The Relationships between Preschoolers’ Play Behaviors, Social Competence Behaviors and Their Parents’ Parental Attitudes


Abstract views: 218 / PDF downloads: 99

Authors

  • Nur UYGUN
  • İshak KOZİKOĞLU

DOI:

https://doi.org/10.33200/ijcer.605900

Keywords:

Preschoolers, Play behaviors, Social competence behaviors, Parental attitudes, Preschool education

Abstract

The aim of this study is to examine the relationships between preschoolers’ play behaviors, social competence behaviors and their parents’ parental attitudes. In this study, correlational survey model was used. The target population of the study consists of 12.183 children attending preschool education institutions in the central districts of Van province and their parents. The sample of the study consists of 1.042 participants (521 children and their parents) determined by stratified sampling method. In this study, “Play Behaviors Scale for 36-71 Months Old Children”, “Social Competence and Behavior Assessment-30 Scale” and “Parental Attitude Scale” were used for data collection. In data analysis, Pearson Product Moment Correlation Coefficient was used. As a result of the study, it was concluded that there are significant relationships between children’s play behaviors, social competence behaviors and parents’ parental attitudes. In order for parents to adopt the right attitude, it is advisable to prepare seminars, courses and parent education programs on child growing up attitudes.

Author Biographies

Nur UYGUN

This study was produced from the first author's master thesis titled “The Relationship between Play Behaviors, Social Competence Behaviors and Parental Attitudes of Children Attending Preschool Education Institutions”.

Corresponding Author: İshak Kozikoğlu, ishakkozikoglu@yyu.edu.tr,  Van Yüzüncü Yıl University

Nur UYGUN  İshak KOZİKOĞLU

https://doi.org/10.33200/ijcer.605900

Nur UYGUN 
0000-0002-8599-6796
Türkiye

İshak KOZİKOĞLU> (Sorumlu Yazar)

0000-0003-3772-4179

 

İshak KOZİKOĞLU

This study was produced from the first author's master thesis titled “The Relationship between Play Behaviors, Social Competence Behaviors and Parental Attitudes of Children Attending Preschool Education Institutions”.

Corresponding Author: İshak Kozikoğlu, ishakkozikoglu@yyu.edu.tr,  Van Yüzüncü Yıl University

https://doi.org/10.33200/ijcer.605900

İshak KOZİKOĞLU
0000-0003-3772-4179

 

References

Akbaş, A., & Budak, E. (2011). Okul öncesi çocuğunun gelişimi ve eğitimi [Development and education of preschool children]. İstanbul: İdeal Publishing.

Altay, F. B., & Güre, A. (2012). Okul öncesi kuruma (devlet-özel) devam eden çocukların sosyal yeterlik ve olumlu sosyal davranışları ile annelerinin ebeveynlik stilleri arasındaki ilişkiler [The relationship between social competence and positive social behavior of children attending preschool (state-private) and parenting styles of their mothers]. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(4), 2699-2718.

Andı, F. T. (2014). Okul öncesi çocuklarda öğretmen tarafından ölçülen sosyal davranış denetimi, sosyal uyum ve sosyal yeterlilik düzeylerinin, ebeveyn çocuk yetiştirme tutumları ile ilişkisinin incelenmesi [Social behavior control, social adaptation and social competence in preschoolers and its relationship with parental child rearing practice] (Unpublished Master Thesis). Haliç University, Social Sciences Institute, İstanbul.

Aral, N., Ayhan, B. A., & Türkmenler, B. (2004). İlköğretim okullarının sekizinci sınıflarına devam eden çocukların saldırganlık eğilimlerinin incelenmesi [Investigation of aggression tendency of children attending eighth grade of primary schools]. Çağdaş Eğitim Dergisi, 29(315), 17-75.

Aral, N., & Baran, G. (2011). Çocuk gelişimi [Child development]. İstanbul: Ya- Pa Publishing.

Aslan, Ö. M. (2013). Anaokuluna devam eden çocuklarını oyun davranışları ve oyunlarında ortaya çıkan zorbalık davranışlarının incelenmesi [Analysis of children play behavior attending kindergarten and bullying behavior appearing during play] (Unpublished Doctorate Thesis). Hacettepe University, Social Sciences Institute, Ankara.

Aslan, Ö. M. (2017). 36-71 aylık çocuklar için oyun davranış ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması [Development of play behavior scale for children aged 36-71 months: Validity and reliability study]. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(3), 897.

Ateş, B. (2011). Ortaöğretim çocuklarının algıladıkları sosyal destek ile atılganlıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examination of the relationship between perceived social support and assertiveness of secondary school children] (Unpublished Master Thesis). Atatürk University, Educational Sciences Institute, Erzurum.

Aydın, H. B. (2004). Çocuk ruh sağlığı [Child mental health]. İstanbul: Morpa Kültür Publications.

Coplan, R. J., Rubin, K. H., & Findlay, L. C. (2006). Social and nonsocial play. Fromberg, D. P., & Bergen, D. (Eds.), In Play from birth to twelve: Contexts, perspectives, and meanings (p. 75-86). New York: Garland.

Baltaş, A. (2002). Stresle başa çıkma yolları [Ways to cope with stress]. İstanbul: Remzi Publications.

Butler, C. W. (2016). Talk and social interaction in the playground. Routledge Publications.

Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı [Manual of data analysis for social sciences]. Ankara: Pegem Publications.

Büyüköztürk, S., Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, S., & Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri [Scientific research methods]. Ankara: Pegem Academy Publications.

Coplan, R. J., Gavinski-Molina, M. H., Lagace-Seguin, D. G., & Wichmann, C. (2001). When girls versus boys play alone: Nonsocial play and adjustment in kindergarten. Developmental Psychology, 37(4), 464-474.

Coplan, R. J., Hastings, P. D., Lagacé-Séguin, D. G., & Moulton, C. E. (2002). Authoritative and authoritarian mothers’ parenting goals, attributions, and emotions across different childrearing contexts. Parenting: Science and Practice, 2(1), 1-26.

Çağdaş, A., & Seçer, Z. (2011). Anne baba eğitimi [Parent education]. Ankara: Eğiten Publications.

Çetinkaya, N. (2016). 4-5 yaş arası okul öncesi çocukların sosyal duygusal uyumu ile anne-babaların çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişki [Relationship between social emotional adjustment of preschool children aged 4-5 years and parents' parenting attitudes] (Unpublished Master Thesis). Kafkas University, Social Sciences Institute, Kars.

Çorapçı, F., Aksan, N., Arslan-Yalçın, D., & Yağmurlu, B. (2010). Okul öncesi dönemde duygusal, davranışsal ve sosyal uyum taraması: Sosyal yetkinlik ve davranış değerlendirme-30 ölçeği [Emotional, behavioral and social adjustment screening at school entry: Social competence and behavior evaluation-30 scale]. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 17(2), 63-74.

Çorbacı, O. A. (2008). 6 yaş çocuklarında sosyal yeterliliğin, akran ilişkilerinin ve sosyal bilgi işleme sürecinin değerlendirilmesi [Evaluation of social competence, peer relationships and social information processing in children aged 6 years] (Unpublished Doctorate Thesis). Ankara University, Educational Sciences Institute, Ankara.

de Vries, S. L., Hoeve, M., Stams, G. J. J., & Asscher, J. J. (2016). Adolescent-parent attachment and externalizing behavior: The mediating role of individual and social factors. Journal of Abnormal Child Psychology, 44(2), 283-294.

Dursun, A. (2010). Okul öncesi dönemdeki çocukların davranış problemleriyle anne-baba tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Investigation of the relationship between behavioral problems and parental attitudes of preschool children] (Unpublished Doctorate Thesis). Dokuz Eylül University, Educational Sciences Institute, İzmir.

Erkan, S. (2013). Aile ve aile eğitimi ile ilgili temel kavramlar [Basic concepts concerning family and family education] (Eds. Z. Fulya Temel). Aile eğitimi ve erken çocukluk eğitiminde aile katılım çalışmaları [Family participation in family education and early childhood education]. Ankara: Anı Publications.

Farver, J. A. M., Kim, Y. K., & Lee, Y. (1995). Cultural differences in Korean and Anglo American preschoolers’ social interaction and play behaviors. Child Development, 66(4), 1088-1099.

Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). How to design and evaluate research in education. USA: The McGraw-Hill Companies, Inc.

Gülay, H. (2008). 5-6 yaş çocuklarına yönelik akran ilişkileri ölçeklerinin geçerlik güvenirlik çalışmaları ve akran ilişkilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi [Validity and reliability studies of peer relations scales for 5-6 years old children and examination of peer relations in terms of various variables] (Unpublished Doctorate Thesis). Marmara University, Educational Sciences Institute, İstanbul.

Güneş, A. (2004). Okullarda beden eğitimi ve oyun öğretimi [Physical education and play teaching in schools]. Ankara: Pegem A Publications.

Haktanır, G. (2011). Okul öncesi eğitime giriş [Introduction to preschool education]. Ankara: Anı Publications.

İsrael, E. (2007). Öz düzenleme eğitimi, fen başarısı ve öz yeterlilik [Self-regulation training, science achievement and self-efficacy] (Unpublished Doctorate Thesis). Dokuz Eylül University, Educational Sciences Institute, İzmir.

Jiménez-Barbero, J. A., Ruiz-Hernández, J. A., Llor-Esteban, B., & Waschgler, K. (2016). Influence of attitudes, impulsivity, and parental styles in adolescents’ externalizing behavior. Journal of Health Psychology, 21(1), 122-131.

Karabulut Demir, E., & Şendil, G. (2008). Ebeveyn tutum ölçeği [Parent attitude scale]. Türk Psikoloji Yazıları, 11(21), 15-25.

Karasar, N. (2015). Araştırmalarda rapor hazırlama [Report preparation in research]. Ankara: Nobel Academy Publications.

Koçyiğit, S., Sezer, T., & Yılmaz, E. (2015). 60-72 aylık çocukların sosyal yetkinlik ve duygu düzenleme becerileri ile oyun becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi [The investigating of the relationship among social competence, emotion regulation skills and play skills of 60-72 months old children]. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 12-1(23), 287-300.

Kuru, O. (2008). 7-12 yaş çocuklarının psikomotor gelişimlerinde oyunun etkisi [The effect of play on the psychomotor development of children aged 7-12] (Unpublished Master Thesis). Fırat University, Social Sciences Institute, Elazığ.

La Freniere, P. J., & Dumas, J. E. (1996). Social competence and behavior evaluation in children ages 3 to 6 years: The short form (SCBE-30). Psychological Assessment, 8, 369-377.

Maccoby, E.,& Martın, J. A. (1983). Socialization in the context of family: Parent-child interaction, Handbook of child psychology: Socialization, personality, and social development (Ed. Hetherington E.M., Mussen, P.H.), New York, Wiley.

Ogelman, H. G., Önder, A., Seçer, Z., & Erten, H. (2013). Anne tutumlarının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerini ve okula uyumlarını yordayıcı etkisi [Predictive effect of mothers’ attitudes on social skills and school adaptation of 5-6 years old children]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 29,144-152.

Özdemir, S. (2014). 5-6 yaş grubu çocukların serbest zaman etkinliklerindeki oyun ve oyuncak tercihlerinin incelenmesi [Examining the games and toys choices of children aged 5 to 6 at their free time activities]. Journal of Educational Science, 2(2), 1-15.

Özkafacı, A. (2012). Annenin çocuk yetiştirme tutumu ile çocuğun sosyal beceri düzeyi arasındaki ilişkinin incelenmesi [Analyzing the relationship between mother’s attitude towards growing up children and social skill level of the children] (Unpublished Master Thesis). İstanbul Arel University, Social Sciences Institute, İstanbul.

Padem, H., Göksu, A., & Konaklı, Z. (2012). Araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı) [Research methods (SPSS applied)] Saraybosna: IBU Publications.

Parten, M. (1932). Social Participation among preschool children. Journal of Abnormal and Social Psychology, 27, 242-269.

Pekşen Akça, R. (2012). Ana-babaların çocuk yetiştirmede aşırı koruyucu olmaları [Parents being overprotective in raising children]. Akademik Bakış Dergisi, 29(3), 1-13.

Pellegrini, A. D. (2002). Bullying, victimization, and sexual harassment during the transition to middle school. Educational Psychologist, 37(3), 151-163.

Rubin, K. H., Coplan, R. J., Fox, N. A., & Calkins, S. D. (1995). Emotionality, emotion regulation, and preschoolers' social adaptation. Development and Psychopathology, 7(1), 49-62.

Rubin, K. H., & Asendorph, J. (1993). Social withdrawal, inhabition, and shyness in childhood: conceptual and definitional ıssues. K. H. Rubin and J. B. Asendorpf (Eds.), In Social withdrawal, inhabition, and shyness in children (p. 3-17). Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Santrock, J. W (1997). Life span development. London, Brown Benchmark Publishers.

Segrin, C., & Flora, J. (2019). Fostering social and emotional intelligence: What are the best current strategies in parenting?. Social and Personality Psychology Compass, 13(3), e12439.

Spinrad, T. L., Eisenberg, N., Harris, E., Hanish, L., Fabes, R. A., Kupanoff, K., & Holmes, J. (2004). The relation of children's everyday nonsocial peer play behavior to their emotionality, regulation, and social functioning. Developmental Psychology, 40(1), 67-80.

Şendil, G. (2003). Çocuk, ergen ve anne baba [Children, adolescents and parents]. İstanbul: Çantay Publications.

Uren, N., & Stagnitti, K. (2009). Pretend play, social competence and involvement in children aged 5-7 years: The concurrent validity of the child initiated pretend play assessment. Australian Occupational Therapy Journal, 56(1), 33-40.

Wolfberg, P., DeWitt, M., Young, G. S., & Nguyen, T. (2015). Integrated play groups: Promoting symbolic play and social engagement with typical peers in children with ASD across settings. Journal of Autism and Developmental Disorders, 45(3), 830-845.

Yavuzer, H. (2003). Çocuğu tanımak ve anlamak [Recognizing and understanding the child]. İstanbul: Remzi Publications.

Yavuzer, H., & Demir, İ. (2016). Yeni kuşak anne-babalar ve çocukları [New generation parents and children]. İstanbul, Remzi Publications.

Yener, P. (2014). Okul öncesi eğitimi alan 60 ay ve üzeri çocukların sosyal beceri düzeyleri ile annelerinin çocuk yetiştirme tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi [Examining the relationship between social skill levels of 60 months and older children and their mothers' attitudes towards child rearing] (Unpublished Master Thesis). Gazi University, Educational Sciences Institute, Ankara.

Yörükoğlu A. (1987). Çocuk ruh sağlığı [Child mental health]. Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Publications.

Yumuş, M. (2013). Okul öncesi eğitimcilerin 36-72 ay aralığındaki çocukların davranış problemleri ile ilgili görüşlerinin incelenmesi ve başa çıkma stratejilerinin belirlenmesi [Research on opinions of preschool teachers about behavioral problems of 36-72 month-old children and determining coping strategies] (Unpublished Master Thesis). Hacettepe University, Health Sciences Institute, Ankara.

Zembat, R. (2013). Okul öncesinde özel öğretim yöntemleri [Special teaching methods in preschool education]. Ankara: Anı.Publications.

Zhang, F., You, Z., Fan, C., Gao, Z., Cohen, R., Hsueh, Y., & Zhou, Z. (2014). Friendship quality, social preference, proximity prestige, and self-perceived social competence: Interactive influences on children’s loneliness. Journal of School Psychology, 52, 511–526.

Downloads

Published

30.10.2022

How to Cite

UYGUN, N., & KOZİKOĞLU, İshak. (2022). The Relationships between Preschoolers’ Play Behaviors, Social Competence Behaviors and Their Parents’ Parental Attitudes. International Journal of Contemporary Educational Research, 6(2), 397–408. https://doi.org/10.33200/ijcer.605900

Issue

Section

Articles