar Yıldırım, V. (2020). Development of teachers’ curriculum literacy scale: validity and reliability study, İnonu University Journal of the Faculty of Education, 21(1), 208-224. DOI: 10.17679/inuefd.590695

Yılmaz, G., & Kahramanoglu, R. (2021). Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(10), 178-187.

Yin, R. K. (2003). Case Study Research Design and Methods (3. Baskı). London: Sage Publications

Yükseköğretim Kurumu. (2018). Öğretmen yetiştirme lisans programları. Ankara: YÖK Erişim adresi: https://www.yok.gov.tr/kurumsal/idari-birimler/egitim-ogretim-dairesi/yeni-ogretmen-yetistirme-lisans-programlari.

Downloads

Published

2023-03-20

How to Cite

Süer, S., & Demirkol, M. (2023). Are Primary Teachers Literate or Not: A Study on Curriculum Literacy of Primary Teachers. International Journal of Contemporary Educational Research, 10(1), 72–88. https://doi.org/10.33200/ijcer.1160273

Issue

Section

Articles